Výpočet vektorov ponorky v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Ponorka.pas
File exe: Ponorka.exe

Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rýchlosťou v m/s. Jej čelná plocha S=5m^2 a tvarový súčiniteľ c=0.17.Pri pohybe musí ponorka prekonávať odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2 newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody. Naprogramovaná funkcia Fv(v) vyjadruje závislosť sily Fv od rýchlosti v (podprogram typu FUNCTION).

Zostavte program, ktorý
 • vytvorí vektor rýchlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]), kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;
 • k vektoru rýchlosti vypočíta zodpovedajúci vektor síl Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), použite pripravený podprogram) a vektor výkonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde P[i]=F[i].v[i].

Všetky tri vektory treba vypísať. V programe použite aspoň jeden podprogram typu PROCEDURE.
{ PONORKA.PAS              Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rychlostou     }
{ v m/s. Jej celna plocha S=5m^2 a tvarovy sucinitel c=0.17 .    }
{ Pri pohybe musi ponorka prekonavat odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2   }
{ newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody.           }
{ Naprogramujte funkciu Fv(v) vujadrujucu zavislost sily Fv     }
{ od rychlosti v (podprogram typu FUNCTION).            }
{  Zostavte program, ktory                     }
{  a/ vytvori vektor rychlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]),   }
{   kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;             }
{  b/ k vektoru rychlosti vypocita zodpovedajuci vektor sil    }
{   Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), pouzite    }
{   pripraveny podprogram)                    }
{   a vektor vykonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde     }
{   P[i]=F[i].v[i].                       }
{ Vsetky tri vektory treba vypisat. V programe pouzite aspon    }
{ jeden podprogram typu PROCEDURE.                 }
{ ***************************************************************** }
{                                  }
{ Datum:26.11.2003               http://www.trsek.com }
 
program Ponorka;
type vektor = array [1..11] of real;
var i,n : integer;
  v,F,P : vektor;
 
function Fv(vp:real):real; {funkcia, ktora pocita odpor vody}
const S=5;
   Ro=1000;
   c=0.17;
begin
  Fv:=Ro*sqr(vp)/2*c*S;
end;
                 {podprogram na vypis vektora}
procedure Vypis(m:integer;U:vektor);
var j:integer;
begin
 write('(');
 for j:= 1 to m do
   begin
    write(U[j]:3:1);
    if (j=m)then write(')')
        else write(', ');
   end;
end;
              {podprogram na vytvorenie vektora}
procedure Vytvor(m:integer;var U:vektor);
var j:integer;
begin
 for j:=1 to m do
  U[j]:=1+0.5*(j-1);
end;
 
begin              { hlavny program }
 writeln;writeln;
 n:=11;
 Vytvor(n,v);         {vytvorenie vektora rychlosti}
 for i:=1 to n do
  begin
   F[i]:=Fv(v[i]);       {vypocet prvkov vektora sil}
             {vypocet prvkov vektora vykonov v kW}
   P[i]:=F[i]*v[i]/1000;
  end;
                {vypisy jednotlivych vektorov}
 write('Vektor_v='); Vypis(n,v); writeln('m/s');
 writeln;
 write('Vektor_F='); Vypis(n,F); writeln('N');
 writeln;
 write('Vektor_P='); Vypis(n,P); writeln('kW');
 readln;
end.