Program náhodne vykresľuje grafy

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu
grafy.pngProgram: Grafy.pas
Soubor exe: Grafy.exe

Program náhodne vykresľuje grafy. Veľmi jednoduché. Zaujímavé je že nepotrebuje známy EGAVGA.BGI. Nepotrebuje ho preto, lebo tento súbor je prilinkovaný v samotnom EXE.

Krátka pomôcka:
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }
{ GRAFY.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Generuje grafy.                          }
{ Zaujimavostou je ako dokaze prilinkovat k exe subor Egavga.obj.  }
{ Vysledkom je ze nepotrebuje pre svoj beh subor Egavga.bgi.    }
{                                  }
{ Datum:15.06.1996               http://www.trsek.com }
 
program kresli_graf;
uses crt,graph;
const max=20;
 
var prem_p:array[1..max] of integer;  { pole pre premenne }
  p,f,x,i,maxy:integer;        { bla , bla }
  krok_x,krok_y:integer;       { krok pocitania }
  old_x,old_y:integer;
  krok_gx,krok_gy:integer;      { krok kreslenia grafu }
  zlava,zdola:integer;        { kolko zlava, zdola bodov }
  gd,gm:integer;           { pre inic gr.karty }
  ErrCode:integer;          { chyba inic gr. karty }
  ret:string;             { pomocny pre zobrazovanie cisel }
  ch:char;
 
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }
 
begin
 { nuluj pole }
 for x:=1 to max do prem_p[x]:=0;
 clrscr;x:=max;maxy:=1000;krok_x:=10;
 Write('Zadaj maximalnu y-ovu hodnotu [1000]=');
 readln(maxy);
 Write('Zadaj maximalnu x-ovu hodnotu [1000]=');
 readln(p);
 krok_x:=round((p/240)+0.5);
 
 { Inicializuje gr kartu }
 if RegisterBGIdriver(@egavga_dr) < 0 then ErrCode:=1;
 gd:=9;gm:=1;
 initgraph(gd,gm,'');
 ErrCode := GraphResult;
 if not(ErrCode = grOk) then begin
   WriteLn('Chyba inicializacie grafiky:',GraphErrorMsg(ErrCode));
   halt(1);
  end;
 
 { vypocita rozsah }
 
 setcolor(White);
 setbkcolor(Blue);
 cleardevice;
 str(maxy,ret);
 zlava:=TextWidth(ret)+10;
 zdola:=TextHeight('0')+10;
 
 for p:=0 to 1 do begin
  setactivepage(p);
  { os x-ova }
  line(zlava,getmaxy-zdola,getmaxx,getmaxy-zdola);
  { os y-ova }
  line(zlava,zdola,zlava,getmaxy-zdola);
  outtextxy(zlava-15,getmaxy-zdola+10,'0');
 
  { cisla na osi x }
  krok_gx:=round((getmaxx-55)/x);
  for i:=1 to x do begin
    str(i*krok_x,ret);
    line(i*krok_gx+zlava,getmaxy-zdola+5,i*krok_gx+zlava,getmaxy-zdola-5);
    outtextxy(i*krok_gx+zlava-round(TextWidth(ret)/2),getmaxy-zdola+10,ret);
    end;
 
  { cisla na osi y }
  krok_gy:=round((getmaxy-45)/(TextHeight('0')+5));
  krok_y:=round(maxy/13);
  for i:=1 to 13 do begin
    str(i*krok_y,ret);
    line(zlava-5,getmaxy-zdola-i*krok_gy,zlava+5,getmaxy-zdola-i*krok_gy);
    outtextxy(zlava-TextWidth(ret)-7,getmaxy-zdola-i*krok_gy-5,ret);
    end;
 
  outtextxy(60,10,'Generator grafov ver. 1.0   (ESC koniec)   Software by TRSEK');
 end;
 
 f:=1;ch:=#0;
 repeat
 { nacitaj do pola }
 randomize;x:=0;
 repeat
  inc(x);prem_p[x]:=random(maxy);
  if (prem_p[x]<20) then prem_p[x]:=20;
 until (x>=max);
 
 inc(f);if (f>14) then f:=1;
 setcolor(f);
 
 for p:=0 to 1 do begin
   setcolor(f);
   setactivepage(p);setvisualpage(1-p);
 
   line(zlava+1,getmaxy-zdola-1,getmaxx,getmaxy-zdola-1);
 
   if keypressed then ch:=readkey;
   moveto(zlava+1,getmaxy-zdola-1);
   for i:=1 to x do
    lineto(i*krok_gx+zlava,getmaxy-round(krok_gy*(prem_p[i]/krok_y))-zdola);
   lineto(x*krok_gx+zlava,getmaxy-zdola-1);
 
   if keypressed then ch:=readkey;
   setfillstyle(1,f);
   FloodFill(krok_gx+zlava-1,getmaxy-zdola-2,f);
 
   setcolor(14);
   moveto(zlava+1,getmaxy-zdola-1);
   for i:=1 to x do
    lineto(i*krok_gx+zlava,getmaxy-round(krok_gy*(prem_p[i]/krok_y))-zdola);
   lineto(x*krok_gx+zlava,getmaxy-zdola-1);
   end;
 if keypressed then ch:=readkey;
 until (ch=#27);
 
 CloseGraph;
 Writeln('Generator grafov ver. 1.0               Software by TRSEK');
end.