Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
{ HRACI.PAS                Copyright (c) Ales Kucik }
{ Objekty predstavuji jednotlive hrace. Kazdy obekt ma dve hraci  }
{ plochy, stejne jako v realne hre. Jednotlive obekty spolu     }
{ komunikuji metodami:                       }
{ zasah, prohra (kde se poporade ptaji druheho obektu,jestli    }
{ byla zasazena nejaka lod a jestli nejsou potopeny vsechny lode)  }
{                                  }
{ Tato unita je sestavena tak, ze lze relativne jdenoduchym zpusobem}
{ pridavat nove typy hracu. Ovsem byl by nutny drobny zasah i do  }
{ hlavniho programu.                        }
{                                  }
{ Datum:09.04.2002               http://www.trsek.com }
 
unit hraci;
 
interface
 
uses crt,mcrt01,mouse01;
 
const
 x_max=15;   {maximalni x-ovy rozmer hraciho pole}
 y_max=15;   {maximalni y-ovy rozmer hraciho pole}
 
 x_plocha1=10; {x-ova souradnice umisteni prvni hraci plochy}
 y_plocha1=10; {y-ova souradnice umisteni prvni hraci plochy}
 
 x_plocha2=40; {x-ova souradnice druhe plochy}
 y_plocha2=10; {y-ova souradnice druhe plochy}
 
 x_nabidka=65; {souradnice nabidky lodi}
 y_nabidka=30;
 
 x_souradnice=5; {souradnice vypisu souradnic}
 y_souradnice=30;
 
 plocha_bgr=lightblue; {pozadi hraci plochy}
 lod_col=  yellow;
 vedle_col= lightmagenta;
 zasah_col= lightred;
 souradnice_col= lightgray;
 
 
 obri=2;    {pocet obrich lodi}
 velke=3;    {pocet velkych lodi}
 mensi=4;    {pocet nesich lodi}
 male=5;    {pocet malych lodi}
 {atd.}
 
type
 
 tstav=(nic,vedle,lod,zasah,znacka);     {mozne hodnoty hraci plochy}
 tplocha=array [1..x_max,1..y_max] of tstav; {typ hraci plocha}
 {pole hodnot pro logika}
 tpolehodnot=array [0..x_max+1,0..y_max+1] of integer;
 
 POHrac=^OHrac;
 POClovek=^OClovek;
 POStistko=^OStistko;
 POPodvodnik=^OPodvodnik;
 POLogik=^OLogik;
 
 
 
 OHrac=object         {objekt hrac}
 
  plocha1,plocha2:tplocha;  {hraci plochy}
  vystup,           {bude se hraci plocha zobrazovat??}
  zvuk:boolean;        {budou se hrat zvuky??}
 
 
  constructor Init(zvuky,zobr:boolean);
 
  procedure  Rozestaveni;       virtual;
  procedure  ZobrazeniPlochy;
  procedure  Strelba(var x,y:byte);  virtual;
 
  function  Hra(h:POHrac;var konec:boolean):boolean; virtual;
  function  Trefa(x,y:byte):boolean;
  function  Prohral:boolean;
 end;
 
 
 OClovek=object(OHrac)
  zpet:boolean;    {indikuje prredcasny konec hry}
 
  constructor Init(zvuky,zobr:boolean);
  procedure  Rozestaveni;       virtual;
  procedure  Strelba(var x,y:byte);  virtual;
  function  Hra(h:POHrac;var konec:boolean):boolean; virtual;
 end;
 
 
 OStistko=object(OHrac)
 
  policek:word;            {pocet policek hraciho pole}
 
  constructor Init(zvuky,zobr:boolean);
  procedure Strelba(var x,y:byte);  virtual;
 end;
 
 
 OPodvodnik=object(OHrac)
 
  zacatek:boolean;  {indikuje zda-li jiz byla prectena souperova plocha}
  lode:word;     {pocet policek obsazeych lodi}
  prazdna:word;    {pocet prazdnych policek}
 
  constructor Init(zvuky,zobr:boolean);
  procedure  Strelba(var x,y:byte);          virtual;
  function  Hra(h:POHrac;var konec:boolean):boolean; virtual;
 end;
 
 
 OLogik=object(OHrac)
  polehodnot:tpolehodnot;
 
  procedure Strelba(var x,y:byte);  virtual;
 end;
 
 
implementation
 
{**************** PROCEDURY A FUNKCE vseobecneho pouziti ***************}
 
{zvuky}
procedure ZvukLet;
var
 i:byte;
 
begin
 for i:=1 to 100 do
  begin
 
   sound(i*20);
   delay(10);
  end;
 for i:=100 downto 1 do
  begin
 
   sound(i*20);
   delay(10);
  end;
 nosound;
end;
 
procedure ZvukZasah;
var
 i:byte;
 
begin
 for i:=1 to 100 do
  begin
   sound((random(10)+1)*100);
   delay(10);
  end;
 nosound;
end;
 
{testy je-li volno pro danou lod na danem miste}
function VolnoObri(plocha:tplocha; i,j:byte):boolean;
begin
 VolnoObri:= (plocha[i-1, j] in[nic,zasah])and
       (plocha[i , j] in[nic,zasah])and
       (plocha[i+1, j] in[nic,zasah])and
	   (plocha[i ,j-1] in[nic,zasah]);
end;
 
function VolnoVelke(plocha:tplocha; i,j:byte):boolean;
begin
 VolnoVelke:= (plocha[i-1, j] in[nic,zasah])and
        (plocha[i , j] in[nic,zasah])and
	    (plocha[i+1, j] in[nic,zasah]);
end;
 
function VolnoMensi(plocha:tplocha; i,j:byte):boolean;
begin
 VolnoMensi:=(plocha[i-1, j] in[nic,zasah])and
	   (plocha[i , j] in[nic,zasah]);
end;
 
function VolnoMale(plocha:tplocha; i,j:byte):boolean;
begin
 VolnoMale:= (plocha[i , j] in[nic,zasah]);
end;
 
{procedury hledajici nahodna mista pro dane lodi}
procedure PostavObri(var plocha:tplocha);
var
 i,j:byte;         {souradnice sloupce a radku}
 
begin
 repeat
  i:=random(x_max-2)+2;
  j:=random(y_max-1)+2;
 until VolnoObri(plocha,i,j);   {dokud neni volno pro OBRI lod}
 
 {umisteni lodi do hraci plochy}
 plocha[i-1, j]:=lod;
 plocha[i , j]:=lod;
 plocha[i+1, j]:=lod;
 plocha[i ,j-1]:=lod;
end;
 
procedure PostavVelke(var plocha:tplocha);
var
 i,j:byte;         {souradnice sloupce a radku}
 
begin
 repeat
  i:=random(x_max-2)+2;
  j:=random(y_max )+1;
 until VolnoVelke(plocha,i,j);  {dokud neni volno pro VELKOU lod}
 
 {umisteni lodi do hraci plochy}
 plocha[i-1, j]:=lod;
 plocha[i , j]:=lod;
 plocha[i+1, j]:=lod;
end;
 
procedure PostavMensi(var plocha:tplocha);
var
 i,j:byte;         {souradnice sloupce a radku}
 
begin
 repeat
  i:=random(x_max-1)+2;
  j:=random(y_max )+1;
 until VolnoMensi(plocha,i,j);  {dokud neni volno pro MENSI lod}
 
 {umisteni lodi do hraci plochy}
 plocha[i-1, j]:=lod;
 plocha[i , j]:=lod;
end;
 
procedure PostavMale(var plocha:tplocha);
var
 i,j:byte;         {souradnice sloupce a radku}
 
begin
 repeat
  i:=random(x_max)+1;
  j:=random(y_max)+1;
 until VolnoMale(plocha,i,j);   {dokud neni volno pro MALOU lod}
 
 {umisteni lodi do hraci plochy}
 plocha[i , j]:=lod;
end;
 
procedure Nuluj(var plocha:tplocha);
{naplni plochu hodnotou nic}
var
 i,j:byte;
 
begin
 for i:=1 to x_max do
  for j:=1 to y_max do
   plocha[i,j]:=nic;
end;
 
procedure CtiSouradnice(var x,y:byte; k,l:byte);
{parametry a,b je nutno predat pozici horniho leveho rohu hraci plochy
 souradnice se zadavaji ve tvaru 12B (nejprve cislo a potom pismeno)
 hodnoty budou vraceny parametry x,y
 je-li hodnota x,y=0 pak bude hra ukoncena (stisk ESC)}
 
 function prevod(s:string; var x,y:byte):boolean;
 var
  kod:integer; {kod chyby}
 
 begin
  x:=ord(s[1])-ord('A')+1; {vypocet souradnice}
  s:=copy(s,2,2);
  val(s,y,kod);
 
  {kontrola souradnic}
  prevod:= (kod=0) and (x in [1..x_max]) and (y in [1..y_max]);
 end;
 
 function StavMysi(var x,y:byte; k,l:byte):boolean;
 var
  v,h,       {souradnice mysi}
  state,      {nenulova hodnota znamena stisknute tlacitko}
  number:word;   {pocet stisknuti tlacitka}
 
 begin
  StavMysi:=false;
 
  GetPress(0,state,number,h,v); {zjisti stav mysi}
  if (state<>0) then
    begin
     h:=(h+8) div 8;   {prepocet pozice kurzoru mysi}
     v:=(v+8) div 8;
 
     {naleza se kurzor mysi v hracim poli??}
     if (h>=k) and (h<(k+x_max)) and (v>=l) and (v<(l+y_max)) then
      begin
       x:=h-k+1; {prepocitani a vraceni souradnic}
       y:=v-l+1;
       StavMysi:=true;
      end;
    end;
 end;
 
var
 zvoleno:boolean; {true pokud byla zvolena souradnice}
 pozice:byte;   {pozice v textovem retezci}
 s:string[3];   {text retezec souradnice}
 zn:integer;   {cislo stisknute klavesy}
 
begin
 zvoleno:=false;
 pozice:=0;
 s:='';
 gotoxy(x_souradnice,y_souradnice);
 write('Zadej souradnice:');
 CursorOn;
 
 repeat
  if keypressed then  {vstup klavesnice}
   begin
    zn:=getkey;
    if zn<256 then zn:=ord(upcase(chr(zn))); {prevod na velke pismeno}
     begin
      case zn of
       8 : if pozice>0 then   {stisknut backspace}
          begin
           delete(s,pozice,1);
           dec(pozice);
          end;
       13: if pozice>1 then
          zvoleno:=prevod(s,x,y);  {kontrola a prevod souradnic}
       27: begin
          x:=0;
          y:=0;
          zvoleno:=true;
         end;
       65..64+x_max: if pozice=0 then
               begin
                inc(pozice);
                s:=s+chr(zn);
               end;
       48..57: if pozice in [1,2] then
            begin
             inc(pozice);
             s:=s+chr(zn);
            end;
      end;
      gotoxy(x_souradnice+18,y_souradnice); {pozice vypisu souradnic}
      write(s);
     end;
   end;
 
  {vstup mysi}
  if exmouse and (not zvoleno) then zvoleno:=StavMysi(x,y,k,l);
 until zvoleno;
 CursorOff;
end;
 
procedure ZobrazInformace;
begin
 gotoxy(1,50);
 write('Souradnice zadavej ve tvaru napr.: A11 nebo mysi      ESC=konec');
end;
 
{********************** ZACATEK OBJEKTU OHRAC *****************************}
 
procedure abstract;  {abstraktni metoda - poda jen hlaseni o chybe}
begin
 writeln('Chyba - volas nedefinovanou metodu !!!');
end;
 
 
constructor OHrac.Init(zvuky,zobr:boolean);
begin
 textbackground(black);
 zvuk:=zvuky;     {budou se hrat zvuky??}
 vystup:=zobr;    {bude vystup hraci plochy na obrazovku??}
 
 Nuluj(plocha1);   {vynulovani ploch}
 Nuluj(plocha2);
 
 Rozestaveni;     {rozestaveni lodi v hracim poly}
end;
 
 
procedure OHrac.Rozestaveni;
{rozestaveni lodi}
var
 n:byte;  {pocet rozestavovanych lodi}
 
begin
 for n:=1 to obri do PostavObri (plocha1); {rozestaveni obrich lodi}
 for n:=1 to velke do PostavVelke(plocha1); {rozestaveni velkych lodi}
 for n:=1 to mensi do PostavMensi(plocha1); {rozestaveni mensich lodi}
 for n:=1 to male do PostavMale (plocha1); {rozestaveni malych lodi}
end;
 
 
procedure OHrac.ZobrazeniPlochy;
{zobrazi hraci plochu}
var
 attr:byte;      {uchova stary atribut}
 
 procedure Zobraz(plocha:tplocha; x,y:byte);
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  gotoxy(x,y-1);         {jdi na souradnice plochy}
  textbackground(black);
  textcolor(souradnice_col);
  for i:=1 to x_max do      {vypis horizontalnich souradnic}
   write(chr(ord('A')-1+i));
 
  for j:=1 to y_max do      {postup po radcich plochy}
   begin
    gotoxy(x-2,y+j-1);
    textcolor(souradnice_col); {barva textu souradnic}
    textbackground(black);   {pozadi textu souradnic}
    write(j:2);         {vypis vertikalnich souradnic}
 
    textbackground(plocha_bgr); {pozadi hraciho pole}
    for i:=1 to x_max do    {postup po sloupcich plochy}
     begin
      case plocha[i,j] of
 
       lod : begin
            textcolor(lod_col); {barva lode}
            write('O');     {zobrazeni lode}
           end;
 
       zasah: begin
            textcolor(zasah_col);{barva zasahu}
            write('X');     {zobrazeni zasahu}
           end;
 
       vedle: begin
            textcolor(vedle_col);{barva znacky minuti}
            write('*');     {zobrazeni oznaceni minuti}
           end;
 
       else
        write(' ');  {zobrazeni prazdneho pole}
      end;
     end;
   end;
 end;    {konec procedury Zobraz}
 
begin
 attr:=textattr;           {ulozeni puvodniho atributu textu}
 Zobraz(plocha1,x_plocha1,y_plocha1); {zobrazeni prvni plochy}
 Zobraz(plocha2,x_plocha2,y_plocha2); {zobrazeni druhe plochy}
 textattr:=attr;           {vraceni puvodniho atributu}
end;
 
 
procedure OHrac.Strelba(var x,y:byte);
begin
 abstract;   {abstraktni metoda}
end;
 
 
function OHrac.Hra(h:POHrac;var konec:boolean):boolean;
{obecny postup pri hre u vsech hracu}
var
 x,y:byte;       {souradnice strelby}
 
begin
 konec:=false;     {hra jeste nekonci}
 
 ZobrazInformace;   {zobrazeni informaci}
 if vystup then ZobrazeniPlochy;
 Strelba(x,y);     {zjisteni souradnic strelby}
 
 if h^.Trefa(x,y) then {byla zasahnuta nejaka lod??}
  begin          {ano - byla zasahnuta lod}
   plocha2[x,y]:=zasah; {zapis zasahu}
 
   if zvuk then     {je zapnut zvuk??}
    begin        {ano}
     ZvukLet;     {zvuk letici strely}
     ZvukZasah;    {zvuk zasahu}
    end;
 
   if vystup then ZobrazeniPlochy;
   Hra:=h^.Prohral;    {test jestli protihrac neprohral}
  end
 else
  begin          {ne - nebyla zasahnuta lod}
   plocha2[x,y]:=vedle; {zapis minuti}
 
   if zvuk then ZvukLet; {zvuk letu strely}
 
   if vystup then ZobrazeniPlochy;
   Hra:=false;      {protivnik nemohl prohrat}
  end;
 if keypressed then konec:= 27=getkey; {ESC ma cislo 27}
end;
 
 
function OHrac.Trefa(x,y:byte):boolean;
{test na zasah lodi}
begin
 if plocha1[x,y]=lod then   {nachazi se zde nejaka lod??}
  begin           {ano}
   plocha1[x,y]:=zasah;   {lod je zasazena}
   Trefa:=true;       {ano lod byla trefena}
  end
 else
  begin           {ne}
   Trefa:=false;      {lod nebyla trefena}
   plocha1[x,y]:=vedle;   {minuti}
  end;
end;
 
 
function OHrac.Prohral:boolean;
{test jsetli byly potopeny vsechny lode}
var
 pozice:word;        {cislo pozice v hracim poly (po radcich)}
 test:boolean;        {indikator - je zde lod??}
 
begin
 pozice:=x_max*y_max;    {vypoccet mnoztvi vsech policek}
 repeat
  dec(pozice);       {sniz pocet neprozkoumanych policek}
 
  {test - je zde lod??}
  test:=plocha1[pozice mod x_max + 1, pozice div x_max +1]=lod;
 until test or (pozice<=0);
 Prohral:=not(test);       {byla/nebyla nalezena nejaka lod}
end;
 
 
{****************** ZACATEK OBJEKTU OCLOVEK ******************************}
constructor OClovek.Init(zvuky,zobr:boolean);
begin
 zpet:=false;
 inherited Init(zvuky,zobr);
end;
 
procedure OClovek.Rozestaveni;
{rozestaveni lodi na hraci plose}
 procedure ZobrazNabidku;
 begin
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka);
  write(obri,' x OBRI lod');
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+2);
  write('  *');
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+3);
  write(' ***');
 
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+5);
  write(velke,' x VEKA lod');
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+7);
  write(' ***');
 
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+9);
  write(mensi,' x MENSI lod');
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+11);
  write(' **');
 
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+13);
  write(male,' x MALA lod');
  gotoxy(x_nabidka,y_nabidka+15);
  write(' *');
 end;
 
 
 function PostavObri:boolean;
 var
  konec:boolean;    {priznak}
  x,y,         {souradnice umisteni lodi}
  krok:byte;      {pocet rozestavenych lodi}
 
 begin
  konec:=false;     {pocatecni hodnota}
  krok:=0;       {pocatecni hodnota}
  repeat
   ZobrazeniPlochy;
   repeat
    CtiSouradnice(x,y,x_plocha1,y_plocha1);
    konec:= x=0;        {predcasny konec}
    {kontrola - predcasny konec, rozmezi souradnic a volneho mista}
   until konec or ((x in[2..x_max-1])and (y in[2..y_max])
       and VolnoObri(plocha1,x,y));
 
   if not(konec) then
    begin
     {umisteni lodi do hraci plochy}
     plocha1[x-1, y]:=lod;
     plocha1[x , y]:=lod;
     plocha1[x+1, y]:=lod;
     plocha1[x ,y-1]:=lod;
     inc(krok);
    end;
  until (krok>=obri) or konec;
  PostavObri:=konec;
 end;
 
 
 function PostavVelke:boolean;
 var
  konec:boolean;    {priznak}
  x,y,         {souradnice umisteni lodi}
  krok:byte;      {pocet rozestavenych lodi}
 
 begin
  konec:=false;     {pocatecni hodnota}
  krok:=0;       {pocatecni hodnota}
  repeat
   ZobrazeniPlochy;
   repeat
    CtiSouradnice(x,y,x_plocha1,y_plocha1);
    konec:= x=0;        {predcasny konec}
    {kontrola - predcasny konec, rozmezi souradnic a volneho mista}
   until konec or ((x in[2..x_max-1])and (y in[1..y_max])
       and VolnoVelke(plocha1,x,y));
 
   if not(konec) then
    begin
     {umisteni lodi do hraci plochy}
     plocha1[x-1, y]:=lod;
     plocha1[x , y]:=lod;
     plocha1[x+1, y]:=lod;
     inc(krok);
    end;
  until (krok>=velke) or konec;
  PostavVelke:=konec;
 end;
 
 
 function PostavMensi:boolean;
 var
  konec:boolean;    {priznak}
  x,y,         {souradnice umisteni lodi}
  krok:byte;      {pocet rozestavenych lodi}
 
 begin
  konec:=false;     {pocatecni hodnota}
  krok:=0;       {pocatecni hodnota}
  repeat
   ZobrazeniPlochy;
   repeat
    CtiSouradnice(x,y,x_plocha1,y_plocha1);
    konec:= x=0;        {predcasny konec}
    {kontrola - predcasny konec, rozmezi souradnic a volneho mista}
   until konec or ((x in[2..x_max])and (y in[1..y_max])
       and VolnoMensi(plocha1,x,y));
 
   if not(konec) then
    begin
     {umisteni lodi do hraci plochy}
     plocha1[x-1, y]:=lod;
     plocha1[x , y]:=lod;
     inc(krok);
    end;
  until (krok>=mensi) or konec;
  PostavMensi:=konec;
 end;
 
 
 function PostavMale:boolean;
 var
  konec:boolean;    {priznak}
  x,y,         {souradnice umisteni lodi}
  krok:byte;      {pocet rozestavenych lodi}
 
 begin
  konec:=false;     {pocatecni hodnota}
  krok:=0;       {pocatecni hodnota}
  repeat
   ZobrazeniPlochy;
   repeat
    CtiSouradnice(x,y,x_plocha1,y_plocha1);
    konec:= x=0;        {predcasny konec}
    {kontrola - predcasny konec, rozmezi souradnic a volneho mista}
   until konec or ((x in[1..x_max])and (y in[1..y_max])
       and VolnoMale(plocha1,x,y));
 
   if not(konec) then
    begin
     {umisteni lodi do hraci plochy}
     plocha1[x,y]:=lod;
     inc(krok);
    end;
  until (krok>=male) or konec;
  PostavMale:=konec;
 end;
 
begin
 clrscr;
 if YesNoQ('Chcete automaticky rozestavit lode ??') then
  inherited Rozestaveni   {vola se puvodni automaticke rozestaveni}
 else
  begin
   clrscr;       {vycisteni obrazovky}
   ZobrazInformace;
   ZobrazNabidku;   {zobrazi nabidku lodi}
   if exmouse then CursorEnable;
   zpet:=PostavObri;
   if not zpet then zpet:=PostavVelke;
   if not zpet then zpet:=PostavMensi;
   if not zpet then zpet:=PostavMale;
   if exmouse then CursorDisable;
  end;
end;
 
 
procedure OClovek.Strelba(var x,y:byte);
begin
 if not zpet then
  begin
   if exmouse then CursorEnable;
   repeat
    CtiSouradnice(x,y,x_plocha2,y_plocha2); {zteni souradnic ze vstupu}
    zpet:= x=0;               {test predcasneho konce}
   until zpet or (plocha2[x,y]=nic);
   if exmouse then CursorDisable;
  end;
end;
 
 
function OClovek.Hra(h:POHrac;var konec:boolean):boolean;
var
 x,y:byte;
 
begin
 if zpet then
  konec:=zpet
 else
  begin
    konec:=false;     {hra jeste nekonci}
 
    ZobrazInformace;   {zobrazeni informaci}
    if vystup then ZobrazeniPlochy;
    Strelba(x,y);     {zjisteni souradnic strelby}
 
    if x<>0 then
     begin
      if h^.Trefa(x,y) then {byla zasahnuta nejaka lod??}
       begin          {ano - byla zasahnuta lod}
        plocha2[x,y]:=zasah; {zapis zasahu}
 
        if zvuk then     {je zapnut zvuk??}
         begin        {ano}
          ZvukLet;     {zvuk letici strely}
          ZvukZasah;    {zvuk zasahu}
         end;
 
        if vystup then ZobrazeniPlochy;
        Hra:=h^.Prohral;    {test jestli protihrac neprohral}
       end
      else
       begin          {ne - nebyla zasahnuta lod}
        plocha2[x,y]:=vedle; {zapis minuti}
 
        if zvuk then ZvukLet; {zvuk letu strely}
 
        if vystup then ZobrazeniPlochy;
         Hra:=false;      {protivnik nemohl prohrat}
       end;
     end
    else
     konec:=true;
  end;
end;
 
{****************** ZACATEK OBJEKTU OSTISTKO *****************************}
constructor OStistko.Init(zvuky,zobr:boolean);
begin
 inherited Init(zvuky,zobr);
 policek:=x_max*y_max;       {pocet policek hraciho pole}
end;
 
procedure OStistko.Strelba(var x,y:byte);
var
 cislo:integer;        {nahodne n-te policko z prazdnych policek}
 souradnice:word;             {cislo policka hraci plochy}
 
begin
 cislo:=random(policek);
 souradnice:=0;
 repeat
  repeat             {hledani nejblizsiho prazdneho policka}
   x:=souradnice mod x_max +1;  {vypocet souradnic hraci plochy}
   y:=souradnice div x_max +1;
   inc(souradnice);
  until plocha2[x,y]=nic;
  dec(cislo);
 until cislo<=0;          {hledani n-teho prazdneho policka}
 dec(policek);           {sniz pocet prazdnich policek}
end;
 
{****************** ZACATEK OBJEKTU OPODVODNIK ***************************}
constructor OPodvodnik.Init(zvuky,zobr:boolean);
begin
 inherited Init(zvuky,zobr);  {volani Init predka}
 
 zacatek:=true;        {prednastaveni hodnot}
 lode:=0;
 prazdna:=0;
end;
 
function OPodvodnik.Hra(h:POHrac;var konec:boolean):boolean;
 
 procedure Podvod(h:POHrac;var plocha:tplocha);
 {procedura cte z nepritelova hraciho pole}
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  for i:=1 to x_max do
   for j:=1 to y_max do
    if h^.plocha1[i,j]=lod then
     begin
      inc(lode);     {zvys poctet lodi}
      plocha[i,j]:=znacka;{oznac misto s nepritelovou lodi}
     end
    else
     inc(prazdna);     {zvys pocet prazdnych mist}
 end;
 
begin
 if zacatek then
  begin
   Podvod(h,plocha2);  {cteni z nepritelova hraciho pole}
   zacatek:=false;    {uz nebudu chtit cist nepritelovo pole}
  end;
 
 Hra:=inherited Hra(h,konec);  {volani predkovy hry}
end;
 
procedure OPodvodnik.Strelba(var x,y:byte);
{je nastavena 25% sance se trefit}
 procedure Zasah(var x,y:byte);
 {hleda oznacene misto aby se trefil}
 var
  n:integer;          {nahodne cislo - n-ta lod}
  souradnice:word;       {poradi nejake souradnice}
 
 begin
  n:=random(lode);
  souradnice:=0;
  repeat
   repeat             {hledani nejblizsiho policka s lodi}
    x:=souradnice mod x_max +1;  {vypocet souradnic hraci plochy}
    y:=souradnice div x_max +1;
    inc(souradnice);
   until plocha2[x,y]=znacka;
   dec(n);
  until n<=0;          {hledani n-teho policka s lodi}
  dec(lode);          {sniz pocet nepritelovych lodi}
 end;
 
 procedure Minout(var x,y:byte);
 {hleda prazdne misto aby minul}
 var
  n:integer;            {nahodne cislo - n-te prazdne misto}
  souradnice:word;       {poradi nejake souradnice}
 
 begin
  n:=random(prazdna);
  souradnice:=0;
  repeat
   repeat             {hledani nejblizsiho prazdneho policka}
    x:=souradnice mod x_max +1; {vypocet souradnic hraci plochy}
    y:=souradnice div x_max +1;
    inc(souradnice);
   until plocha2[x,y]=nic;
   dec(n);
  until n<=0;          {hledani n-teho prazdneho policka}
  dec(prazdna);         {zniz pocet prazdnych policek}
 end;
 
 
begin
 {pokud padne ze 4 cisel cislo 0 pak bude zasah jinak mine}
 if (random(4)<1) or (prazdna<=0) then Zasah(x,y)
 else Minout(x,y);
end;
 
{****************** ZACATEK OBJEKTU OLOGIK *******************************}
procedure OLogik.Strelba(var x,y:byte);
 procedure NulujPoleHodnot;
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  for i:=0 to x_max+1 do
   for j:=0 to y_max+1 do
    polehodnot[i,j]:=0;
 end;
 
 procedure PridejObri;
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  for i:=2 to x_max-1 do
   for j:=2 to y_max do
    if VolnoObri(plocha2,i,j) then
     begin
      inc(polehodnot[i-1, j]);
      inc(polehodnot[i , j]);
      inc(polehodnot[i+1, j]);
      inc(polehodnot[i ,j-1]);
     end;
 end;
 
 procedure PridejVelke;
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  for i:=2 to x_max-1 do
   for j:=1 to y_max do
    if VolnoVelke(plocha2,i,j) then
     begin
      inc(polehodnot[i-1, j]);
      inc(polehodnot[i , j]);
      inc(polehodnot[i+1, j]);
     end;
 end;
 
 procedure PridejMensi;
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  for i:=2 to x_max do
   for j:=1 to y_max do
    if VolnoMensi(plocha2,i,j) then
     begin
      inc(polehodnot[i-1, j]);
      inc(polehodnot[i , j]);
     end;
 end;
 
 procedure VyhodnoceniTref;
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  for i:=1 to x_max do
   for j:=1 to y_max do
    if plocha2[i,j]=zasah then
     begin
      inc(polehodnot[i-1, j],6);
      inc(polehodnot[i+1, j],6);
      inc(polehodnot[i ,j-1],5);
      inc(polehodnot[i ,j+1],5);
     end;
 end;
 
 procedure Maska;
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  for i:=1 to x_max do
   for j:=1 to y_max do
    if plocha2[i,j] in [vedle,zasah] then
     polehodnot[i,j]:=-1;
 end;
 
 procedure MaxHodnota (var hodnota,pocet:integer);
 var
  i,j:byte;
 
 begin
  hodnota:=0;
  pocet:=0;
 
  for i:=1 to x_max do
   for j:=1 to y_max do
    if hodnota<polehodnot[i,j] then
     begin
      hodnota:=polehodnot[i,j];
      pocet:=1;
     end
    else
     if hodnota=polehodnot[i,j] then inc(pocet);
 end;
 
var
 hodnota,pocet,n:integer;
 souradnice:word;
 
begin               {metoda strelba}
 NulujPoleHodnot;
 PridejObri;
 PridejVelke;
 PridejMensi;
 VyhodnoceniTref;
 Maska;
 MaxHodnota(hodnota,pocet);
 
 n:=random(pocet);
 souradnice:=0;
 repeat
  repeat             {hledani nejblizsiho prazdneho policka}
   x:=souradnice mod x_max +1; {vypocet souradnic hraci plochy}
   y:=souradnice div x_max +1;
   inc(souradnice);
  until polehodnot[x,y]=hodnota;
  dec(n);
 until n<=0;          {hledani n-teho prazdneho policka}
end;
 
end.