1st Infinity Calculator

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu
1inca.pngProgram: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Subor exe: 1inca.exe

Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
 • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
 • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
 • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov rad
{ BIGNUM.PAS         Copyleft (c) Zdeno Sekerák, <etrsek@gmail.com> }
{                                      }
{ Tento program je slobodný software. Možete ho ďalej distribuovať a/alebo }
{ upravovať pod podmienkou licence GNU General Public License vydanej    }
{ organizáciou Free Software Foundation, verzia licencie 3 alebo vyššej.  }
{                                      }
{ Tento program je distribuvaný v nádeji, že bude užitočným, ale      }
{ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY. Bez akejkoľvek vyplývajúcej záruky na     }
{ OBCHODOVATEĽNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE KONKRÉTNE POUŽITIE. Pre viac     }
{ podrobností si prečítajte licenciu GNU General Public Licence.      }
{                                      }
{ http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html                   }
{                                      }
{ Author: Zdeno Sekerák (TrSek)                       }
{ Datum : 08.01.2010                            }
{ Verzia: 0.91 RC1                   http://www.trsek.com }
unit BigNum;
 
interface
uses Objects, Crt;
 
{ make testing computing in native format, use for debuging         }
{ for release use UNDEF _BN_NATIVE                     }
{ DEFINE _BN_NATIVE}
 
const BN_MAX_DIGIT   = 240;      { how many digital has number }
   BN_MAX_STRING  = 240;			{ maximal 255-string limit  }
   BN_INFINITY   = BN_MAX_DIGIT;
   BN_NUMSYSTEM   = 10;      { numeral system }
   BN_EXPONENT_ZERO = 5;       { how many zero write when format 1E-BN_EXPONENT_ZERO }
   BN_DECIMAL_POINT = '.';
 
   BN_ARROW_LEFT  = #75;
   BN_BACKSPACE   = #8;
   BN_ENTER     = #13;
   BN_ESC      = #27;
   BN_CHAR_SIGN   = '-';
 
   { error }
   BNE_OK        = 0;
   BNE_USER_TERMINATE  = 1;
   BNE_MINIMAL_OVERFLOW = 2;
   BNE_MAXIMAL_OVERFLOW = 3;
   BNE_DIVIDE_ZERO    = 4;
   BNE_SQRT_MINUS    = 5;
   BNE_EXP_MINUS     = 6;
   BNE_ARCSINUS_BIG   = 7;
   BNE_LN_NONPOSITIVE  = 8;
 
   { for unit needs - do not change }
   BN_MANTISA_LESS = -1;
   BN_MANTISA_EQUAL = 0;
   BN_MANTISA_HIGH = 1;
 
   BN_MIN_EXPONENT = -2147483647;  { min longint }
   BN_MAX_EXPONENT = 2147483647;  { max longint }
 
type
 digit = set of 0..9;
 
 _bignumber_type = record
  sign   : boolean;     { sign of number plu/minus    }
  exponent : longint;     { exponent of number       }
  overflow : byte;       { something wrong during compute }
  zero   : boolean;     { indicate zero }
{$IFDEF _BN_NATIVE}
  native  : extended;     { its for test in native format  }
{$ENDIF}
  mantisa : array[1..BN_MAX_DIGIT] of byte;	{ numbers }
 end;
 
 BigNumber = Object(TObject)
  _bn: _bignumber_type;
 
  public
  constructor init(s:string);
  destructor done; virtual;
 
  { important and often use }
  private
  procedure ExponentLeft(step:integer);
  procedure ExponentRight(step:integer);
  procedure Normalize;
  procedure Clear;
  function IsZero:boolean;
 
  { auxiliary }
  public
  {protected}
  function compare_mantisa(bn: bignumber):integer;
  function Min(a,b:integer):integer;
  function ToInt(s:string):longint;
  function ToStr(i:longint):string;
  procedure SplitOverFlow(add: byte);
 
  { input, output }
  public
  procedure Frac;
  procedure Trunc;
  function GetErrorS:string;
  procedure Val(s:string);
  function Str(n,d:integer):string;
  function Read(ch:char):char;
  procedure Write(n,d:integer);
 
  { 3 (resp.4) very important mathematical operations }
  public
  procedure plus   (add: bignumber);  { addend  }
  procedure minus  (les: bignumber);  { less   }
  procedure multiply (sub: bignumber);  { miltiply }  
  procedure divide  (del: bignumber);  { divide  }
 
  { don't work with Turbo Pascal 7.0
  function operator <+> (a,b: bignumber);
  function operator <-> (a,b: bignumber);
  function operator <*> (a,b: bignumber);
  function operator </> (a,b: bignumber);
  }
 end;
 
implementation
{---------------------------------------------------------------------------}
 
{ inicialize constructor }
constructor bignumber.init(s:string);
begin
 self.Clear;
 
 if(length(s)>0)then
   self.Val(s);
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
{ destructor, nothing do }
destructor bignumber.done;
begin
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
procedure bignumber.Clear;
var i:integer;
begin
 _bn.sign   := false;
 _bn.exponent := 0;
 _bn.overflow := BNE_OK;
 _bn.zero   := true;
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 _bn.native  := 0;
{$ENDIF}
 
 for i:=1 to BN_MAX_DIGIT do
  _bn.mantisa[i]:=0;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
function bignumber.Read(ch:char):char;
var i: integer;
{ ch: char;}
 x,y: integer;
  s: string[BN_MAX_STRING];
begin
 x:=wherex;
 y:=wherey;
 s:='';
 
 if(ch in [' ',#0])then
   ch:=readkey;
 
 repeat
  { number, sign char on start }
  if((ch in ['0'..'9'])
  or ((ch=BN_CHAR_SIGN) and (length(s)=0)))then begin
    s:=s+ch;
    system.write(ch);
    { why, until }
    if(ch=BN_CHAR_SIGN)then
     ch:='0';
  end;
 
  { decimal point only 1 times }
  if((ch in [',','.',BN_DECIMAL_POINT])
  and (Pos(BN_DECIMAL_POINT, s)=0))then begin
    s:=s + BN_DECIMAL_POINT;
    system.write(ch);
  end;
 
  { change mind - arrow to left, backspace }
  if(((ch=BN_ARROW_LEFT) or (ch=BN_BACKSPACE))
  and (length(s)>0))then begin
    delete(s,length(s),1);   
    gotoxy(x,y); system.write(s+' ');
    gotoxy(x,y); system.write(s);
  end;
 
  { next char }
  ch:=readkey;
 
{ until (ch in [BN_ENTER, BN_ESC]);}
 until not(ch in ['0'..'9', ',', '.',
          BN_DECIMAL_POINT, BN_ARROW_LEFT, BN_BACKSPACE]);
{ writeln;}
 
 { delete }
 Read:=ch;
 if((ch=BN_ESC) or (length(s)=0))then begin
   self.Clear;
   exit;
 end;
 
 { convert to bignumber format }
 self.Val(s);
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ CARE: moze sa stratit cislo }
procedure bignumber.ExponentLeft(step:integer);
var i:longint;
begin
 if(step=0)then
   exit;
 
 { podtecenie }
 if(_bn.exponent < (BN_MIN_EXPONENT + step))then
   _bn.overflow := BNE_MINIMAL_OVERFLOW;
 
 { exponent change }
 _bn.exponent := _bn.exponent-step;
 
 { mistake, lost value !? }
 for i:=1 to step do
  if(_bn.mantisa[i]<>0)then
    _bn.overflow := BNE_MINIMAL_OVERFLOW;
 
 for i:=1 to BN_MAX_DIGIT-step do
  _bn.mantisa[i] := _bn.mantisa[i+step];
 
 for i:=BN_MAX_DIGIT-step+1 to BN_MAX_DIGIT do
  _bn.mantisa[i]:=0;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ posunieme cislo a exponent o step doprava }
{ pozor moze zmiznut cislo }
procedure bignumber.ExponentRight(step:integer);
var i:longint;
begin
 if(step=0)then
   exit;
 
 { overflow }
 if(_bn.exponent > (BN_MAX_EXPONENT - step))then
   _bn.overflow := BNE_MAXIMAL_OVERFLOW;
 
 if(step > BN_MAX_DIGIT)then
   step := BN_MAX_DIGIT;
 
 { exponent change }
 _bn.exponent := _bn.exponent+step;
 
 { zero? - nothing do }
 if( _bn.zero )then
   exit;
 
 for i:=BN_MAX_DIGIT downto step+1 do
  _bn.mantisa[i] := _bn.mantisa[i-step];
 
 for i:=step downto 1 do
  _bn.mantisa[i]:=0;
 
 { number was lost }
 if( IsZero )then begin
   _bn.overflow := BNE_MAXIMAL_OVERFLOW;;
   _bn.zero := true;
 end;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ normalize, first digit will be other like zero }
procedure bignumber.Normalize;
var i:integer;
begin
 i:=0;
 while((_bn.mantisa[i+1]=0)
  and ((i+1) < BN_MAX_DIGIT)) do
  inc(i);
 
 { nema zmysel aj tak je nula }
 if((i+1) = BN_MAX_DIGIT)then begin
   _bn.exponent := 0;
   _bn.zero := true;
   exit;
 end else 
   _bn.zero := false;
 
 self.ExponentLeft(i);
end;    
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ compare 2 mantises - no compare sign or exponent }
function bignumber.compare_mantisa(bn: bignumber):integer;
var i:integer;
begin
 for i:=1 to BN_MAX_DIGIT do
 begin
  { is less }
  if(_bn.mantisa[i] < bn._bn.mantisa[i])then
  begin
    compare_mantisa := BN_MANTISA_LESS;
    exit;
  end;
 
  { is bigger }
  if(_bn.mantisa[i] > bn._bn.mantisa[i])then 
  begin
    compare_mantisa := BN_MANTISA_HIGH;
    exit;
  end;
 end;
 
 { is equal }
 compare_mantisa := BN_MANTISA_EQUAL;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ minimal of integers }
function bignumber.Min(a,b:integer):integer;
begin
 if(a<b)then Min:=a
     else Min:=b;
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
function bignumber.ToInt(s:string):longint;
var i,odp:longint;
begin
 odp:=0;
 ToInt:=odp;
 
 for i:=1 to length(s) do
 begin
  if(s[i] in ['0'..'9'])then
    odp:=odp*10 + ord(s[i])-ord('0')
  else
    exit;
 
  ToInt:=odp;
 end;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
function bignumber.ToStr(i:longint):string;
var s:string;
begin
 system.Str(i,s);
 ToStr:=s;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ bignumber is zero }
function bignumber.IsZero:boolean;
var i:integer;
begin
 IsZero:=false;
 { when found digit (1-9) it isn't zero }
 for i:=1 to BN_MAX_DIGIT do
  if(_bn.mantisa[i]<>0)then
    exit;
 
 { all digits is zero }
 IsZero := true;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
function bignumber.GetErrorS:string;
begin
 case _bn.overflow of
  BNE_OK:         GetErrorS:='';
  BNE_USER_TERMINATE:   GetErrorS:='User terminate operation';
  BNE_MINIMAL_OVERFLOW:  GetErrorS:='Overflow minimal';
  BNE_MAXIMAL_OVERFLOW:  GetErrorS:='Overflow maximal';
  BNE_DIVIDE_ZERO:    GetErrorS:='Divide by Zero';
  BNE_SQRT_MINUS:     GetErrorS:='Sqrt negative number';
  BNE_EXP_MINUS:     GetErrorS:='Exp negative number';
  BNE_ARCSINUS_BIG:    GetErrorS:='ArcSin out <-1,1>';
  BNE_LN_NONPOSITIVE:   GetErrorS:='Ln nonpositive';
 else
  GetErrorS:='Number overflow';
 end;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
procedure bignumber.SplitOverFlow(add:byte);
begin
 if(( add <> BNE_OK )
 and( _bn.overflow = BNE_OK ))then
   _bn.overflow := add;
end;
{---------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ convert string to number }
procedure bignumber.Val(s:string);
var i: integer;
begin
 self.Clear;
 _bn.overflow:=BNE_OK;
 
 
 { to native format }
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 system.val(s,_bn.native,i);
{$ENDIF}
 
 { sign minus }
 if(s[1] = BN_CHAR_SIGN)then begin
   _bn.sign:=true;
   delete(s,1,1);
 end
 else
   _bn.sign:=false;
 
 { compute exponent }
 _bn.exponent := pos(BN_DECIMAL_POINT,s);
 if(_bn.exponent > 0)then begin
  delete(s, _bn.exponent, 1);
  _bn.exponent := _bn.exponent-2;
 end else
 begin
  _bn.exponent := pos('E',s);
  if(_bn.exponent > 0)then
    _bn.exponent := _bn.exponent-2
  else
    _bn.exponent := length(s)-1;
 end;
 
 { exponent from E }
 if(pos('E',s)>0)then begin
  i:=pos('E',s);
  if(s[i+1]='-')then
    _bn.exponent:=_bn.exponent - self.ToInt( system.copy(s,i+2,length(s)-i-1))
  else
    _bn.exponent:=_bn.exponent + self.ToInt( system.copy(s,i+2,length(s)-i-1));
  delete(s,i,length(s)-i+1);
 end;
 
 { fill mantisa }
 for i:=1 to min(length(s),BN_MAX_DIGIT) do
  if(s[i] in ['0'..'9'])then
    _bn.mantisa[i]:=ord(s[i])-ord('0');
 
 { remainder clear }
 for i:=length(s)+1 to BN_MAX_DIGIT do
  _bn.mantisa[i]:=0;
 
 { move when need }
 self.Normalize;
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ convert number to string }
function bignumber.Str(n,d:integer):string;
var i: integer;
 elen: integer;
 _exp: longint;
 _max: integer;
   s: string;
begin
 s:='';
 { sing }
 if(_bn.sign)then
   s := BN_CHAR_SIGN;
 
 elen:=2 + length(ToStr(abs(_bn.exponent)));
 _exp:=_bn.exponent+1;
 
 { negative exponent }
 if(_bn.exponent < 0)then begin
   { je to v norme urobime tvar 0.000}
   if( abs(_bn.exponent) <= BN_EXPONENT_ZERO )then begin
    s:=s + '0' + BN_DECIMAL_POINT;
    for i:=1 to abs(_bn.exponent)-1 do s:=s+'0';
    _exp:=0;
   end else _exp:=1;
 end;
 
 { all digits }
 for i:=1 to BN_MAX_STRING do begin
  s:=s + ToStr(_bn.mantisa[i]);
  dec(_exp);
  dec(n);
  dec(d);
  if(_exp = 0)then begin
    s:=s + BN_DECIMAL_POINT;
    break;
  end;
 
  if(n<=elen) then
    break;
 end;
 
 { found finish }
 _max:=BN_MAX_STRING;
 while((_bn.mantisa[_max]=0)
  and (_max>1)) do
  dec(_max);
 
 { remainder }
 while((d>0) and (i<_max)) do begin
  dec(d);
  inc(i);
  s:=s + self.ToStr(_bn.mantisa[i]);
 end;
 
 { decimal point on finale clear }
 if(pos(BN_DECIMAL_POINT,s) = length(s))then
   delete(s,length(s),1);
 
 { exponent need }
 if(_exp > 0)then
   s:=s+'E+'+ToStr(_exp);
 
 { negative exponent }
 if(_exp = 0)then
  if( _bn.exponent < (-1)*BN_EXPONENT_ZERO )then
   s:=s+'E'+ToStr(_bn.exponent);
 
 { final }
 Str:=s;
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ write number }
procedure bignumber.Write(n,d:integer);
begin
 { write number }
 system.write( self.Str(n,d));
 
 { when number wrong - announce }
 if(_bn.overflow <> BNE_OK)then
   system.write(' <', self.GetErrorS, '>' );
 
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 { in bracket write native number }
 system.write(' (',_bn.native,')');
{$ENDIF}
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ Alone decimal part. }
procedure bignumber.Frac;
var i:integer;
begin
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 { for test }
 _bn.native := system.Frac(_bn.native);
{$ENDIF}
 
 for i:=1 to self.min(_bn.Exponent+1, BN_MAX_DIGIT) do
  _bn.mantisa[i]:=0;
 
 { if need }
 self.Normalize;
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ Cut decimal part.}
procedure bignumber.Trunc;
var i:longint;
begin
{$IFDEF _BN_NATIVE} 
 { for test }
 _bn.native := system.Trunc(_bn.native);
{$ENDIF}
 
 { its decimal number }
 if(_bn.Exponent < 0)then begin
   self.Clear;
	 exit;
 end;
 
 for i:=_bn.Exponent+2 to BN_MAX_DIGIT do
  _bn.mantisa[i]:=0;
 
 { if need }
 self.Normalize;
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ added two numbers, allow different sign }
procedure bignumber.plus(add: bignumber);
var carry:byte;
  i:integer;
begin
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 { for test }
 _bn.native:=_bn.native + add._bn.native;
{$ENDIF}
 
 { normalize exponents }
 if(_bn.exponent > add._bn.exponent)then
   add.ExponentRight(_bn.exponent - add._bn.exponent);
 
 if(add._bn.exponent > _bn.exponent)then
   self.ExponentRight(add._bn.exponent - _bn.exponent);
 
 { when sign are equal then added it }
 if(_bn.sign = add._bn.sign)then
 begin
   carry:=0;
   for i:=BN_MAX_DIGIT downto 1 do begin
     carry     := _bn.mantisa[i] + add._bn.mantisa[i] + carry;
     _bn.mantisa[i] := carry mod BN_NUMSYSTEM;
     carry     := carry div BN_NUMSYSTEM;
   end;
 
   { remainder carry }
   if(carry > 0)then begin
     self.ExponentRight(1);
     _bn.mantisa[1] := carry;
   end;
 end
 else begin
 { it will be minus }
   { but only big of less }
   if( self.compare_mantisa(add) = BN_MANTISA_LESS)then begin
     { invert sign }
     _bn.sign:=not(_bn.sign);
     carry:=1;
     for i:=BN_MAX_DIGIT downto 1 do begin
       carry     := add._bn.mantisa[i]+BN_NUMSYSTEM - _bn.mantisa[i]+ carry-1;
       _bn.mantisa[i] := carry mod BN_NUMSYSTEM;
       carry     := carry div BN_NUMSYSTEM;
     end;
   end else
   begin
     carry:=1;
     for i:=BN_MAX_DIGIT downto 1 do begin
       carry     := _bn.mantisa[i]+BN_NUMSYSTEM - add._bn.mantisa[i]+ carry-1;
       _bn.mantisa[i] := carry mod BN_NUMSYSTEM;
       carry     := carry div BN_NUMSYSTEM;
     end;
   end;
 end;
 
 { normalize it? }
 self.Normalize;
 
 { split overflow }
 self.SplitOverFlow( add._bn.overflow );
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
{ minus replace with plus }
procedure bignumber.minus(les: bignumber);
begin
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 les._bn.native:=(-1)*les._bn.native;
{$ENDIF}
 
 les._bn.sign:=not(les._bn.sign);
 self.plus(les);
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
procedure bignumber.multiply(sub: bignumber);
var _mantisa:array[1..2*BN_MAX_DIGIT] of byte;
  carry:byte;
  i:integer;
  i2:integer;
begin
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 { for test }
 _bn.native:=_bn.native*sub._bn.native;
{$ENDIF}
 
 { it's was a simple }
 if( _bn.sign = sub._bn.sign )then
    _bn.sign:=false
 else _bn.sign:=true;
 
 { auxiliary array clear }
 for i:=1 to 2*BN_MAX_DIGIT do
  _mantisa[i]:=0;
 
 { multiplying }
 for i2:=BN_MAX_DIGIT downto 1 do
 begin
  carry:=0;
 
  { if non-zero }
  if(sub._bn.mantisa[i2]<>0)then
    for i:=BN_MAX_DIGIT downto 1 do
    begin
     carry     := (sub._bn.mantisa[i2] * _bn.mantisa[i]) + carry + _mantisa[i2+i];
     _mantisa[i2+i] := carry mod BN_NUMSYSTEM;
     carry     := carry div BN_NUMSYSTEM;
    end;
 
 
  { remainder of carry }
  _mantisa[i2]:=_mantisa[i2] + carry;
 end;
 
 { found start }
 if( _mantisa[1] = 0 )then
    carry:=1
 else carry:=0;
 
 { test for overflow exponents }
 if( sub._bn.exponent > 0)then
  if( _bn.exponent > (BN_MAX_EXPONENT - sub._bn.exponent-1))then
   _bn.overflow := BNE_MAXIMAL_OVERFLOW;
 
 { exponents adds }
 _bn.exponent:= _bn.exponent + sub._bn.exponent + 1 - carry;
 
 { move }
 for i:=1 to BN_MAX_DIGIT do
  _bn.mantisa[i] := _mantisa[i+carry];
 
 { normalize if need }
 self.Normalize;
 
 { split overflow }
 self.SplitOverFlow( sub._bn.overflow );
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
procedure bignumber.divide(del: bignumber);
var _mantisa:array[1..BN_MAX_DIGIT] of byte;
  carry:byte;
  i:integer;
  i2:integer;
begin
 { ATTENTION!!! divide by zero }
 if(del.IsZero)then begin
  _bn.overflow := BNE_DIVIDE_ZERO;
  exit;
 end;
 
{$IFDEF _BN_NATIVE}
 { for test }
 _bn.native:=_bn.native/del._bn.native;
{$ENDIF}
 
 { sign }
 if( _bn.sign = del._bn.sign )then
    _bn.sign:=false
 else _bn.sign:=true;
 
 { auxiliary array clear }
 for i:=1 to BN_MAX_DIGIT do
  _mantisa[i]:=0;
 
 { move to right because we need move 10 }
 self.ExponentRight(1);
 del.ExponentRight(1);
 
 for i2:=1 to BN_MAX_DIGIT do
 begin
   while( compare_mantisa(del) <> BN_MANTISA_LESS )do
   begin
     { increment 1 }
    inc(_mantisa[i2]);
 
    { minus }
    carry:=1;
    for i:=BN_MAX_DIGIT downto 1 do begin
      carry     := _bn.mantisa[i]+BN_NUMSYSTEM - del._bn.mantisa[i]+ carry-1;
      _bn.mantisa[i] := carry mod BN_NUMSYSTEM;
      carry     := carry div BN_NUMSYSTEM;
    end; 
   end;
 
   { multiply with 10 }
   for i:=1 to BN_MAX_DIGIT-1 do
    _bn.mantisa[i]:=_bn.mantisa[i+1];
 
   { this is zero }
   _bn.mantisa[BN_MAX_DIGIT]:=0;
 end;
 
 { move vysledok }
 for i:=1 to BN_MAX_DIGIT do
  _bn.mantisa[i] := _mantisa[i];
 
 { exponents minus }
 _bn.exponent:= _bn.exponent - del._bn.exponent;
 
 { normalize if need }
 self.Normalize;  
 
 { split overflow }
 self.SplitOverFlow( del._bn.overflow );
end;
{------------------------------------------------------------------------------}
 
 
begin
 writeln('This program use unit bignumber.');
end.