Triedenie Trmax, Buble, Bublesort v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu

Program: Trieden.pas
Soubor exe: Trieden.exe
Soubor ubuntu: Trieden

Program ktorý predvedie a porovná 3 spôsoby triedenia čísel.
TRMAX - triedenie cez maximum.
BUBLE - bublikové triedenie.
BUBLESORT - bublinkové s príznakom.
{ TRIED.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program ktorý predvedie a porovná 3 spôsoby triedenia čísel.   }
{ TRMAX - triedenie cez maximum.                  }
{ BUBLE - bublikové triedenie.                   }
{ BUBLESORT - bublinkové s príznakom.                }
{                                  }
{ Datum:10.04.1998               http://www.trsek.com }
 
program sposob_triedenia;
uses crt,dos;
const TmpSoub='cisla.txt';
var
  b:array[1..32000]of integer;
  i,j,pom,pr,max,y,pm:integer;
  t1,t2:real;
  k:char;
 
 
{ vygeneruje subor s nahodnymi cislami }
procedure GenerujTxt(max:integer);
var f:text;
  i:integer;
begin
 assign(f,TmpSoub);
 rewrite(f);
{ append(f);}
 
 Randomize;
 for i:= 1 to max do
  Writeln(f,Random(max));
 
 close(f);
end;
 
 
{ precita txt subor a naplni pole }
procedure CitajTxt;
var f:text;
  i:integer;
begin
 assign(f,TmpSoub);
 reset(f);
 i:=0;
 
 while not(eof(f)) do
 begin
  inc(i);
  Readln(f,b[i]);
 end;
 
 close(f);
end;
 
 
{ zisti aky je aktualny cas a vrati pocet milisekund }
function DajCas:real;
var h,mi,s,ss:word;
begin
 gettime(h,mi,s,ss);
 DajCas := (h*3600) + (mi*60) + s + (ss/100);
end;
 
 
{ vypise ako dlho to trvalo a aky je zoznam }
procedure VypisVysledok(txt:string;cas:real);
var i:integer;
begin
 ClrScr;
 Writeln('Zotriedene:');
 
 for i:= 1 to max do
 begin
  Write(b[i]);
  if (i<>max) then Write(',');
 end;
 
 Writeln;
 Writeln;
 Writeln(txt,' trvalo ',cas:5:5,' sekund. (stlac ENTER)');
 Readln;
end;
 
 
{ Hlavny begin }
begin
 y:=2;
 
 Repeat
  Clrscr;
  Gotoxy(1,1);
  Writeln('Vyberte si sp“sob triedenia (ESC-Koniec):');
  Writeln(' TRMAX   - (triedenie cez maximum)');
  Writeln(' BUBLE   - (bublikov‚ triedenie)');
  Writeln(' BUBLESORT - (BUBLE s prĄznakom)');
  Gotoxy(1,y);
  k:=Readkey;
 
  if (k=#80) and (y<6) then begin
   y:=y+1;
   Gotoxy(1,y);
  end;
 
  if (k=#72) and (y>2) then begin
   y:=y-1;
   Gotoxy(1,y);
  end;
 
  {///////// stlacil ENTER, vygeneruje zoznam cisel /////////}
  if (k=#13) then begin
   Clrscr;
   Write('Zadaj pocet cisel:');
   Readln(max);
   GenerujTxt(max);
  end;
 
  {///////// triedenie cez maximum /////////}
  if (k=#13) and (y=2) then
  begin
   { normalne }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   for j:= max downto 2 do begin
    pm:=j;
    for i:= 1 to j do begin
     if b[i]>b[pm] then begin
      pom:=b[i];
      b[i]:=b[pm];
      b[pm]:=pom;pm:=j;
     end;
    end;
   end;
 
   t2:=DajCas; {cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie cisel',t2-t1);
 
   { zdola nahor }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   for j:= max downto 2 do begin
    pm:=j;
    for i:= 1 to j do begin
     if b[i]>b[pm] then begin
      pom:=b[i];
      b[i]:=b[pm];
      b[pm]:=pom;pm:=j;
     end;
    end;
   end;
 
   t2:=DajCas; {cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie cisel zdola hore',t2-t1);
 
   { zhora nadol }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   for j:= max downto 2 do begin
    pm:=j;
    for i:= 1 to j do begin
     if b[i]>b[pm] then begin
      pom:=b[i];
      b[i]:=b[pm];
      b[pm]:=pom;pm:=j;
     end;
    end;
   end;
 
   t2:=DajCas; {dava cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie1 z hora dole',t2-t1);
  end;  { if(y=2) }
 
 
  {///////// triedenie buble /////////}
  if (k=#13) and (y=3) then
  begin
   { normalne }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   for j:= 1 to max-1 do begin
    for i:= 1 to max-1 do begin
      if b[i]>b[i+1] then begin
       pom:=b[i];
       b[i]:=b[i+1];
       b[i+1]:=pom;
      end;
    end;
   end;
 
   t2:=DajCas; {dava cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie roznych cisel',t2-t1);
 
   { z dola nahor }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   for j:= 1 to max-1 do begin
     for i:= 1 to max-1 do begin
       if b[i]>b[i+1] then begin
        pom:=b[i];
        b[i]:=b[i+1];
        b[i+1]:=pom;
       end;
     end;
   end;
 
   t2:=DajCas; {dava cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie cisel z dola hore',t2-t1);
 
   { zhora nadol }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   for j:= 1 to max-1 do begin
     for i:= 1 to max-1 do begin
       if b[i]>b[i+1] then begin
        pom:=b[i];
        b[i]:=b[i+1];
        b[i+1]:=pom;
       end;
     end;
   end;
 
   t2:=DajCas; {dava cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie2 cisel z hora dole',t2-t1);
  end;  { if(y=3) }
 
 
  {///////// triedenie buble s priznakom /////////}
  if (k=#13) and (y=4) then
  begin
   { normalne }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   repeat
    pr:=0;
    for i:= 1 to max-1 do begin
     if b[i]>b[i+1] then begin
       pr:=pr+1;
       pom:=b[i];
       b[i]:=b[i+1];
       b[i+1]:=pom;
     end;
    end;
   until (pr=0);
 
   t2:=DajCas; {dava cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie roznych cisel',t2-t1);
 
   { zdola nahor }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   repeat
    pr:=0;
    for i:= 1 to max-1 do begin
     if b[i]>b[i+1] then begin
       pr:=pr+1;
       pom:=b[i];
       b[i]:=b[i+1];
       b[i+1]:=pom;
     end;
    end;
   until (pr=0);
 
   t2:=DajCas; {dava cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie cisel z dola hore',t2-t1);
 
   { zhor nadol }
   CitajTxt;
   t1:=DajCas; {cas pred spustenim }
   Writeln('Triedim ...');
 
   repeat
    pr:=0;
    for i:= 1 to max-1 do begin
      if b[i]>b[i+1] then begin
       pr:=pr+1;
       pom:=b[i];
       b[i]:=b[i+1];
       b[i+1]:=pom;
      end;
    end;
   until (pr=0);
 
   t2:=DajCas; {dava cas na konci}
   VypisVysledok('Triedenie3 cisel z hora dole',t2-t1);
  end;  { if(y=4) }
 Until k=#27;
end.