Program na tipovanie zapasov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Maros Zatko
Program: TIPOVANI.PAS
Potrebné: Ucebnica.docTIPOVANI.zip

Program na tipovanie zapasov.
{ TIPOVANI.PAS              Copyright (c) Maros Zatko }
{                                  }
{ v programe sa používajú tlacítka:                 }
{ A až Z, Escape, šípka hore, šípka dole              }
{                                  }
{ Author: Maros Zatko                        }
{ Date : 2022                 http://www.trsek.com }
 
 
program na_TIPovanie_v_stavkovych_kancelariach;
 
{ PREPINANIE klavesou TAB: p'F' - Tab=1 | '2' - Tab=2 | 'H' - Tab=3 }
 
{A-,B-,D-,E-,F-,G+,I-,L-,N-,O-,R-,S-,V-,X-}
{$M 16384,0,655360}
 
uses
 crt,dos;
label
 0,1;
const
 c2=2;    { 2 alebo 3 body za vyhru ? - prepinanie F2/F3 }
 c48=46;   { maximalny pocet lig             }
 c24=24;   { maximalny pocet muzstiev           }
 c2212=2630; { c2212=24*(24-1)*4+4 - pre 24 muzstiev & '.'! }
 c84=84;   { maximalny pocet kol: 84 v NHL        }
 c28=28;   { copy('Everton Liverp;ool...',1,28)      }
 
 c16='0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...';
var
 j,k,l,sto: byte;             { l[1..3]  pocet Lig      }
 fh,sipka: char;                   { Fotbal/Hokej    }
 y: string[20];                    { Years_.txt     }
 r: string[4];                    { Rok         }
 m: array[1..c24] of byte;              { pocet Muzstiev   }
 n: array[1..c48] of word;              { dlzka dat      }
 p: array[0..c48] of string[c24];           { zaciatocne Pismeno }
 d: array[1..c48,0..c24] of string[c28];       { Data/nazvy muzstiev }
 v: array[1..c2212] of char;             { Vysledky      }
 t: array[1..c48,1..c24,0..2,1..7] of byte;      { Tabulky       }
 s: array[1..25,1..80,1..2] of byte absolute 47104:0; { Screen       }
 ss: array[1..4000] of byte;             { ScreenSaver;    }
 z: array[1..c48] of word;              { Zaciatok vysledkov }
 f: text;                       { File;        }
 
procedure Key;
label
 2;
var
 sk:string[3]; { Shift Keys }
 m1:byte;
begin
 s[hi(windmin)+wherey,lo(windmin)+wherex,2]:=16*black; { zmizne kurzor }
2:repeat
  m1:=mem[64:23]         { Shift Keys }
 until KeyPressed;
 k:=ord(readkey);
 sk:='  ';
 if m1 AND 2<>0 then sk[1]:='S'; { Shift }
 if m1 AND 4<>0 then sk[2]:='C'; { Control }
 if m1 AND 8<>0 then sk[3]:='A'; { Alt }
 if k=0 then
 begin
  k:=ord(readkey); 
  case k of
   72: begin sipka:=''; exit; end; { o rok menej }
   80: begin sipka:=''; exit; end; { o rok viacej }
  else
   begin
    sipka:=' ';
    goto 2;
   end;
  end;
 end;
 case k of
  27: ;                { Escape }
  ord('a')..ord('z'): k:=k AND (255-96);
  ord('A')..ord('Z'): k:=k AND (255-64)
 else
  goto 2;
 end;
end;
 
procedure Pause(sek:real);
var
 h1,m1,s1,n1,
 h2,m2,s2,n2:word;
 t1,t2:real;
begin
 gettime(h1,m1,s1,n1);
 t1:=3600*h1+60*m1+s1+n1/100;
 repeat
  gettime(h2,m2,s2,n2);
  t2:=3600*h2+60*m2+s2+n2/100;
 until t2-t1>=sek;
end;
 
procedure Roky;
var
  DirInfo11: SearchRec;
 i11,j11,l11: byte;
 f11,o11,r11: word;
     c11: integer;
     li11: longint;
     v11: string[1];
   y11,z11: string;
begin
 y11:='';
 FindFirst('Year*.txt',Archive,DirInfo11);
 while DosError=0 do
 begin
  val(copy(DirInfo11.Name,5,4),o11,c11);
  y11:=concat(y11,chr(o11-1900));
  FindNext(DirInfo11);
 end;
 l11:=length(y11);
 for i11:=1 to l11-1 do
  for j11:=i11+1 to l11 do
   if y11[i11]>y11[j11] then
   begin
    v11[1]:=y11[i11];
    y11[i11]:=y11[j11];
    y11[j11]:=v11[1];
   end;
 
 r11:=1900+ord(y11[length(y11)]);
 li11:=r11;
 str(li11,r);  { r='2010' posledne udaje }
{
 for i11:=1 to length(y11) do
 begin
  textattr:=16*lightgray+green;
  if r11=1900+ord(y11[i11]) then
   textattr:=16*lightgray+brown;
  gotoxy(4,wherey);
  write(1900+ord(y11[i11]));
  gotoxy(1,wherey);
  writeln(1899+ord(y11[i11]),'/');
 end;
 pause(2.5);
}
 y:=y11;
end;
 
procedure SipkamiHoreDole;
var
 i22,u22: byte;
   s22: string;
begin
 for i22:=1 to length(y) do
 begin
  str(1900+ord(y[i22]),s22);
  if s22=r then u22:=i22;
 end;
 
 if sipka='' then
 begin
  dec(u22);
  if u22=0 then u22:=length(y);
 end;
 
 if sipka='' then
 begin
  inc(u22);
  if u22>length(y) then u22:=1;
 end;
 
 sipka:=' ';
 str(1900+ord(y[u22]),r);
end;
 
function DownCase(p:char):char;
begin
 downcase:=chr(ord(p) or 32);  { if p in ['A'..'Z'] then inc(p,32); }
end;
 
procedure Chyba(ch:string);
begin
 window(10,12,70,14);
 textattr:=16*brown+red;
 clrscr;
 gotoxy(8,2);
 write('ERROR: ',ch);
 Pause(5.5);
{ textattr:=16*black+lightgray; }
 halt;
end;
 
procedure Load; 
var
 t2:text;
 i2,j2,p2:byte;
 r2:string[80];
 l2:word;
begin
 CheckBreak:=False;
 assign(t2,concat('Year',r,'.txt'));
 reset(t2);
 if ioresult<>0 then
  Chyba('subor Year20__.txt sa nenasiel.');
 i2:=1;
 n[1]:=0;
 j2:=255;
 while not eof(t2) do
 begin
  readln(t2,r2);
  if r2<>'' then
  begin
   if r2[2]=' ' then  
   begin
    inc(j2);                 
    p[i2,j2]:=DownCase(r2[1]);  { nech to ostane tak ! }
    {p2:=pos(';',r2);
    if p2>0 then
     r2:=copy(r2,1,pred(p2));}
    d[i2,j2]:=copy(r2,3,255);
   end
   else
   begin
    if r2[1]<>'Ä' then
    begin
     l2:=length(r2);
     dec(l2,2);
     if (l2 mod 4<>0) and (r2[length(r2)]<>'.') then   { ** BODKA ** }
     begin
      writeln('V riadku ',r2,' je nejaky znak naviac !');
      readln;
      halt;
     end;
     inc(n[i2],l2);
    end
    else
     inc(n[i2],4);
    if n[i2]>c2212 then
     Chyba('dlzka dat > 2212');  { pre NHL to bude viac }
   end;
  end
  else
  begin
   m[i2]:=j2;  p[i2,0]:=chr(j2);  { pocet muzstiev }
   inc(i2);
   n[i2]:=0;
   j2:=255;
  end;
 end;
 close(t2);
 m[i2]:=j2;
 l:=i2;   
end;
 
procedure Riadky01;  
var
 p9:byte;
 i9:word;
 r9:string;
 d9:array[1..15000] of char;
begin
 i9:=0;
 p9:=0;
 reset(f);
 while not eof(f) do
 begin
  inc(i9);
  readln(f,r9);    
  d9[i9]:=r9[1];;
  if (d9[i9]='0') and (d9[pred(i9)] in ['A'..'z']) then
  begin
   if (d9[pred(i9)] in ['A'..'z']) then
   begin
    inc(p9);
   { if p9>c48 then
     Chyba('je vela napocitanych riadkov 01____ .'); }
    z[p9]:=i9;  
   end;
  end;
 end;
end;
 
procedure Vysledky(xb:byte);
var
 jb,nb:word;
 rb:string;
begin
 jb:=0;
 nb:=0;
 reset(f);
 while not eof(f) do     
 begin
  inc(jb);
  readln(f,rb);
  if jb>=z[xb] then    
  begin
   if length(rb)=0 then
    exit;
   if rb[1]<>'Ä' then
    delete(rb,1,2)
   else
    rb[0]:=chr(4);
   move(rb[1],v[succ(nb)],length(rb));
   inc(nb,length(rb));
  end;
 end;
 { n[xb]:=nb; }
end;
 
procedure Nulovanie(segment,zaciatok,velkost:word); assembler; 
asm
    MOV AL,0    
    MOV ES,segment
    MOV DI,zaciatok
    MOV CX,velkost
    CLD       
    REP       
    STOSB      { hodnota AL do ES:DI }
end;
 
procedure MemSet(segment,zaciatok,velkost:word); assembler;
asm
    MOV AX,65535   { AL:=255 AH:=255 }
    MOV ES,segment
    MOV DI,zaciatok
    MOV CX,velkost
    SHR CX,1
    CLD
    REP
    STOSW
end;
 
procedure SciTabulky; { Scitanie Tabulky }
label
 4;
var
 i4,j4,k4,l4,a4,b4,c4,d4,e4,home,away:byte;
 w4:word;
 p4:array[ord('A')..ord('z')] of byte;
 r4:array[0..255] of byte;          
 s4:string;
begin
 Nulovanie(seg(t),ofs(t),sizeof(t));
 
 MemSet(seg(r4),ofs(r4),sizeof(r4));
 
 s4:=#0#1#2#3#4#5#6#7#8#9;
 move(s4[1],r4[ord('0')],10);
 s4:=#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23#24#25#26#27#28#29#30#31#32#33#34#35;
 move(s4[1],r4[ord('A')],26);
 
 for i4:=1 to l do
 begin
 
  if n[i4]<4 then
  begin
   clrscr;
   write('n[i4]=',n[i4]);
   readln;
   halt;
  end;
 
  Nulovanie(seg(p4),ofs(p4),sizeof(p4));
 
  for j4:=1 to m[i4] do
  begin
   p4[ord(DownCase(p[i4,j4]))]:=j4;
   p4[ord(UpCase(p[i4,j4]))]:=j4;
  end;
 
  Vysledky(i4);  
  w4:=1;
  repeat    
   home:=0;
   if v[w4] in ['A'..'Z'] then  { v predlzeni vyhrali domaci }
    home:=1;
   a4:=p4[ord(v[w4])];
   inc(w4);
 
   away:=0;
   if v[w4] in ['A'..'Z'] then  { v predlzeni vyhrali hostia }
    away:=1;
   b4:=p4[ord(v[w4])];
   inc(w4);
 
   if home AND away<>0 then
    chyba('dve pismenka vedla seba su velke');
 
   c4:=r4[ord(v[w4])];
   inc(w4);
   d4:=r4[ord(v[w4])];
   inc(w4);   
 
   if (a4=0) or (b4=0) or (c4=255) or (d4=255) then
   begin
    TextAttr:=16*Black+Red;
    gotoxy(1,25);
    write('Error: ',d[i4,0],' ',d[i4,a4],' - ',d[i4,b4],' ',
       c4,':',d4,' (',w4,'/',n[i4],')');
    readln;
    halt;
   end;
 
   if c4>d4 then
    e4:=2
   else
    if c4=d4 then
     e4:=1
    else
     e4:=0;
   inc(t[i4,a4,1,3-e4]);
   inc(t[i4,a4,1,4],c4);
   inc(t[i4,a4,1,5],d4);
   inc(t[i4,b4,2,1+e4]);
   inc(t[i4,b4,2,4],d4);
   inc(t[i4,b4,2,5],c4);
 
   if home+away=1 then
   begin
 
    if c4<>d4 then
    begin
     gotoxy(1,25);
     textattr:=16*black+red;
     write('v hokejovom predlzeni nie je rovnake skore.');
     readln;
     halt;
    end;
 
    if home<>0 then { home=1 }
    begin
     inc(t[i4,a4,1,4]);
     inc(t[i4,b4,2,5]);
    end
    else       { away=1 }
    begin
     inc(t[i4,a4,1,5]);
     inc(t[i4,b4,2,4]);
    end;
   end;
 
   if v[w4]='Ä' then  { * winter / zimna prestavka * }
    inc(w4,4);
 
   if v[w4]='.' then  { * BODKA * }
   begin
    n[i4]:=pred(w4);
    goto 4;
   end;
  until w4>=n[i4];
 
4: for j4:=1 to m[i4] do
  begin
   for k4:=1 to 2 do
   begin
    t[i4,j4,k4,6]:=t[i4,j4,k4,1]+t[i4,j4,k4,2]+t[i4,j4,k4,3]; { zapasy }
    t[i4,j4,k4,7]:=c2*t[i4,j4,k4,1]+t[i4,j4,k4,2];       { body  }
   end;
   for l4:=1 to 7 do
    t[i4,j4,0,l4]:=t[i4,j4,1,l4]+t[i4,j4,2,l4];        { celkom }
  end;
 end;
end;
 
procedure FotbalHokej;
var
 i3,j3,f3,h3:byte;
 x3:word;
begin
 f3:=0; 
 h3:=0; 
 for i3:=1 to l do
 begin
  x3:=0;
  for j3:=1 to m[i3] do
   inc(x3,t[i3,j3,0,4]);
 
  { if n[i3]<48 then - je to len prve kolo }
 
  if x3/(n[i3] SHR 2)/2<2.05 then
   inc(f3)             { fotbal: 1.05 - 1.67 }
  else
   inc(h3);            { hokej: 2.22 - 3.20 }
 end;
 
 TextMode(CO80);   { Mem[64:73]:=3; TextMode(BW80); }
 window(1,1,80,25);
 clrscr;
 TextAttr:=16*Black+Cyan;
 write('Euro');
 if f3=l then      { h3<>0 }
  write('.Fotbal')           
 else
  if h3=l then     { f3<>0 }
   write('p.Hokej')          
  else
  begin
   gotoxy(1,1);
   write('FOT:',f3,' HO:',h3);  { v sezone 1996/1997 }
  end;              
 
 if f3>=h3 then fh:='F'      { treba to uchovat v poli }
      else fh:='H';
end;
 
procedure KurzorDoprava;
begin
 gotoxy(succ(wherex),wherey); 
end;
 
procedure k3(rr:real); { kurz sa vypise ako 3 cisla }
begin
 if rr<10 then
  write(rr:1:2)
 else
  write(rr:2:1);
end;
 
procedure KurzyRemiz;  { priemerne Kurzy na remizu v Ligach }
var
 a5,b5,c5,i5,j5,y5:byte;
 s5,o5:word;
 r5:real;
 code:integer;
begin
 val(r,o5,code);
 KurzorDoprava;
 write(pred(o5),'/',copy(r,3,2));
 y5:=(26-l) div 2;
 
 for i5:=1 to l do
 begin
  gotoxy(1,i5+y5);
  textattr:=16*black+white;
  write(chr(i5+64),' ');
  textattr:=16*black+lightgray;
  write(d[i5,0]);         { PORTUGALSKO 2 }
  gotoxy(15,wherey);        { 16,y !    }
  write(' ');
 
  a5:=0; 
  b5:=0;
  c5:=0;
  for j5:=1 to m[i5] do
  begin
   inc(a5,t[i5,j5,1,1]);  
   inc(b5,t[i5,j5,1,2]);
   inc(c5,t[i5,j5,1,3]);
  end;
  s5:=a5+b5+c5;
{  write(' (',s5 SHL 1/m[i5]:2:0,') ');  je to zle }
  if b5=0 then
   write('ÄÄÄÄ')  
  else
  begin
   r5:=s5/b5;
   if (r5<=3.40) or ((fh='H') and (r5<=4.50)) then
    textattr:=16*black+green;
   k3(r5);
  { write('x'); }
  end
 end
end;
 
{function Datum:string;
const
 mes:array[1..12] of string[3]=
 ('jan','feb','mar','apr','maj','jun','jul','aug','sep','okt','nov','dec');
var
 rok,mesiac,den,dow:Word;
 d6:string[2];
begin
 GetDate(rok,mesiac,den,dow);
 Str(den,d6);
 Datum:=concat('K_',d6,'_',mes[mesiac],'.txt'); 
end;}
 
function hex(b:byte):char; { Cislo 0..9 Pismeno A..F,Z }
var
 s:string[1];
begin
 s:=copy(c16,succ(b),1); 
 hex:=s[1];
end;
 
{ procedure znak(x,y:byte; z:char; f:byte);
begin
 s[y,x,1]:=ord(z);
 s[y,x,2]:=16*black+f;
end; }
 
procedure znak80x25y(z:char; f:byte);
begin
 MemW[47104:3998]:=ord(z)+(16*black+f) shl 8;
end;
 
function DoBodkociarky(aa,bb:byte):string;
var
 pp:byte;   { Pomocna Premenna }
 nm:string;  { Nazov Muzstva  }
begin
 nm:=d[aa,bb];
 pp:=pos(';',nm);
 if pp=0 then
  DoBodkociarky:=copy(nm,1,15)
 else
  DoBodkociarky:=copy(nm,1,pred(pp));
end;
 
function Seria(jj0,kk0:byte):string;
var
 rr0: string;               { Retazec     }
 pp0: word;                { Pomocna Premanna }
 aa0,bb0: byte;
 mm0: shortint;              { Minus      }
 gg0: array[ord('0')..ord('Ä')] of byte;  { Goly       }
begin
 rr0:=#0#1#2#3#4#5#6#7#8#9':;<=>?@'#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20;
 move(rr0[1],gg0,length(rr0));
 rr0:='';            
 Vysledky(jj0);
 pp0:=1;
 repeat
  aa0:=pos(DownCase(v[pp0]),p[jj0]);
  inc(pp0);
  bb0:=pos(DownCase(v[pp0]),p[jj0]);
  inc(pp0);
 
  mm0:=gg0[ord(v[pp0])]-gg0[ord(v[succ(pp0)])];  
  inc(pp0,2);
  if kk0=aa0 then     
  begin
   inc(rr0[0]);
   case mm0 of
    1..127: rr0[length(rr0)]:='2';  {  ţ . - ZNAKY.PAS }
       0: rr0[length(rr0)]:='1';
   else
    rr0[length(rr0)]:='0';
   end;
  end;
  if kk0=bb0 then
  begin
   inc(rr0[0]);
   case mm0 of
    1..127: rr0[length(rr0)]:='0';
       0: rr0[length(rr0)]:='1';
   else
    rr0[length(rr0)]:='2';
   end;
  end;
 until pp0>=n[jj0];
 Seria:=rr0;
end;
 
procedure Vymen(segm,ofs1,ofs2:word); assembler; { procedure Vymen6bytes }
asm
    MOV  DX,DS
    MOV  DS,segm
    MOV  ES,segm
    MOV  SI,ofs1
    MOV  DI,ofs2
    INC  SI
    INC  DI
 
    CLD
    MOV  CX,3
@1:   LODSW
    MOV  BX,[DI]
    MOV  [SI-2],BX
    STOSW
    LOOP @1
 
    MOV  DS,DX
    MOV  ES,DX
end;
 
procedure Tutovky; { klavesou SPACE: muzstva, ktore vyhravaju / prehravaju }
label
 3;
var
 i0,j0,l0,m0,x0,y0,a0,b0,d0:byte;
 n0,k0,p0:word;           { n0 - pocet vsetkych muzstiev }
 u0:array[1..1200] of string[6];
 t0:text;
 r0:real;
 int:integer;
 s0:string;
 
 pa:word;
 aa,ba,ca,da:char;
 za:char;
 xa,ia:byte;
 
 procedure QuickSort(l,p:word); { krokovat tento aj obycajny QuickSort }
 var
  m,i:word;
  v:string[6];
 
 begin
  if l<p then
  begin
  { vymen(u0[l],u0[l+random(p+1-l)]); }
   m:=l;
   for i:=succ(l) to p do
    if u0[i]<u0[l] then
    begin
     inc(m);
    { v:=u0[m]; u0[m]:=u0[i]; u0[i]:=v; }
     Vymen(seg(u0),ofs(u0[m]),ofs(u0[i]));
    end;
  { v:=u0[l]; u0[l]:=u0[m]; u0[m]:=v; }
   Vymen(seg(u0),ofs(u0[l]),ofs(u0[m]));
   QuickSort(l,pred(m));
   QuickSort(succ(m),p)
  end;
 end;
 
begin
 n0:=0; 
 for i0:=1 to l do
  for j0:=1 to m[i0] do
   if (t[i0,j0,1,6]<>0) and (t[i0,j0,2,6]<>0) then  { t[i0,j0,0,6]>2 }
   begin
    int:=t[i0,j0,0,4]-t[i0,j0,0,5]+128;
    if (int>=0) and (int<=255) then
     b0:=int
    else
    begin
     if int>255 then
      b0:=255;
     if int<0 then
      b0:=0;
    end;
    inc(n0);
    u0[n0]:=concat(chr(round(t[i0,j0,0,7]/t[i0,j0,0,6]*50)),
       chr(t[i0,j0,0,6]),chr(b0),chr(t[i0,j0,0,4]),chr(i0),chr(j0));
   end;
 if n0<25 then
  exit;
 QuickSort(1,n0);
 
 y0:=0;
 for k0:=n0 downto n0-24 do
 begin               
  inc(y0);
  a0:=ord(u0[k0,5]);
  b0:=ord(u0[k0,6]);
  d0:=t[a0,b0,0,6];
  TextAttr:=16*Black+LightGray;
  gotoxy(21,y0);          { >>> WINDOW(21,1,80,25); <<< }
  if d0<10 then
   write(' '); { '0' }
  write(d0,' ',DoBodkociarky(a0,b0),' - ',d[a0,0,1]);
  for i0:=2 to length(d[a0,0]) do
   write(downcase(d[a0,0,i0]));
  gotoxy(49,y0);
{  write(' ',abs(t[a0,b0,0,7]/t[a0,b0,0,6]*50-50):2:1); PERCENTA }
  for m0:=1 to 2 do
  begin
   KurzorDoprava;
   for l0:=1 to 3 do
   begin
    case l0 of
     1: TextAttr:=16*Black+Yellow;
     2: TextAttr:=16*Black+Green;
     3: TextAttr:=16*Black+Red;
    end;
    if (wherey=25) and (wherex=76) then 
    begin
     write(' ');
     if t[a0,b0,m0,l0]<>0 then
     begin
      r0:=t[a0,b0,m0,6]/t[a0,b0,m0,l0];
      if r0<10 then
      begin
       write(r0:1:1);
       znak80x25y(chr( ord('0')+round(r0)*100 mod 10 ),red);
      end
      else
      begin
       write(r0:2:0,'.');
       znak80x25y('',red); { '' >>> ord('0')+round(r0)*100 mod 10; }
      end;
     end
     else
     begin
      write('ÄÄÄ');
      znak80x25y('Ä',red);
     end;
    end
    else
    begin
     write(' ');
     if t[a0,b0,m0,l0]<>0 then
      k3(t[a0,b0,m0,6]/t[a0,b0,m0,l0])
     else
      write('ÄÄÄÄ');
    end;
   end;
  end;
 
{ * VYSVIETENIE * }
 
  Vysledky(a0);      
  za:=p[a0,b0];
  pa:=n[a0];
  repeat
   da:=v[pa]; dec(pa);
   ca:=v[pa]; dec(pa);
   ba:=v[pa]; dec(pa);
   aa:=v[pa]; dec(pa);
   if downcase(aa)=za then
   begin
    if ca>da then xa:=51;
    if ca=da then xa:=56;
    if ca<da then xa:=61;
    goto 3;
   end;
   if downcase(ba)=za then
   begin           
    if ca<da then xa:=67;
    if ca=da then xa:=72;
    if ca>da then xa:=77;
    goto 3;
   end;
  until false;
 3: for ia:=xa to xa+3 do
   s[y0,ia,2]:=16*LightGray+Black;  { 16*Blue+LightCyan; }
 
 end;      
 GotoXY(2,25);
 s[25,2,2]:=16*black;
 
 { procedure SaveInfo: 'INFO2010.txt' }
 
 GetDir(0,s0);   
 if s0[1] in ['C'..'D'] then      { A:\> C:\> D:\> }
 begin
  Assign(t0,concat('Info',r,'.txt'));
  Rewrite(t0);
  p0:=0;
  for k0:=n0 downto 1 do
  begin
   inc(p0);
   a0:=ord(u0[k0,5]);
   b0:=ord(u0[k0,6]);
{   Write(t0,' #');
   case p0 of
      1..9: Write(t0,' #00');
     10..99: Write(t0,' #0');
    100..255: Write(t0,' #');
   end; }
   WriteLn(t0,#13#10' #',p0:3,' ',copy(d[a0,0],1,3),' - ',DoBodkociarky(a0,b0),
    ' - ',t[a0,b0,0,7]/(t[a0,b0,0,6] SHL 1)*100:2:3,'%'#13#10,
    '  doma: ',t[a0,b0,1,1],' ',t[a0,b0,1,2],' ',t[a0,b0,1,3],' ',t[a0,b0,1,4],':',t[a0,b0,1,5],#13#10,
    ' vonku: ',t[a0,b0,2,1],' ',t[a0,b0,2,2],' ',t[a0,b0,2,3],' ',t[a0,b0,2,4],':',t[a0,b0,2,5],#13#10,
    ' celkom: ',t[a0,b0,0,1],' ',t[a0,b0,0,2],' ',t[a0,b0,0,3],' ',t[a0,b0,0,4],':',t[a0,b0,0,5],#13#10,
    ' seria: ',seria(a0,b0));
  end;
  Close(t0);
 end;
end;
 
procedure Tabulka2;
const
 f8:array[1..3] of word=(16*black+yellow,16*black+green,16*black+red);
var
 i8,j8:byte;
begin
 clrscr;
 for i8:=1 to m[k] do
 begin
  textattr:=16*black+lightgray;
  write(i8:2,' ',d[k,i8]); 
  gotoxy(20,wherey);
  for j8:=1 to 3 do
  begin
   textattr:=f8[j8];
   write(t[k,i8,1,j8]);
   KurzorDoprava;
  end;
  for j8:=1 to 3 do
  begin
   KurzorDoprava;
   textattr:=f8[j8];
   write(t[k,i8,2,j8]);
  end;
  KurzorDoprava;
  KurzorDoprava;
  textattr:=16*black+lightgray;
  writeln(t[k,i8,0,4],':',t[k,i8,0,5]);
 end;
end;
 
{procedure Seria(s9:string);  ved som to urobil na ATARI !
var
 a9,b9,i9,p9:byte;
begin
 p9:=length(s9);
 
 s9[succ(p9)]:=#0;
 s9[succ(succ(p9))]:=#0;
 
 textattr:=16*black+lightgray;
 write(' ');
 for i9:=1 to length(s9) do write(ord(s9[i9]));
 write(' ');
 
 i9:=0;
 repeat
  inc(i9);
 until s9[i9]=#0;
 a9:=i9;
 
 repeat
  inc(i9);
 until s9[i9]=#0;
 b9:=i9;
 
 write(' a=',a9,' b=',b9,' ');
 
 textattr:=16*black+yellow;
 case p9 of
  1: ...
  2: ...
 end;
end;}
 
procedure Tabulka;
 
{ >>> Celkom, aj Doma a Vonku <<< zmeni sa 0 na 1 alebo 2
 napr. vo Svajciarsku od 23-tieho kola do 35-teho }
 
var
 a6,b6,c6,d6,e6,h6,i6,j6,p6,r6,u6:byte;
 s6:shortint;
 k6:word;
 m6:string[c84];
 z6:char;
 t6:array[1..c24] of real;
 v6,w6:real;
 pm:string[15];
 nm6:string;
begin
 p6:=0;
 h6:=0;
 for i6:=1 to m[k] do
 begin
  if t[k,i6,0,4]>=110 then
   inc(p6);
  if t[k,i6,0,5]>=110 then
   inc(p6);          
  if t[k,i6,0,6]>=47 then  { v hokeji ma tym odohratych vyse 47 kol }
   inc(h6);
 end;
 sto:=0;
 if p6<>0 then
  sto:=2;    { posunutie okna doprava o dve pozicie }
 
 textattr:=16*black+lightgray;
 clrscr;
 for i6:=1 to m[k] do
 begin
  if t[k,i6,0,6]=0 then
   t6[i6]:=10000       { 255 }
  else
   t6[i6]:=t[k,i6,0,7]/t[k,i6,0,6]*5000+t[k,i6,0,4]-t[k,i6,0,5]+t[k,i6,0,4]*0.01
 end;
 
 { takto: var t6:array[1..c24] of string[3]; }
 
 { t6[i6]:=concat( chr(round(50*t[k,i6,0,7)/t[k,i6,0,6))),
          chr(128+t[k,i6,0,4)-t[k,i6,0,5)),
          chr(t[k,i6,0,4));             }
 
 gotoxy(1,(26-m[k]) div 2);
 for i6:=1 to m[k] do   
 begin
  gotoxy(1,succ(wherey));
  u6:=1;          
  for j6:=2 to m[k] do
   if t6[j6]>t6[u6] then
    u6:=j6;
  nm6:=DoBodkociarky(k,u6);
  p6:=pos(upcase(p[k,u6]),nm6);
  if p6=0 then
   p6:=pos(p[k,u6],nm6);
  if p6=0 then
  begin
   textattr:=16*black+white; 
   write(upcase(p[k,u6]),' ')
  end;
  textattr:=16*black+lightgray;
  write(nm6);
  if p6>0 then
   s[wherey,p6,2]:=16*black+white; 
 
  gotoxy(17,wherey);
  write(t[k,u6,0,6]:2);
 
  p6:=t[k,u6,0,4];
  if sto=0 then
  begin
   if (p6>=100) and (p6<=109) then
    write(' 0',p6-100)
   else
    write(p6:3);
  end
  else
   write(p6:4);
  write(':');
  p6:=t[k,u6,0,5];
  if sto=0 then
  begin
   if (p6>=100) and (p6<=109) then
    write('0',p6-100)
   else
    write(p6);
  end
  else
   write(p6);
 
{ pri hokeji: ak je pocet golov > 100:100, tak posunut okno doprava }
 
  gotoxy(26+sto,wherey); 
  if t[k,u6,0,6]=0 then
   write(' 0')        { & __ }
  else
  begin
   s6:=round(t[k,u6,0,7]/t[k,u6,0,6]*50-50);
   if (s6>0) and (s6<10) then
    write('+',s6)
   else
   begin
    if s6<=-10 then
     s6:=0-s6;
    write(s6:2)
   end;
 
   { Seria }
 
   Vysledky(k);
   k6:=n[k];
   p6:=0;
   repeat
    d6:=pred(pos(v[k6],c16)); { pozri: r4[ ] }
    dec(k6);
    c6:=pred(pos(v[k6],c16));
    dec(k6);
    b6:=pos(v[k6],p[k]);
    dec(k6);
    a6:=pos(v[k6],p[k]);
    dec(k6);
    if (a6=u6) or (b6=u6) then
    begin
     if c6>d6 then
      e6:=2
     else
      if c6=d6 then
       e6:=1
      else
       e6:=0;
     if b6=u6 then     
      e6:=2-e6;
     inc(p6);
     m6[p6]:=chr(e6);
    end;
   until k6=0;  
   m6[0]:=chr(p6);
 
   z6:=#0;
   repeat
    p6:=pos(z6,m6);
    if p6=0 then
     p6:=length(m6)
    else
    begin
     r6:=pos(z6,copy(m6,succ(p6),255));
     dec(p6);
     if r6=0 then
      r6:=length(m6)
     else
      inc(r6,p6);
     if r6-p6>1 then
      p6:=r6
    end;
    if z6=#0 then
     a6:=p6
    else
     b6:=p6;
    inc(z6,2)
   until z6=#4;
 
   if a6>b6 then
   begin
    c6:=a6;
    textattr:=16*black+yellow;
   end
   else
   begin
    c6:=b6;
    textattr:=16*black+red;
   end;
   write(' ');  
   if c6<16 then   
    write(hex(c6))
   else
    write('<'); { <Ž }
 
   { nebudu sa ratat posledne zapasy, iba skorsie }
 
   v6:=0;
   p6:=0;
   j6:=0;
   repeat
    inc(j6);
    inc(p6,ord(m6[j6]));
    w6:=abs(p6-j6*t[k,u6,0,7]/t[k,u6,0,6]);
    if w6>v6 then
     v6:=w6;
   until j6=c6;
 
   { v poslednych kolach body navyse '+++' oproti priemeru }
 
   if v6>=3 then      { ak je nizky pocet kol, tak: 2,3,4 }
   begin
    pm:=copy(c16,2,16);  { PlusMinus +/- }
    if a6>b6 then
     FillChar(pm,11,'+')
    else
     FillChar(pm,11,'-');
    pm[0]:=chr(trunc(v6));
    write(pm);
   end;
 
   { fotbalisti maju vyse 50% remiz, hokejisti vyse 35% }
 
   w6:=t[k,u6,0,2]/t[k,u6,0,6];
   if (w6>=0.50) or ((fh='H') and (w6>=0.35)) then
   begin
    textattr:=16*black+green;
    gotoxy(29+sto,wherey);
    w6:=w6*10;
    if w6<10 then
     write(int(w6):1:0)
    else
     write('A');
   end;
 
   { SERIA - ZA TABULKOU VIDITELNE VSETKY ZAPASY }
 
   if h6=0 then        
    gotoxy(31+sto,wherey)
   else
    gotoxy(19,wherey);   { pre hokej: 47 kol a viac }
   write(' ');
 
   nm6:=Seria(k,u6);
   for j6:=1 to length(nm6) do
   begin
    case nm6[j6] of
     '2': textattr:=16*black+yellow;
     '1': textattr:=16*black+green;
     '0': textattr:=16*black+red;
    end;
    write('');
   end;
 
  end;
  t6[u6]:=-500;
 end;
end;
 
procedure Muzstvo;
 
{ prezeranie vysledkov nielen poslednych 20 zapasov }
 
label
 7;          
const         
 f7:array[0..2] of byte=(red,green,yellow);
var
 a7,b7,c7,d7,e7,i7,j7,m7,n7,p7,v7:byte;
 k7:word;
 r7:string[c84];
 w7:string[28];        { ciara Winter }
 body:array[1..c24] of byte;
begin
 k:=pos(chr(k+96),p[j]);
 if (k=0) or (t[j,k,0,6]=0) then
  exit;
 window(31+sto,1,80,25);
 textattr:=16*black+lightgray;
 clrscr;
 window(32+sto,1,80,12);
 clrscr;           
 write(d[j,0]);
 gotoxy(14-sto,1);
 if k<10 then
  KurzorDoprava;
 write('(',k,'/',m[j],')');
 window(53,1,80,3);      { BOLO: window(53+sto,1,80,3); }
 clrscr;
 write(copy(d[j,k],1,c28));
 window(32+sto,1,80,12);
 
{ *** NASKOK PRVEHO MUZSTVA *** }
{ alebo kolko bodov stracaju na prveho v tabulke }
 
 for i7:=1 to m[j] do
  body[i7]:=3*t[j,i7,0,1]+t[j,i7,0,2]; 
 m7:=0;
 for i7:=1 to m[j] do
 begin
  if body[i7]>m7 then
  begin
   m7:=body[i7];
   p7:=i7;
  end;
 end;   
 body[p7]:=0;
 n7:=0;
 for i7:=1 to m[j] do
 begin
  if body[i7]>n7 then
   n7:=body[i7];
 end;
 if (fh='F') and (k=p7) and (m7-n7>0) then
 begin
  gotoxy(44,1);
  if m7-n7<10 then
   KurzorDoprava;
  textattr:=16*black+brown;
  write(' n:+',m7-n7);
 end;
 gotoxy(1,2);
 
 for i7:=0 to 2 do
 begin
  writeln;
  if i7<>0 then
  begin
   case i7 of
    1: write('Home'); { Ho: Doma_ }
    2: write('Away'); { Aw: Vonku }
   end;
   for j7:=1 to 3 do
   begin
    write(' ');
    case j7 of
     1: textattr:=16*black+yellow;
     2: textattr:=16*black+green;
     3: textattr:=16*black+red;
    end;
    if t[j,k,i7,j7]<>0 then
     write(t[j,k,i7,j7])
    else
    { textattr:=16*black+lightgray; }
     write('đ');
   end;
   textattr:=16*black+lightgray;
   write(' ',t[j,k,i7,4],':',t[j,k,i7,5],#13#10#10);
  end;
 
  Vysledky(j);      
  r7[0]:=chr(0);
  k7:=1;
  repeat
   a7:=pos(DownCase(v[k7]),p[j]);  { DownCase kvoli hokeju ! }
   inc(k7);
   b7:=pos(DownCase(v[k7]),p[j]);
   inc(k7);
   if (a7=k) or (b7=k) then
   begin
    c7:=pred(pos(v[k7],c16));
    inc(k7);
    d7:=pred(pos(v[k7],c16));
    inc(k7);
    if c7>d7 then
     e7:=2
    else
     if c7=d7 then { c7<d7 }
      e7:=1
     else
      e7:=0;
    if b7=k then
     e7:=2-e7;
    if (i7<>2) and (a7=k) or (i7<>1) and (b7=k) then
     r7:=concat(r7,chr(f7[e7]));
   end
   else
    inc(k7,2);
  until k7>n[j];
  p7:=1;
  if i7=0 then
  begin
   if length(r7)>48-sto then
    p7:=length(r7)-(47-sto) { o jedno viac !!! }
                 { - radsej aby bolo vidiet vsetky zapasy }
                 { - tabulka bude uzsia }
  end
  else
  begin
   if length(r7)>(20-sto) then
    p7:=length(r7)-(19-sto)
  end;
  for j7:=p7 to length(r7) do
  begin
   textattr:=16*black+ord(r7[j7]);
   write('');
  end;
  textattr:=16*black+lightgray;
  writeln;
 end;           
 
 window(53,5,80,25);
 clrscr;
 Vysledky(j);     { pre HOKEJ: DownCase ! }
 k7:=n[j]-3;
 p7:=0;
 repeat
  if (DownCase(v[k7])=p[j,k]) or (DownCase(v[succ(k7)])=p[j,k]) or (v[k7]='Ä') then
  begin
   inc(p7);
   if p7=21 then { na obrazovku poslednych 21 zapasov }
    goto 7
  end;
  dec(k7,4);
 until k7=1;
{         pole: array[1..46+1] of word; - pozicie 'A' - Ajaxu
 k7:=1;
 repeat
  if (v[k7]=p[j,k]) or (v[succ(k7)]=p[j,k]) or (v[k7]='Ä') then
   pole[1,2,3,4...]:=k7;
  inc(k7,4);
 until k7>n[j];
}
 k7:=1;
7:p7:=0;
 repeat
  inc(p7);
  if v[k7]='Ä' then
  begin
   inc(k7,4);
   textattr:=16*black+blue;
   FillChar(w7,29,'Ä'); { zimna prestavka ÄÄÄ WINTER ÄÄÄ }
   w7[0]:=chr(28);
   write(w7);      { 22 kol vo Svajciarsku a potom je ciara }
  end;
  a7:=pos(DownCase(v[k7]),p[j]);
  inc(k7);
  b7:=pos(DownCase(v[k7]),p[j]);
  inc(k7);
  if (a7=k) or (b7=k) then
  begin
   c7:=pred(pos(v[k7],c16));
   inc(k7);
   d7:=pred(pos(v[k7],c16));
   inc(k7);
   if c7>d7 then
    e7:=2
   else
    if c7=d7 then
     e7:=1
    else
     e7:=0;
   if b7=k then
    e7:=2-e7;
 
   textattr:=16*black+f7[e7];
   if a7=k then
    write(DoBodkociarky(j,b7))
   else
    write(' ',DoBodkociarky(j,a7));
   gotoxy(18,wherey);
   textattr:=16*black+lightgray;
   if a7=k then
    for j7:=0 to 2 do
    begin
     textattr:=16*black+lightgray;
     if j7=e7 then
      textattr:=16*black+f7[j7];
     write(hex(t[j,b7,2,succ(j7)]),' ');
    end
   else
    for j7:=0 to 2 do
    begin
     textattr:=16*black+lightgray;
     if j7=e7 then
      textattr:=16*black+f7[j7];
     write(hex(t[j,a7,1,succ(j7)]),' ')
    end;
   textattr:=16*black+f7[e7];
   write(hex(abs(c7-d7)),' ');
   textattr:=16*black+lightgray;
   if a7<>k then
   begin
    v7:=c7;
    c7:=d7;
    d7:=v7;
   end;
   write(hex(c7),':');
   if wherey<21 then      
    write(hex(d7))
   else
    znak80x25y(hex(d7),lightgray);
  end
  else
   inc(k7,2);
 until k7>n[j];
 window(1,1,80,25);
 gotoxy(51,25);
 { aby sa procedura urobila iba raz - pri stlaceni toho isteho pismena
  predchadzajuce_pismeno:=k; }
end;
 
{procedure NovaSezona;
var
 f:text;
begin
 Rok;
 Load;
 SciTabulky;
 c2:=3;
 assign(f,'Year2006.txt');
 rewrite(f);
 for k:=1 to l do
 begin
  writeln(f,' ',d[k,0]);
  Tabulka2;            writeln(f,p[k,u6],' ',d[k,u6]);
  writeln(f,'01ab00'#13#10);
 end;
 close(f);
 halt;
end;}
 
procedure Beep;
begin
{ Write(#7); }
 Sound(5000);
 Delay(100);
 NoSound;
end;
 
begin  
 Roky;  { Sezony }
0:Load;
 Assign(f,concat('Year',r,'.txt'));
 Riadky01;
 SciTabulky;
 FotbalHokej;
 KurzyRemiz;
 Tutovky;       
 move(s,ss,4000); { prepinanie TABom na: Fotbal 1 - Fotbal 2 - Hokej }
1:Key;
 if ((sipka='') or (sipka='')) and (length(y)>1) then
 begin
  SipkamiHoreDole;
  Close(f);
  goto 0;
 end;
 if k<>27 then
 begin
  if k>l then
   goto 1
  else
  begin
   Tabulka;   { ukazu sa vysledky posledneho kola s prekvapeniami }
   j:=k;    
   repeat
    Key;
    if k=27 then
    begin
     move(ss,s,4000);
     gotoxy(20,25);
     goto 1;
    end;
    Muzstvo;
   until false;
  end;
 end;
 Close(f);
end.
 
{
  pouzivat aj asm. instrukcie: NOT AND OR XOR SHL SHR
 
>> rutinu z AMOUSE.COM pre pohyb MYSi v textovom mode <<
 
  napisat KNIHU "Ako tipujem ja"
 
  v Lige Majstrov je 32 muzstiev ! (a..z)&(A..Z) - to je 64 horucich klaves
 
1. stlacenim F1 - LOAD('readme.txt') - pouzit klavesy SPACE, ...
 
  kurzy: MTK - BVCS 1.90 3.25 4.05 fa+2 1X 12 X2 handicap o 1 gol
 
2. PP: S - Ferencvaros 4:1  ( Slovan )  poharove zapasy
 
3. Text.mod >>> Gr.mod
 
  ukradnut z obrazovky nejeku znakovu sadu cez GEPIXEL
 
  pouzit rutinu supertext (z ATARI) & moju znakovu sadu
}