Program vykreslí na osi X/Y Hornerovo schéma

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu
horner.pngProgram: Horner.pas
Soubor exe: Horner.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Program vykreslí na osi X/Y Hornerovo schéma.
{ HORNER.PAS                            }
{ Program vykresli na osi X/Y Hornerovo schema.           }
{                                  }
{ Datum:25.01.2020               http://www.trsek.com }
 
program Hornerovo_schema;
uses Crt, Graph;
Type Pole1=array [1..10000] of longint;
 
var koeficient:array[1..100]of integer;
  pole:pole1;
  x,k,a,b,polynom:longint;
  i,stupen,n:integer;
  grDriver: Integer;
  grMode: Integer;
 
 procedure test;
   begin
    stupen:=3;
    koeficient[1]:=1;
    koeficient[2]:=3;
    koeficient[3]:=1;
    koeficient[4]:=1;
    A:=1;
    B:=25;
   end;
 
 procedure OpenGraph;
 var
  ErrCode: Integer;
 begin
  grDriver := Detect;
  InitGraph(grDriver, grMode,'');
  ErrCode := GraphResult;
 
  if (ErrCode <> grOk) then begin
   Writeln('Error ', GraphErrorMsg(ErrCode));
   halt(1);
  end;
 
 end;
 
 procedure nacitani;
   begin
      writeln('Zadej stupen polynomu: ');
      readln(stupen);
    begin
      i:=0;
      repeat
      i:=i+1;
      writeln('Zadej koeficient mnohoclenu ',(i),': ');
      readln(koeficient[i]);
      until i=stupen+1;
      end;
 
     writeln('hodnota intervalu a: ');
     readln(A);
     writeln('hodnota intervalu b: ');
     readln(B);
   end;
 
 
  procedure vypocet;
   var ap:longint;
    begin
     n:=1;
    ap:=a;
    while ap<=b do
    begin
     x:=ap;
 
     polynom:=koeficient[n];
 
     for k:=1 to stupen do
       polynom:=polynom*x+koeficient[k+1];
 
     writeln('Vysledek: ',polynom);
 
     pole[n]:=polynom;
     n:=n+1;
     ap:=ap+1;
{    readln;}
    end;
 
   end;
 
  { provede z integer na retezec }
  function IntToStr(i:longint): string;
    var s:string;
 
     begin
      Str(i,s);
      IntToStr:=s;
     end;
 
  procedure graf;
    var krok: real;
      vyska: real;
        i: integer;
     begin
      { zjisti max vysku }
      vyska:=pole[1];
      for i:=1 to n-1 do
        if(vyska < abs(pole[i]))then
         vyska:=abs(pole[i]);
 
      OpenGraph;
 
      { prepocet na graficke rozliseni }
      krok :=getmaxx/(n-1);
      vyska:=getmaxy/(2*vyska);
 
      { vykresli osovy kriz }
      SetColor(white);
      moveto(getmaxx div 2,0);
      lineto(getmaxx div 2,getmaxy);
 
      moveto(0,getmaxy div 2);
      lineto(getmaxx,getmaxy div 2);
 
      { stupnice }
      for i:=1 to n-1 do
      begin
       moveto  (round(i*krok-krok/2), (getmaxy div 2)-10);
       lineto  (round(i*krok-krok/2), (getmaxy div 2)+10);
       outtextxy(round(i*krok-krok/2)-5, (getmaxy div 2)+20, IntToStr(a+i-1));
      end;
 
      { vykresli hodnoty }
      setcolor(yellow);
      moveto( round(krok/2), (getmaxy div 2)-round(pole[1]*vyska));
 
      { krivka }
      for i:=1 to n-1 do
       lineto  (round(i*krok-krok/2), (getmaxy div 2)-round(pole[i]*vyska));
 
      { hodnoty }
      for i:=1 to n-1 do
       outtextxy(round(i*krok-krok/2), (getmaxy div 2)-round(pole[i]*vyska)+5, IntToStr(pole[i]));
     end;
 
 begin
    test;
    nacitani;
    vypocet;
    graf;
    readln;
 end.