Údaje minerálov (názov, tvrdosť, hustota, teplota topenia)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: mersi
Program: Mineraly.pas
Súbor exe: Mineraly.exe

Zostavte program, ktorý bude vykonávať nasledujúce činnosti
- načítavanie údajov N minerálov (názov, tvrdosť, hustota, teplota topenia
- zistenie priemernej tvdrosti
- zistenie najnižšej a najvyššej hustoty
- zistenie najvyššej teploty topenia
- zapísanie zistených údajov do textového súboru ,,mineral.txt''
{ MINERALY.PAS                 Copyright (c) mersi }
{                                  }
{ Zostavte program, ktorý bude vykonávať nasledujúce činnosti:   }
{ - načítavanie údajov N minerálov (názov, tvrdosť, hustota,    }
{  teplota topenia),                        }
{ - zistenie priemernej tvdrosti                  }
{ - zistenie najnižšej a najvyššej hustoty             }
{ - zistenie najvyššej teploty topenia               }
{ - zapísanie zistených údajov do textového súboru ,,mineral.txt'' }
{                                  }
{ Author: mersi                           }
{ Date : 11.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program MINERALY_;
uses  Crt;
const  NMAX=200;
type  MINERAL=record
     NAZOV:string;
     TVRDOST:real;
     HUSTOTA:real;
     TEPLOTA:real;
     end;
    MINERALY=array[1..NMAX] of MINERAL;
 
var   N,i,C,D:integer;
    V:real;
    MI:MINERALY;
    S:string;
    SUB:text;
    PTVRD,CTVRD:real;
    MINHUST,MAXHUST:real;
    MAXTEPLOTA:real;
 
begin
    ClrScr;
    Writeln('Program pre nacitanie mineralov a vypocet hodnot ich jednotlivych vlastnosti.');
    Writeln('===============================================================================');
 
    {Vynulovanie hodnot}
    CTVRD:=0;
    PTVRD:=0;
    MINHUST:=0;
    MAXHUST:=0;
    MAXTEPLOTA:=0;
 
    {Nacitanie poctu mineralov}
    Writeln;
    Write('Zadajte pocet nacitavanych mineralov (Maximalne 200): ');
    repeat
        Readln(S);
        Val(S,D,C);
        if (C<>0) or (D<=0) or (D>200) then
            begin
            Writeln;
            Writeln('Zadali ste nespravny pocet, alebo ste zadali nespravne znaky !');
            Writeln('Hodnota moze byt od 1-200');
            Write('Zadajte pocet mineralov este raz: ');
            end;
        N:=D;
    until(N>0) and (N<=200) and (C=0);
 
    {nacitavanie udajov, zistovanie max. a min. hodnot atd.}
    for i:=1 to N do
        begin
            Writeln;
            Write('Zadajte nazov mineralu: ');
            Readln(MI[i].NAZOV);
 
            Write('Zadajte tvrdost mineralu (musi byt vacsia ako 0): ');
            repeat
                Readln(S);
                Val(S,V,C);
                if (C<>0) or (V<0) then
                    begin
                    Writeln;
                    Writeln('Zadali ste nespravnu hodnotu, alebo ste zadali nespravne znaky !');
                    Write('Zadajte tvrdost este raz (musi byt vacsia ako 0): ');
                    end;
            until (V>0) and (C=0);
            MI[i].TVRDOST:=V;
            CTVRD:=CTVRD+MI[i].TVRDOST;
 
            Write('Zadajte hustotu mineralu (musi byt vacsia ako 0): ');
            repeat
                Readln(S);
                Val(S,V,C);
                if (C<>0) or (V<0) then
                    begin
                    Writeln;
                    Writeln('Zadali ste nespravnu hodnotu, alebo ste zadali nespravne znaky !');
                    Write('Zadajte hustotu este raz (musi byt vascia ako 0): ');
                    end;
                until (V>0) and (C=0);
            MI[i].HUSTOTA:=V;
 
            if (i=1) then MINHUST:=MI[i].HUSTOTA;
            if (MI[i].HUSTOTA<MINHUST) then MINHUST:=MI[i].HUSTOTA;
            if (MI[i].HUSTOTA>MAXHUST) then MAXHUST:=MI[i].HUSTOTA;
 
            Write('Zadajte teplotu topenia mineralu: ');
            repeat
                Readln(S);
                Val(S,V,C);
                if (C<>0) then
                    begin
                    Writeln;
                    Writeln('Zadali ste nespravnu hodnotu, alebo ste zadali nespravne znaky !');
                    Write('Zadajte teplotu topenia este raz: ');
                    end;
                until (C=0);
            MI[i].TEPLOTA:=V;
 
            if (MI[i].TEPLOTA>MAXTEPLOTA) then MAXTEPLOTA:=MI[i].TEPLOTA;
         end;
 
    PTVRD:=CTVRD/N;
 
    Writeln;
    Writeln('Vypocitane hodnoty: ');
    Writeln('===================================');
    Writeln;
    Writeln('Priemerna tvrdost mineralov: ',PTVRD:2:2);
    Writeln('Najnizsia hustota: ',MINHUST:2:2);
    Writeln('Najvyssia hustota: ',MAXHUST:2:2);
    Writeln('Najvyssia teplota topenia: ',MAXTEPLOTA:2:2);
 
    Assign(SUB,'mineral.txt');
    Rewrite(SUB);
    Writeln(SUB,'Nacitane mineraly: ');
    Writeln(SUB,'===================================');
    Writeln(SUB,'');
    for i:=1 to N do
        begin
        Writeln(SUB,i,'. mineral: ');
        Writeln(SUB,'Nazov: ',MI[i].NAZOV);
        Writeln(SUB,'Tvrdost: ',MI[i].TVRDOST:2:2);
        Writeln(SUB,'Hustota: ',MI[i].HUSTOTA:2:2);
        Writeln(SUB,'Teplota topenia: ',MI[i].TEPLOTA:2:2);
        Writeln(SUB,'');
    end;
    Writeln(SUB,'===================================');
    Writeln(SUB,'Vypocitane hodnoty: ');
    Writeln(SUB,'===================================');
    Writeln(SUB,'');
    Writeln(SUB,'Priemerna tvrdost mineralov: ',PTVRD:2:2);
    Writeln(SUB,'Najnizsia hustota: ',MINHUST:2:2);
    Writeln(SUB,'Najvyssia hustota: ',MAXHUST:2:2);
    Writeln(SUB,'Najvyssia teplota topenia: ',MAXTEPLOTA:2:2);
    Close(SUB);
    Writeln;
    Writeln;
    Writeln('Pre ukoncenie programu stlacte ENTER !');
    Readln;
 
end.