Hra Tetris v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu
tetris.pngProgram: Tetris.pas
Subor exe: Tetris.exe
Subor ubuntu: Tetris
Mušiš mac: Podklad.txt
Ukažka: Tetrisl.pas

Všetkým dobre známa hra Tetris. Je plne funkčná, kľudne si ju skúste. Ale v tomto prípade nejde len o hru ale o algoritmy použité v nej. Aj keď je v textovom režime nič jej to neuberá na kráse. Predpokladám že sa niekto rozhodne vybudovať grafickú nadstavbu. Ak niekoho baví grafika nech sa páči. Neskôr ma napadlo že by som program mohol skrátiť len na potrebné minimum, preto vznikol aj zdroják Tetrisl.pas. Light verzia Tetrisu.
{ TETRISL.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Hra tetris v textovom prevedeni.                 }
{ Odlahcena verzia TETRIS.PAS.                   }
{ Obsahuje len logiku ukladania a padania kociek.          }
{                                  }
{ Datum:2.2.2005                http://www.trsek.com }
 
program tetris;
uses crt,dos;
 
const F_PODKLAD = 'podklad.txt';
   LEFT  = 29;
   WIDTH = 10;   { sirka }
   HEIGHT = 24;   { vyska }
   TO_LEV = 24;   { kolko riadkov ma level }
   MAX_OS = 10;   { pocet osob v rebricku }
 
   S_CUBE = '˛˛';
   S_FOOT = 'ůů';
 
   FOOT: array[0..1] of byte =
    ( DarkGray, Black);
 
   CUBE: array[1..7,1..4,1..4] of byte =
   (((0,0,0,0),  { kocka }
    (0,1,1,0),
    (0,1,1,0),
    (0,0,0,0)),
 
    ((0,1,0,0),  { dlhe I }
    (0,1,0,0),
    (0,1,0,0),
    (0,1,0,0)),
 
    ((0,1,0,0),  { opacne T }
    (0,1,1,0),
    (0,1,0,0),
    (0,0,0,0)),
 
    ((0,0,0,0),  { Z vpravo }
    (0,1,1,0),
    (1,1,0,0),
    (0,0,0,0)),
 
    ((0,0,0,0),  { Z vlavo }
    (1,1,0,0),
    (0,1,1,0),
    (0,0,0,0)),
 
    ((0,0,1,0),  { L vpravo }
    (0,0,1,0),
    (0,1,1,0),
    (0,0,0,0)),
 
    ((0,1,0,0),  { L vlavo }
    (0,1,0,0),
    (0,1,1,0),
    (0,0,0,0)));
 
type t_option = (Put, Clr, Sav);
   { moznosti Put - nakreslit kocku   }
   {     Clr - zmaze kocku     }
   {     Save - ulozit kocku do pola }
 
   { pre ukladania rebricka }
   t_top = record
    meno:string[10];
    body:integer;
   end;
 
var pole:array[1..WIDTH,1..HEIGHT] of byte;
   body:integer;    { pocet bodov }
   tlev:integer;    { pocitanie do dalsieho lavelu }
  level:byte;     { v akom levely sa nachadza  }
   typ:byte;     { typ kocky, dalsi typ kocky  }
   otoc:byte;     { otocenie kocky }
   col:byte;     { farba kocky  }
   x,y:integer;
    ch:char;
 
 
{ zlucenie GotoXY a Write }
procedure WriteXY(x,y:integer;s:string);
begin
 GotoXY(LEFT+2*x,y);
 Write(s);
end;
 
 
{ nastavi prazdne pole }
procedure ClrPole;
var x,y:integer;
begin
 for x:=1 to WIDTH do
  for y:=1 to HEIGHT do
   Pole[x,y]:=0;
end;
 
 
{ urci predchadzajuci prvok }
function TPred(otoc:byte):byte;
begin
 TPred:=otoc-1;
 if(otoc=1)then TPred:=4;
end;
 
 
{ urci nasledujuci prvok }
function TSucc(otoc:byte):byte;
begin
 TSucc:=otoc+1;
 if(otoc=4)then TSucc:=1;
end;
 
 
{ urci mensi prvok }
function Min(a,b:integer):integer;
begin
 if(a<b)then
   Min:=a
 else
   Min:=b;
end;
 
 
{ zapne/vypne zobrazenie kurzora }
procedure KurzorZap(ZapVyp:boolean);
var Regs : Registers;
begin
 with Regs do
  begin
  AH := $03;
  BH := $00;
  Intr($10,Regs);
  If not (Zapvyp) then
    CH := CH or $20
   else
    CH := CH and $DF;
 
  AH := $01;
  Intr($10,Regs);
  end;
end;
 
 
{ precita zo suboru podklad }
procedure Podklad;
var f:text;
  s:string;
  x,y:integer;
begin
 {$I-}
 assign(f, F_PODKLAD);
 reset(f);
 TextColor(LightGray);
 
 while( not(eof(f))) do
 begin
  ReadLn(f,s);
  Write(s);
  if(not(eof(f)))then WriteLn;
 end;
 
 close(f);
 {$I+}
 
 { vynulujem pripadne chyby }
 x:=IOResult;
 
 { vykresli vodiace ciary }
 for y:=1 to HEIGHT do
  for x:=1 to WIDTH do
  begin
   TextColor(FOOT[x mod 2]);
   WriteXY(x,y,S_FOOT);
  end;
end;
 
 
{ vykresli, zmaz, uloz kocku, alebo urci ci je mozne kocku polozit }
procedure Kocka(xp,yp,typ,otoc,col:integer;option:t_option);
var x,y: integer;
  bod: byte;
begin
 { v cykle vygenerujeme jednotlive prvky kocky }
 for y:=1 to 4 do
   for x:=1 to 4 do
   begin
 
    case otoc of
    1: bod := CUBE[typ,x,y];
    2: bod := CUBE[typ,5-y,x];
    3: bod := CUBE[typ,5-x,5-y];
    4: bod := CUBE[typ,y,5-x];
    end;
 
    case option of
     clr: { zmaze kocku }
       if( bod=1 )then
       begin
        TextColor( FOOT[(x+xp) mod 2]);
        WriteXY(xp+x,yp+y,S_FOOT);
       end;
 
     put: { nakresli, zmaze kocku }
       if( bod=1 )then
       begin
        TextColor(col);
        WriteXY(xp+x,yp+y,S_CUBE);
       end;
 
     sav: { ulozi kocku do pola }
       if( bod=1 )then
         pole[x+xp,y+yp]:=col;
 
    end;  { case }
   end;  { for }
 
 { vypnem kurzor }
 KurzorZap(false);
end;
 
 
{ zisti ci je mozne polozit kocku }
function KockaOK(xp,yp,typ,otoc:integer):boolean;
var x,y: integer;
  bod: byte;
  res: boolean;
begin
 { zatial si mysli ze kocku je mozne polozit }
 res:=true;
 
 { v cykle vygenerujeme jednotlive prvky kocky }
 for y:=1 to 4 do
   for x:=1 to 4 do
   begin
 
    case otoc of
    1: bod := CUBE[typ,x,y];
    2: bod := CUBE[typ,5-y,x];
    3: bod := CUBE[typ,5-x,5-y];
    4: bod := CUBE[typ,y,5-x];
    end;
 
    if( bod=1 )then
    begin
     { hrube podmienky }
     if((x+xp) <1   )then res:=false;
     if((x+xp) >WIDTH )then res:=false;
     if((y+yp) >HEIGHT )then res:=false;
     if( otoc <1   )then res:=false;
     if( otoc >4   )then res:=false;
 
     { este ci je tam volne miesto }
     if( res )then
      if( pole[x+xp,y+yp]<>0 )then
        res:=false;
 
    end;  { if }
   end;  { for }
 
 { moja odpoved }
 kockaOK:=res;
end;
 
 
{ zmaze zaplneny riadok  }
{ a ostane posunie nadol  }
procedure ZmazRiadok(yr:integer);
var x,y:integer;
begin
 TextColor(Black);
 
 { efekt postupneho mazania }
 for x:=1 to WIDTH do
 begin
  WriteXY(x,yr,S_CUBE);
  Delay(20);
 end;
 
 { efekt padu riadkov }
 for y:=yr downto 2 do
  for x:=1 to WIDTH do
  begin
   pole[x,y]:=pole[x,y-1];
 
   if( pole[x,y]=0 )then
   begin
    TextColor(FOOT[x mod 2]);
    WriteXY(x,y,S_FOOT);
   end
   else begin
    TextColor(pole[x,y]);
    WriteXY(x,y,S_CUBE);
   end
  end;
end;
 
 
{ skontroluje ktore riadky ma zmazat }
procedure Skontroluj(yr:integer);
var x,y:integer;
  del:boolean;
begin
 for y:=yr to Min(yr+4, HEIGHT) do
 begin
  del:=true;
 
  for x:=1 to WIDTH do
   if( pole[x,y]=0 )then
     del:=false;
 
  if( del )then
  begin
   ZmazRiadok(y);
   body:=body+level;
   tlev:=tlev+1;
  end;
 end;
 
 { ideme do dalsieho levelu }
 if( tlev>=TO_LEV )then
 begin
  tlev:=0;
  level:=level+1;
 end;
end;
 
 
{ precita stlacenu klavesu }
function GetKey(level:byte):char;
var i:integer;
  ch:char;
begin
 ch:=#0;
 
 for i:=1 to 200-level*5 do
 begin
  { ak stlacil precitam klaves }
  if( keypressed )then
  begin
    ch:=readkey;
    if( ch=#0 )then
      ch:=readkey;
  end;
 
  delay(1);
 end;
 
 GetKey:=ch;
end;
 
 
BEGIN
  ClrScr;
  Randomize;
 
  ClrPole;
  Podklad;
 
  body :=0;
  tlev :=0;
  level:=1;
 
  y :=1;
  ch:=#0;
 
  repeat
   { generuj kocku a next typ }
   if( y=1 )then
   begin
    x  := (WIDTH div 2)-2;
    otoc := random(4)+1;
    typ := random(7)+1;
    col := random(15)+1;
   end;
 
   { nakresli }
   Kocka(x,y,typ,otoc,col,put);
 
   { bud rychlo pada alebo citam klaves }
   if( ch<>#32 )then
     ch:=GetKey(level);
 
   { zmaz staru }
   Kocka(x,y,typ,otoc,Black,clr);
 
   { podmienky otocit, vlavo, vpravo }
   if(ch='K') and KockaOK(x-1,y,typ,otoc) then x:=x-1;
   if(ch='M') and KockaOK(x+1,y,typ,otoc) then x:=x+1;
   if(ch='P') and KockaOK(x,y,typ,TPred(otoc)) then otoc:=TPred(otoc);
   if(ch='H') and KockaOK(x,y,typ,TSucc(otoc)) then otoc:=TSucc(otoc);
 
   { posuniem o riadok nizsie }
   if( KockaOK(x,y+1,typ,otoc))then
     y:=y+1
   else
    { kocka spadla }
    begin
     Kocka(x,y,typ,otoc,col,put);
     Kocka(x,y,typ,otoc,col,sav);
     Skontroluj(y);
 
     ch:=#0;
     if(y=1) then ch:=#27; { niet kam polozit koncim }
     y :=1;
    end;
 
  until( ch=#27 );
 
  KurzorZap(true);
end.