Zobrazí kocku v 3D s ktorou je možné pohybovať, otáčať, posúvať.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
Soubor exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,i
{ KOCKA3D.PAS                   Copyright (c) ... }
{                                  }
{ Program vytvara 3D prostredie, v nom zobrazi kocku.        }
{ Kocka sa da posuvat a otacat. Projekcna plocha sa nachadza    }
{ v pociatku suradnicovej sustavy, je nehybna.           }
{ Kocka je vykreslovana IBA PRED projekcnou plochou DO URCITEJ   }
{ vzdialenosti. Vykreslovanie je obmedzene aj do sirky a vysky.   }
{ Ovladanie : a,s,d,w,q,e,j,k,l,i                  }
{                                  }
{ Author: Neznamy                          }
{ Date : 15.06.2009              http://www.trsek.com }
 
PROGRAM Kocka3D;
USES Graph,Crt;
TYPE Body=record
    x,y,z:integer;
   end;
 
   TOs=(x,y,z); (* typ Os *)
 
   Vektory=Body;
 
   TKocka=object
    B:array[1..8] of Body;
    Vx,Vy,Vz:Vektory;
    procedure Init(x,y,z,a:integer);
    procedure Refresh;
    procedure Kresli;
    procedure Otoc(uhol:integer; os:TOs);
    procedure Posun(x,y,z:integer);
   end;
 
   Hranice=record
    x,y,z1,z2:integer;
   end;
 
VAR GDriver,GMode:integer;
  Kocka:TKocka;
  Stred:Body;
  N:Vektory;
  g:char;
  posuv,uhol:integer;
  hranica:Hranice;
  os:TOs;
 
{$I KockaDat.pas}
 
BEGIN
 GDriver:=CGA;
 GMode:=CGAC0;
 InitGraph(GDriver,GMode,'');
 
 Stred.x:=GetMaxX div 2; (* stred premietania *)
 Stred.y:=GetMaxY div 2;
 Stred.z:=-(GetMaxX div 2);
 
 N.x:=0; (* normalovy vektor premietacej roviny *)
 N.y:=0;
 N.z:=1;
 
 Hranica.z1:=0; (* ohranicenie priestoru v ktorom je kocka vykreslovana *)
 Hranica.z2:=GetMaxX*2;
 Hranica.x:=round(GetMaxX*4); (* konst. 4=max, 2=min *)
 Hranica.y:=round(GetMaxY*4);
 
 posuv:=10; (* rychlost posuvania a otacania *)
 uhol:=10;
 
 Kocka.Init(300,300,200,100);
 repeat
  ClearDevice;
  Kocka.Kresli;
  outtextxy(10,100,'Ovladanie : a,s,d,w,q,e,j,k,l,i');
  g:=readkey;
  case g of
   'a' : Kocka.Posun(-posuv,0,0);
   'd' : Kocka.Posun( posuv,0,0);
   's' : Kocka.Posun(0,posuv, 0);
   'w' : Kocka.Posun(0,-posuv,0);
   'r' : Kocka.Posun(0,0, posuv);
   'f' : Kocka.Posun(0,0,-posuv);
   'q' : Kocka.Otoc(uhol,y);
   'e' : Kocka.Otoc(-uhol,y);
   'j' : Kocka.Otoc( uhol,z);
   'l' : Kocka.Otoc(-uhol,z);
   'i' : Kocka.Otoc( uhol,x);
   'k' : Kocka.Otoc(-uhol,x);
  end;
 until g=#27;
 CloseGraph;
END.