Editor for animate

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Animacie.pas
File exe: Animacie.exe
need: Mukogr.pasMukoutil.pasMyska.pas

Editor for animate.
{ animacie.pas                            }
{ Editor animácii.                          }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                        }
{ Datum:03.02.1997               http://www.trsek.com }
 
program Editor_animacii;
uses MukoGr,MukoUtil,Myska,Crt,Dos;
const FontPath='Prechod.mf';
   HMenuX=2;HMenuY=2;                {pozicia hlavneho menu}
   HAnimX=75;                    {pozicia zoznamu animacii v hlavnom menu}
   HPocetOP=7;                    {pocet ovladacich prvkov v hlavnom menu}
   HAktiv:array[1..HPocetOP,1..4] of word=(     {hlavne menu - ovladacie prvky}
    (HAnimX,HMenuY,319,199),            {vyber animacie}
    (HMenuX,HMenuY,HMenuX+64,HMenuY+16),      {Edituj}
    (HMenuX,HMenuY+20,HMenuX+64,HMenuY+36),     {Pridaj}
    (HMenuX,HMenuY+40,HMenuX+64,HMenuY+56),     {Odstran}
    (HMenuX,HMenuY+60,HMenuX+64,HMenuY+76),     {Subor}
    (HMenuX,HMenuY+80,HMenuX+64,HMenuY+96),     {Novy}
    (HMenuX,HMenuY+100,HMenuX+64,HMenuY+116));    {Koniec}
   HOLH:array[0..HPocetOP] of string[40]=(      {hlavne menu - help}
    '','Vyber si animaciu.','Edituj animaciu.','Pridaj novu animaciu.',
    'Zlikviduj animaciu.','Zadaj subor s animaciami.','Nova animacia.','Koniec programu.');
   HTexty:array[2..HPocetOP] of string[8]=('EDITUJ','PRIDAJ','ODSTRAN',' SUBOR',' NOVY','KONIEC');
   RozPal=5;RozBMP=10;                {rozmer palety,rozmer bitmapy}
   SnimkyY=174;                   {pozicia zoznamu snimkov}
   PrikX=185;PrikY=1;                {blok prikazov v hlavnom menu}
   PalX=181;PalY=89;                 {pozicia palety}
   PocetOP=11;                    {pocet ovladacich prvkov v menu editacie}
{!!!!}DlzkaAnim=4096;                  {VELKOST BUFFRA ANIMACIE}
   Aktiv:array[1..PocetOP,1..4] of word=(      {menu editacie - ovladacie prvky}
    (2,2,2,2),                   {aktualny snimok}
    (PrikX,PrikY,PrikX+64,PrikY+16),        {prechod}
    (PrikX,PrikY+20,PrikX+64,PrikY+36),       {odstran}
    (PrikX,PrikY+40,PrikX+64,PrikY+56),       {kopiruj}
    (PrikX+72,PrikY,PrikX+112,PrikY+16),      {zmaz}
    (PrikX+72,PrikY+20,PrikX+112,PrikY+36),     {uloz}
    (PrikX+72,PrikY+40,PrikX+112,PrikY+56),     {pust}
    (PrikX,PrikY+60,PrikX+112,PrikY+76),      {naspat}
    (PalX,PalY,PalX+16*RozPal,PalY+16*RozPal),   {paleta}
    (PalX+16*RozPal,PalY,PalX+16*RozPal+40,PalY+16*RozPal),{aktualna farba}
    (0,SnimkyY,319,SnimkyY+20));          {aktualny snimok}
   OLH:array[0..PocetOP] of string[40]=(       {menu editacie - help}
    '','Poloz bod.','Plynula animacia bodu.','',
    'Kopiruj snimok.','Premaz snimok.','Uloz animaciu.',
    'Spust animaciu.','Naspat do hlavneho menu.','Vyber si farbu.',
    'Aktualna farba.','Aktualny snimok.');
   Texty:array[2..8] of string[10]=(         {menu editacie - tlacidla}
    'PRECHOD','','KOPIRUJ','ZMAZ','ULOZ','PUST','  NASPAT');
 
var PomX,PomY,x,y,z,Udalost,UStara,HUdalost,HUStara,Kolko,Err:word;
  ASubor:SearchRec;         {pri volbe suboru}
  Odstr:longint;           {Kolko a Odstr pri odstranovani}
  s,t:string;            {pri vypise cisel ako retazcov}
  Subor:string;
  Cesta:DirStr;
  Meno:NameStr;
  Pripona:ExtStr;          {pri volbe suboru - FSplit}
  PomZ:integer;
  Tlacidla,Color,PomB:byte;
  CZ,CK:byte;            {zdrojova a cielova farba}
  Brzda:byte;            {pocet vert. zatemneni pri animacii}
  Zdroj,Ciel:shortint;        {pri kopirovani zdrojova a cielova snimka}
  ZacX,ZacY,KonX,KonY:integer;    {pri prechode zdrojovy a cielovy bod}
  DeX,DeY,DeS,DeC:integer;      {a ich rozdiel suradnic, rozdiel snimkov, rozdiel farieb}
  RozX,RozY:byte;          {rozmery snimku aktualnej animacie}
  PocAnim,AktAnim:byte;       {pocet animacii, aktualna animacia}
  PocSnim,AktSnim:byte;       {pocet snimkov v aktualnej animacii, aktualny snimok}
  Anim:array[0..DlzkaAnim-1] of byte;{tu je animacia}
  PosAktAnim:longint;        {pozicia zaciatku aktualnej animacie}
  ch:char;
  AnimInfo:array[1..255] of record  {informacie o vsetkych animaciach}
                XRes,YRes,NumOfSnim:byte;
                Poz:longint;
               end;
  f:file;              {Struktura suboru pre animaciu:
   Blok: 1 bajt - pocet snimkov   |   768 bajtov - paleta
      2 bajty - rozlisenie x,y   |   1  bajt  - pocet animacii
      dalej snimky po poradi    |   Blok bajtov - jednotlive animacie}
 
procedure VykresliAktualnuSnimku;
begin
 Nastav(0,0,0);            {cistenie}
 VyplnPlochu(16*RozBMP+4,16*RozBMP+4);
 Nastav(1,1,15);           {obvodove ciary}
 CiaraVodorovna(RozX*RozBMP+1);
 CiaraZvisla(RozY*RozBMP+1);
 Nastav(1,RozY*RozBMP+2,15);
 CiaraVodorovna(RozX*RozBMP+1);
 Nastav(RozX*RozBMP+2,1,15);
 CiaraZvisla(RozY*RozBMP+2);
 for PomX:=0 to RozX do begin     {bodky dookola rastra}
  PolozBod(RozBMP*PomX+1,RozBMP*RozY+3,15);
  PolozBod(RozBMP*PomX+1,0,15);
 end;
 for PomY:=0 to RozY do begin
  PolozBod(RozBMP*RozX+3,RozBMP*PomY+1,15);
  PolozBod(0,RozBMP*PomY+1,15);
 end;
 Nastav(0,192,0);           {vycisti riadok s helpom}
 VyplnPlochu(319,8);
 for PomY:=0 to RozY-1 do       {vypln raster snimkom}
  for PomX:=0 to RozX-1 do begin
   Nastav(PomX*RozBMP+2,PomY*RozBMP+2,Anim[AktSnim*RozX*RozY+PomY*RozX+PomX]);
   VyplnPlochu(RozBMP,RozBMP);
  end;{for 2}
end;{proc}
 
procedure ZobrazAnimaciu;
begin
 VykresliAktualnuSnimku;
 Nastav(0,SnimkyY-2,5);        {vykreslenie jednotlivych snimkov}
 VyplnPlochu(320,20);
 for PomZ:=0 to PocSnim-1 do begin
  Nastav(2+PomZ*(RozX+4),SnimkyY,0);
  PrilepBitmapu(RozX,RozY,Ofs(Anim[PomZ*RozX*RozY]));
 end;{for}
 Nastav(1,SnimkyY-1,15);       {obdlznik okolo aktualnej snimky}
 Obdlznik(RozX+2,RozY+2);
end;{proc}
 
function VyberMysou(Vyzva:string;Oblast:byte):byte;
var ppomx,ppomy:word;
begin
 VypniKurzorMysi;
 Nastav(0,192,0);
 VyplnPlochu(319,8);
 VypisPriehladne(Vyzva,SvetloModra);
 ZapniKurzorMysi;
 repeat
  ZistiPoziciu(x,y,Tlacidla);
  x:=x div 2;
  if KeyPressed then ch:=ReadKey;
  if ch=#27 then Tlacidla:=2;    {Escape a prave tlacidlo ukoncuje}
  if (Oblast=1) and(x<=RozX*RozBMP) and (y<=RozY*RozBMP+2) and (x>=2) and (y>=2) then begin
   ppomx:=x;ppomy:=y;x:=2;y:=2;   {oblbovak pre Aktiv[1, ]}
  end;{if}
 until ((x>=Aktiv[Oblast,1]) and
     (x<=Aktiv[Oblast,3]) and
     (y>=Aktiv[Oblast,2]) and
     (y<=Aktiv[Oblast,4]) and (Tlacidla=1)) or (Tlacidla=2);
 repeat ZistiPoziciu(PomX,PomY,PomB); until PomB=0;
 if Oblast=1 then begin        {obnov pre Aktiv[1, ]}
  x:=ppomx;y:=ppomy;
 end;{if}
 VypniKurzorMysi;
 Nastav(0,192,0);
 VyplnPlochu(319,8);
 ZapniKurzorMysi;
end;{func}
 
procedure ZmenAktualnuSnimku;
begin
 { BlockWrite(f,Anim[AktSnim*RozX*RozY],RozX*RozY);}
 PomZ:=(x-2) div (RozX+4);
 if PomZ<PocSnim then begin
  VypniKurzorMysi;
  Nastav(1+AktSnim*(RozX+4),SnimkyY-1,5);
  Obdlznik(RozX+2,RozY+2);
  Nastav(1+PomZ*(RozX+4),SnimkyY-1,15);
  Obdlznik(RozX+2,RozY+2);
  AktSnim:=PomZ;
  VykresliAktualnuSnimku;
  ZapniKurzorMysi;
 end;{if}
end;{proc}
 
procedure PolozBodDoRastra;
begin             {poloz bod}
 PomX:=(x-2) div RozBMP;
 PomY:=(y-2) div RozBMP;
 if Anim[AktSnim*RozX*RozY+PomY*RozX+PomX]<>Color then begin
  VypniKurzorMysi;
  Anim[AktSnim*RozX*RozY+PomY*RozX+PomX]:=Color;
  Nastav(PomX*RozBMP+2,PomY*RozBMP+2,Color);
  VyplnPlochu(RozBMP,RozBMP);
  PolozBod(2+AktSnim*(RozX+4)+PomX,SnimkyY+PomY,Color);
  ZapniKurzorMysi;
 end;{if}
end;{proc}
 
procedure NastavFarbu;
begin             {paleta}
 PomX:=(x-PalX) div RozPal;
 PomY:=(y-PalY) div RozPal;
 if PomX+16*PomY<>Color then begin
  Color:=PomX+16*PomY;
  VypniKurzorMysi;
  Nastav(PalX+16*RozPal+1,PalY,Color);
  VyplnPlochu(39,16*RozPal);
  ZapniKurzorMysi;
 end;{if}
end;{proc}
 
procedure NovaAnimacia;
const PosunX=80;PosunY=48;
begin
 VypniKurzorMysi;
 Nastav(PosunX,PosunY,0);
 VypisPriehladne('Pridanie animacie.'#13'Rozmery snimku:'#13'X-ovy:',HnedoCervena);
 Nastav(PosunX+52, PosunY+16,0);Citaj(2,Zlta);Val(Ret,RozX,Err);
 Nastav(PosunX,  PosunY+24,0);VypisPriehladne('Y-ovy:',HnedoCervena);
 Nastav(PosunX+52, PosunY+24,0);Citaj(2,Zlta);Val(Ret,RozY,Err);
 Nastav(PosunX,  PosunY+32,0);VypisPriehladne('Pocet snimkov:',HnedoCervena);
 Nastav(PosunX+112,PosunY+32,0);Citaj(2,Zlta);Val(Ret,PocSnim,Err);
 AnimInfo[AktAnim].XRes:=RozX;
 AnimInfo[AktAnim].YRes:=RozY;
 AnimInfo[AktAnim].NumOfSnim:=PocSnim;
 for x:=0 to DlzkaAnim-1 do Anim[x]:=0;
 AnimInfo[AktAnim].Poz:=FilePos(f);
 BlockWrite(f,PocSnim,1);
 BlockWrite(f,RozX,1);
 BlockWrite(f,RozY,1);
 BlockWrite(f,Anim,PocSnim*RozY*RozX);
 ZapniKurzorMysi;
end;{proc}
 
procedure VypisInfo(index:word);
begin
 Nastav(HMenuX,HMenuY+120,0);
 VyplnPlochu(56,64);
 VypisPriehladne('Rozmery:'#13#13#13#13'Pocet'#13'snimkov:',Zlta);
 Str(AnimInfo[index].XRes,s);
 Str(AnimInfo[index].YRes,t);
 s:=s+' x '+t;
 Nastav(HMenuX,HMenuY+136,0);
 VypisPriehladne(s,Zlta);
 Str(AnimInfo[index].NumOfSnim,s);
 Nastav(HMenuX+16,HMenuY+172,0);
 VypisPriehladne(s,Zlta);
end;{proc}
 
procedure InicializujHlavneMenu;
begin
 VypniKurzorMysi;
 AktAnim:=1;
 ZmazObrazovku;
 for PomX:=2 to HPocetOP do begin   {vykreslenie tlacidiel}
  Nastav(HAktiv[PomX,1],HAktiv[PomX,2],15);
  Ramcek(HAktiv[PomX,3]-HAktiv[PomX,1],HAktiv[PomX,4]-HAktiv[PomX,2],6);
  Nastav(HAktiv[PomX,1]+4,HAktiv[PomX,2]+4,0);
  VypisPriehladne(HTexty[PomX],Oranzova);
 end;{for}
 if Subor<>'' then begin
  Assign(f,Subor);           {inicializacia suboru}
  {$I-}
  Reset(f,1);
  {$I+}
  if IOResult<>0 then begin      {neexistujuci subor automaticky vytvori}
   ReWrite(f,1);
   AktSnim:=0;AktAnim:=1;PocAnim:=1;
   BlockWrite(f,Paleta,768);
   BlockWrite(f,PocAnim,1);
   NovaAnimacia;
  end;
  Seek(f,768);
  BlockRead(f,PocAnim,1);
  Seek(f,768);
  BlockRead(f,PocAnim,1);
  for PomX:=1 to PocAnim do
   with AnimInfo[PomX] do begin
    Poz:=FilePos(f);
    BlockRead(f,NumOfSnim,1);
    BlockRead(f,XRes,1);
    BlockRead(f,YRes,1);
    BlockRead(f,Anim,XRes*YRes*NumOfSnim);{presun na dalsiu animaciu}
    Nastav(HAnimX+20*((PomX-1) mod 12),HMenuY+20*((PomX-1) div 12),10);
    Adresa:=Adresa-321;
    Obdlznik(XRes+2,YRes+2);
    Adresa:=Adresa+641;
    PrilepBitmapu(XRes,YRes,Ofs(Anim));
   end;{with}
  Nastav(HAnimX-1+20*((AktAnim-1) mod 12),HMenuY-1+20*((AktAnim-1) div 12),15);
  Obdlznik(AnimInfo[AktAnim].XRes+2,AnimInfo[AktAnim].YRes+2);{vykreslenie noveho}
  VypisInfo(AktAnim);
 end;
 ZapniKurzorMysi;
end;{proc}
 
procedure VyberAnimaciu;
begin
 PomY:=(x-HAnimX) div 20+1+((y-HMenuY) div 20)*12;
 if PomY<=PocAnim then begin
  VypniKurzorMysi;
  Nastav(HAnimX-1+20*((AktAnim-1) mod 12),HMenuY-1+20*((AktAnim-1) div 12),10);
  Obdlznik(AnimInfo[AktAnim].XRes+2,AnimInfo[AktAnim].YRes+2);{premazanie stareho obdlznika}
  AktAnim:=PomY;
  Nastav(HAnimX-1+20*((AktAnim-1) mod 12),HMenuY-1+20*((AktAnim-1) div 12),15);
  Obdlznik(AnimInfo[AktAnim].XRes+2,AnimInfo[AktAnim].YRes+2);{vykreslenie noveho}
  VypisInfo(AktAnim);
  ZapniKurzorMysi;
 end;{if}
end;{proc}
 
BEGIN
{ ----- inicializacia a vykreslenie ovladacich prvkov hlavneho menu ----- }
 InicializujGrafiku;
 AktAnim:=1;
 NacitajFontAPaletu(FontPath);
 InicializujHlavneMenu;
 AktAnim:=1;x:=HAnimX+1;y:=10;
 VyberAnimaciu;
 ZapniKurzorMysi;
{ ----- cakanie na udalost v hlavnom menu ----- }
 HUstara:=0;
 repeat
  repeat
   ZistiPoziciu(x,y,Tlacidla);
   x:=x div 2;
   HUdalost:=0;
   for z:=1 to HPocetOP do
    if (x>=HAktiv[z,1]) and (x<=HAktiv[z,3]) and (y>=HAktiv[z,2]) and (y<=HAktiv[z,4]) then HUdalost:=z;
   if HUdalost<>HUStara then begin
    VypniKurzorMysi;
    Nastav(0,192,0);
    VyplnPlochu(319,8);
    VypisPriehladne(HOLH[HUdalost],SvetloModra);
    HUStara:=HUdalost;
    ZapniKurzorMysi;
   end;{if}
  until Tlacidla=1;
  repeat ZistiPoziciu(PomX,PomY,Tlacidla); until Tlacidla=0;
{ ----- spracovanie udalosti v hlavnom menu ----- }
  case HUdalost of
   1:VyberAnimaciu; {vyber animacie}
   2:begin      {editacia animacie}
    with AnimInfo[AktAnim] do begin
     PosAktAnim:=Poz;
     RozX:=XRes;
     RozY:=YRes;
     PocSnim:=NumOfSnim;
    end;{with}
{ ----- editacia animacie - inicializacia ----- }
    Seek(f,PosAktAnim);
    VypniKurzorMysi;
    AktSnim:=0;
    ZmazObrazovku;
    for PomX:=2 to 8 do begin      {vykreslenie tlacidiel}
     Nastav(Aktiv[PomX,1],Aktiv[PomX,2],15);
     Ramcek(Aktiv[PomX,3]-Aktiv[PomX,1],Aktiv[PomX,4]-Aktiv[PomX,2],6);
     Nastav(Aktiv[PomX,1]+4,Aktiv[PomX,2]+4,0);
     VypisPriehladne(Texty[PomX],Oranzova);
    end;{for}
    Nastav(PalX-1,PalY-1,15);      {vykreslenie ramceka okolo palety a akt. farby}
    Ramcek(16*RozPal+42,16*RozPal+2,0);
    Nastav(PalX+16*RozPal,PalY-1,15);
    CiaraZvisla(16*RozPal+2);
    Color:=25;              {vykreslenie aktualnej farby a textu}
    Nastav(PalX+16*RozPal+1,PalY,Color);
    VyplnPlochu(39,16*RozPal);
    Nastav(PalX,PalY-10,0);
    VypisPriehladne('PALETA  FARBA',Hneda);
    for PomX:=0 to 15 do
     for PomY:=0 to 15 do begin     {vykreslenie palety}
      Nastav(PomX*RozPal+PalX,PomY*RozPal+PalY,PomX+16*PomY);
      VyplnPlochu(RozPal,RozPal);
     end;{for 2}
    BlockRead(f,PocSnim,1);{nacitanie animacie z disku}
    BlockRead(f,RozX,1);
    BlockRead(f,RozY,1);
    BlockRead(f,Anim[0],RozY*RozX*PocSnim);
    ZobrazAnimaciu;
    ZapniKurzorMysi;
{ ----- cakanie na udalost v menu editacie ----- }
    Ustara:=0;
    repeat
     repeat
      ZistiPoziciu(x,y,Tlacidla);
      x:=x div 2;
      Udalost:=0;
      for z:=1 to PocetOP do
       if (x>=Aktiv[z,1]) and (x<=Aktiv[z,3]) and (y>=Aktiv[z,2]) and (y<=Aktiv[z,4]) then Udalost:=z;
      if (x<RozBMP*RozX) and (y<RozBMP*RozY) then Udalost:=1;
      if (Udalost<>UStara) and (RozY<38) then begin
       VypniKurzorMysi;
       Nastav(0,192,0);
       VyplnPlochu(319,8);
       VypisPriehladne(OLH[Udalost],SvetloModra);
       UStara:=Udalost;
       ZapniKurzorMysi;
      end;{if}
     until Tlacidla=1;
{ ----- spracovanie udalosti v menu editacie ----- }
     if (Udalost<>9) and (Udalost<>1) and (Udalost<>0) then
      repeat ZistiPoziciu(PomX,PomY,Tlacidla); until Tlacidla=0;
     case Udalost of
      1:if (x>2) and (y>2) then PolozBodDoRastra; {poloz bod}
      2:begin             {prechod rovnomerny}
       VyberMysou('Klikni na zdrojovu snimku.',11);
       if Tlacidla=1 then begin
        ZmenAktualnuSnimku;
        Zdroj:=AktSnim;             {aktualna snimka zdroja}
        VyberMysou('Klikni na bod v zdrojovom obrazku,',1);
        if Tlacidla=1 then begin
         PolozBodDoRastra;
         ZacX:=PomX;               {aktualne suradnice zdroja}
         ZacY:=PomY;
         CZ:=Anim[Zdroj*RozX*RozY+ZacY*RozX+ZacX];{aktualna farba zdroja}
         VyberMysou('Klikni na cielovu snimku.',11);
         if Tlacidla=1 then begin
          ZmenAktualnuSnimku;
          Ciel:=AktSnim;            {aktualna snimka ciela}
          VyberMysou('Zvol farbu cieloveho snimku.',9);
          if Tlacidla=1 then begin
           NastavFarbu;
           CK:=Color;{aktualna farba ciela}
           VyberMysou('Klikni na bod v cielovom obrazku.',1);
           if Tlacidla=1 then begin
            PolozBodDoRastra;
            KonX:=PomX;             {aktualne suradnice ciela}
            KonY:=PomY;
            DeX:=KonX-ZacX;            {aktualny rozdiel suradnic}
            DeY:=KonY-ZacY;
            DeS:=Ciel-Zdroj;           {aktualny rozdiel snimkov}
            DeC:=CK-CZ;              {aktualny rozdiel farieb}
            for PomZ:=0 to Ciel-Zdroj do begin
             Anim[(PomZ+Zdroj)*RozX*RozY+  {PomZ-ta snimka}
             (ZacY+(PomZ*DeY) div DeS)*RozX+{prebieha linearne ZacY -> KonY}
             ZacX+(PomZ*DeX) div DeS]:=   {prebieha linearne ZacX -> KonX}
             CZ+(PomZ*DeC) div DeS;     {prebieha linearne CZ -> CK}
            end;{for}
            ZobrazAnimaciu;
            AktSnim:=0;
            Nastav(1+Ciel*(RozX+4),SnimkyY-1,5);
            Obdlznik(RozX+2,RozY+2);
            Nastav(1+AktSnim*(RozX+4),SnimkyY-1,15);
            Obdlznik(RozX+2,RozY+2);
           end;{if}
          end;{if}
         end;{if}
        end;{if}
       end;{if}
      end;{case 2}
      4:begin             {kopiruj animaciu}
       VyberMysou('Klikni na zdrojovu snimku.',11);
       if Tlacidla=1 then begin
        Zdroj:=(x-2) div (RozX+4);
        VyberMysou('Klikni na cielovu snimku.',11);
        Ciel:=(x-2) div (RozX+4);
        VypniKurzorMysi;
        Nastav(2+Ciel*(RozX+4),SnimkyY,0);
        PrilepBitmapu(RozX,RozY,Ofs(Anim[Zdroj*RozX*RozY]));
        Move(Anim[Zdroj*RozX*RozY],Anim[Ciel*RozX*RozY],RozX*RozY);
        ZapniKurzorMysi;
       end;{if}
      end;{case 4}
      5:begin             {zacierni snimok}
       for PomZ:=0 to RozX*RozY-1 do Anim[AktSnim*RozX*RozY+PomZ]:=0;
       Nastav(2+AktSnim*(RozX+4),SnimkyY,0);
       VyplnPlochu(RozX,RozY);
       VykresliAktualnuSnimku;
      end;{case 5}
      6:begin             {uloz animacia}
       Seek(f,PosAktAnim+3);
       BlockWrite(f,Anim,RozX*RozY*PocSnim);
      end;{case 6}
      7:begin             {pustenie animacie}
       VypniKurzorMysi;
       Nastav(0,0,0);
       VyplnPlochu(16*RozBMP+4,16*RozBMP+4);
       VypisPriehladne('Spomalenie'#13'animacie (1-10):',Oranzova);
       Nastav(128,8,0);Citaj(2,Zlta);Val(Ret,Brzda,Err);
       Nastav(0,0,0);
       VyplnPlochu(16*RozBMP+2,16*RozBMP+2);
       for PomX:=1 to 5 do begin      {deliace ciary}
        Nastav(PomX*20-2,0,15);
        CiaraZvisla(120);
       end;
       for PomY:=1 to 5 do begin
        Nastav(0,PomY*20-2,15);
        CiaraVodorovna(120);
       end;
       Nastav(0,192,0);
       VyplnPlochu(319,8);
       VypisPriehladne('Kliknutim zastav animaciu.',SvetloModra);
       Nastav(0,0,0);
       repeat
        for PomZ:=0 to PocSnim-1 do begin
          for PomY:=0 to 35 do begin
           Nastav((PomY div 6)*20,(PomY mod 6)*20,0);
           PrilepBitmapu(RozX,RozY,Ofs(Anim[(PomZ+PomY*17) mod PocSnim*RozX*RozY]));
          end;{for 2}
          for PomX:=1 to Brzda do begin
           ZistiPoziciu(x,y,Tlacidla);
           if Tlacidla=0 then CakajNaVOI;
          end;{for 2}
        end;{for 1}
       until Tlacidla=1;
       VykresliAktualnuSnimku;
       ZapniKurzorMysi;
       repeat ZistiPoziciu(x,y,Tlacidla); until Tlacidla=0;
      end;{case 7}
      9:NastavFarbu;
      11:ZmenAktualnuSnimku;      {zmena aktualneho snimku}
     end;
    until Udalost=8;
{ ----- koniec editacie ----- }
    Seek(f,PosAktAnim+3);
    BlockWrite(f,Anim,RozX*RozY*PocSnim);
    InicializujHlavneMenu;
   end;{case 2}
   3:begin      {pridanie animacie}
    PocAnim:=PocAnim+1;
    AktAnim:=PocAnim;
    Seek(f,768);
    BlockWrite(f,PocAnim,1);
    Seek(f,FileSize(f));
    NovaAnimacia;
    Close(f);
    InicializujHlavneMenu;
   end;{case 3}
   4:begin      {odstranenie celej animacie}
    with AnimInfo[AktAnim] do begin
     Odstr:=Poz;
     Seek(f,Odstr);
     while not EOF(f) do begin
      Seek(f,Odstr+XRes*YRes*NumOfSnim+3);
      BlockRead(f,Anim,XRes*YRes*NumOfSnim+3,Kolko);
      Seek(f,Odstr);
      BlockWrite(f,Anim,Kolko);
      Odstr:=Odstr+XRes*YRes*NumOfSnim+3;
     end;{while}
     Seek(f,FileSize(f)-XRes*YRes*NumOfSnim-3);
     Truncate(f);
     Seek(f,768);
     BlockRead(f,PocAnim,1);
     PocAnim:=PocAnim-1;
     Seek(f,768);
     BlockWrite(f,PocAnim,1);
     InicializujHlavneMenu;
    end;{with}
   end;{case 4}
   5:begin
    SuboroveOkno(130,20,'Meno suboru:','ma',ASubor);
    FSplit(ASubor.Name,Cesta,Meno,Pripona);
    Subor:=Cesta+Meno+Pripona;
    InicializujHlavneMenu;
   end;{case 5}
   6:begin
    Nastav(80,0,0);VyplnPlochu(239,199);
    VypisPriehladne('Vytvorenie novej animacie.'#13#13'Zadaj nazov jej suboru:',Hneda);
    Nastav(80,32,0);
    Citaj(12,Hneda);
    Assign(f,Ret);
    ReWrite(f,1);
    AktSnim:=0;AktAnim:=1;PocAnim:=1;
    BlockWrite(f,Paleta,768);
    BlockWrite(f,PocAnim,1);
    Subor:=Ret;
    NovaAnimacia;
    Close(f);
    InicializujHlavneMenu;
   end;
  end;{case}
 until HUdalost=7;
 ZavriGrafiku;
 WriteLn('MukoSoft AnimEdit verzia 1.0'#13#10'Lubos Saloky, 1997');
END.