Práca s dátovým súborom file of, zápis, čítanie, editácia, pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu

Program: Datanka.pas
Subor exe: Datanka.exe
Subor ubuntu: Datanka
Mušiš mac: Obyvatel.dat

Program pracuje s dátovým súborom typu file of obyvatel. Slúži ako učebnicový príklad pre prácu s dátovými súbormi. Názorne ukazuje ako sa do súboru zapisuje, ale hlavne ako sa z neho číta a vyhľadáva v ňom.
{ DATANKA.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program pracuje s datovym suborom typu file of obyvatel.     }
{ Program ukazuje ako sa z takehoto suboru cita alebo don zapisuje. }
{                                  }
{ Datum:02.09.1995               http://www.trsek.com }
 
program Databanka_file;
 
uses crt,dos;
 
type obyvatel=record      { Definovana struktura obyvatel }
   meno:string[20];
   priezvisko:string[35];
   cislo:integer;
   end;
 
var obyv:obyvatel;       { premenna obyv je typu obyvatel }
  f:file of obyvatel;     { subor z ktoreho sa bude citat je typu obyvatel }
  meno:string;        { meno suboru s ktorym sa pracuje }
  ch:char;          { kvoli zisteniu aka bola klavesa stlacena }
 
 
procedure zapis( meno: string ); { vstupuje meno suboru }
var i:integer;          { pouzita lokalna premenna na pocet viet }
 
begin
 writeln('Zapis do suboru ',meno);
 assign(f,meno);
 {$F-}              { zakaz DOSu vypisovat chybove hlasky }
 rewrite(f);
 {$F+}              { povol DOSu vypisovat chyby ak nastanu }
 if ioresult<>0 then begin    { nastala chyba pri vytvarani suboru }
           writeln('Nastala chyba ...');
           exit;    { ukonci svoju cinnost a vrat sa do hlavneho }
           repeat until keypressed;
                 { cakacia slucka }
           end;
 i:=0;
 repeat
 i:=i+1;             { precitaj meno ... , a zapis do suboru }
 write('Meno:');readln(obyv.meno);
 write('Priezvisko:');readln(obyv.priezvisko);
 write('cislo (-1 koniec):');readln(obyv.cislo);
 if (obyv.cislo<>-1) then write(f,obyv);
 until (obyv.cislo=-1);      { opakuj az pokial nezada cislo -1 }
 close(f);
end;
 
 
procedure citaj( meno: string ); { vstupuje meno suboru s ktorym sa pracuje }
var i,poc: integer;
  max: longint;
 
begin
 writeln('Citanie zo suboru ',meno);
 assign(f,meno);
 {$F-}
 reset(f);
 {$F+}
 if ioresult<>0 then begin
           writeln('Nastala chyba ...');
           exit;
           repeat until keypressed;
                 { cakacia slucka }
           end;
 i:=0;
 repeat
 writeln;
 write('Zadaj polozku, ktoru mam precitat (-1 koniec):');readln(poc);
 max:=filesize(f);        { zisti kolko je vsetkych viet }
                 { pokracuj len ked chce spravnu vetu }
 if (poc>=0) and (poc<max) then begin
         seek(f,poc);
         read(f,obyv);
         writeln('Meno:',obyv.meno,' priezvisko:',obyv.priezvisko,
             ' cislo:',obyv.cislo);
         end
                 { chcel vetu, ktora neexistuje }
       else writeln('Nemozno vybrat vetu.');
 until (poc=-1);
 close(f);            { uzavri subor }
end;
 
 
procedure zapis_citanie( meno: string);
var i,poc: integer;
  max: longint;
  s: string;
 
begin
 writeln('Citanie aj zapis do suboru ',meno);
 assign(f,meno);
 {$F-}
 reset(f);
 {$F+}
 if ioresult<>0 then begin
           writeln('Nastala chyba ...');
           exit;
           repeat until keypressed;
                 { cakacia slucka }
           end;
 i:=0;
 repeat
 writeln;
 write('Zadaj polozku, ktoru mam precitat (-1 koniec):');readln(poc);
 max:=filesize(f);
 if (poc>=0) and (poc<max) then begin
         seek(f,poc);
         read(f,obyv);
         writeln('Meno:',obyv.meno,' priezvisko:',obyv.priezvisko,
             ' cislo:',obyv.cislo);
 
                 { rozhodol sa modifikovat udaje }
 
         write('Prepisat [a/n] ???');readln(s);
         if (UpCase(s[1])='A') then begin
                 { precitaj nove udaje }
            write('Meno:');readln(obyv.meno);
            write('Priezvisko:');readln(obyv.priezvisko);
            write('cislo:');readln(obyv.cislo);
 
            seek(f,poc);  { nastav poziciu v subore }
            write(f,obyv); { zapis na nastavenu poziciu }
            end;
         end
       else writeln('Nemozno vybrat vetu.');
 until (poc=-1);
 close(f);
end;
 
begin
 meno:='obyvatel.dat';        { default meno suboru }
 repeat
 clrscr;
 writeln('Program urceny na ucebne ucely ITAS Presov 1995');
 writeln('                         Software by TRSEK');
 writeln('-------------------------------------------------------------------');
 writeln('Menu:');
 writeln(' 1. Zapis do suboru.');
 writeln(' 2. Citanie zo suboru.');
 writeln(' 3. Databanka citanie + opravy.');
 writeln(' 4. Meno suboru:', meno);
 writeln(' 5. Koniec.');
 ch:=readkey;             { v ch znak klavesnice, aky si vybral }
 case (ch) of
  '1':zapis(meno);
  '2':citaj(meno);
  '3':zapis_citanie(meno);
  '4':begin
    write('Meno suboru je:',meno,' zmenit na :');readln(meno);
    end;
  end;
 until (ch='5');            { skonci volbou 5 }
 clrscr;                { nezadubnut zmazat obrazovku }
end.