{ LINEARNA_ROVNICA.PAS Copyright (c) Pheo } { Program vyriesi lubovolnu linearnu rovnicu. } { } { Datum:24.04.2003 http://www.trsek.com } program linearna_rovnica; var a,b,x:integer; begin write('zadaj koeficient a:'); readln(a); write('zadaj koeficient b:'); readln(b); if (a=0)and(b=0) then writeln('riesenim su vsetky R cisla') else if (a=0)and(b<>0) then writeln('rovnica nema riesenie') else writeln('X=',-b/a:4:2); ReadLn; end.