Program for displays pcx file in pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Source in Pascal

Program: Pcx.pas
File exe: Pcx.exe
Example: Presov.pcx

It displays PCX file of 16 colours. In spite of my attempt to make it as simple as possible and to give it a proper detailed description, I must admit it looks awful. However, you can make use of some required routines.
{ PCX.PAS          Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Prehliadac PCX suborov. Buhuzial iba 16 farebnych.        }
{                                  }
{ Datum:11.10.1996               http://www.trsek.com }
 
{ chybove hodnoty vratene programom Show_PCX
  0 - O.K.
  1 - Nemoze otvorit subor
  2 - Nemoze alokovat pamat
  3 - spatny typ PCX suboru
}
 
program show_pcx;
uses crt,dos,graph;
 
{ struktura uvodnej hlavicky standartneho PCX formatu }
 
const BUFF=2048;             { pre buffrov‚ ‡Ątanie }
 
type PCXHeader = record
   creator : byte;          { Inform cia o tom, ‘e ide o sŁbor     }
                     { vo form te PCX 10(0A) pre ZSoft      }
 
   version : byte;          { ozna‡uje ‡Ąslo verzie PCX form tu (1 byte)}
                     { M“‘e nadobŁdaŸ hodnoty:          }
                     { 0 - verzia 2.5              }
                     { 2 - verzia 2.8 s farebnou paletou     }
                     { 3 - verzia 2.8 bez palety         }
                     { 5 - verzia 3.0 s paletou 256*3      }
 
   enconding : byte;         { ozna‡uje pou‘itŁ met˘du k˘dovania (1 byte)}
                     { 1 - "PCX Run-length" k˘dovanie      }
 
   bits : byte;            { ur‡uje po‡et bitov potrebn˜ch k ulo‘eniu}
                     { pixelu v jednej obrazovej rovine (1 byte) }
                     { 1 - pre EGA, VGA, Hercules        }
                     { 2 - pre CGA, VGA s 256 farbami      }
 
   xmin,ymin,xmax,ymax : integer;   { rozmery Œav˜ horn˜ roh, prav˜ doln˜    }
   VRes,Hres : integer;        { horizont lna resp. vertik lna rozlĄ¨iteŒnosŸ }
   palette : array[0..15,0..2] of byte; {inform cia o palete (48 (16 x 3) bytov) }
   VMode : byte;           { rezervovan˜ byte (1 byte)         }
 
   planes : byte;           { po‡et bitov˜ch rovĄn obr zku       }
                     { 4 - pre EGA, VGA             }
                     { 1 - pre CGA, Hercules           }
 
   BytesPerLine : integer;      { po‡et bytov na riadok obr zku v jednej }
                     { bitovej rovine              }
 
   PaletteInfo : integer;       { inform cia o tom, ako interpretovaŸ   }
                     { paletu farieb               }
                     { 1 - obr zok je farebn˜ alebo monochromatick˜}
                     { 2 - stupne ¨edej             }
 
   dummy : array[0..57] of byte;   { 58 voŒn˜ch bytov (doplnenie do 128)    }
                     { Mo‘no pou‘iŸ na prenos inform ciĄ     }
                     { vo vlastnej aplik cie.          }
  end;
 
 textbuf=array[1..BUFF] of byte;
 
var gm,gd,i:integer;
  value:byte;
  count:integer;
  err:byte;
  tmp:byte;
  VgaBase:pointer;
  fPCXdata:file;
  buffer:^textbuf;
  LokCount:Longint;
  PCX:PCXHeader;
 
{ funkcie na ovladanie registrov EGA/VGA karty }
procedure SetVgaWritePlane(number:byte);
begin
 Port[$3C4]:=2;
 Port[$3C5]:=1 shl number;
end;
 
procedure SetVgaReg(a:byte; b:byte);
begin
 Port[$3CE]:=a;
 Port[$3CF]:=b;
end;
 
 
{ nacitanie a dekodovanie obrazovych dat metodou Run-Lenght }
function GetPCXByte:byte;
var error:word;
  tmp:byte;
begin
  if (count > 0) then
   begin
    dec(count);
    GetPCXByte:=value;
    exit;
   end;
 
  if (LokCount>BUFF) then begin
    BlockRead(fPCXdata,Buffer^,BUFF,error);
    LokCount:=1;
   end;
  tmp:=Buffer^[LokCount];
  Inc(LokCount);
 
  if ((tmp and $C0) = $C0) then
   begin
    count := (tmp and $3F) -1;
    if (LokCount>BUFF) then begin
      BlockRead(fPCXdata,Buffer^,BUFF,error);
      LokCount:=1;
     end;
    value:=Buffer^[LokCount];
    Inc(LokCount);
   end
   else
   begin
    count := 0;
    value := tmp;
   end;
 
 GetPCXByte:=value;
end;
 
function set_pcx(name:string):byte;
var 
  f:file of PCXHeader;      { pre na‡Ątanie hlavi‡ky }
  po:byte;
begin
 VgaBase:=Ptr($A000,$0);
 
 Assign(f,name);
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 if (IOResult<>0) then
   begin
   set_pcx:=1;        { nemoze otvorit subor }
   exit;
   end;
 
 read(f,PCX);
 close(f);
 
 { zmena palety }
 for i:=0 to 15 do begin
  po:=0;
  if (PCX.palette[i,0]>63) then
   if (PCX.palette[i,0]<128) then po:= po or 32
	 else if (PCX.palette[i,0]<192) then po:= po or 4
         else po:= po or 36;
 
  if (PCX.palette[i,1]>63) then
   if (PCX.palette[i,1]<128) then po:= po or 16
     else if (PCX.palette[i,1]<192) then po:= po or 2
         else po:= po or 18;
 
  if (PCX.palette[i,2]>63) then
   if (PCX.palette[i,2]<128) then po:= po or 8
     else if(PCX.palette[i,2]<192) then po:= po or 1
       else po:= po or 9;
 
  setpalette(i,po);
 end;
 
end;
 
function show(name:string ; xova,yova : integer ) : byte;
type BufPerLine=array[0..128] of byte;
var p,b,i:integer;
  ptr_:pointer;         { ukazuje do obrazovkovej pam„te }
  CopyBytes:integer;       { pocet bytov na riadok }
  MaxScanLines:integer;     { pocet riadkov na obrazok }
  pl:array[0..3] of ^BufPerLine; { bufer pre jednotlive skanovacie riadky }
 
begin
 xova:=round(xova/8);
 { priprava udajov }
 for i:=0 to PCX.planes-1 do begin
   if PCX.BytesPerLine > MaxAvail then
    begin
     show:=2;
     exit;
    end;
   GetMem(pl[i],PCX.BytesPerLine);
  end;
 
 for p:=0 to 3 do
  for i:=0 to 128 do pl[p]^[i]:=0;
 
 if BUFF > MaxAvail then
  begin
   show:=2;
   exit;
  end;
 
 GetMem(buffer,SizeOf(textbuf));
 
 CopyBytes := Trunc(getmaxx / 8);
 
 if (CopyBytes > PCX.BytesPerLine) then
  CopyBytes := PCX.BytesPerLine;
 
 MaxScanLines := PCX.ymax - PCX.ymin;
 if (MaxScanLines > (getmaxy+1)) then
  MaxScanLines := getmaxy;
 
 SetVgaReg(5,0);
 SetVgaReg(1,0);
 LokCount:=BUFF+1;
 
 Assign(fPCXdata,name);
 reset(fPCXdata,1);
 seek(fPCXdata,128);     { posun na zaciatok dat }
 
 { nacitavanie obrazku }
 for i:=yova to MaxScanLines-1+yova do begin
   for p:=0 to PCX.planes-1 do
     for b:=0 to PCX.BytesPerLine-1 do
       pl[p]^[b] := GetPCXByte;
 
   ptr_:=PTR(SEG(VgaBase^),i*80+xova);
 
   { vykreslenie obr zku, presuvom do obr. pam„te }
   for p:=0 to PCX.planes-1 do begin
     SetVgaWritePlane(p);
     move(pl[p]^,ptr_^,CopyBytes);
     end;
 end;
 
 { Niekedy to padalo
 SetVgaWritePlane($F);}
 
 { uvolnenie naalokovanej pamate }
 for i:=PCX.planes-1 downto 0 do
   FreeMem(pl[i],PCX.BytesPerLine);
 
 close(fPCXdata);
 show:=0;
end;
 
begin
 Writeln('Prehliadac 16farebnych PCX               Software by TrSek');
 if(ParamCount<1) then begin
  WriteLn('Ako parameter zadaj meno PCX suboru.');
  halt(1);
  end;
 detectgraph(gm,gd);
 initgraph(gm,gd,'');
 cleardevice;
 count:=0;
 set_pcx(paramstr(1));
 err:=show(paramstr(1),20,20);
 repeat until keypressed;
 closegraph;
end.