Třídící algoritmy InsertionSort, BubbleSort, ShakerSort, SelectionSort, HeapSort, MergeSort, QuickSort

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
koupy_sorter.pngAutor: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Sorter.pas
Soubor exe: Sorter.exe

Ukázka práce většiny třídících algoritmů, které pro třídění používají porovnávání dvou prvků. Program vytvoří náhodnou posloupnost čísel, kterou zvoleným algoritmem setřídí. Jednoduchým benchmarkem je rovněž možné porovnat časovou složitost jednotlivých algoritmů. Pro vykreselení grafů je použit jednoduchý grafický výstup. Program vznikl v rámci přípravy na maturitu. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód.
{ SORTER.PAS                Copyright (c) Petr Koupy }
{                                  }
{ Demonstrace trideni dat.                     }
{                                  }
{ Ukázka práce většiny třídících algoritmů, které pro třídění    }
{ používají porovnávání dvou prvků. Program vytvoří náhodnou    }
{ posloupnost čísel, kterou zvoleným algoritmem setřídí.      }
{ Jednoduchým benchmarkem je rovněž možné porovnat časovou složitost}
{ jednotlivých algoritmů. Pro vykreselení grafů je použit jednoduchý}
{ grafický výstup. Program vznikl v rámci přípravy na maturitu.   }
{                                  }
{ Datum:01.05.2007               http://www.trsek.com }
 
program sorter;
uses graph,crt,dos;
const xmax=639;
   ymax=479;
type Tpole=array[1..xmax] of integer;
   Tmalepole=array[1..7] of byte;
var graphdriver,graphmode:smallint;
  volba,pocet,k:byte;
  fronta:Tmalepole;
  ukol,hradlo:boolean;
 
procedure GenerujPole(var pole:Tpole);
var i:integer;
begin
 randomize;
 for i:=1 to xmax do pole[i]:=random(ymax-1)+1;
end;
 
procedure Vyjmout(pozice:integer;vstup:Tpole);
begin
 setcolor(black);
 line(pozice+1,480-vstup[pozice],pozice+1,ymax);
end;
 
procedure Vlozit(pozice:integer;vstup:Tpole;zbarveni:byte);
begin
 setcolor(zbarveni);
 line(pozice+1,480-vstup[pozice],pozice+1,ymax);
 setcolor(black);
 line(pozice+1,1,pozice+1,479-vstup[pozice]);
end;
 
procedure Vymenit(pozice1,pozice2:integer;vstup:Tpole;zbarveni:byte);
begin
 setcolor(zbarveni);
 line(pozice1+1,480-vstup[pozice2],pozice1+1,ymax);
 setcolor(black);
 line(pozice1+1,1,pozice1+1,479-vstup[pozice2]);
 setcolor(zbarveni);
 line(pozice2+1,480-vstup[pozice1],pozice2+1,ymax);
 setcolor(black);
 line(pozice2+1,1,pozice2+1,479-vstup[pozice1]);
end;
 
procedure InsertionSort(velikost:integer;nesetrideno:Tpole;cekat:integer);
var setrideno:Tpole;
  misto,index,prvek,posunuti:integer;
  barva:byte;
begin
 if ukol=true then barva:=15;
 setrideno:=nesetrideno;
 for misto:=2 to velikost do
  begin
   index:=1;
   while setrideno[misto]>setrideno[index] do index:=index+1;
   prvek:=setrideno[misto];
   if ukol=true then Vyjmout(misto,setrideno);
   for posunuti:=misto downto index+1 do
    begin
     if ukol=true then delay(cekat);
     setrideno[posunuti]:=setrideno[posunuti-1];
     if ukol=true then Vymenit(posunuti,posunuti-1,setrideno,barva);
    end;
   setrideno[index]:=prvek;
   if ukol=true then Vlozit(index,setrideno,barva);
  end;
end;
 
procedure BubbleSort(velikost:integer;nesetrideno:Tpole;cekat:integer);
var setrideno:Tpole;
  misto,index,prvek,skok:integer;
  barva:byte;
begin
 if ukol=true then barva:=9;
 setrideno:=nesetrideno;
 misto:=velikost;
 repeat
  begin
   skok:=misto-1;
   for index:=1 to misto-1 do
    begin
     if setrideno[index]>setrideno[index+1] then
      begin
       if ukol=true then delay(cekat);
       prvek:=setrideno[index];
       if ukol=true then Vymenit(index,index+1,setrideno,barva);
       setrideno[index]:=setrideno[index+1];
       setrideno[index+1]:=prvek;
       skok:=index;
      end;
    end;
   misto:=skok;
  end;
 until misto<=2;
end;
 
procedure ShakerSort(velikost:integer;nesetrideno:Tpole;cekat:integer);
var setrideno:Tpole;
  index,prvek,skok,dolni,horni:integer;
  barva:byte;
  smer:boolean;
begin
 if ukol=true then barva:=10;
 setrideno:=nesetrideno;
 horni:=velikost;
 dolni:=1;
 index:=0;
 smer:=true;
 skok:=horni;
 repeat
  begin
   repeat
    begin
     if smer=true then
      begin
       index:=index+1;
       if setrideno[index]>setrideno[index+1] then
        begin
         if ukol=true then delay(cekat);
         prvek:=setrideno[index];
         if ukol=true then Vymenit(index,index+1,setrideno,barva);
         setrideno[index]:=setrideno[index+1];
         setrideno[index+1]:=prvek;
         skok:=index;
        end
      end
     else
      begin
       index:=index-1;
       if setrideno[index+1]<setrideno[index] then
        begin
         if ukol=true then delay(cekat);
         prvek:=setrideno[index];
         if ukol=true then Vymenit(index,index+1,setrideno,barva);
         setrideno[index]:=setrideno[index+1];
         setrideno[index+1]:=prvek;
         skok:=index+1;
        end;
      end;
    end;
   until ((smer=true) and (index+1=horni)) or ((smer=false) and (index=dolni));
   if smer=true then
    begin
     smer:=false;
     horni:=skok;
     index:=skok;
    end
   else
    begin
     smer:=true;
     dolni:=skok;
     index:=skok-1;
    end;
  end;
 until horni<=dolni;
end;
 
procedure SelectionSort(velikost:integer;nesetrideno:Tpole;cekat:integer);
var setrideno:Tpole;
  misto1,misto2,index,prvek:integer;
  barva:byte;
begin
 if ukol=true then barva:=11;
 setrideno:=nesetrideno;
 for misto1:=velikost downto 2 do
  begin
   if ukol=true then delay(cekat);
   index:=1;
   for misto2:=1 to misto1 do
    begin
     if setrideno[misto2]>setrideno[index] then index:=misto2;
    end;
   prvek:=setrideno[index];
   if ukol=true then Vymenit(index,misto1,setrideno,barva);
   setrideno[index]:=setrideno[misto1];
   setrideno[misto1]:=prvek;
  end;
end;
 
procedure BublejHaldou(velikost,otec:integer;var halda:Tpole;barva,cekat:integer);
var syn,vymena:integer;
begin
 while 2*otec<=velikost do
  begin
   if ukol=true then delay(cekat);
   syn:=2*otec;
   if (syn<velikost) and (halda[syn]<halda[syn+1]) then syn:=syn+1;
   if halda[otec]>=halda[syn] then break;
   vymena:=halda[otec];
   if ukol=true then Vymenit(otec,syn,halda,barva);
   halda[otec]:=halda[syn];
   halda[syn]:=vymena;
   otec:=syn;
  end;
end;
 
procedure HeapSort(velikost:integer;nesetrideno:Tpole;cekat:integer);
var setrideno:Tpole;
  misto,prvek:integer;
  barva:byte;
begin
 if ukol=true then barva:=12;
 setrideno:=nesetrideno;
 for misto:=(velikost div 2) downto 1 do BublejHaldou(velikost,misto,setrideno,barva,cekat);
 for misto:=velikost downto 2 do
  begin
   if ukol=true then delay(cekat);
   prvek:=setrideno[1];
   if ukol=true then Vymenit(1,misto,setrideno,barva);
   setrideno[1]:=setrideno[misto];
   setrideno[misto]:=prvek;
   BublejHaldou(misto-1,1,setrideno,barva,cekat);
  end;
end;
 
procedure MergeSort(var setrideno,pomocne:Tpole;levy,pravy,cekat:integer);
var i,j,k,stred:integer;
  barva:byte;
begin
 if hradlo=true then
  begin
   for k:=levy to pravy do pomocne[k]:=setrideno[k];
  end;
 if ukol=true then barva:=13;
 stred:=(levy+pravy) div 2;
 if levy<pravy then MergeSort(setrideno,pomocne,levy,stred,cekat);
 if stred+1<pravy then MergeSort(setrideno,pomocne,stred+1,pravy,cekat);
 i:=levy;
 j:=stred+1;
 k:=levy;
 while (i<=stred) and (j<=pravy) do
  begin
   if setrideno[i]<=setrideno[j] then
    begin
     pomocne[k]:=setrideno[i];
     if ukol=true then delay(cekat);
     if ukol=true then Vymenit(k,i,pomocne,barva);
     i:=i+1;
    end
   else
    begin
     pomocne[k]:=setrideno[j];
     if ukol=true then delay(cekat);
     if ukol=true then Vymenit(k,j,pomocne,barva);
     j:=j+1;
    end;
   k:=k+1;
  end;
 while i<=stred do
  begin
   pomocne[k]:=setrideno[i];
   delay(cekat);
   if ukol=true then Vymenit(k,i,pomocne,barva);
   i:=i+1;
   k:=k+1;
  end;
 while j<=pravy do
  begin
   pomocne[k]:=setrideno[j];
   if ukol=true then delay(cekat);
   if ukol=true then Vymenit(k,j,pomocne,barva);
   j:=j+1;
   k:=k+1;
  end;
 for k:=levy to pravy do
  begin
   setrideno[k]:=pomocne[k];
   if ukol=true then delay(cekat);
   if ukol=true then Vyjmout(k,setrideno);
   if ukol=true then Vlozit(k,setrideno,barva);
  end;
end;
 
procedure QuickSort(var setrideno:Tpole;levy,pravy,cekat:integer);
var i,j,pivot,menic:integer;
  barva:byte;
begin
 if ukol=true then barva:=14;
 i:=levy;
 j:=pravy;
 pivot:=setrideno[(i+j) div 2];
 repeat
  begin
   while setrideno[i]<pivot do i:=i+1;
   while setrideno[j]>pivot do j:=j-1;
   if i<=j then
   begin
    if ukol=true then delay(cekat);
    menic:=setrideno[i];
    if ukol=true then Vymenit(i,j,setrideno,barva);
    setrideno[i]:=setrideno[j];
    setrideno[j]:=menic;
    i:=i+1;
    j:=j-1;
   end;
  end;
 until i>=j;
 if j>levy then QuickSort(setrideno,levy,j,cekat);
 if i<pravy then QuickSort(setrideno,i,pravy,cekat);
end;
 
procedure SetridPole(typ:byte);
var polecisel,pomocne:Tpole;
  x,prodleva:integer;
begin
 repeat
  begin
   writeln;
   write('Prodleva vykreslovani grafu (0 az 100 ms): ');
   readln(prodleva);
  end;
 until (prodleva>=0) and (prodleva<=100);
 GenerujPole(polecisel);
 detectgraph(graphdriver, graphmode);
 initgraph(graphdriver, graphmode, 'C:/TP/BP7/BGI');
 setcolor(7);
 line(1,1,1,480);
 line(1,480,640,480);
 case typ of
  1: setcolor(15);
  2: setcolor(9);
  3: setcolor(10);
  4: setcolor(11);
  5: setcolor(12);
  6: setcolor(13);
  7: setcolor(14)
 end;
 hradlo:=true;
 for x:=1 to xmax do line(x+1,480-polecisel[x],x+1,ymax);
 case typ of
  1: InsertionSort(xmax,polecisel,prodleva);
  2: BubbleSort(xmax,polecisel,prodleva);
  3: ShakerSort(xmax,polecisel,prodleva);
  4: SelectionSort(xmax,polecisel,prodleva);
  5: HeapSort(xmax,polecisel,prodleva);
  6: MergeSort(polecisel,pomocne,1,xmax,prodleva);
  7: QuickSort(polecisel,1,xmax,prodleva)
 end;
end;
 
procedure SpocitejGraf(opakovani:byte;seznam:Tmalepole);
var opakuj:byte;
  balon,pomocne:Tpole;
  s1,s2,v1,v2,m1,m2,h1,h2:word;
  cas1,cas2:longint;
  zaplneni,n:integer;
begin
 randomize;
 detectgraph(graphdriver, graphmode);
 initgraph(graphdriver, graphmode, 'C:/TP/BP7/BGI');
 setcolor(7);
 line(1,1,1,480);
 line(1,480,640,480);
 GenerujPole(balon);
 for opakuj:=1 to opakovani do
 begin
  zaplneni:=2;
  cas2:=0;
  n:=0;
  repeat
   begin
    gettime(h1,m1,v1,s1);
    case seznam[opakuj] of
     1: for n:=1 to 10000 do
        begin
         InsertionSort(zaplneni,balon,0);
         n:=n+1;
        end;
     2: for n:=1 to 10000 do
        begin
         BubbleSort(zaplneni,balon,0);
         n:=n+1;
        end;
     3: for n:=1 to 10000 do
        begin
         ShakerSort(zaplneni,balon,0);
         n:=n+1;
        end;
     4: for n:=1 to 10000 do
        begin
         SelectionSort(zaplneni,balon,0);
         n:=n+1;
        end;
     5: for n:=1 to 10000 do
        begin
         HeapSort(zaplneni,balon,0);
         n:=n+1;
        end;
     6: for n:=1 to 10000 do
        begin
         MergeSort(balon,pomocne,1,zaplneni,0);
         n:=n+1;
        end;
     7: for n:=1 to 10000 do
        begin
         QuickSort(balon,1,zaplneni,0);
         n:=n+1;
        end
    end;
    gettime(h2,m2,v2,s2);
    cas1:=cas2;
    cas2:=(h2*60*60*100+m2*60*100+v2*100+s2)-(h1*60*60*100+m1*60*100+v1*100+s1);
    case seznam[opakuj] of
     1: setcolor(15);
     2: setcolor(9);
     3: setcolor(10);
     4: setcolor(11);
     5: setcolor(12);
     6: setcolor(13);
     7: setcolor(14)
    end;
    line(4*zaplneni+1-4,479-(6*cas1),4*zaplneni+1,479-(6*cas2));
    zaplneni:=zaplneni+1;
   end;
  until zaplneni>=160;
 end;
end;
 
begin
 clrscr;
 writeln('SORTER - demonstrace trideni dat');
 writeln('Copyright (c) 2007 Petr Koupy');
 repeat
  begin
   writeln;
   writeln('Co chcete provest?');
   writeln('(1) Setridit vygenerovane pole');
   writeln('(2) Zobrazit graf casove slozitosti');
   write('Volba: ');
   readln(volba);
  end;
 until (volba=1) or (volba=2);
 if volba=1 then
  begin
   ukol:=true;
   writeln;
   writeln('Jaky tridici algoritmus chcete pouzit?');
   textcolor(15); writeln('(1) InsertionSort');
   textcolor(9); writeln('(2) BubbleSort');
   textcolor(10); writeln('(3) ShakerSort');
   textcolor(11); writeln('(4) SelectionSort');
   textcolor(12); writeln('(5) HeapSort');
   textcolor(13); writeln('(6) MergeSort');
   textcolor(14); writeln('(7) QuickSort');
   repeat
    begin
     textcolor(7); write('Volba: ');
     readln(volba);
    end;
   until (volba>=1) and (volba<=7);
   SetridPole(volba);
  end
 else
  begin
   ukol:=false;
   repeat
    begin
     writeln;
     writeln('Kolik algoritmu chcete propocitat (1 az 7)?');
     write('Pocet: ');
     readln(pocet);
    end;
   until (pocet>=1) and (pocet<=7);
   writeln;
   writeln('Jaky tridici algoritmus chcete zaradit do fronty?');
   textcolor(15); writeln('(1) InsertionSort');
   textcolor(9); writeln('(2) BubbleSort');
   textcolor(10); writeln('(3) ShakerSort');
   textcolor(11); writeln('(4) SelectionSort');
   textcolor(12); writeln('(5) HeapSort');
   textcolor(13); writeln('(6) MergeSort');
   textcolor(14); writeln('(7) QuickSort');
   textcolor(7);
   for k:=1 to pocet do
    begin
     repeat
      begin
       write('Volba ',k,'. mista fronty: ');
       readln(fronta[k]);
      end;
     until (fronta[k]>=1) and (fronta[k]<=7);
    end;
   SpocitejGraf(pocet,fronta);
  end;
 
 readln;
end.