{ SUCET_POSTUPNOSTI.PAS Copyright (c) } { Na vstupe sú číslice ukončené číslicou 0. Načítajte tieto číslice } { a vypočítajte ich súčet. Počet číslic bude menší ako 100. } { } { Datum:04.10.2008 http://www.trsek.com } program sucet_postupnosti; uses crt; type pole=array[1..100] of integer; var a:pole; i,sucet,cislo:integer; z:char; begin Writeln('Zadajte jednotlive cisla a pre ukoncenie stlacte nulu'); i:=0; repeat i:=i+1; z:=readkey; cislo:=byte(z)-48; a[i]:=cislo; until z='0'; sucet:=0; for i:=1 to 100 do begin sucet:=sucet+a[i]; end; writeln('Sucet je ', sucet); delay(400); end.