Trsek Commander - Náhrada Norton Commandera, pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu
tc.pngProgram: Tc.pas
Soubor exe: Tc.exe
Potřebné: Main.pasMouse.pasT_wind.pas

Tento program si kládol za ciel byť náhradou Norton Commandera. Začiatok bol skvelý a toto je výsledok. Ako to však u podobných projektoch býva projekt zamrzol. Zatiaľ má zobrazenie súborov v okne. Okno sa môže pomocou myši ľubovolne zväčšovať a posúvať. Môžete prechádzať adresárovou štruktúrou.
{ TC.PAS          Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ TrSek Commander                          }
{ Program si kladie za ciel napodobnit Norton Commander.      }
{ V tejto verzii obsahuje vypis adresara s moznostou menit velkost }
{ a poziciu okna.                          }
{                                  }
{ Datum:28.07.1996               http://www.trsek.com }
 
{$M 21192,0,65360}
program trsek_commander;
uses t_wind,crt,dos;
const mapa_kl:array[1..50] of char=       { mapa ALT klavesnice }
   ('1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','_','+',' ',' ',' ',
    'Q','W','E','R','T','Y','U','I','O','P',' ',' ',' ',' ','A',
    'S','D','F','G','H','J','K','L',' ',' ',' ',' ',' ','Z','X',
    'C','V','B','N','M');
   po_full=4;      { pocet stlpcov pri full zobrazovani }
              { a tu su napisane }
   ro_full:array[1..po_full] of byte=(12,23,32,38);
              { pre texty nad full }
   mo_full:array[1..po_full] of byte=(0,13,24,33);
 
   okno_bm='  Name  ';         { nazov suborov pre brief vypis }
   okno_fm:array[1..po_full] of string=  { nazov suborov pre full vypis }
   ('  Name  ','  Size  ',' Date ','Time ');
 
type t_DTA=record
   disk:Byte;
   meno:Array[1..8] of char;
   prip:Array[1..3] of char;
   Attr:Byte;
   cpoladr:Word;
   clusadr:Word;
   bla:Array[1..4] of char;
   atr:byte;
   cas:word;
   datum:word;
   size:LongInt;
   meno_kon:Array[1..13] of char;
   buffer:word;           { co s tym, naco to asi sluzi ??? }
   end;
 
 t_subor=record
    pred:pointer;
    atr:byte;
    cas:word;
    datum:word;
    size:LongInt;
    meno_kon:string[12];
    oznac:boolean;      { je oznaceny subor ? }
    zani:pointer;
   end;
 
 t_full=(full,brief,norm);
 
 t_okno=record
    xh,yh,xd,yd:byte;
    c_okna:byte;
    aktu:byte;
    p_subor,k_subor,l_subor:^t_subor;
    pocx,pocy:byte;
    poccel:integer;       { kolko sa vojde do okna }
    pocet:integer;        { kolko je suborov v adresari }
    sort:byte;          { sposob sortovania }
    o_full:t_full;        { vypisovat full/brief/ramcek }
    attr:word;
    pole_okna:pointer;      { smernik na podklad }
    subor:pointer;        { pointer pre subory (na prvy) }
    cesta:string;        { okno ma cestu (dir) }
   end;
 
var d_attr:word;        { nastavuje default hodnoty }
  okno:t_okno;
  i:integer;      { bez komentara }
  mouse:boolean;
  x,y:byte;
  uziv_obr:array[1..80,1..25] of byte; { kde ake okno atd ... }
 
{$I mouse.pas }
{$I main.pas }
 
procedure rezidenty;          { stara sa o programy, ktore maju }
begin                  { bezat akoze rezidentne }
 timexy(72,0);
end;
 
{ proste caka pokial nepusti tlacitko na mysi }
procedure no_mouse;
var x,y,but:byte;
begin
 repeat
 get_mouse(x,y,but);
 until (but=0);
end;
 
{ odpalil som enterom exe, com, bat zatial nefunguje tak neviem co dalej }
procedure run_exe(run:string);
begin
 SwapVectors;
 Exec(GetEnv('COMSPEC'), '/C '+run);
 SwapVectors;
end;
 
{ stlacil enter(double-klick mouse) na subor alebo adresar }
procedure press_enter(var kurx,kury:byte;p_okno:pointer);
var okno:^t_okno;
  old_ces:string;
  exten:string[3];
begin
 okno:=p_okno;
 if (okno^.k_subor^.atr and $10)=$10 then begin
   uvolni_f(okno^.subor);
   old_ces:=okno^.cesta;
   if (okno^.k_subor^.meno_kon[10]<>' ') then okno^.k_subor^.meno_kon[9]:='.';
   okno^.cesta:=no_space(okno^.cesta+'\'+okno^.k_subor^.meno_kon);
   okno^.subor:=napln_f('*.*',AnyFile-VolumeID,okno^.pocet);
   sortuj(okno^.sort);
   okno^.p_subor:=okno^.subor;
   kury:=1;kurx:=0;
   text_okno(okno^.o_full);
   vypis_o(okno^.p_subor,zarovnaj(copy(old_ces,ord(okno^.cesta[0])+2,80),12),kurx,kury);
  end
  else begin
  exten:=copy(okno^.k_subor^.meno_kon,10,3);
  if (exten='exe') or (exten='com') or (exten='bat') then begin
    vepo_podkl(okno^.xh,okno^.xd,okno^.yh,okno^.yd,okno^.pole_okna,false);
    uvolni_mpole(okno^.pole_okna);
    uvolni_f(okno^.subor);
    old_ces:=okno^.k_subor^.meno_kon;
    okno^.k_subor^.meno_kon[9]:='.';
    run_exe(no_space(okno^.k_subor^.meno_kon));
 
    urobpole(okno^.xh,okno^.xd,okno^.yh,okno^.yd,okno^.pole_okna);
    okno^.subor:=napln_f('*.*',AnyFile-VolumeID,okno^.pocet);
    sortuj(okno^.sort);
    vepo_podkl(okno^.xh,okno^.xd,okno^.yh,okno^.yd,okno^.pole_okna,true);
    text_okno(okno^.o_full);
    vypis_o(okno^.p_subor,old_ces,kurx,kury);
    end;
  end;
end;
 
procedure v_okno(subor:pointer);
var kury,kurx:byte;             { kurzor }
  p_vypis,k_vypis:pointer;
  po_subor:^t_subor;
  pom:pointer;
  ch:char;
  old_file:string;
  x,y,i,but,alti:byte;
begin
 p_vypis:=okno.p_subor;           { aktualna pozicia vypisovania }
 k_vypis:=NIL;
 
 kury:=1;kurx:=0;but:=0;ch:=#0;alti:=0;
 old_file:=nothing(13);
 show_mouse(true);
 repeat
 if (k_vypis<>okno.k_subor) then begin
   writexy_s(okno.xh,kurx,okno.yh+kury,14,okno.o_full,okno.k_subor);
   twritexy(okno.xh,okno.yd-2,14,zarovnaj(disp(okno.k_subor,' '),okno.xd-okno.xh-1)+nothing(78));
   k_vypis:=okno.k_subor;
  end;
 
 if keypressed then begin
   ch:=readkey;
   writexy_s(okno.xh,kurx,okno.yh+kury,d_attr,okno.o_full,okno.k_subor);
   k_vypis:=NIL;
   if ch=#13 then press_enter(kurx,kury,@okno);
   if (ch in [#48,#49,#50,#51,#52,#53,#54,#55,#56]) then begin
     old_file:=okno.k_subor^.meno_kon;
     okno.sort:=ord(ch)-48;
     sortuj(okno.sort);
     okno.p_subor:=okno.subor;
     vypis_o(okno.p_subor,old_file,kurx,kury);
    end;
 
   if (ch='-') then begin
     okno.o_full:=brief;
     text_okno(okno.o_full);
     vypis_o(okno.p_subor,old_file,kurx,kury);
    end;
 
   if (ch='=') then begin
     okno.o_full:=full;
     text_okno(okno.o_full);
     vypis_o(okno.p_subor,old_file,kurx,kury);
    end;
 
   if alt_akt then begin
    ch:=readkey;
    if (ch in [#16..#50,#120..#131]) then begin
    inc(alti);
    if (ch>#119) then old_file[alti]:=mapa_kl[ord(ch)-119]
           else old_file[alti]:=mapa_kl[ord(ch)];
    pom:=okno.k_subor;
    po_subor:=pom;i:=0;
    while ( (po_subor^.zani<>po_subor) and
        (UUpCase(copy(po_subor^.meno_kon,1,alti))<>copy(old_file,1,alti) )) do begin
         inc(i);
         po_subor:=po_subor^.zani;
        end;
      if (UUpCase(copy(po_subor^.meno_kon,1,alti))=copy(old_file,1,alti) ) then begin
        for i:=i downto 1 do si_dole(kurx,kury);
        writexy(0,23,d_attr,copy(old_file,1,alti)+nothing(13-alti));
        end
       else dec(alti);
    end;
    end
    else begin
     alti:=0;
     writexy(0,23,d_attr,nothing(13));
    end;
 
   if ch=#0 then begin
    ch:=readkey;
    case ch of
      #72: si_hore(kurx,kury);         { sipka hore }
      #80: si_dole(kurx,kury);         { sipka dole }
      #81: for i:=1 to okno.poccel do     { Pg Dn }
          si_dole(kurx,kury);
      #73: for i:=1 to okno.poccel do     { Pg Up }
          si_hore(kurx,kury);
      #77: for i:=1 to okno.pocy do      { sipka vpravo }
          si_dole(kurx,kury);
      #75: for i:=1 to okno.pocy do      { sipka vlavo }
          si_hore(kurx,kury);
     end;
 
    end;
   if (p_vypis<>okno.p_subor) then vypis_o(okno.p_subor,okno.k_subor^.meno_kon,kurx,kury);
   p_vypis:=okno.p_subor;
  end
  else begin
   if mouse then begin
    get_mouse(x,y,but);
    if (but=1) and (uziv_obr[x,y]<>0) then begin
       show_mouse(false);
       if ((uziv_obr[x,y] shr 4)< 8) then begin
         men_okno(uziv_obr[x,y] shr 4);
         vypis_o(okno.p_subor,okno.k_subor^.meno_kon,kurx,kury);
         k_vypis:=NIL;
         show_mouse(true);
         end          { k if (uziv_obr .. }
        else begin
          writexy_s(okno.xh,kurx,okno.yh+kury,d_attr,okno.o_full,okno.k_subor);
          if ( (uziv_obr[x,y] shr 4)=8 ) then
            si_hore(kurx,kury);         { sipka hore }
 
          if ( (uziv_obr[x,y] shr 4)=10 ) then
            si_dole(kurx,kury);         { sipka dole }
 
                       { zisti na aky subor cvakol }
          if ( (uziv_obr[x,y] shr 4)=9 ) then begin
            okno.k_subor:=okno.p_subor;
            i:=1;kury:=1;kurx:=0;
            if (okno.o_full=full) then x:=trunc((x-okno.xh-1)/38)
                       else x:=trunc((x-okno.xh-1)/13);
            y:=y-okno.yh-1;
            while not(((kurx=x) and (kury=y)) or (okno.k_subor^.zani=okno.k_subor) ) do
               begin
                inc(i);inc(kury);
                if (kury>okno.pocy) then begin
                 kury:=1;inc(kurx);
                 end;
                okno.k_subor:=okno.k_subor^.zani;
               end;
            no_mouse;
            delay(100);
            get_mouse(x,y,but);
            if (but=1) then
              press_enter(kurx,kury,@okno);
            end;  { k if (uziv_obr[x,y] shr 4)=9 .. }
 
         no_mouse;
         if (p_vypis<>okno.p_subor) then vypis_o(okno.p_subor,okno.k_subor^.meno_kon,kurx,kury);
           p_vypis:=okno.p_subor;
        end;      { k else }
 
       show_mouse(true);
      end;        { if (but=1) ... }
     end;         { if mouse }
   rezidenty;        { rezidentne programi, ako hodinky atd.. }
  end;            { k hlavnemu else }
 until ((ch=#27) or (but=2));
end;
 
begin
 textcolor(yellow);textbackground(blue);
 clrscr;
 d_attr:=7712;
 for x:=1 to 80 do       { znuluj uziv obrazovku }
   for y:=1 to 25 do uziv_obr[x,y]:=0;
 okno.pole_okna:=init_okna;       { inicializuje miesto pre okna }
 okno.cesta:='';
 okno.c_okna:=1;okno.subor:=NIL;okno.sort:=1;
 okno.subor:=napln_f('*.*',AnyFile-VolumeID,okno.pocet);
 sortuj(okno.sort);
 okno.xh:=8;okno.yh:=3;
 okno.xd:=69;okno.yd:=19;
 okno.c_okna:=1;okno.attr:=d_attr;okno.o_full:=full;
 okno.p_subor:=okno.subor;
 okno.k_subor:=okno.subor;
 gotoxy(1,24);
 urobpole(okno.xh,okno.xd,okno.yh,okno.yd,okno.pole_okna);
                    { vezme im podklad }
 vepo_podkl(okno.xh,okno.xd,okno.yh,okno.yd,okno.pole_okna,true);
 text_okno(okno.o_full);
 mouse:=mouse_ok;
 vypis_o(okno.p_subor,okno.k_subor^.meno_kon,x,x);
 v_okno(okno.subor);
 vepo_podkl(okno.xh,okno.xd,okno.yh,okno.yd,okno.pole_okna,false);
 uvolni_mpole(okno.pole_okna);
 show_mouse(true);
 uvolni_f(okno.subor);
 uvolni_inokna(okno.pole_okna);
end.