Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória:
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ ZALUZIE.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{                                  }
{ Program bol vytvoreně pre vnutorn‚ potreby firmy KOMA      }
{ pre spravu objedn vok §alŁziĄ.                  }
{                                  }
{ Bli§çĄ popis jednotlivěch funkciĄ:                }
{ F2 - ZalŁzia                           }
{     SlŁ§i ako nosn  Ÿasœ cel‚ho tohto programu dajŁ sa v ĺom }
{   zad vaœ inform cie o objedn vate–ovi ako jeho         }
{   MENO, ADRESA, PODLAŚIE.                    }
{     Kv“li neskorçĄm rozpisom je mo§n‚ vyplniœ (ćTVR›)    }
{   program sa potom bude těmto riadiœ.              }
{     Ňalej inform cie o tom kto bol dohadzovaŸ (DEALER), kto }
{   odmeriaval  §alŁziu (MERAŹ)  a nakoniec  men  a§ troch }
{   (MONTľŚNIKOV).                        }
{     Je mo§n‚ Ôalej vyplniœ DATUM OBJEDNAVKY, s těm, §e }
{   program okam§ite prepoŸĄta kedy uplyie doba 14 dnĄ na }
{   vykonanie mont §e (LEHOTA).                  }
{     Ak je n m zn ma CENA §alŁzie po je vyplnenĄ okam§ite }
{   vypoŸĄtava DOPLATOK.  Po vyplnenĄ ZALOHY  je vypoŸĄtaně }
{   doplatok znova.                        }
{     Pri vyplĺovanĄ mzdověch n kladov m me pribli§ně mzdově }
{   charakter pre jednotlivěch zainteresovaněch.         }
{     ŚalŁzie sa vyp’ĺajŁ intuitĄvne priŸom ak nie je zadan  }
{   farba nie je mo§n‚ vyplniœ §alŁziu Ôalçiu.          }
{                                  }
{   ŹĄselnĄky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sŁ   }
{   aktivovan‚ okam§ite po stlaŸenĄ kl vesy ENTER. Potom si staŸĄ }
{   vybraœ potrebn‚ a znova stlaŸiœ ENTER.            }
{   Ak vçak m  u§Ąvate– ŸĄsla v krvi staŸĄ napĄsaœ priamo ŸĄslo }
{   program si u§ neako poradĄ s m.                }
{                                  }
{ F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA         }
{     Okno  pre  doplnenie  ŸĄselnĄka  dealerov (meraŸov, }
{   mont §nikov farieb).                     }
{   Pohyb çipkami, ESC - koniec pr ce, DEL - oznaŸ dealera na }
{   zmazanie.                           }
{                                  }
{ F4 - ULICA                            }
{     Okno pre doplnenie ŸĄselnĄka ulĄc. Ostatn‚ ako u  }
{   DEALER.                            }
{   Ak vçak stlacĄte ENTER na polo§ke vpravo objavĄ sa v m okno }
{   MESTO, kde si vyberiete do ak‚ho mesta potrĄ ulica. Aj v }
{   meste je eçte mo§n‚ vybraœ KRAJ. ( Upozorĺujem, §e n zvy sŁ }
{   pracovn‚. Znamen , §e ich pou§itie m“§e byœ in‚).       }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
{$M 32192,0,65360}
program Evidencia_Zaluzii;
uses crt,dos,kniznic,trsek,read_dbf,tlac;
 
const vcisla=999;
   option='option';
    shelp='help.dat';
   dsubor='zaluzie.dat';
    prin='LPT1';
    nfax='fax';
    k_por='.dat';
   s_index='index';          { meno indexoveho suboru .sd }
   k_form='.frm';
   max_kum=10;            { pocet kumulovanych     }
   dlz_kum=20;            { dlzka stringu       }
  farba_sir=5;
  text_obj=6;
 d_poc_fzal=9;
  dlz_mesto=30;
 d_doba_dod=21;
 d_typ_ffax=2;
  d_cen_dea=25;
  d_cen_mer=10;
  d_cen_mon=19;
 d_lav_kraj=6;
 
 { ********** Farby **************}
   d_pomest=LIGHTGRAY;
   d_fomest=WHITE;
   d_pnmest=LIGHTGRAY;
   d_fnmest=WHITE;
   d_pvmest=RED;
   d_fvmest=BLACK;
   d_pozalu=DARKGRAY;
   d_fozalu=CYAN;
   d_pnzalu=LIGHTGRAY;
   d_fnzalu=DARKGRAY;
   d_pvzalu=RED;
   d_fvzalu=WHITE;
   d_pvhelp=LIGHTGRAY;
   d_fvhelp=YELLOW;
   d_pnhelp=BLACK;
   d_fnhelp=WHITE;
   d_ptlac=BLACK;
   d_ftlac=WHITE;
 
   poc_pod=8;            { Ohladom podmienok }
   podmienky:array[1..poc_pod] of string[2]=
        ('= ','=*','<>','< ','> ','<=','>=',' ');
 text_podmienky:array[1..poc_pod] of string=
   ('rovna sa  ','vyskytuje sa','je rozne od ','je mensie  ','je vacsie  ',
    'mensie rovne','vacsie rovne','zrus podmien');
 
 text_uvod=' F1-Help F2-Zak zka F3-ŹĄselnĄky F4-Mzdy F5-Zostavy F6-Option F7-Disk_op ';
 
type cislo=0..vcisla;
 
type tdealer = record      { Ciselnik Dealerov }
   cis_deal:cislo;
    priezv:string[32];
     del:boolean;
     end;
 
type temp_deal = record     { Ciselnik pre mzdy }
   cis_deal:cislo;
    priezv:string[32];
     mzda:real;
     poc:integer;
     end;
 
type tmiesto = record      { Ciselnik miest }
   typ_miest:cislo;
    miesto:string[dlz_mesto];
    cis_obl:cislo;
    oblast:string[dlz_mesto];
      del:boolean;
      end;
 
type tfarba = record      { Ciselnik farieb }
{   typ_far:cislo;}
    typ_far:string[farba_sir];
      del:boolean;
      end;
 
type formul = record      { Ciselnik zaluzii }
      x:byte;
      y:byte;
     pol:byte;
    rkluc:char;
     end;
 
type kumul = record      { pre kumulovane }
    meno:string[dlz_kum];
      x:byte;
      y:byte;
     end;
 
type tzaluz = record      { zaluzie.dat }
     pred:longint;
     zani:longint;
    sirka:real;
    vyska:real;
    farba:string[farba_sir];
    del:boolean;
    end;
 
type fzaluz = record      { zaluzie ako zlucene DBF+zaluzie.dat }
    meno_f:string[text_obj];
    porad:cislo;
    sirka:real;
    vyska:real;
    farba:string[farba_sir];
    end;
 
var pomest,fomest,pnmest,fnmest,pvmest,fvmest,pozalu,fozalu,pnzalu,fnzalu,
   pvzalu,fvzalu,pvhelp,fvhelp,pnhelp,fnhelp,ptlac,ftlac,doba_dod:byte;
   dlzpap,sirpap,poc_fzal,typ_ffax,cen_dea,cen_mer,cen_mon,lav_kraj:byte;
   subor,poradie,s_zost,s_kumu:string;
   formular:array[1..max_viet] of formul;
   kumulaty:array[1..max_kum ] of kumul;
   podmien:array[1..max_viet] of byte;
   men,pre:string;
      po:integer;
   poc_kum:integer;     { pocet kumulovanych premennych }
     fde:file of tdealer;
    miesto:tmiesto;
    strana:array[1..4,1..80,1..22] of byte;
    ffarba:tfarba;
     ffa:file of tfarba;
    ftext:text;
    meno_s:string;
    x,y,i:integer;
   fgx,fgy:integer;     { globalne x,y pre fax }
     fzoz:^tzoz;
     prvy:pointer;
    do_go:real;
      ch:char;
  size,size2:longint;
    end_yn:boolean;     { Koncit otazkou A/N }
      s:string;
 
{$I dealer.pas }
{ farba.pas  bola ale sme vyhodili ??? }
{$I miesto.pas }
{$I pr_zal.pas }
{$I formul.pas }
{$I filter.pas }
{$I zaluz.pas  }
{$I help.pas  }
{$I fax.pas   }
{$I option.pas }
{$I zostavy.pas }
{$I mzdy.pas  }
{$I redef.pas  }
{$I archiv.pas }
 
procedure m_ciselniky;
const text_ciselnik=' ESC-Sp"? F2-Dealery F3-Mera>i F4-Mont,ri ';
   vypl=' ŹĄselnĄky 12345 ';
begin
 okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:po:=ddealer('Dealeri  ','dealer',men,pre,false,0,0);
   #61:po:=ddealer('Mera>i  ','merac',men,pre,false,0,0);
   #62:po:=ddealer('Mont §nici','montaz',men,pre,false,0,0);
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
procedure m_mzdy;
const text_mzdy=' ESC-Sp"? F2/F5-Dealery F3/F6-Mera>i F4/F7-Mont,ri F8-Vçetci ';
   vypl=' --- Mzdy sk+ ';
begin
 okno(2,2,80,24,text_mzdy,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:mzdy('dealer',0);
   #61:mzdy('merac',0);
   #62:mzdy('montaz',0);
   #63:mzdy('dealer',1);
   #64:mzdy('merac',1);
   #65:mzdy('montaz',1);
   #66:begin
     mzdy('montaz',2);
     prikaz('copy mzdy.$$$ mzdy\mzdy.tx1 >nul');
     mzdy('merac' ,2);
     prikaz('copy mzdy.$$$ + mzdy\mzdy.tx1 mzdy\mzdy.tx2 >nul');
     mzdy('dealer',2);
     prikaz('copy mzdy.$$$ + mzdy\mzdy.tx2 mzdy\mzdy.txt >nul');
 
     prikaz('del mzdy.$$$ >nul');
     prikaz('del mzdy\mzdy.tx1 >nul');
     prikaz('del mzdy\mzdy.tx2 >nul');
 
     view_text('mzdy\mzdy.txt',lav_kraj,ftlac,ptlac,prin);
     end;
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_mzdy,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
procedure m_zostavy;
const text_zostavy=' ESC-Sp"? F2-Kumul_zostavy F3-Zostavy F4-FAX ';
   vypl=' Zostavy -| ';
begin
 okno(2,2,80,24,text_zostavy,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:zostava(s_kumu,'Finan>n, zostavy.');
   #61:zostava(s_zost,'Pl n mont §Ą.');
   #62:s:=fax(0,typ_ffax);
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_zostavy,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
procedure sys_op;
const text_ciselnik=' ESC-Sp"? F2-Archiv F3-Vrat archiv F4-Redefinicia ';
   vypl=' Diskove operacie';
begin
 okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:archiv(1);
   #61:archiv(2);
   #62:redef;
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
begin
 farba(BLACK,-1);
 clrscr;
 farba(BLUE,YELLOW);
 okno(1,1,80,24,text_uvod,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(' ŚalŁzie evidencia '); options(9);
 prikaz('type zaluzie.dat > nul');
 prikaz('type '+subor+'.dbf >nul');
 if s_exist(subor+k_index,0) then prikaz('del '+subor+k_index);
 if s_exist('filter'+k_index,0) then prikaz('del filter'+k_index);
 
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:zakazka;
   #61:m_ciselniky;
   #62:m_mzdy;
   #63:m_zostavy;
   #64:options(1);
   #65:sys_op;
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(1,1,80,24,text_uvod,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(' ŚalŁzie evidencia ');
  ch:=#10;
  end;
 if end_yn and (ch=#27) then begin
  hlaska('Skonci? program A/..',-1);
  if readkey in ['a','A'] then ch:=#27
              else ch:=' ';
  hlaska('',-2);
  end;
 
 until (ch=#27);
 owindow(1,1,80,25);
 koniec('  ŚalŁzie 4.1','1995');
end.