Program emuluje hru ping pong

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Source in Pascal

Program: Pingpong.pas
File exe: Pingpong.exe
File ubuntu: Pingpong

Program emuluje hru ping pong.
{ PINGPONG.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program emuluje hru ping pong.                  }
{                                  }
{ Datum:23.2.2011               http://www.trsek.com }
 
program pingpong;
uses crt, dos;
 
var
 zotrvacnost1: integer;
 zotrvacnost2: integer;
 loptickax, loptickay: integer;
 stroj: boolean;
 kroku: longint;
 score1, score2: integer;
 klav: char;
 rychlost: integer;
 
procedure uvod;
begin
 clrscr;
 writeln('Program Ping-pong');
 writeln('-----------------');
 writeln(' n - nova hra');
 writeln(' o - options');
 writeln(' p - pause');
 writeln('ESC - koniec');
 writeln;
end;
 
 
procedure zaver;
begin
  clrscr;
  writeln('Konec');
  writeln('Nahral jsi ', kroku);
end;
 
 
procedure options;
var klav: char;
begin
 repeat
  clrscr;
  writeln('Options');
  writeln('--------');
  writeln('a. Hrac 1 human (sipky nahoru, dolu)');
  write ('b. Hrac 2 ');
  if(stroj)then writeln('automat')
      else writeln('human (w-nahoru, s-dolu)');
  writeln('c. zniz rychlost na ', rychlost-1);
  writeln('d. zvys rychlost na ', rychlost-1);
  writeln('----------------');
  writeln('Stiskni a,b,c,d,esc pro zmenu');
 
  klav:=readkey;
  if(klav='b')then stroj:=not(stroj);
  if(klav='B')then stroj:=not(stroj);
  if(klav='c')then rychlost:=rychlost-1;
  if(klav='C')then rychlost:=rychlost-1;
  if(klav='d')then rychlost:=rychlost+1;
  if(klav='D')then rychlost:=rychlost+1;
 until(klav=#27);
end;
 
 
procedure zobraz_palku(hrac:integer; y:integer);
begin
 if not((y<1)or(y>20))then begin
 
   if(hrac=1)then begin
     gotoxy( 2,y ); writeln(' ');
     gotoxy( 2,y+1); writeln('[');
     gotoxy( 2,y+2); writeln('|');
     gotoxy( 2,y+3); writeln('[');
     gotoxy( 2,y+4); writeln(' ');
   end else begin
     gotoxy(79,y ); writeln(' ');
     gotoxy(79,y+1); writeln('[');
     gotoxy(79,y+2); writeln('|');
     gotoxy(79,y+3); writeln('[');
     gotoxy(79,y+4); writeln(' ');
   end;
 
 end;
end;
 
 
procedure pohyb_lopticky(var x:integer; var y:integer);
begin
  gotoxy(1,1); 
  write('Ping pong od Hudecky 2011,');
  write('               ');
  write('[kroku=',kroku:3);
  write(', x=',x:2,' y=',y:2,']');
  writeln;
 
  gotoxy(1,25);
  write('Hrac1 =', score1:3);
  write('                             ');
  write('Hrac2 =', score2:3);
 
  gotoxy(x,y);
  writeln(' ');
 
  x:=x+loptickax;
  y:=y+loptickay;  
 
  { odraz od horni, dolni hrany }
  if((y<=2) or (y>=23))then begin
   loptickay:=(-1)*loptickay;
  end;
 
  { odraz od hrace1 }
  if(x<=2)then begin
   loptickax:=(-1)*loptickax;
   x:=3;
  end;
 
  { odraz od hrace2 }
  if(x>=79)then begin
   loptickax:=(-1)*loptickax;
   x:=78;
  end;
 
  gotoxy(x,y);
  writeln('O');
end;
 
 
function pohyb_palku(y:integer; smer:integer; var zotrvacnost:integer): integer;
begin
 y:=y+smer;
 if(abs(zotrvacnost)>3)then
   y:=y+2*smer;
 if(abs(zotrvacnost)>6)then
   y:=y+4*smer;
 
 { zmenil smer }
 if ((zotrvacnost>0) and (smer<0)) then
   zotrvacnost:=0;
 if ((zotrvacnost<0) and (smer>0)) then
   zotrvacnost:=0;
 
 if ((zotrvacnost>0) and (smer>0)) then
    zotrvacnost:=zotrvacnost+1;
 if ((zotrvacnost<0) and (smer<0)) then
    zotrvacnost:=zotrvacnost-1;
 
 {}
 pohyb_palku:=y;
end;
 
 
procedure hra;
var stuj: boolean;
  y1, y2: integer;
  x, y: integer;
  klav: char;
  restart: boolean;
  kroky: integer;
  i: integer;
	old_rychlost: integer;
 
begin
  stuj:=false;
  score1:=0;
  score2:=0;
  restart:=true;
  old_rychlost:=rychlost;
  randomize;
 
  repeat
   if restart then begin
    x:=40;
    y:=10;
    y1:=10;
    y2:=10;
    loptickax:=random(2)+1;
    loptickay:=random(2)+1;
    restart:=false;
    clrscr;
    zobraz_palku(1,y1);
    zobraz_palku(2,y2);
    pohyb_lopticky(x,y);
   end;
 
   klav:=#0;
   for i:=1 to rychlost do begin
    if keypressed then
		begin
  	  klav:=readkey;
      if(klav=#0)then
     	 klav:=readkey;
    end;
 
    delay(1);
   end;
 
   { co stisknul }
   case(klav) of
    'P': { jede nahoru hrac 1 }
      begin
      y1 := pohyb_palku(y1, 1, zotrvacnost1);
      if stroj then
        y2 := pohyb_palku(y2, 1, zotrvacnost2);
      end;
    'H': { jede dolu hrac 1 }
      begin
      y1 := pohyb_palku(y1, -1, zotrvacnost1);
      if stroj then
        y2 := pohyb_palku(y2, -1, zotrvacnost2);
      end;
    's': { jede nahoru hrac2 nebo stroj }
      begin
      if not(stroj)then
        y2 := pohyb_palku(y2, 1, zotrvacnost2);
      end;
    'w': { jede dolu hrac2 nebo stroj }
      begin
      if not(stroj)then
        y2 := pohyb_palku(y2, -1, zotrvacnost2);
      end;
    'p': begin
	     if stuj then stuj:=false
           else stuj:=true;
      end;
   end;
 
  zobraz_palku(1,y1);
  zobraz_palku(2,y2);
  pohyb_lopticky(x,y);
 
  { nekomu to spadlo }
  if(( (y<=y1) or (y>=(y1+4))) and (x=3))then begin
    score2:=score2+1;
    if(score2>=11)then begin
      clrscr;
      writeln('[ --- Hrac cislo 1 prohral --- ]');
      repeat until keypressed;
    end;
    restart:=true;
  end;
 
  if(( (y<=y2) or (y>=(y2+4))) and (x=78))then begin
    score1:=score1+1;
    if(score1>=11)then begin
      clrscr;
      writeln('[ --- Hrac cislo 2 prohral --- ]');
      repeat until keypressed;
    end;
    restart:=true;
  end;
  gotoxy(1,1);
 
  { kroky }
  kroku:=kroku+1;
  if(kroku=300)then rychlost:=rychlost div 2;
  if(kroku=600)then rychlost:=rychlost div 2;
 
  until klav=#27;
  rychlost:=old_rychlost;
end;
 
 
begin
  stroj:=true;
  rychlost:=100;
 
  repeat
   uvod;
 
   klav:=readkey;
   case klav of
    'o': options;
    'n': hra;
   end;
  until (klav=#27); 
 
  zaver;
end.