Turingov stroj

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria:
turing2.pngAutor: Martin Karniz & Peter Kertes
Program: Turing.pas
S˙bor exe: Turing.exe

Jednoduchř similßtor Turingovho stroja. K ˙spe╣nÚmu fungovaniu potrebuje dva s˙bory vytvorenÚ ÁubovoÁnřm textovřm editorom. Prvř s˙bor obsahuje program pre riadiacu jednotku Turingovho stroja. Druhř s˙bor obsahuje vlastn˙ pßsku Turingovho stroja (TS). S˙bory v danom poradÝ zadajte prosÝm v prÝkazovom riadku.
Priklad turing.exe paska1.dat prog1.dat
{ 20SPORTK.PAS                           }
{                                  }
{ Author: Martin Karniz & Peter Kertes               }
{ Date : 1994, 1998              http://www.trsek.com }
 
program Turingov_stroj;
 
uses crt;
 
const
 VELKOST = 1024;           {VELKOST dlzka pasky}
 MAX_POCET_INSTRUKCII = 100;
 FarbaAktual = 15;
 FarbaIna = 11;
 PrazdneMiesto = '.';
 OldPrazdneMiesto = 'B';
 
type
 matica = array[1..MAX_POCET_INSTRUKCII] of string[12];
 
var
 DLZKA, PC: word; {DLZKA...dlzka programu, PC...pocet prikazov}
 ProgramTS: matica; {program T.S.}
 
 ZaciatokPasky, PozPasky, PozProg: integer;
 pause: integer;  {velkost pauzy}
 
 {paska T.S., p_final povodna paska}
 final, p_final: array [1..VELKOST] of char;
 stav: string[3];
 
 
procedure ZobrazKurzor; assembler;
asm
 mov ax,0100h
 mov cx,0808h
 int 10h
end;
 
procedure SkryKurzor; assembler;
asm
 mov ax,0100h
 mov cx,2020h
 int 10h
end;
 
 
procedure Hlasenie(text: string);
begin
 gotoxy(1,24);
 write(text);
end;
 
procedure zmaz_hlas;
var
 i: integer;
begin
 gotoxy(1,24);
 for i:=1 to 79 do
  write(' ');
end;
 
function NacitajCislo(x, y, min, max: integer): integer;
var
 i: LongInt;
 key: char;
begin
 i := 0;
 gotoxy(x, y);
 write('0');
 
 repeat
  key := readkey;
 
  case key of
   '0'..'9':
    if (i*10+(ord(key)-ord('0')) <= max) and ((i <> 0) or (key <> '0')) then
    begin
     i := i*10+(ord(key)-ord('0'));
     gotoxy(x, y);
     write(key);
     Inc(x);
    end;
 
   Chr(8):
    if i > 0 then
    begin
     i := i div 10;
     Dec(x);
     gotoxy(x, y);
 
     if i = 0 then
      write('0')
     else
      write(' ');
    end;
 
  end;
 
 until (Ord(key)=13) and (i >= min);
 
 NacitajCislo := i;
end;
 
function IntToStr(I: Longint): String;
var
 S: string[11];
begin
 Str(I, S);
 IntToStr := S;
end;
 
procedure beep;
var
 i: integer;
begin
 for i:=1 to 20 do
 begin
  sound(1000+50*i);
  delay(20-i);
 end;
 
 nosound;
end;
 
 
procedure maska;  {predstavuje pasku Turingoveho stroja}
begin
 clrscr; textcolor(FarbaIna);
 writeln('           Simulator TURINGOVHO STROJA (T.S.)');
 writeln;
 writeln('Paska T.S.        Klavesa 8 - obnovenie pasky');
 
 gotoxy(50,13); writeln('╔══════════════════════╗');
 gotoxy(50,14); writeln('║   Parametre TS   ║');
 gotoxy(50,15); writeln('╠══════════════════════╣');
 gotoxy(50,16); writeln('║ Stav:        ║');
 gotoxy(50,17); writeln('║           ║');
 gotoxy(50,18); writeln('║ Pozicia pasky:    ║');
 gotoxy(50,19); writeln('║ Pozicia prog.:    ║');
 gotoxy(50,20); writeln('║ PC:         ║');
 gotoxy(50,21); writeln('╚══════════════════════╝');
 
 gotoxy(1,5);
 writeln('╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦═╦');
 writeln('│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │');
 writeln('╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩═╩');
 writeln('                   ^');
 writeln('                  « │ »');
 writeln('                   │');
 writeln('                 ╔═════╗');
 writeln('                 ║ R J ║');
 writeln('                 ╚═════╝');
 
 gotoxy(1,12); writeln('Program:');
 gotoxy(1,13); writeln('╔═══════════════════╗');
 gotoxy(1,21); writeln('╚═══════════════════╝');
 textcolor(FarbaAktual);
end;
 
 
procedure zastav;  {Chybove hlasenie}
begin
 gotoxy(1,10);
 textcolor(FarbaAktual);
 write('Program '); textcolor(FarbaIna);
 writeln('k uspesnemu fungovaniu potrebuje dva subory vytvorene lubovolnym');
 writeln('textovym editorom. Prvy subor obsahuje program pre riadiacu jednotku');
 writeln('Turingovho stroja. Druhy subor obsahuje vlastnu pasku Turingovho stroja (TS).');
 writeln('Subory v danom poradi zadajte prosim v prikazovom riadku.');
end;
 
 
procedure AktualizujPC;
begin
 gotoxy(56,20); write(PC:5);
end;
 
procedure EditProgram;   {prevadza vypis programu}
var
 i, j: integer;
const
 StavQ = 'q';
begin
 textcolor(FarbaAktual);
 gotoxy(58,16); write(StavQ+stav);
 gotoxy(67,19); write(PozProg:5);
 
 for i:=14 to 20 do
 begin
  gotoxy(2, i);
 
  if i=16 then
   textcolor(FarbaAktual)
  else
   textcolor(FarbaIna);
 
  if (i >= 16-PozProg+1) and (DLZKA-PozProg+1 > i-16) then
  begin
   j := PozProg+i-16;
   write(Copy(ProgramTS[j], 1, 3)+' '+StavQ+Copy(ProgramTS[j], 4, 3)+' ',
      ProgramTS[j][7]+' '+ProgramTS[j][8]+' '+StavQ,
      Copy(ProgramTS[j], 9, 3)+' '+ProgramTS[j][12]);
  end
  else
   write('           ');
 end;
end;
 
procedure EditProgram_Rucne;  {pre rucny posun, prezeranie programu}
var
 key: integer;
begin
 Hlasenie('Pohyb: '+chr(24)+'  '+chr(25)+'  '+chr(27)+chr(217));
 
 repeat
  EditProgram;
  key:=Ord(readkey);
 
  case key of
   80: if (DLZKA>PozProg) then Inc(PozProg);
   72: if (PozProg>1) then Dec(PozProg);
  end;
  stav := Copy(ProgramTS[PozProg], 4, 3);
 
 until key=13;
end;
 
 
procedure AdresaPrg;     {JUMP program nastavenie riadku programu}
begin
 Hlasenie('Zadajte poziciu programu (1-'+IntToStr(DLZKA)+'): ');
 
 PozProg := NacitajCislo(32+Length(IntToStr(DLZKA)), 24, 1, DLZKA);
 stav := Copy(ProgramTS[PozProg], 4, 3);
 
 EditProgram;
end;
 
procedure EditPaska;  {prevadza vypis pasky}
var
 i: integer;
begin
 textcolor(FarbaAktual);
 gotoxy(67,18); write(PozPasky:5);
 
 for i:=1 to 39 do
 begin
  gotoxy(2*i,6);
 
  if i=19 then
   textcolor(FarbaAktual)
  else
   textcolor(FarbaIna);
 
  if (i >= 19-PozPasky+1) and (VELKOST-PozPasky+1>i-19) then
   write(final[i-19+PozPasky])
  else
   write(' ');
 end;
end;
 
 
procedure EditPaska_Rucne;  {pre rucny posun, prezeranie pasky}
var
 key: integer;
begin
 Hlasenie('Pohyb: '+chr(27)+'  '+chr(26)+'  '+chr(27)+chr(217));
 repeat
  EditPaska;
  key:=Ord(readkey);
 
  case key of
   77: if (VELKOST>PozPasky) then Inc(PozPasky);
   75: if (PozPasky>1) then Dec(PozPasky);
  end;
 
 until key=13;
end;
 
procedure AdresaPasky; {JUMP pasky nastavenie znaku pasky}
begin
 Hlasenie('Zadajte poziciu pasky (1-'+IntToStr(VELKOST)+'): ');
 PozPasky := NacitajCislo(29+Length(IntToStr(VELKOST)), 24, 1, VELKOST);
 EditPaska;
end;
 
function step(Krokovanie: boolean): boolean;  {vykonavanie prikazov}
var
 pretecenie, ObnovPasku: boolean;
begin
 pretecenie := False;
 ObnovPasku := False;
 
 if (Copy(ProgramTS[PozProg], 4, 3) = stav) and
   (ProgramTS[PozProg][7]=final[PozPasky]) and (stav <> 'END') then
 begin
 
  if (not Krokovanie) and (pause=2) then
  begin
   Hlasenie('Stlacte klavesu.');
   readkey;
  end;
 
  if not (ProgramTS[PozProg][8] in ['R', 'L']) then
  begin
   Final[PozPasky] := ProgramTS[PozProg][8];
   ObnovPasku := True;
  end;
 
  if ('L' in [ProgramTS[PozProg][8], ProgramTS[PozProg][12]]) then
   if (PozPasky > 1) then
   begin
    Dec(PozPasky);
    ObnovPasku := True;
   end
   else
    pretecenie := True;
 
  if ('R' in [ProgramTS[PozProg][8], ProgramTS[PozProg][12]]) then
   if (PozPasky < VELKOST) then
   begin
    Inc(PozPasky);
    ObnovPasku := True;
   end
   else
    pretecenie := True;
{
  if not pretecenie then
  begin
}
   stav := Copy(ProgramTS[PozProg], 9, 3);
   Inc(PC);
   textcolor(FarbaAktual);
   AktualizujPC;
{
  end;
}
  if ObnovPasku then
   EditPaska;
 end;
 
 if (stav <> 'END') and (not pretecenie) then
 begin
  PozProg := 1 + (PozProg mod DLZKA);
 
  if (pause <> 0) or Krokovanie then
   EditProgram;
 end
 else
  begin
   EditProgram;
   zmaz_hlas;
 
   if pretecenie then
    Hlasenie('Error: Paska T.S. mimo rozsah !')
   else
    Hlasenie('Turingov stroj vykonal dany program. Stlacte klavesu.');
 
   {beep;}
   readkey;
   zmaz_hlas;
   PC := 0;
  end;
 
 step := pretecenie;
end;
 
 
procedure InitTS;
begin
 maska;
 PozPasky := ZaciatokPasky;
 PozProg := 1;
 PC    := 0;
 
 AktualizujPC;
 stav := Copy(ProgramTS[PozProg], 4, 3);
 final := p_final;
 EditPaska;
 EditProgram;
end;
 
 
procedure turing;      {procedura hlavne menu}
var
 z: char;
begin
 InitTS;
 repeat
  if z <> '1' then
   Hlasenie('1..KROK 2..PAUSE 3..RUN Prg<4..Edit 6..Jmp> Paska<5..Edit 7..Jmp> Esc..QUIT');
 
  z := readkey;
  if z in ['2'..'7'] then
   zmaz_hlas;
 
  case z of
   '1': step(True);
   '2':
   begin
    Hlasenie('Zadaj spomalenie instrukcii (0-2):');
    pause := NacitajCislo(36, 24, 0, 2);
   end;
 
   '3':
   begin
    AktualizujPC;
 
    if pause <> 2 then
     Hlasenie('Stlacte klavesu pre zastavenie programu.');
 
    while (not keypressed) and (stav <> 'END') and (not step(False)) do ;
 
    if pause=0 then
     EditProgram;
   end;
 
   '4': EditProgram_Rucne;
   '5': EditPaska_Rucne;
   '6': AdresaPrg;
   '7': AdresaPasky;
   '8': InitTS;
  end;
 
 until z = Chr(27);
 clrscr;
end;
 
 
procedure VypisChybu(cislo: integer);
begin
 if cislo > 0 then
  write('Error ', cislo, ': ');
 
 case cislo of
  1: writeln('Program obsahuje nepripustne znaky');
  2: writeln('Chybne ulozene medzery, chyba medzera');
  3: writeln('Paska nemoze obsahovat posuv hlavy R,L');
  4: writeln('Chybny posledny znak');
  5: writeln('Viac posuvov v instrukcii');
 
  6: writeln('Paska moze obsahovat znaky <A,Z> - {L,R} U <0,9>');
  7: writeln('Prilis dlha paska (max. dlzka: ', VELKOST, ')');
 end;
end;
 
 
function citaj_prog: Boolean; {kontrola prveho suboru}
var
 f:   text;
 riadok: string;
 j:   integer;
 OK   : boolean;
 Log_Test: byte;
begin
 DLZKA := 0;
 Log_Test := 0;
 OK := True;
 
 writeln('Vypis programu:');
 
 assign(f,paramstr(1));
 reset(f);
 
 repeat
  for j:=1 to sizeof(riadok)-1 do
   riadok[j] := ' ';
 
  readln(f, riadok);
 
  if riadok <> 'END' then {podm1 testuj okrem posledneho riadku, ktory obsahuje END}
  begin
 
   for j:=1 to 16 do          {test velke pismena riadku}
   begin
    if not (riadok[j] in ['A'..'Z', '0'..'9', ' ']) then
     Log_Test:= 1;
 
    if (riadok[j] = OldPrazdneMiesto) and ((j=9) or (j=11)) then
     riadok[j] := PrazdneMiesto;
   end;
 
   {test medzier na spravnych a nespravnych miestach}
   if not (' ' in [riadok[4], riadok[8], riadok[9], riadok[10], riadok[11], riadok[12], riadok[16]]) then
    Log_Test:=2;
 
   if riadok[9] in ['L', 'R'] then
    Log_Test:=3;
 
   if not (riadok[17] in ['L', 'R', ' ']) then
    Log_Test:=4;
 
   if (riadok[17] in ['L', 'R']) and (riadok[11] in ['L', 'R']) then
    Log_Test:=5;
 
 
   if Log_Test = 0 then
    textcolor(FarbaIna)
   else
    begin
     textcolor(FarbaAktual);
     OK := False;
    end;
 
   writeln(riadok);
   if Log_Test <> 0 then
   begin
    VypisChybu(Log_Test);
    readkey;
   end;
 
   Log_Test := 0;
 
   if OK then
   begin            {konvert textu}
    Inc(DLZKA);        {inkrementuj pocitadlo}
 
    if (DLZKA < MAX_POCET_INSTRUKCII) then
    begin
     ProgramTS[DLZKA]:='      ';
     ProgramTS[DLZKA][1]:=riadok[1];   {3 navestie}
     ProgramTS[DLZKA][2]:=riadok[2];
     ProgramTS[DLZKA][3]:=riadok[3];
     ProgramTS[DLZKA][4]:=riadok[5];   {3 pociatocny stav}
     ProgramTS[DLZKA][5]:=riadok[6];
     ProgramTS[DLZKA][6]:=riadok[7];
     ProgramTS[DLZKA][7]:=riadok[9];   {1 znak pasky}
     ProgramTS[DLZKA][8]:=riadok[11];  {1 znak nastav or posun hlavy}
     ProgramTS[DLZKA][9]:=riadok[13];  {3 nastav stav}
     ProgramTS[DLZKA][10]:=riadok[14];
     ProgramTS[DLZKA][11]:=riadok[15];
     ProgramTS[DLZKA][12]:=riadok[17];
    end;
   end;
  end;
 until eof(f) or (riadok='END') or (DLZKA > MAX_POCET_INSTRUKCII);
 
 if (riadok<>'END') or (DLZKA > MAX_POCET_INSTRUKCII) then
  Log_Test := 1;
 
 close(f);
 
 textcolor(FarbaIna);
 writeln(riadok);
 writeln;
 writeln;
 textcolor(FarbaAktual);
 
 if Log_Test=0 then
  writeln('Syntax OK. Pocet instrukcii: ', DLZKA)
 else
  writeln('Syntax ERROR !');
 
 readkey;
 citaj_prog := OK and (DLZKA <= MAX_POCET_INSTRUKCII);
end;
 
function citaj_pasku: boolean; {kontrola pasky}
var
 f:   text;
 riadok: string;
 i:   integer;
 Log_Test: byte;
begin
 Log_Test := 0;
 
 clrscr;
 textcolor(FarbaAktual);
 writeln('Vypis pasky T.s.:');
 writeln;
 
 assign(f, paramstr(2));
 reset(f);
 readln(f, riadok);
 
 if not eof(f) then
  Log_Test := 7;
 
 close(f);
 
 for i:=1 to length(riadok) do
  if (i>VELKOST) or (not (riadok[i] in ['A'..'Z', '0'..'9'])) or
    (riadok[i] in ['L', 'R']) then
  begin
   Log_Test:=6;
   Break;
  end;
 
 if length(riadok) > VELKOST then
  Log_Test:=7;
 
 textcolor(FarbaIna);
 
 if Log_Test=0 then
 begin
  ZaciatokPasky := (VELKOST - length(riadok)) div 2;
 
  for i:=1 to VELKOST do
  begin
   if (i <= ZaciatokPasky) or (i > ZaciatokPasky+length(riadok)) then
    p_final[i] := PrazdneMiesto
   else
    p_final[i] := riadok[i-ZaciatokPasky];
 
   write(p_final[i]);
  end;
 
  Inc(ZaciatokPasky);
 end;
 
 writeln;
 writeln;
 textcolor(FarbaAktual);
 
 if Log_Test=0 then
  writeln('Syntax OK')
 else
  VypisChybu(Log_Test);
 
 readkey;
 
 citaj_pasku := Log_test=0;
end;
 
 
begin           {telo programu}
 SkryKurzor;
 clrscr;
 pause := 1;
 
 if ParamCount <> 2 then
  zastav        {Vypisanie poznamky}
 else          {Ak prik. riad. obsahuje dva retazce}
  begin
   if citaj_prog then      {kontrola programu}
    if citaj_pasku then    {kontrola pasky}
     turing;         {hlavna procedura}
  end;
 
 ZobrazKurzor;
end.