Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu

Program: Terc.pasTerclight.pasTerc2.pas
Soubor exe: Terc.exeTerc2.exe
Soubor ubuntu: Terc
Příklady: Terc.txtTerc2.txt

Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z. Určí všetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) a počet zásahov do medzikružia. Nakoniec vypíše všetky možné riešenia a ich počet (0, 1, 2, …). Podrobný postup riešenia nájdete v Terc.txt.

Ako všade aj tu platí že sa dá naprogramovať jednodušia verzia TercLight.pas ktorá ale nieje taká výkonná.

Nakoniec ešte uverejňujem verziu Terc2.pas od prispievateľky s nickom Quetocek. Vďaka nej je k dispozícii aj dokumentácia.
{ Akymi kombinaciami zasahov sa da dosiahnut definovany pocet bodov }
{ Zadanie:                             }
{ - Pocet medzikruzi v terci M                   }
{ - Bodove hodnoty jednotlivych medzikruzi B[1] .. B[M]      }
{ - Celkovy pocet vystrelov V                   }
{ - Celkovy pocet nastrielanych bodov v terci Z          }
 
program terc;
uses crt,dos;
const MAX_M=20;
 
var m:integer;     { pocet medzikruzi, globalna premenna }
  v:integer;     { pocet vystrelov, globalna premanna }
  z:integer;     { celkovy pocet nastrielanych bodov }
  i:integer;     { pomocna premenna }
  poc:integer;    { pocet rieseni }
 
  b:array [1..MAX_M] of integer;   { hodnoty medzikruzi }
  vv:array [1..MAX_M] of integer;   { vektor riesenia }
 
 
{ najtazsia cast programu }
{ bude generovat jednotlive kombinacie zasahov }
function DalsiVektor:boolean;
var i:integer;
begin
 i:=m;        { budeme pouzivat tuto premennu }
 vv[i]:=vv[i]+1;   { zvysim hodnotu posledneho }
 DalsiVektor:=true;
 
 { pokial mi presahuje pocet vystrelov v }
 { zmenim na 0 a zvacsim dalsie medzikruzie v poradi }
 while( vv[i]>v ) do
 begin
  vv[i]:=0;
 
  { test ci mozem zmenit dalsie }
  if( i=1 )then
   begin
   DalsiVektor:=false; { uz som na konci }
   end
  else
   begin
   i:=i-1;      { menim dalsie medzikruzie }
   vv[i]:=vv[i]+1;
   end;
 
  end; { while }
end;
 
 
{ funkcia zisti celkovy pocet vystrelov }
function PocetVystr:integer;
var poc:integer;
begin
 poc:=0;
 
 for i:=1 to m do
  poc:=poc+ vv[i];
 
 PocetVystr:=poc;
end;
 
 
{ funkcia zisti kolko ma vektor bodov }
function PocetBodov:integer;
var i:integer;
  vys:integer;
begin
 vys:=0;
 
 for i:=1 to m do
  vys:=vys+ vv[i]*b[i];
 
 PocetBodov:=vys;
end;
 
 
{ vypise pozadovany vektor }
procedure VypisVektor;
var i:integer;
begin
 Write('(');
 
 for i:=1 to m do
 begin
  if (i=m) then
   Write(vv[i],')')
  else
   Write(vv[i],',');
 end;
 WriteLn;
end;
 
 
BEGIN
 { uvod }
 ClrScr;
 WriteLn('Program na zistenie kombinacii zasahov pre dosiahnutie poctu bodov.');
 WriteLn;
 
 { zistenie pociatocnych hodnot }
 Write('Zadaj pocet medzikruzi v terci (max=', MAX_M, '):');
 ReadLn(m);
 
 for i:=1 to m do begin
  Write('Zadaj hodnotu medzikruzia B[',i,']=');
  ReadLn(b[i]);
 end;
 
 WriteLn;
 Write('Zadaj celkovy pocet vystrelov:');
 ReadLn(v);
 
 Write('Zadaj pozadovany pocet nastrielanych bodov:');
 ReadLn(z);
 
 
 { nastavim default hodnoty - znulujem }
 for i:=1 to MAX_M do vv[i]:=0;
 poc:=0;
 
 
 { zacneme riesit ulohu }
 WriteLn;
 
 while( DalsiVektor ) do
 begin
 
  { kontrola vektora }
  if( PocetVystr=v ) then   { pocet vystrelov OK }
   if( PocetBodov=z )then   { pocet bodov OK }
   begin
    inc(poc);
    Write('Riesenie ',poc:2,': ');
    VypisVektor;
   end;
 end;
 
 
 { zhodnoti kolko nasiel rieseni }
 if( poc=0 )then
  WriteLn('Pre zadane hodnoty neexistuje ziadne riesenie.')
 else
  WriteLn('Celkovo najdene ', poc, ' krat.');
 
END.