Analytická geometria v rovine

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Program: Angeom02.pas

Programová jednotka (unit) AnGeom02 - algebraická geometria obsahuje funkcie pre zobrazenie a vypocet roznych grafických primitív ako bod, úsečka, priamka.
(* Prerábky na školský rok 2003/2004
 * 1. Do TPolygon dat usecky namiesto bodov a vektorov (pokryva!)
 * 2. Adekvátne prerobit PointSet, fCheck, ...
 * 3. Dat Print ako (virtualnu) metodu do kazdeho objektu
 * 4. Dorobit hlasenie chyb, rezim bDialog, ...
 *)
 
UNIT AnGeom02; { Analytická geometria v rovine - }
        { zápočtový projekt z Programovania II }
        { Borsuk So 2003/06/28 14:41 V001 }
 
INTERFACE
 
USES  Crt, UnInOut, Graph;
 
{----- Pomocné funkcie pre debug -----}
FUNCTION sRn( r: Real ):  String; { Výpis reálneho čísla vo formáte :5:4 }
FUNCTION sNn( n: Integer ): String; { Výpis celého čísla vo formáte :4 }
FUNCTION sAn( g: Real ):  String; { Výpis uhla -prevod z Rad do Deg }
FUNCTION sBn( b: Boolean): String; { Výpis Booleovskej hodnoty }
 
 
{--------------------- Základný objekt TBaseObj ---------------------}
TYPE TString16 = String[16];
 
   PBaseObj = ^TBaseObj;
   TBaseObj = OBJECT
    {PRIVATE}
    bYnit:  Boolean;
    InstName: TString16;
 
    PUBLIC
    FUNCTION fYnit: Boolean;
    FUNCTION fInstName: TString16;
    CONSTRUCTOR Fail( name: TString16 );
   END; { TBaseObj }
 
   PError = ^TError;
   TError = OBJECT   { Chybové hlásenie }
    ErrPred, ErrSucc: PError;
    ErrNum:  Integer;  { 0=OK, inak číslo chyby }
    ErrTxt:  String;  { Text chybovej hlášky }
    ErrTime: LongInt;  { Packed Time podania chybovej hlášky }
    ErrTypeN: TString16; { Meno typu objektu }
    ErrInstN: TString16; { Meno inštancie objektu, ktorá poslala správu }
   END; { TError }
 
   PMessage = ^TMessage;
   TMessage = OBJECT  { Oznam o zvláštnej situácii }
    MsgPred, MsgSucc: PMessage;
 
    MsgNum:  Integer;  { 0=OK, inak číslo chyby }
    MsgTxt:  String;  { Text chybovej hlášky }
    MsgTime: LongInt;  { Packed Time podania chybovej hlášky }
    MsgTypeN: TString16; { Meno typu objektu }
    MsgInstN: TString16; { Meno inštancie objektu, ktorá poslala správu }
   END; { TMessage }
 
 PROCEDURE Error( vErrNum: Integer; vErrTxt: String;
          vErrTypeN, vErrInstN: TString16 );
 
 PROCEDURE Message( vMsgNum: Integer; vMsgTxt: String;
           vMsgTypeN, vMsgInstN: TString16 );
 
 FUNCTION ArcCos(x: Real): Real;
 FUNCTION ArcSin(x: Real): Real;
 
(* * * * * * * * * * * V e c i  p r e  G r a p h * * * * * * * * * * *)
VAR GraphDriver, GraphMode: Integer;
  { Kreslíme akoze v prvom kvadrante, trosicku posunutom }
  { Napriklad pre rozlisenie 640 * 480 by bola }
  { os X vzdialena od laveho kraja obrazovky 64 pixelov }
  { Podobne aj pre os Y, ale svojim Pappenheimskym to aj otocime }
  { ako su zvyknuti. }
  GrOffsetX, GrOffsetY: Integer;
  { Skutocne rozlisenie, zistene pri InitGraph }
  GrMaxX, GrMaxY: Integer;
 
 { Prevod Reálnych súradníc do grafickych Integerov }
 FUNCTION GrX( x: Real ): Integer;
 FUNCTION GrY( y: Real ): Integer;
 PROCEDURE GrAxis; { Vykreslenie kvázi osí }
 
(* * * * * * * * V e c i  p r e  G e o m e t r i u * * * * * * * * * *)
CONST Pi2 = Pi/2.0; Pi3 = Pi/3.0; Pi4 = Pi/4.0; DvaPi = Pi + Pi;
 
 FUNCTION fStrR( vr: Real ): String;
 FUNCTION fStrI( vi: Integer ): String;
 
 
TYPE PPoint = ^TPoint; { Bod }
   TPoint = OBJECT (TBaseObj)
    {PRIVATE} { Aby sa nám tam user nedostal unfair spôsobom }
    ox, oy: Real; { Súradnice bodu v rovine }
 
    PUBLIC { Sem sa dostať môže, ba priam musí }
    CONSTRUCTOR Init( vx, vy: Real; vInstName: TString16 );
    FUNCTION fx: Real;
    FUNCTION fy: Real;
    PROCEDURE Draw( color: Word; pict: Char );
   END; { TPoint }
 
   { Kvôli dynamickému prideľovaniu miesta pre vektor vrcholov polygónu }
   DPoint = ^APoint;
   APoint = ARRAY [ Byte ] OF TPoint;
 
   { Vektor ako predchodca usecky a priamky }
   PVector = ^TVector;
   TVector = OBJECT (TBaseObj)
    wx, wy: Real; { "Koncové" súradnice vektora }
 
    PUBLIC
    CONSTRUCTOR Init( vx, vy: Real;  vInstName: TString16 );
 
    FUNCTION  Size: Real;
    PROCEDURE Unify; { Prerobi svoj vektor (Self) na jednotkovy }
    PROCEDURE Draw( color: Word; vpb: TPoint );
   END; { TVector }
 
   PLine = ^TLine; { Priamka }
   TLine = OBJECT (TVector)
    {PRIVATE}
    ob: TPoint; { Začiatočný bod priamky a najmä úsečky }
    a, b, c: Real;
 
    PUBLIC
    CONSTRUCTOR Init_kq( vk, vq: Real; vInstName: TString16 );
    CONSTRUCTOR Init_x0( x0: Real; vInstName: TString16 );
    CONSTRUCTOR Init_PV( vo: TPoint; vw: TVector; vInstName: TString16 );
    CONSTRUCTOR Init_PP( vb, ve: TPoint; vInstName: TString16 );
 
    FUNCTION fa: Real;
    FUNCTION fb: Real;
    FUNCTION fc: Real;
    PROCEDURE Draw( color: Word );
   END; { TLine }
 
   PAbscissa = ^TAbscissa; { Úsečka }
   TAbscissa = OBJECT (TLine)
    {PRIVATE}
    {ob, } oe: TPoint; { (Začiatočný a ) koncový bod úsečky }
 
    PUBLIC
    { Vytvorenie úsečky z koncových bodov }
    CONSTRUCTOR Init_pp( vpb, vpe: TPoint; vInstName: TString16 );
    { Vytvorenie úsečky zo začiatočného bodu a vektora }
    CONSTRUCTOR Init_pv( vpb: TPoint; vv: TVector;
               vInstName: TString16 );
    { Os usecky }
    PROCEDURE Axis( VAR pLyne: PLine; vInstName: TString16 );
    PROCEDURE Draw( color: Word );
   END; { TAbscissa }
 
   DVector = ^AVector;
   AVector = ARRAY [ Byte ] OF TVector;
 
   { Kvôli dynamickému prideľovaniu miesta pre vektor vrcholov polygónu }
   PArAbscissa = ^ArAbscissa;
    ArAbscissa = ARRAY [ Byte ] OF TAbscissa;
 
   PCircle = ^TCircle; { Kružňyca }
   TCircle = OBJECT (TBaseObj)
    {PRIVATE}
    o: TPoint; { Stred }
    r: Real;  { Polomer }
 
    PUBLIC
    CONSTRUCTOR Init_pr( vp: TPoint; vr: Real; vInstName: TString16 );
    PROCEDURE Draw( color: Word );
   END; { TCircle }
 
   PPolygon = ^TPolygon; { Mnohouholník }
   TPolygon = OBJECT (TBaseObj)
    {PRIVATE}
    n: Byte; { Počet vrcholov, očíslovaných 1..n }
         { a ešte nultý vrchol, zhodný s n-tým vrcholom }
    IsConvex: Boolean; { Je mnohouholník konvexný? }
    ClockWise: Boolean; { Ako je orientovaná krivka? }
 
    PUBLIC
    a: PArAbscissa;
 
    CONSTRUCTOR Init( vn: Byte; vInstName: TString16 );
    DESTRUCTOR Done;
    FUNCTION fn: Byte;
    FUNCTION fCheck: Boolean;
 
    PROCEDURE PointSet  ( vi: Byte; vx, vy: Real );
    PROCEDURE GetPoint  ( vi: Byte; VAR rp: TPoint );
    PROCEDURE GetAbscissa( vi: Byte; VAR ra: TAbscissa );
    PROCEDURE Draw ( color: Word ); virtual; { bezne vykreslenie }
    PROCEDURE DrawL( colorA, colorL: Word ); virtual;
   END; { TPolygon }
 
 { Priesecník dvoch priamok (if any) }
 PROCEDURE InterSection_LL( lyne1, lyne2: TLine;
               var pCross: PPoint; name: TString16 );
 
 { Vzdialenosti }
 FUNCTION Distance_PP( pb, pe: TPoint ): Real;
 
 FUNCTION Distance_LP( Lyne: TLine; Point: TPoint ): Real;
 
 FUNCTION Distance_LL( Line1, Line2: TLine ): Real;
 
 FUNCTION Distance_AA( a1, a2: TAbscissa ): Real;
 
 FUNCTION Distance_AP( a: TAbscissa; Point: TPoint ): Real;
 
 { Uhly a ich osi }
 PROCEDURE Rotate( vSrc: TVector; vAngle: Real;
          var pDst: PVector; vInstName: TString16 );
 
 FUNCTION Angle_VV( vector1, vector2: TVector ): Real;
 
 PROCEDURE AngleAxis_VV( vector1, vector2: TVector; point: TPoint;
           var pAxis: PLine; vInstName: TString16 );
 
{ Debugovacie funkcie }
 procedure PrVe( w: TVector;  cUsm: String; color: Word ); { Print Vector }
 procedure PrLn( L: Tline;   cUsm: String; color: Word ); { Print Line  }
 procedure PrPn( B: TPoint;  cUsm: String; color: Word ); { Draw Point  }
 procedure PrCi( c: TCircle;  cUsm: String; color: Word ); { Print Circle }
 procedure PrAb( A: TAbscissa; cUsm: String; color: Word ); { Print Abscissa }
 procedure PrPl( M: TPolygon; cUsm: String; color: Word ); { Print Polygon }
 
 VAR aAxisX, aAxisY: TAbscissa; { Mohli by to byt konstanty, keby ... }
    oOrigin: TPoint;
 
IMPLEMENTATION
 
 FUNCTION ArcSin(x: Real): Real;
 BEGIN
  IF ( Abs(Abs(x) - 1.0) > 1.0E-12 )
  THEN ArcSin := ArcTan ( x/sqrt(1-sqr(x)) )
   ELSE
    IF (x > 0.0)
    THEN ArcSin := Pi/2.0
    ELSE ArcSin := -Pi/2.0;
 END; { ArcSin }
 
 FUNCTION ArcCos(x: Real): Real;
 VAR c: Real;
 BEGIN
  IF ( Abs(x) < 1.0E-9 )
  THEN c := Pi/2.0
  ELSE
  BEGIN
   IF ( x < (1.0E-9 - 1.0) )
   THEN c := Pi
   ELSE
   BEGIN
    c := ArcTan (sqrt (1-sqr (x)) /x);
    IF (c < 0.0) THEN c := Pi + c;
   END;
  END;
   ArcCos := c;
 END; { ArcCos }
 
{---------------------- Base, Error, Message -------------------------}
 FUNCTION TBaseObj.fYnit: Boolean;
 BEGIN
  fYnit := bYnit;
 END; { TBaseObj.fYnit }
 
 FUNCTION TBaseObj.fInstName: TString16;
 BEGIN
  fInstName := InstName;
 END; { TBaseObj.fInstName }
 
 CONSTRUCTOR TBaseObj.Fail( name: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := False;
  InstName := name;
 END; { TBaseObj.Fail }
 
 PROCEDURE Error( vErrNum: Integer; vErrTxt: String;
          vErrTypeN, vErrInstN: TString16 );
 BEGIN
 END; { Error }
 
 PROCEDURE Message( vMsgNum: Integer; vMsgTxt: String;
           vMsgTypeN, vMsgInstN: TString16 );
 BEGIN
 END; { Messsage }
 
 FUNCTION fStrR( vr: Real ): String;
 VAR s: String;
 BEGIN Str( vr, s ); fStrR := s; END; { fStrR }
 
 FUNCTION fStrI( vi: Integer ): String;
 VAR s: String;
 BEGIN Str( vi, s ); fStrI := s; END; { fStrI }
 
 {----------------------- Veci pre grafiku ---------------------------}
 FUNCTION GrX( x: Real ): Integer;
 BEGIN GrX := Trunc(x) + GrOffsetX; END; { GrX }
 
 FUNCTION GrY( y: Real ): Integer;
 BEGIN GrY := GrMAxY - GrOffsetY - Trunc(y); END; { GrY }
 
 PROCEDURE GrAxis; { Vykreslenie kvázi osí }
 CONST Krok = 50;
 VAR  farba: Word; x, y: Word;
 BEGIN
  { Vykreslíme pravítko "pod osu X" }
  MoveTo( 0, GrMaxY-1 ); { Začiatok "študentovej súradnicovej sústavy" }
  SetColor( EgaBlue ); { Záporná cast osi X }
  LineTo( GrOffsetX, GrMaxY-1 );
 
  farba := EgaRed; x := GrOffsetX;
  WHILE (x < GrMaxX) DO
  BEGIN
   IF (farba = EgaRed)
   THEN farba := EgaWhite
   ELSE farba := EgaRed;
   x := x + Krok; SetColor(farba); LineTo( x, GrMaxY - 1 );
  END; { WHILE }
 
  { Vykreslíme pravítko "vlavo od osi Y" }
  MoveTo( 0, GrMaxY-1 ); { Začiatok "študentovej súradnicovej sústavy" }
  SetColor( EgaBlue ); { Záporná cast osi Y }
  LineTo( 0, GrMaxY-GrOffsetY );
 
  farba := EgaRed; y := GrMaxY - GrOffsetY;
  WHILE (y < GrMaxY) DO
  BEGIN
   IF (farba = EgaRed)
   THEN farba := EgaWhite
   ELSE farba := EgaRed;
   y := y - Krok; SetColor(farba); LineTo( 0, y );
  END; { WHILE }
  { Vykreslíme os X }
  SetColor( EgaBlue );
  Line( 0, GrMaxY - GrOffsetY,  GrMaxX, GrMaxY - GrOffsetY );
  { Vykreslíme os Y }
  Line( GrOffsetX, 0, GrOffsetX, GrMaxY );
 END; { GrAxis }
 
 { DEBUG: Formatovane vypisy realnych a celych cisel }
 FUNCTION sRn( r: Real ): String;
 CONST MaxW = 5; MaxD = 4;
 VAR sR: String;
 BEGIN
  Str( r:MaxW:MaxD, sR );
  IF ( Length(sR) > MaxW+MaxD )  THEN sR := '*' + sR;
  WHILE ( Length(sR) < MaxW+MaxD ) DO sR := ' ' + sR;
  sRn := sR
 END; { sRn }
 
 FUNCTION sNn( n: Integer ): String;
 CONST MaxLen = 4;
 VAR sN: String;
 BEGIN
  Str( n:4, sN );
  IF ( Length(sN) > MaxLen ) THEN  sN := '*' + sN;
  WHILE ( Length(sN) < MaxLen ) DO sN := ' ' + sN;
  sNn := sN;
 END; { sNn }
 
 FUNCTION sAn( g: Real ): String; { Vypis uhla -prevod z Rad do Deg }
 BEGIN
  sAn := sNn( Trunc(g * 180.0/Pi) );
 END; { sAn }
 
 FUNCTION sBn( b: Boolean): String; { Vypis Booleovskej hodnoty }
 BEGIN
  IF (b)
  THEN sBn := 'True '
  ELSE sBn := 'False';
 END; { sBn }
 
 { Všeobecné procedúry, ktoré nemôžu byť metódami, }
 { jelikož divoko referencujú "krížom-krážom forward" }
 
 { Sú dva vektory kolineárne (rovnobežné)? }
 FUNCTION bColin_vv( vwA, vwB: TVector ): Boolean;
 BEGIN
 END; { bColin_vv }
 
 {------------------------ TPoint ---------------------------------}
 
 CONSTRUCTOR TPoint.Init( vx, vy: Real; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := True; InstName := vInstName;
  ox := vx; oy := vy;
 END; { TPoint.Init }
 
 FUNCTION TPoint.fx: Real;
 BEGIN
  fx := ox; { Takto zabezpečíme, že to pre usera bude ReadOnly }
 END; { TPoint.fx }
 
 FUNCTION TPoint.fy: Real;
 BEGIN
  fy := oy;
 END; { TPoint.fy }
 
 PROCEDURE TPoint.Draw( color: Word; pict: Char );
  PROCEDURE Plus;
  BEGIN
   PutPixel( GrX(ox),  GrY(oy),  color );
   PutPixel( GrX(ox-1), GrY(oy),  color );
   PutPixel( GrX(ox+1), GrY(oy),  color );
   PutPixel( GrX(ox),  GrY(oy-1), color );
   PutPixel( GrX(ox),  GrY(oy+1), color );
  END; { Plus }
 
  PROCEDURE Krat;
  BEGIN
   PutPixel( GrX(ox),  GrY(oy),  color );
   PutPixel( GrX(ox-1), GrY(oy-1), color );
   PutPixel( GrX(ox+1), GrY(oy+1), color );
   PutPixel( GrX(ox+1), GrY(oy-1), color );
   PutPixel( GrX(ox-1), GrY(oy+1), color );
  END; { Krat }
 
 BEGIN { TPoint.Draw }
  CASE pict OF
   '+': Plus;
 
   'x', 'X': Krat;
 
   '*': BEGIN Plus; Krat; END; { BREAK }
 
   ELSE PutPixel( GrX(ox), GrY(oy), color );
  END; { CASE }
 END; { TPoint.Draw }
 
 {--------------------------- TLine ------------------------------}
 
 CONSTRUCTOR TLine.Init_kq( vk, vq: Real; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := True; InstName := vInstName;
  a := vk; b := -1.0; c := vq;
  wx := 0.0; wy := vq;
 END; { TLine.Init_kq }
 
 CONSTRUCTOR TLine.Init_PP( vb, ve: TPoint; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := True; InstName := vInstName;
  wx := ve.ox - vb.ox; wy := ve.oy - vb.oy;
  ob.ox := vb.ox; ob.oy := vb.oy;
  IF (wx <> 0.0)
  THEN
  BEGIN
   a := wy/wx; b := -1.0; c := ob.oy - a*ob.ox;
  END
  ELSE
  BEGIN
   a := -1.0; b := 0.0; c := ob.ox;
  END;
 END; { TLine.Init_PP }
 
 CONSTRUCTOR TLine.Init_PV( vo: TPoint; vw: TVector; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  Self.InstName := vInstName;
  Self.wx  := vw.wx; Self.wy  := vw.wy;
  Self.ob.ox := vo.ox; Self.ob.oy := vo.oy;
  IF (Self.wx <> 0.0)
  THEN { priamka nie je rovnobezna s osou Y }
  BEGIN
   Self.a := Self.wy / Self.wx; Self.b := -1.0;
   Self.c := vo.oy - Self.a * vo.ox;
  END
  ELSE { priamka je rovnobezna s osou Y }
  BEGIN
   Self.a := -1.0; Self.b := 0.0; Self.c := vo.ox;
  END; { IF }
 END; { TLine.Init_PV }
 
 CONSTRUCTOR TLine.Init_x0( x0: Real; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := True; InstName := vInstName;
  a := -1.0; b := 0.0; c := x0;
  wx := x0; wy := 1.0;
 END; { TLine.Init_x0 }
 
 FUNCTION TLine.fa: Real;
 BEGIN fa := a; END; { TLine.fa }
 
 FUNCTION TLine.fb: Real;
 BEGIN fb := b; END; { TLine.fb }
 
 FUNCTION TLine.fc: Real;
 BEGIN fc := c; END; { TLine.fc }
 
 PROCEDURE TLine.Draw( color: Word );
 VAR y0: Integer;
 BEGIN
  IF bYnit
  THEN
  BEGIN
   SetColor( color );
   IF (b = -1.0)
   THEN { bežná priamka k, q }
   BEGIN
    y0 := GrMaxY - GrOffsetY + Trunc(a*GrOffsetX - c);
    Line( 0, y0, GrMaxX, y0 - Trunc(a*GrMaxX) );
   END
   ELSE { rovnobežka s osou y }
    Line( GrX(c), 0,  GrX(c), GrMaxY );
  END
  ELSE ;
 END; { TLine.Draw }
 
 {--------------------------- TAbscissa ------------------------------}
 
 { Vytvorenie úsečky z koncových bodov }
 CONSTRUCTOR TAbscissa.Init_PP( vpb, vpe: TPoint; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  Instname := vInstName;
  bYnit := (vpb.ox <> vpe.ox) OR (vpb.oy <> vpe.oy);
  IF bYnit
  THEN
  BEGIN
   ob.ox := vpb.ox; ob.oy := vpb.oy;  oe.ox := vpe.ox; oe.oy := vpe.oy;
   wx := oe.ox - ob.ox; wy := oe.oy - ob.oy;
   IF (wx <> 0.0)
   THEN
   BEGIN
    a := wy / wx; b := -1.0; c := ob.oy - a * ob.ox;
   END
   ELSE
   BEGIN
    a := -1.0; b := 0.0; c := ob.ox;
   END
  END
  ELSE Error( 1, 'Body zadávajúce úsečku sú totožné',
        'TAbscissa', InstName );
 END; { TAbscissa.Init_pp }
 
 { Vytvorenie úsečky zo začiatočného bodu a vektora }
 CONSTRUCTOR TAbscissa.Init_pv( vpb: TPoint; vv: TVector;
                 vInstName: TString16 );
 BEGIN
  Instname := vInstName;
  bYnit := vpb.bYnit AND vv.bYnit AND (vv.Size > 0.0);
  IF bYnit THEN
  BEGIN
   ob.ox := vpb.ox;     ob.oy := vpb.oy;
   oe.oy := vpb.oy + vv.wx; oe.oy := vpb.oy + vv.wy;
   wx := vv.wx; wy := vv.wy;
   IF (wx <> 0.0)
   THEN
   BEGIN
    a := wy / wx; b := -1.0; c := ob.oy - a * ob.ox;
   END
   ELSE
   BEGIN
    a := -1.0; b := 0.0; c := ob.ox;
   END
  END
  ELSE
  BEGIN
   Error( -1, '', 'TAbscissa', vInstName )
  END;
 END; { TAbscissa.Init_pv }
 
 PROCEDURE TAbscissa.Draw( color: Word );
 BEGIN
  SetColor( color );
  Line( GrX(ob.ox), GrY(ob.oy), GrX(oe.ox), GrY(oe.oy) );
 END; { TAbscissa.Draw }
 
 PROCEDURE TAbscissa.Axis( VAR pLyne: PLine; vInstName: TString16 );
 VAR vBx, vBy, vVx, vVy: Real;
 BEGIN
  IF bYnit
  THEN { úsečka je OK }
  BEGIN
   { Súradnice stredového bodu úsecky: }
   vBx := (ob.ox + oe.ox) / 2.0; vBy := (ob.oy + oe.oy) / 2.0;
   { Vektor osi: }
   vVy := oe.ox - ob.ox; vVx := ob.oy - oe.oy;
 
   IF (vVx = 0.0)
   THEN New( pLyne, Init_x0( vBx, vInstName ) )
   ELSE New( pLyne, Init_kq( vVy/vVx, vBy - (vVy/vVx)*vBx, vInstName ) );
  END
  ELSE New( pLyne, Fail( vInstName ) );
 END; { TAbscissa.Axis }
 
 { Priamka, na ktorej lezi usecka }
(* PROCEDURE TAbscissa.Line_A( VAR pLyne: PLine; name: TString16 );
 BEGIN
 END; { TAbscissa.Line }
*)
 
 
 {------------------------ TVector ---------------------------------}
 
 CONSTRUCTOR TVector.Init( vx, vy: Real; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := True; Instname := vInstName;
  Self.wx := vx; Self.wy := vy;
 END; { TVector.Init }
 
 FUNCTION TVector.Size: Real;
 BEGIN Size := Sqrt( Sqr(wx) +Sqr(wy) ); END; { TVector.Size }
 
 PROCEDURE TVector.Unify; { Prerobi svoj vektor (Self) na jednotkovy }
 VAR syze: Real;
 BEGIN
  syze := Size;
  IF (syze > 0.0)
  THEN
  BEGIN
   wx := wx/syze; wy := wy/syze;
  END;
 END; { TVector.Unify }
 
 PROCEDURE TVector.Draw( color: Word; vpb: TPoint );
 BEGIN
  SetColor( color );
  Line( GrX(vpb.ox), GrY(vpb.oy), GrX(vpb.ox + wx), GrY(vpb.oy + wy) );
 END; { TVector.Draw }
 
 PROCEDURE Rotate( vSrc: TVector; vAngle: Real;
          var pDst: PVector; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  New( pDst, Init( vSrc.wx*Cos(vAngle) + vSrc.wy*Sin(vAngle),
           vSrc.wx*Sin(vAngle) - vSrc.wy*Cos(vAngle),
           vInstName) );
 END; { Rotate }
 
 {------------------------ TCircle ---------------------------------}
 
 CONSTRUCTOR TCircle.Init_pr( vp: TPoint; vr: Real; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := (vr > 0.0); InstName := vInstName;
  IF bYnit
  THEN BEGIN o.ox := vp.ox; o.oy := vp.oy; r := vr; END
  ELSE Error( 1, 'Polomer kružnice je nekladny: ' + fStrR( vr ),
        'TCircle', InstName );
 END; { TCircle.Init_pr }
 
 PROCEDURE TCircle.Draw( color: Word );
 BEGIN
  SetColor( color );
  o.Draw( color, '+' );
  Circle( Trunc(o.ox + GrOffsetX),
      Trunc(GrMaxY - GrOffsetY - o.oy), Trunc(r) );
 END; { TCircle.Draw }
 
 
 {-------------------------- TPolygon -----------------------------}
 
 CONSTRUCTOR TPolygon.Init( vn: Byte; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := (vn >= 3);
  Self.n := vn; Self.InstName := vInstName;
  GetMem( a, (n+1)*SizeOf( TAbscissa ) );
 END; { TPolygon.Init }
 
 DESTRUCTOR TPolygon.Done;
 BEGIN
  FreeMem( a, (n+1)*SizeOf( TAbscissa ) );
 END; { TPolygon.Done }
 
 FUNCTION TPolygon.fn: Byte;
 BEGIN
  fn := n;
 END; { TPolygon.fn }
 
 PROCEDURE TPolygon.GetAbscissa( vi: Byte; VAR ra: TAbscissa );
 BEGIN
 END; { TPolygon.GetAbscissa }
 
 FUNCTION TPolygon.fCheck: Boolean;
 VAR i, j: Byte; Ok: Boolean;
    sPoints: TString16;
 BEGIN
  { Doplnime do bodu 0 bod n }
  a^[0].ob.ox := a^[n].ob.ox; a^[0].ob.oy := a^[n].ob.oy;
 
  { Úvodný test: Opakujú sa body? Alebo sú vzájomne rôzne? }
  bYnit := True; { Optimistický predpoklad }
  i := 0;
  WHILE bYnit AND (i < n-1) DO
  BEGIN
   i := i + 1;
   j := i;
   WHILE bYnit AND (j < n) DO
   BEGIN
    j:= j + 1;
    bYnit := ( a^[i].ob.ox <> a^[j].ob.ox )
         OR
         ( a^[i].ob.oy <> a^[j].ob.oy );
   END; { while j }
   bYnit := bYnit AND (j >= n);
  END; { while i }
  IF NOT bYnit
  THEN Error( 1, 'Body nie sú vzájomne rôzne, napríklad ' + fStrI(i) +
         ', ' + fStrI(j), 'TPolygon', InstName )
  ELSE { vpred do ďalších testov }
  BEGIN
   { Vyrobíme vektor strán a doplnime koncove body useciek }
   FOR i := 0 TO n - 1 DO
   BEGIN
    a^[i].oe.ox := a^[i+1].ob.ox;
    a^[i].oe.oy := a^[i+1].ob.oy;
    a^[i].wx := a^[i].oe.ox - a^[i].ob.ox;
    a^[i].wy := a^[i].oe.oy - a^[i].ob.oy;
   END; { FOR i }
   a^[n].wx := a^[0].wx; a^[n].wy := a^[0].wy;
   a^[n].oe.ox := a^[0].oe.ox;
   a^[n].oe.oy := a^[0].oe.oy;
 
   { Slávnostne vyrobime usecky pomocou metod OOP }
   FOR i := 0 TO n DO
   BEGIN
    sPoints := sNn( i ) + '_';
    IF (i = n)
    THEN sPoints := sPoints + sNn( i+1 )
    ELSE sPoints := sPoints + sNn( 1 );
    a^[i].Init_PP( a^[i].ob, a^[i].oe, 'usecka ' + sPoints );
   END; { FOR i }
 
   { Sú všetky susedné (spojené vrcholom) strany nekolineárne? }
   i := 0;
   WHILE bYnit AND (i < n-1) DO
   BEGIN
    i := i + 1;
    bYnit := NOT bColin_vv( a^[i], a^[i+1] );
   END; { WHILE }
   bYnit := bYnit AND (i >= n-1);
 
   IF NOT bYnit
   THEN Error( 2, 'Vrchol ' + fStrI(i+1) + 'je "falošný", ' +
          'strany s ním incidujúce sú na jednej priamke',
          'TPolygon', InstName )
   ELSE
   BEGIN
    { Sú strany disjunktné? Alebo sa nesusedné strany pretínajú? }
 
   END; { IF kolineárne }
  END; { IF body vzájomne rôzne }
 END; { TPolygon.fCheck }
 
 PROCEDURE TPolygon.PointSet( vi: Byte; vx, vy: Real );
 BEGIN
  bYnit := (vi > 0) AND (vi <= n);
  IF (vi > 0) AND (vi <= n)
  THEN
  BEGIN
   a^[vi].ob.ox := vx; a^[vi].ob.oy := vy;
  END
  ELSE { Vynadáme userovi do errorov }
  BEGIN
  END; { IF }
 END; { PROC TPolygon.PointSet }
 
 PROCEDURE TPolygon.GetPoint( vi: Byte; VAR rp: TPoint );
 BEGIN
 END; { TPolygon.GetPoint }
 
 PROCEDURE TPolygon.Draw( color: Word );
 VAR i: Byte;
 BEGIN
  SetColor( color );
  MoveTo( GrX(a^[n].ob.ox), GrY(a^[n].ob.oy) );
  FOR i := 1 TO n DO LineTo( GrX(a^[i].ob.ox), GrY(a^[i].ob.oy) );
  a^[1].ob.Draw( color, '*' ); a^[2].ob.Draw( color, 'x' );
  a^[3].ob.Draw( color, '+' );
 END; { TPolygon.Draw }
 
 PROCEDURE TPolygon.DrawL( colorA, colorL: Word );
 VAR i: Byte; Lyne: TLine;
 BEGIN
  { Vykreslime priamky, na ktorych lezia strany }
  FOR i := 1 TO n DO
  BEGIN
   Lyne.Init_PP( a^[i].ob, a^[i].oe, '' );
   Lyne.Draw( colorL );
  END; { FOR i }
 
  { Vykreslime usecky aj so zvyraznenymi prvymi troma bodmi }
  SetColor( colorA );
  MoveTo( GrX(a^[n].ob.ox), GrY(a^[n].ob.oy) );
  FOR i := 1 TO n DO LineTo( GrX(a^[i].ob.ox), GrY(a^[i].ob.oy) );
  a^[1].ob.Draw( colorA, '*' ); a^[2].ob.Draw( colorA, 'x' );
  a^[3].ob.Draw( colorA, '+' );
 END; { TPolygon.DrawL }
 
 { Priesecník dvoch priamok (if any) }
 PROCEDURE InterSection_LL( lyne1, lyne2: TLine;
               var pCross: PPoint; name: TString16 );
 VAR det, x, y: Real; bY: Boolean;
 BEGIN
  det := lyne1.a * lyne2.b - lyne2.a * lyne1.b;
  bY := (det <> 0.0);
  IF bY
  THEN
  BEGIN
   x := (lyne1.b * lyne2.c - lyne2.b * lyne1.c) / det;
   y := (lyne2.a * lyne1.c - lyne1.a * lyne2.c) / det;
   New( pCross, Init( x, y, name ) );
  END
  ELSE New( pCross, Fail( name ) );
 END; { InterSection_LL }
 
 FUNCTION Distance_PP( pb, pe: TPoint ): Real;
 BEGIN
  Distance_PP := Sqrt( Sqr(pe.ox - pb.ox) + Sqr(pe.oy - pb.oy) );
 END; { Distance_PP }
 
 FUNCTION Distance_LP( Lyne: TLine; Point: TPoint ): Real;
 BEGIN
  IF Lyne.bYnit
  THEN
   Distance_LP := Abs(Lyne.a * Point.ox + Lyne.b * Point.oy + Lyne.c) /
           Sqrt( Sqr(Lyne.a) + Sqr(Lyne.b) )
  ELSE Distance_LP := -1.0;
 END; { Distance_LP }
 
 FUNCTION Distance_LL( Line1, Line2: TLine ): Real;
 BEGIN
 END; { Distance_LL }
 
 FUNCTION Distance_AA( a1, a2: TAbscissa ): Real;
 BEGIN
 END; { Distance_AA }
 
 FUNCTION Distance_AP( a: TAbscissa; Point: TPoint ): Real;
 BEGIN
 END; { Distance_LP }
 
 FUNCTION Angle_VV( vector1, vector2: TVector ): Real;
 VAR a, g, c, s: Real; { a = sucin abs. hodnot vektorov, g = uhol,
             c = skalarny, s = "vektorovy" sucin }
 BEGIN
  a := Sqrt( (Sqr(vector1.wx) + Sqr(vector1.wy)) *
        (Sqr(vector2.wx) + Sqr(vector2.wy)) );
  c := vector1.wx * vector2.wx + vector1.wy * vector2.wy;
  s := vector1.wx * vector2.wy - vector1.wy * vector2.wx;
  IF (a = 0.0)
  THEN g := 0.0
  ELSE g := ArcCos( c/a );
 
{  TextColor(Yellow);
  Write( 'Pred G = ', g:12:7, ' Po G = ' ); }
  IF (c < 0.0)
  THEN { 2nd or 3rd Quadrant }
  BEGIN
   IF (s < 0.0) THEN g := DvaPi - g { 3rd Quadrant }
  END
  ELSE { 1st or 4th Quadrant }
   IF (s < 0.0) THEN g := DvaPi - g; { 4th Quadrant }
 
{  WriteLn( g:12:7 ); TextColor( White ); }
  Angle_VV := g;
 END; { Angle_VV }
 
 PROCEDURE AngleAxis_VV( vector1, vector2: TVector; point: TPoint;
           var pAxis: PLine; vInstName: TString16 );
(* VAR angle: Real; pW: PVector;
 BEGIN
  angle := Angle_VV( vector1, vector2 );
  Rotate( vector1, angle/2.0, pW, 'Otoceny' );
 
TextColor( Blue ); WriteLn( 'AngleAxis_VV vypocítala uhol ',
 Trunc(angle*180/pi):5, ' vektor (', pW^.wx:8:5, ', ', pW^.wy:8:5,
 ')', #13#10, 'a dostala point [', point.ox:8:5, ', ', point.oy:8:5,
 '] a vInstName ', vInstName, 'Ÿ' );
TextColor( White );
 
  New( pAxis, Init_PV( point, pW^, vInstName ) );
PrLn( pAxis^, 'DEBUG AngleAxis vyrátala', Red );
*)
 VAR jv1, jv2, jvS: TVector; { Jednotkové vektory }
    d1, d2, dS: Real; { Absolútne hodnoty pôvodnych vektorov }
 BEGIN
  d1 := Sqrt( Sqr(vector1.wx) + Sqr(vector1.wy) );
  jv1.wx := vector1.wx/d1; jv1.wy := vector1.wy/d1;
 
  d2 := Sqrt( Sqr(vector2.wx) + Sqr(vector2.wy) );
  jv2.wx := vector2.wx/d2; jv2.wy := vector2.wy/d2;
 
  jvS.wx := jv1.wx + jv2.wx; jvS.wy := jv1.wy + jv2.wy;
 
  New( pAxis, Init_PV( point, jvS, vInstName ) );
  pAxis^.bYnit := (d1 > 0.0) AND (d2 > 0.0);
 END; { AngleAxis_VV }
 
 { DEBUG: Print Vector }
 procedure PrVe( w: TVector;  cUsm: String; color: Word );
 begin
  TextColor( color ); WriteLn( 'Vector  ', w.InstName, 'Ÿ v = (',
   sRn(w.wx), ', ', sRn(w.wy), ') "', cUsm, '"' );
  TextColor( White );
 end; { PrVe }
 
 { DEBUG: PrintLine }
 procedure PrLn( L: Tline; cUsm: String; color: Word );
 begin
  TextColor( color ); WriteLn( 'Line   ', L.InstName, 'Ÿ a b c = ',
   L.a:5:5, ' ', L.b:5:5, ' ',L.c:5:5, ' ', cUsm, #13#10,
    'v= (', L.wx  :5:5, ', ', L.wy:  5:5,
   ') o= [', L.ob.ox:5:5, ', ', L.ob.oy:5:5, ']' );
  TextColor( White );
 end; { PrLn }
 
 procedure PrAb( A: TAbscissa; cUsm: String; color: Word ); { Print Abscissa }
 begin
  TextColor( color ); WriteLn( 'Abscissa ', A.InstName, 'Ÿ ob= [',
   A.ob.ox:5:5, ', ', A.ob.oy:5:5, '] oe= [',
   A.oe.ox:5:5, ', ', A.oe.oy:5:5, ']', #13#10,
   ' a b c = ', A.a:5:5, ' ', A.b:5:5, ' ',A.c:5:5, ' "',
   cUsm, '"', #13#10,
   ' v= (', A.wx:5:5, ', ', A.wy:5:5, ')' );
  TextColor( White );
 end; { prAb }
 
 procedure PrCi( c: TCircle; cUsm: String; color: Word ); { Draw Circle }
 begin
  TextColor( color ); WriteLn( 'Circle  ', c.InstName, 'Ÿ o= [',
   c.o.ox:5:5, ', ', c.o.oy:5:5, '] r= ', c.r:5:5, ' ', cUsm );
  TextColor( White );
 end; { PrCi }
 
 { DEBUG: Print Polygon }
 procedure PrPl( M: TPolygon; cUsm: String; color: Word ); { Print Polygon }
 var i: Byte;
 begin
  TextColor( color );
  Write( 'Polygon ', M.InstName, 'Ÿ (' );
  IF (M.bYnit) THEN Write( 'True ' ) ELSE Write( 'False ' );
  WriteLn( ') # vrcholov = ', M.n, ' "' + cUsm + '"' );
  for i := 0 to M.n do
   WriteLn( '{', i:2,
        '} w= (', sRn(M.a^[i].wx),  ', ', sRn(M.a^[i].wy),
        ') o= [', sRn(M.a^[i].ob.ox), ', ', sRn(M.a^[i].ob.oy),
        ']' );
  TextColor( White );
 end; { PrPl }
 
 { DEBUG: Print Point }
 procedure PrPn( B: TPoint;  cUsm: String; color: Word ); { Print Point }
 begin
  TextColor( color );
  WriteLn( 'Point  ', B.InstName, 'Ÿ o = [',
   sRn( B.ox ), ', ', sRn( B.oy ), ']' );
  TextColor( White );
 end; { PrPn }
 
BEGIN { AnGeom2 }
 oOrigin.Init( 0.0, 0.0, 'Origin' );
 
 aAxisX.Init_PP( oOrigin, oOrigin, 'aAxisX' ); { To bol podraz! }
 aAxisX.oe.ox := 1.0; aAxisX.oe.oy := 0.0; { Teraz je to naozaj! }
 aAxisX.wx  := 1.0; aAxisX.wy :=  0.0; { Teraz je to naozaj! }
 aAxisX.a   := 0.0; aAxisX.b :=  -1.0; aAxisX.c := 0.0;
 
 aAxisY.Init_PP( oOrigin, oOrigin, 'aAxisY' ); { To bol podraz! }
 aAxisY.oe.ox := 0.0; aAxisY.oe.oy := 1.0; { Teraz je to naozaj! }
 aAxisY.wx :=  0.0; aAxisY.wy  := 1.0; { Teraz je to naozaj! }
 aAxisY.a :=  -1.0; aAxisY.b   := 0.0; aAxisY.c := 0.0;
 
 DetectGraph( GraphDriver, GraphMode );
 GraphDriver := Detect; InitGraph( GraphDriver, GraphMode, '' ); GrAxis;
 GrMaxX := GetMaxX; GrMaxY := GetMaxY; GrOffsetX := 50; GrOffsetY := 50;
 RestoreCrtMode;
{ SetGraphMode( GraphMode ); GrAxis; }
END. { AnGeom02 }
 
(*
 CONSTRUCTOR TVector.Init_PP( pb, pe: TPoint; vInstName: TString16 );
 BEGIN
  bYnit := True; Instname := vInstName;
  Self.x := pe.x - pb.x; Self.y := pe.y - pb.y;
 END; { TVector.Init_PP }
*)