Grafické pero kreslí čiaru zvoleným smerom (4 smery)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Graph_pero.pas
Soubor exe: Graph_pero.exe

Grafické pero kreslí čiaru zvoleným smerom (4 smery).
{ GRAPH_PERO.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Grafické pero kreslí čiaru zvoleným smerom (4 smery).       }
{                                  }
{ Datum:11.04.2005               http://www.trsek.com }
 
program graph_pero;
uses crt,graph;
const ESC  =#27;
   VLAVO =#77;
	 VPRAVO=#75;
	 HORE =#72;
	 DOLE =#80;
 
var i,x,y,dx,dy:integer;
  znak:char;
 
procedure adapter;
var grd,grm:integer;
begin
 grd:=detect;
 initgraph(grd,grm,'');
end;
 
begin
 clrscr;
 adapter;
 outtextxy(10,10,'Pohyb sipkami, ESC-koniec');
 x:=320;y:=240;dx:=0;dy:=0;znak:=#0;
 
 while (znak<>ESC) do begin
   znak:=readkey;
   case znak of
     VLAVO:dx:=5;
     VPRAVO:dx:=-5;
     HORE:dy:=-5;
     DOLE:dy:=5;
   end;
 
   Line(x,y,x+dx,y+dy);
   x:=x+dx;y:=y+dy;
 end;
 repeat until keypressed;
 closegraph;
end.