Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
lode.pngZrobil: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
Subor exe: Lode.exe
Vyvojak: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.
{ TMENU01.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ TEXTOVE MENU ver.01                        }
{ Jednotka pro vytvoreni a obsluhu jednoducheho menu.        }
{                                  }
{ Datum:09.04.2002               http://www.trsek.com }
 
unit tmenu01;
interface
uses crt,mcrt01,mouse01;
 
const
 
 {hodnoty klaves vracene funkci GetKey (unit mcrt01)}
 up  = 328;
 down = 336;
 enter= 13;
 
 max_item=25;          {maximum polozek menu}
 
 {prednastaveni barvicek}
 normal_item = lightgray;    {text normalni polozky svetle sedy}
 active_item = yellow;     {text vybrane polozky zluty}
 normal_bgr = black;      {normalni pozadi cerne}
 active_bgr = red;       {pozadi vybrane polozky cervene}
 
 
 
 
 
type
 pstring=^string;
 
 tmenu=object
 
  private
 
  item:array [1..max_item] of pstring; {pole ukazatelu na polozky}
  long:byte;        {delka nejdelsi polozky}
  x,y:byte;        {umisteni menu na obrazovce}
  active:byte;       {cislo prave vybrane polozky}
  nr_items:byte;      {pocet polozek menu}
 
  public
 
  constructor Init(xx,yy:byte);      {inicializace menu}
  procedure NewItem(s:string);     {prida novou polozku na konec}
  procedure NewItemN(s:string; n:byte); {prida novou polozku na n-te misto}
  procedure EraseItem;         {smaze se posledni polozka}
  procedure EraseItemN(n:byte);     {smaze se n-ta polozka}
  procedure ShowMenu;          {zobrazi menu na obrazovku}
  procedure SetMenuPosition(xx,yy:byte); {nastavi pozici menu}
  procedure GetMenuPosition(var xx,yy:byte);{vrati pozici menu}
  function Choice:byte;         {vraci cislo zvolene polozky}
  destructor Done;           {ukonceni menu}
 
 end;
implementation
 
constructor tmenu.Init;
begin
 long:=0;       {nastaveni delky nejdelsi polozky na 0}
 self.x:=xx;      {nastaveni x-ove souradnice menu (sloupec)}
 self.y:=yy;      {nastaveni y-ove souradnice menu (radek)}
 active:=1;      {nastaveni aktivni polozky na prvni}
 nr_items:=0;     {pocet polozek je 0}
end;
 
procedure tmenu.NewItem;
var
 temp:byte;      {delka nove polozky}
 
begin
 if nr_items < max_item then   {pokud menu neni plne pridej novou polozku}
  begin
   temp:=length(s);       {delka nove polozky}
   if temp>long then long:=temp;{pokud je nejdelsi nastav ji jako nejdelsi}
   inc(nr_items);        {zvetsi pocet polozek menu}
   new(item[nr_items]);     {alokuj pamet pro novou polozku}
   item[nr_items]^:=s;
  end;
end;
 
procedure tmenu.NewItemN;
var
 i,
 temp:byte; {delka nove polozky}
 
begin
 
 {pokud menu neni plne a nova polozka je na miste nejake jiz existujici}
 if (nr_items<max_item) and (n>0) and (n<=nr_items) then
  begin
   temp:=length(s);       {delka nove polozky}
   if temp>long then long:=temp;{pokud je nejdelsi nastav ji jako nejdelsi}
   inc(nr_items);        {zvetsi pocet polozek menu}
 
   {presun polozek k mistu vlozeni nove polozky}
   for i:=nr_items downto nr_items-n+1 do item[i]:=item[i-1];
   new(item[n]);   {alokuj nove misto pro novou polozku}
   item[n]^:=s;
  end;
end;
 
procedure tmenu.EraseItem;
begin
 dispose(item[nr_items]);  {uvolni pamet}
 dec(nr_items);       {sniz pocet polozek o jednu}
end;
 
procedure tmenu.EraseItemN;
var
 i:byte;
 
begin
 if (n>0) and (n<=nr_items) then
  begin
   dispose(item[n]);     {uvolni pamet n-te polozky}
   dec(nr_items);      {sniz pocet polozek o jednu}
   for i:=n to nr_items do  {presun polozek s vyssim cislem o jednu niz}
    item[i]:=item[i+1];
  end;
end;
 
procedure tmenu.ShowMenu;
var
 i,j,
 attr:byte;     {uchova puvodni atribut}
 temp:string;
 
begin
 attr:=TextAttr;      {ulozeni puvodniho atributu}
 for i:=1 to nr_items do {ber postupne vsechny polozky menu}
  begin
   gotoxy(x,y+i-1);    {pozice polozky na obrazovce}
   if i=active then   {je polozka aktivni ??}
    begin        {polozka je aktivni}
     textbackground(active_bgr);
     textcolor(active_item);
     write(item[i]^);
 
     {doplneni polozky mezerami na velikost nejdelsi}
     for j:=1 to long-length(item[i]^) do write(' ');
    end
   else
    begin        {polozka neni aktivni}
     textbackground(normal_bgr);
     textcolor(normal_item);
     write(item[i]^);
 
     {doplneni polozky mezerami na velikost nejdelsi polozky}
     for j:=1 to long-length(item[i]^) do write(' ');
    end;
  end;
 TextAttr:=attr;      {vraceni puvodniho atributu}
end;
 
procedure tmenu.SetMenuPosition;
begin
 x:=xx;
 y:=yy;
end;
 
procedure tmenu.GetMenuPosition;
begin
 x:=xx;
 y:=yy;
end;
 
function tmenu.Choice;
 procedure SuccItem;
 begin
  if active<nr_items then inc(active)
  else active:=1;
 end;
 
 procedure PredItem;
 begin
  if active>1 then dec(active)
  else active:=nr_items;
 end;
 
var
 back:boolean;     {indikator navratu}
 state,        {stav mysi, nenulova hodnota = stisknute tlacitko}
 number,        {pocet, stisknuti}
 h,          {horizontalni pozice mysi}
 v:word;        {vertikalni pozice mysi}
 
begin
 back:=false;
 if exmouse then CursorEnable; {pokud je pritomna mys zobraz jeji kurzor}
 if nr_items>0 then       {kontrola jestli menu obsahuje polozky}
  repeat
   ShowMenu;         {zobrazeni menu}
   repeat           {ceka se az je neco stisknuto}
    if exmouse then GetPress(0,state,number,h,v);
   until keypressed or (exmouse and (state>0));
 
   if keypressed then     {pokud byla stisknita klavesa, zjisti ktera}
    case getkey of
     up  : PredItem;    {sipka nahoru > posun v nabidce nahoru}
     down : SuccItem;    {sipka dolu > posun v nabidce dolu}
     enter: begin      {vraceni zvolene polozky}
          Choice:=active;
          back:=true;  {ukonceni vyberu polozky}
         end;
    end;
 
   {pokud existuje mys a bylo stisknuto tlacitko}
   if exmouse and (state<>0) then
    begin
     h:=(h+8) div 8;   {prepocet pozice kurzoru mysi}
     v:=(v+8) div 8;   {prepocet pozice kurzoru mysi}
 
     {naleza se kurzor mysi na nabidce menu??}
     if (h>=x) and (h<x+long) then
      if (v>=y) and (v<y+nr_items) then
       begin
        Choice:=v-y+1; {vypocet vybrane polozky menu}
        back:=true;   {ukonceni vyberu polozky}
       end;
    end;
  until back;
 if exmouse then CursorDisable;
end;
 
destructor tmenu.Done;
var i:byte;
begin
 for i:=1 to nr_items do dispose(item[i]); {uvolneni pameti}
end;
 
end.