Evidencia sopiek vo svete

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Sopky.pas
Soubor exe: Sopky.exe

Evidencia sopiek vo svete.
{ SOPKY.PAS       Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Evidencia sopiek vo svete.                    }
{                                  }
{ Datum:25.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program hora_zaznamu;
uses crt;
type zaznam=record
       jm:string;
       vy:integer;
       st:string;
       ci:boolean;
      end;
 
type pole=array[1..10] of zaznam;
var p:pole;
  ps:integer;
  nabidka:integer;
 
procedure nacti(var cislo:integer);
var cinnost:char;
begin
 cislo:=cislo+1;
 clrscr;
 writeln;
 write(' Jmeno:     ');
 readln(p[cislo].jm);
 write(' Stat:      ');
 readln(p[cislo].st);
 write(' Vyska:     ');
 readln(p[cislo].vy);
 write(' Cinnost[a/n]:  ');
 readln(cinnost);
 
 if cinnost='a' then p[cislo].ci:=true
 else p[cislo].ci:=false;
end;
 
procedure vypis(cislo:integer);
var i:integer;
  co:integer;
  cinnost:string;
begin
 clrscr;
 writeln;
 writeln(' Seznam sopek:');
 for i:=1 to cislo do writeln(' ',i,' ',p[i].jm);
 writeln;
 write(' Zadejte cislo sopky kterou chcete vypsat: ');
 readln(co);
 writeln;
 writeln(' Jmeno:  ',p[co].jm);
 writeln(' Stat:   ',p[co].st);
 writeln(' Vyska:  ',p[co].vy);
 if p[co].ci=true then cinnost:='je'
         else cinnost:='neni';
 writeln(' Cinnost: sopka ',cinnost,' cinna');
 readln;
end;
 
procedure vyvso(cislo:integer);
var cinnost:string;
  co:integer;
begin
 clrscr;
 for co:=1 to cislo do begin
 writeln;
 writeln(' Jmeno:  ',p[co].jm);
 writeln(' Stat:   ',p[co].st);
 writeln(' Vyska:  ',p[co].vy);
 if p[co].ci=true then cinnost:='je'
          else cinnost:='neni';
 writeln(' Cinnost: sopka ',cinnost,' cinna');
 
 delay(500);
 end;
 readln;
end;
 
procedure oprav(cislo:integer);
var cinnost:string;
  opravdu:char;
  i:integer;
  co:integer;
begin
 clrscr;
 writeln;
 writeln(' Seznam sopek:');
 for i:=1 to cislo do writeln(' ',i,' ',p[i].jm);
 writeln;
 write(' Zadejte cislo sopky kterou chcete upravit: ');
 readln(co);
 writeln;
 writeln;
 writeln(' Jmeno:  ',p[co].jm);
 writeln(' Stat:   ',p[co].st);
 writeln(' Vyska:  ',p[co].vy);
 if p[co].ci=true then cinnost:='je'
         else cinnost:='neni';
 writeln(' Cinnost: sopka ',cinnost,' cinna');
 
 write('Opravdu chcete tento zaznam upravit[a/n]: ');
 readln(opravdu);
 if opravdu='a' then begin
  writeln;
  write(' Jmeno:     ');
  readln(p[co].jm);
  write(' Stat:      ');
  readln(p[co].st);
  write(' Vyska:     ');
  readln(p[co].vy);
  write(' Cinnost[a/n]:  ');
  readln(cinnost);
  if cinnost='a' then p[cislo].ci:=true
          else p[cislo].ci:=false;
 end;
end;
 
procedure vymaz(var cislo:integer);
var i:integer;
  co:integer;
  opravdu:char;
  cinnost:string;
begin
 
 clrscr;
 writeln;
 writeln(' Seznam sopek:');
 for i:=1 to cislo do writeln(' ',i,' ',p[i].jm);
 writeln;
 write(' Zadejte cislo sopky kterou chcete smazat: ');
 readln(co);
 writeln;
 writeln;
 writeln(' Jmeno:  ',p[co].jm);
 writeln(' Stat:   ',p[co].st);
 writeln(' Vyska:  ',p[co].vy);
 if p[co].ci=true then cinnost:='je'
         else cinnost:='neni';
 writeln(' Cinnost: sopka ',cinnost,' cinna');
 
 write('Opravdu chcete tento zaznam upravit[a/n]: ');
 readln(opravdu);
 if opravdu='a' then begin
 
  for i:=co to cislo-1 do begin
             p[i]:=p[i+1];
             cislo:=cislo-1;
            end;
 
 end;
 
end;
 
 
begin
 ps:=0;
 textbackground(1);
 
 repeat
 clrscr;
 textcolor(3);
 writeln;
 writeln;
 writeln(' Co chcete delat?');
 writeln;
 textcolor(15);
 writeln(' 1 Nova sopka');
 writeln;
 writeln(' 2 Upravit sopku');
 writeln;
 writeln(' 3 Smazat sopku');
 writeln;
 writeln(' 4 Vypsat sopku');
 writeln;
 writeln(' 5 Vypsat vsechny sopky');
 writeln;
 textcolor(10);
 writeln(' 9 Konec');
 textcolor(15);
 writeln;
 write(' Nabidka cislo: ');
 readln(nabidka);
 
 case nabidka of
  1: nacti(ps);
  2: oprav(ps);
  3: vymaz(ps);
  4: vypis(ps);
  5: vyvso(ps);
 end;
 
 until nabidka=9;
end.