Rutiny chtore maju buc na pošilane baličkoch cez IPX protokol

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Pridaňa

Program: Ipx.pas
Subor exe: Sendmess.exeRecmess.exe
Mušiš mac: Net_serv.pasRecmess.pasSendmess.pas

Rutiny chtore maju buc na pošilane baličkoch cez IPX protokol. IPX je gundža protokolov chtora še použiva vof operačnom systeme Novell NetWare. Toten mušice mac instalovany. Vecej možeš znac zos https://cs.wikipedia.org/wiki/IPX/SPX.
{ SENDMESS.PAS                            }
{ Rutiny sluziace ku komunikacii IPX protokolom.           }
{                                  }
{ Datum:20.02.2016               http://www.trsek.com }
 
uses ipx,net_serv,dos,crt;
const
 socket=$4000;
type
 tipx=record
     head:tipxhead;
     data:array[1..538]of byte;
    end;
var
 ipxsend:tipx;
 ecbsend:tecb;
 r:registers;
 endofsending:boolean;
 
function getstring(prompt:string):string;
var
 tmpstr:string;
begin
 write(prompt,' ');
 readln(tmpstr);
 getstring:=tmpstr;
end;
 
function waitsendpacket(infinity:word):boolean;
var
 ckl:word;
begin
 ckl:=0;
 if infinity < 1 then while ecbsend.inuse <> 0 do begin end
 else repeat
  ckl:=ckl+1;
  delay(1000);
 until (ckl=infinity) or (ecbsend.inuse=0);
 waitsendpacket:=ecbsend.inuse = 0;
end;
 
procedure nulcontrlstruct;
begin
 fillchar(ipxsend,sizeof(ipxsend),0);
 fillchar(ecbsend,sizeof(ecbsend),0);
 fillchar(ipxsend.head.checksum,sizeof(ipxsend.head.checksum),0);
 ipxsend.head.transctrl:=0;
 ipxsend.head.packettyp:=16;
 ipxsend.head.destnetw:=unknown;
 ipxsend.head.destnode:=all;
 word(ipxsend.head.destsckt):=socket;
end;
 
procedure subsendpacket(msg:string);
var
 len:word;
begin
 nulcontrlstruct;
 move(ptr(seg(msg),ofs(msg)+1)^,ipxsend.data,ord(msg[0]));
 len:=lenheadpacket+length(msg);
 ecbsend.esr:=nil;
 word(ecbsend.socketno):=socket;
 ecbsend.locnoad:=all;
 ecbsend.fragcnt[1]:=1;
 ecbsend.fragcnt[2]:=0;
 ecbsend.fragaddr:=@(ipxsend);
 ecbsend.fragsize:=len;
 opensocket(socket);
 sendpacket(ecbsend);
 if waitsendpacket(0) then writeln('Zprava odeslana ...')
 else writeln('Zpravu se nepodarilo odeslat !');
 closesocket(socket);
end;
 
procedure _sendpacket;
var
 msg:string;
begin
 msg:=getstring('Piste zpravu (ENTER = konec): ');
 if msg <> '' then begin
  if length(msg) < 255 - (length(username)+1) then msg:=msg+':'+username;
  subsendpacket(msg);
 end else endofsending:=true;
end;
 
begin {main}
 if neterror <> 0 then exittodos('Rozhrani IPX neni dostupne !',1);
 endofsending:=false;
 repeat
  _sendpacket;
 until endofsending;
end.