Obdoba tetrisu ale musíte skladať 4 rovnaké farby

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
t1.pngAutor: Sargo
Program: T1.pas
Soubor exe: T1.exe

Jedná sa o hru, v ktorej musíte skladat objekty do skupiny minimálne troch štvorčekov vodorovne, zvislo alebo šikmo oba smermi. Hra počíta skóre a končí pri zaplnení hracej plochy tak že nieje možné pridať ďalší objekt.

Hra sa ovláda 4-šípkami

hore - zmena poradia štvorčekov v objetke
vľavo - posun vľavo
vpravo - posun doprava
dole - rýchle posunutie objektu smerom dolu
{ T1.PAS                    Copyright (c) Sargo }
{                                  }
{ Jedna sa o hru, v ktorej musite skladat objekty do skupiny    }
{ minimalne troch stvorcekov vodorovne, zvislo alebo sikmo oba   }
{ smermi. Hra pocita skore a konci pri zaplneni hracej plochy tak  }
{ ze neni mozne pridat dalsi objekt.                }
{                                  }
{ Hra sa ovlada 4-sipkami                      }
{                                  }
{      Zmena poradia stvorcekov v objetke           }
{      I                            }
{ do lava <- -> do prava                      }
{      I                            }
{      Rychle posunutie objektu smerom dolu          }
{                                  }
{ Author: Sargo                           }
{ Date : 29.07.2006              http://www.trsek.com }
 
program tetris;
uses crt;
var x,y,a,b,c,s :longint;
  p  :array[1..8,1..15] of longint;
  k  :array[1..3] of longint;
  d,e :boolean;
 
 
procedure vym;
begin
for a:=1 to 3 do begin
         gotoxy(x+33,y+a+11);
         write(' ')
         end
end;
 
procedure vyj;
begin
for a:=1 to 3 do begin
         gotoxy(x+33,y+a+11);
         textcolor(k[a]);
         write('Ű')
         end
end;
 
procedure nova;
begin
for a:=1 to 3 do begin
         k[a]:=random(4)+1;
         if k[a]=3 then k[a]:=14
         end;
x:=4;y:=1;
d:=true;
vyj;
if (p[x,y+1]<>0) or (p[x,y+1]<>0) or (p[x,y+1]<>0) then halt
end;
 
procedure vymazanie;
var z,y :longint;
begin
for z:=1 to 8 do
 for y:=1 to 13 do
  if (abs(p[z,y])=abs(p[z,y+1])) and (abs(p[z,y])=abs(p[z,y+2])) then
   begin
   if p[z,y ]>0 then p[z,y ]:=-p[z,y ] ;
   if p[z,y+1]>0 then p[z,y+1]:=-p[z,y+1] ;
   if p[z,y+2]>0 then p[z,y+2]:=-p[z,y+2]
   end;
for z:=1 to 6 do
 for y:=1 to 15 do
  if (abs(p[z,y])=abs(p[z+1,y])) and (abs(p[z,y])=abs(p[z+2,y])) then
   begin
   if p[z ,y]>0 then p[z ,y]:=-p[z ,y] ;
   if p[z+1,y]>0 then p[z+1,y]:=-p[z+1,y] ;
   if p[z+2,y]>0 then p[z+2,y]:=-p[z+2,y]
   end;
for z:=1 to 6 do
 for y:=1 to 13 do
  if (abs(p[z,y])=abs(p[z+1,y+1])) and (abs(p[z,y])=abs(p[z+2,y+2])) then
   begin
   if p[z ,y ]>0 then p[z ,y ]:=-p[z ,y ] ;
   if p[z+1,y+1]>0 then p[z+1,y+1]:=-p[z+1,y+1] ;
   if p[z+2,y+2]>0 then p[z+2,y+2]:=-p[z+2,y+2]
   end;
for z:=1 to 6 do
 for y:=1 to 13 do
  if (abs(p[z,y+2])=abs(p[z+1,y+1])) and (abs(p[z,y+2])=abs(p[z+2,y])) then
   begin
   if p[z ,y+2]>0 then p[z ,y+2]:=-p[z ,y+2] ;
   if p[z+1,y+1]>0 then p[z+1,y+1]:=-p[z+1,y+1] ;
   if p[z+2,y ]>0 then p[z+2,y ]:=-p[z+2,y ]
   end;
 
e:=false;
for z:=1 to 8 do
 for y:=1 to 15 do
  if p[z,y]<0 then
  begin
  gotoxy(z+33,y+11);
  write(' ')
  end;
delay(200);
for z:=1 to 8 do
 for y:=1 to 15 do
  if p[z,y]<0 then
  begin
  textcolor(abs(p[z,y]));
  gotoxy(z+33,y+11);
  write('Ű')
  end;
delay(200);
for z:=1 to 8 do
 for y:=1 to 15 do
  if p[z,y]<0 then
  begin
  gotoxy(z+33,y+11);
  write(' ');
  p[z,y]:=0;
  e:=true;
  textcolor(7);
  inc(s);
  gotoxy(10,12);write('Skore: ',s,0)
  end;
 
repeat
d:=false;
for z:=1 to 8 do
 for y:=15 downto 2 do
 if (p[z,y]=0) and (p[z,y-1]<>0) then
  begin
  d:=true;
  p[z,y]:=p[z,y-1];
  p[z,y-1]:=0;
  end;
 
for z:=1 to 8 do
 for y:=1 to 15 do
  begin
  gotoxy(z+33,y+11);
  textcolor(p[z,y]);
  write('Ű')
  end;
until not(d);
 
if e then vymazanie
 
end;
 
 
begin
textmode(CO80 + Font8x8);
randomize;
clrscr;
textcolor(7);
gotoxy(10,12);write('Skore: ',s);
for a := 1 to 9 do begin gotoxy(a+33,27);write(chr(219));end;
for a := 1 to 15 do begin gotoxy(33,12+a);write(chr(219));gotoxy(42,12+a);write(chr(219));end;
nova;
repeat
 
 for c:=1 to 200 do
   begin
   if d then delay(1);
   if keypressed then case ord(readkey) of
            75:if (x>1) and (p[x-1,y+1]=0) and (p[x-1,y+2]=0) and (p[x-1,y+3]=0) then begin vym;dec(x);vyj end;
            77:if (x<8) and (p[x+1,y+1]=0) and (p[x+1,y+2]=0) and (p[x+1,y+3]=0) then begin vym;inc(x);vyj end;
            80:d:=false;
            72:begin a:=k[1];k[1]:=k[2];k[2]:=k[3];k[3]:=a;vyj end;
            end
   end;
 
 if (y<12) and (p[x,y+4]=0) then
   begin
   vym;
   inc(y);
   vyj
   end
 
   else
 
   begin
   for a:=1 to 3 do p[x,y+a]:=k[a];
   vymazanie;
   nova
   end;
 
until (false);
END.