Program na definovanie nových znakov v ASCII tabuľke, pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu
dascii.pngProgram: Dascii.pas
Soubor exe: Dascii.exe
Potřebné: Dascii.dat

Skvelý programček ktorý dovolí navrhnúť úplne nový znak v ASCII sade, alebo celú sadu znakov. Svoju prácu môžete uložiť do súboru DASCII.DAT a tiež aj kedykoľvek sa k nej vrátiť. Disponuje zaujímavou schopnosťou vyčítať znak z pamäte ROM.
{ DASCII.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Editor znakovej sady ASCII pre textovy rezim. Dokaze editovat   }
{ aktualne znaky, ukladat do datoveho suboru a hlavne predefinovat. }
{ Posluzi ak chcete definovat vlastne znaky ASCII pre OS.      }
{                                  }
{ Datum:04.02.1994               http://www.trsek.com }
 
program defascii;
uses crt,dos,trsek;
const kvad:array[1..8] of byte=
   (1,2,4,8,16,32,64,128);
   cpasw='kesrt ';
type bj=array[0..255,1..16] of byte;
var x,y,i:integer;
  b,znak:byte;
  maska:array[1..8,1..16] of byte;
  bajt,baj:bj;
  fr:array[1..16] of byte;
  pasw:string;
  ch:char;
  z:word;
  pv:longint;
  f:file of bj;
  cis_okna:byte;   { uchovavam cislo okna }
 
procedure writexy(x,y:integer;ch:char);
begin
 gotoxy(37-x*3,y+4);
 write(ch,ch,ch);
 kurzorzap(false);
end;
 
procedure poloz(x,y:integer);
begin
 if maska[x,y]=1 then textbackground(cyan)
         else textbackground(blue);
 writexy(x,y,' ');
 textbackground(red);
end;
 
procedure writec(fp,fd:integer;s:string;dlz:integer);
var i,y:integer;
begin
i:=0;y:=0;
repeat
 i:=i+1;y:=y+1;
 if s[i]='^' then begin
   textcolor(fp);i:=i+1;
   write(s[i]);end
  else begin
   textcolor(fd);
   write(s[i]);end;
until (i>=length(s));
textcolor(fd);
for i:=y to dlz do write(' ');
end;
 
procedure vykresli;
begin
 gotoxy(1,1);
 farba(lightgray,black);
 write(' X=',x:2,' Y=',y:2,'  Znak : ',znak:4,'  Jeho ascii zatial : ',chr(znak),'               ');
 for x:=1 to 8 do
 for y:=1 to 16 do maska[x,y]:=round((bajt[znak,y] and kvad[x])/kvad[x]);
 farba(blue,yellow);
 for x:=1 to 8 do
 for y:=1 to 16 do begin
 textbackground(blue);
 gotoxy(43,y+4);write(bajt[znak,y]:3);
 poloz(x,y);
 end;
 x:=8;y:=1;
end;
 
procedure vedla;
begin
 textbackground(blue);
 window(54,5,71,20);clrscr;window(1,1,80,25);
 for x:=0 to 15 do
 for y:=0 to 15 do begin
 if not((x+y*16) in [7,8,10,13]) then begin gotoxy(55+x,y+5);write(chr(x+y*16));end;
 end;
end;
 
function pasword:string;
begin
 farba(red,yellow);
 gotoxy(18,23);
 write(' Pre ascii mensie 128 chcem heslo :     ');
 pasword:=tread(54,23,7,'    ',#0,#0);
 gotoxy(18,23);farba(green,yellow);
 write('                      ');
end;
 
procedure make(i:integer);
var reg:registers;
begin
 if ((pasw<>cpasw) and (i>=0) and (i<=127)) then begin
   pasw:=pasword;
   if pasw<>cpasw then exit;
   end;
 reg.es:=seg(bajt[i]);
 reg.bp:=ofs(bajt[i]);
 reg.ah:=$11;
 reg.al:=$10;
 reg.bl:=0;
 reg.bh:=$10;
 reg.cx:=1;
 reg.dx:=i;
 intr($10,reg);
end;
 
procedure help;
begin
 window(11,3,71,22);
 farba(blue,yellow);
 clrscr;
 writeln;
 writeln(' Toto je produkt na zmenu znakovej sady na VGA,SVGA');
 writeln;
 writeln('    F1 - Tento help');
 writeln('    F2 - Nahraje znak do suboru z menom dascii.dat');
 writeln('    F3 - Vyberie znak zo suboru z menom dascii.dat');
 writeln('    F5 - Predefinuje znak podla predlohy');
 writeln('    F6 - Vymaze predlohu, vyplni nulami');
 writeln('    F7 - Vlozi znak do virtualneho registra');
 writeln('    F8 - Vyberie znak z virtualneho registra');
 writeln('    F9 - Vyberie znak z ROM pamete');
 writeln('    F10- Ukoncenie prace s mojim produktom');
 writeln(' Shift F2 - Nahraje celu znakovu sadu ');
 writeln(' Shift F3 - Vyberie celu znakovu sadu zo suboru');
 writeln(' Shift F5 - Predefinuje celu znakovu sadu podla predlohy');
 writeln(' Shift F6 - Vymaze vsetky predlohy');
 writeln(' Shift F9 - Vyberie z ROM pamete vsetky znaky');
 writeln(' Prikazom dascii.exe /d - predefinuje ASCII sadu z DOSu');
 writeln;
 writeln('                     Software by TRSEK.');
 repeat until (readkey in [#27,#13]);
 window(1,1,80,24);
 farba(green,white);
 lowvideo;
 clrscr;
 vykresli;vedla;
 x:=8;y:=1;
 farba(red,yellow);
 writexy(x,y,' ');
end;
 
procedure load(ak:boolean;znak:integer);
var x,y:integer;
begin
 assign(f,'dascii.dat');
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 if ioresult=0 then begin
  if znak=257 then read(f,bajt)
    else begin
    read(f,baj);
    for x:=1 to 16 do bajt[znak,x]:=baj[znak,x];
    end;
   close(f);
   end
 else begin
   gotoxy(20,23);
   if ak then begin write(' Subor dascii.dat neexistuje v adresari.');
      repeat until (readkey in [#27,#13,#32]);
      gotoxy(20,23);farba(green,yellow);
      write('                    ');end;
   end;
end;
 
procedure save(znak:integer);
var x,y:integer;
begin
 assign(f,'ascii.dat');
 if znak=257 then begin
        rewrite(f);
        write(f,bajt);end
   else begin
     {$I-}
     reset(f);
     {$I+}
     if ioresult=0 then read(f,baj)
      else for x:=0 to 255 do for y:=1 to 16 do baj[x,y]:=0;
     rewrite(f);
     for x:=1 to 16 do baj[znak,x]:=bajt[znak,x];
     write(f,baj);
     end;
 close(f);
end;
 
procedure ukonc;
begin
 farba(black,white);
 clrscr;
 lowvideo;
end;
 
procedure napln(znak:integer);
var i:word;
  x1:word;
  reg:registers;
  adresa: ^byte;
begin
 reg.ah:=$11;
 reg.al:=$30;
 reg.bl:=$0;
 reg.bh:=$1;
 intr($10,reg);
 
 for i:=0 to 15 do begin
 adresa := Ptr(reg.es,reg.bp+znak*16+i);
 bajt[znak,i+1]:=adresa^;
 end;
end;
 
begin
 cis_okna:=get_window(1,1,80,25);
 farba(blue,white);
 clrscr;
 writeln('        ...........  Vies co, trochu pockaj.  .........');
 for i:=0 to 255 do
 for y:=1 to 16 do bajt[i,y]:=0;
 for i:=1 to 16 do fr[i]:=0;
 pasw:='';
 if paramcount>0 then
  if paramstr(1)='/d' then begin pasw:=cpasw;
               load(false,257);
               for i:=0 to 255 do make(i);
               halt(0);end;
 for x:=1 to 8 do
 for y:=1 to 16 do maska[x,y]:=0;
 farba(green,white);
 lowvideo;
 clrscr;
 textbackground(lightgray);gotoxy(1,25);
 writec(red,black,'^F^1Help ^F^2Save ^F^3Load ^F^5Zmen ^F^6Cls ^F^7In ^F^8Out ^F^9ROM ^F^1^0Exit',78);
 gotoxy(62,25);write('Software by TRSEK.');
 znak:=97;
 vykresli;vedla;
 x:=8;y:=1;
 farba(red,yellow);
 writexy(x,y,' ');
 
 repeat
 ch:=readkey;
 if ch=#13 then begin
         maska[x,y]:=abs(maska[x,y]-1);
         bajt[znak,y]:=(maska[x,y]*kvad[x]) or (kvad[x] xor bajt[znak,y]);
         farba(blue,yellow);
         gotoxy(43,y+4);write(bajt[znak,y]:3);
         textbackground(red);
         end;
 if ch=#0 then ch:=readkey;
 case ch of
  #59:help;
  #60:save(znak);
  #61:begin load(true,znak);vykresli;end;
  #63:make(znak);
  #64:begin for i:=1 to 16 do bajt[znak,i]:=0;vykresli;end;
  #65:for i:=1 to 16 do fr[i]:=bajt[znak,i];
  #66:begin for i:=1 to 16 do bajt[znak,i]:=fr[i];
    vykresli;end;
  #67:begin napln(znak);vykresli;end;
 
  #85:save(257);
  #86:begin load(true,257);vykresli;end;
  #88:for i:=0 to 255 do make(i);
  #89:begin for i:=0 to 4096 do bajt[i div 16,(i mod 16)+1]:=0;
    vykresli;end;
  #92:begin
  for i:=0 to 255 do napln(i);vykresli;end;
  #68:ch:=#27;
  #72:begin poloz(x,y);y:=y-1;if y<1 then y:=1; end;
  #80:begin poloz(x,y);y:=y+1;if y>16 then y:=16;end;
  #77:begin poloz(x,y);x:=x-1;if x<1 then x:=1; end;
  #75:begin poloz(x,y);x:=x+1;if x>8 then x:=8; end;
  #73:begin if(znak>0) then znak:=znak-1; vykresli;end;
  #81:begin if(znak<255) then znak:=znak+1; vykresli;end;
  end;
 farba(red,yellow);
 writexy(x,y,' ');
 gotoxy(1,1);
 farba(lightgray,black);
 write(' X=',x:2,' Y=',y:2,'  Znak : ',znak:4,'  Jeho ascii zatial : ',chr(znak),'               ');
 until (ch=#27);
 ukonc;
 put_window(cis_okna,1,1,80,25);
end.