Zoznam na studentov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória:

Autor: Andrej Badinka
Program: Zozstud.pas
Súbor exe: Zozstud.exe
Príklady: Student.txtStudent.dat

Zoznam na studentov...
Dajú sa vytvárať nové zoznamy, otvárať existujúce, alebo exportovať do prehľadného texťáku...
Myš nefunguje, ale ovládanie je pomocou klávesy Alt+príslušná klávesa ktorá je zvýraznená.
{ ZOZSTUD.PAS             Copyright (c) Andrej Badinka }
{ Zoznam na studentov... Daju sa vytvarat nove zoznamy, otvarat   }
{ existujuce, alebo exportovat do prehladneho textaku...      }
{ mys nefunguje ale ovladanie je pomocou klavesy Alt+prislusna   }
{ klavesa ktora je zvyraznena.                   }
{                                  }
{ Datum:14.11.2006               http://www.trsek.com }
 
program studenti;
uses crt,dos;
 
const AltM = #50;  AltB = #48;  AltS = #31;  AltV = #47;  esc = #27;
   AltA = #30;  AltO = #24;  AltD = #32;
   AltE = #18;  AltF = #33;  AltU = #22;
   AltQ = #16;  AltN = #49;  AltC = #46;
type tstudent=record
          Meno:string[20];
          priezvisko:string[20];
          odbor:string[30];
          kruzok:string[7];
          obluba:1..5;
       end;
   zoznam=file of tstudent;
var key:char;katalog:zoznam;
  otv,koniec:boolean;nazov:string;
 
{*****************************************************************************************}
{********************************************************************* procedury s oknami }
{*****************************************************************************************}
 
procedure okno(xl,yh,xp,yd:integer;farba:word);
 begin
   textbackground(farba);
   window(xl,yh,xp,yd);clrscr;
 end;
 
 
procedure plocha;
 var iHM,iHM2,i:byte;
   st:Tstudent;
 begin
   okno(10,3,70,20,cyan);
   textcolor(0);
   if otv=true then
     begin
       textcolor(red);gotoxy(2,3);write('N');
               gotoxy(6,3);write('Name');
               gotoxy(19,3);write('Surname');
               gotoxy(32,3);write('Field of study');
               gotoxy(52,3);write('Class');
               gotoxy(58,3);write('Fav');
       for i:=1 to filesize(katalog) do
         begin
            seek(katalog,i-1);
            textcolor(black);
            read(katalog,st);
            with st do
            begin
               gotoxy(2,3+i);write(i);
               gotoxy(6,3+i);write(meno);
               gotoxy(19,3+i);write(priezvisko);
               gotoxy(32,3+i);write(odbor);
               gotoxy(51,3+i);write(kruzok);
               gotoxy(58,3+i);write(obluba);
            end;
         end
     end;
   for iHM:=1 to 18 do
     begin
        gotoxy(1,iHM);
        if (iHM=17)or(iHM=2)
          then for iHM2:=1 to 59 do
              begin
                 gotoxy(61-iHM2,iHM);
                 write('*');
              end
          else if (iHM>2)and(iHM<17) then
                   begin
                     gotoxy(3,iHM);write('|');
                     gotoxy(17,iHM);write('|');
                     gotoxy(30,iHM);write('|');
                     gotoxy(50,iHM);write('|');
                     gotoxy(57,iHM);write('|');
                     gotoxy(1,iHM);write('*');
                     gotoxy(61,iHM);write('*');
                   end;
        if iHM=1 then
              begin
                 textbackground(black);
                 textcolor(yellow);
                  gotoxy(2,1);write(' F');gotoxy(13,1);
                  write('E');gotoxy(22,1);write('A');
                  if otv=false then begin
                             gotoxy(13,1);
                             textcolor(darkGray);
                             write('Edit   ');
                           end;
                 textcolor(red);
                  gotoxy(5,1);write('ile   ');gotoxy(14,1);
                  if otv=true then write('dit   ');gotoxy(23,1);
                  writeln('bout            Zoznamcek ');
                 if otv=true then begin
                            gotoxy(50-length(nazov)-6,iHM);
                            textbackground(blue);
                            write(' ',nazov,'.dat ');
                         end
                       else begin
                            gotoxy(40,1);
                            textcolor(darkgray);
                            write('No file');
                         end;
                 textbackground(cyan);textcolor(black)
              end;
        if iHM=18 then
               begin
                 textcolor(yellow);textbackground(black);
                 gotoxy(2,18);write('       u');
                 gotoxy(41,18);write('Q');
                 textcolor(4);
                 gotoxy(15,18);write('B');gotoxy(17,18);write('tton control      ');
                 gotoxy(42,18); write('uit        ');
                 textcolor(black);textbackground(cyan);
               end;
     end;
 end;
 
procedure HM;
 begin
   okno(30,5,40,12,red);
   gotoxy(15,5); write('                ');
   gotoxy(15,6); write('                ');
   gotoxy(15,7); write('                ');
   gotoxy(15,8); write('                ');
   gotoxy(15,9); write('                ');
   gotoxy(15,10);write('                ');
   gotoxy(15,11);write('                ');
 end;
 
procedure fileM;
 begin
   plocha;
   okno(12,4,19,9,green);
   textcolor(red);clrscr;
    gotoxy(1,1);write('********');
    gotoxy(2,2);write('N');gotoxy(2,3);write('O');gotoxy(2,4);
    if otv=false then textcolor(black);write('M');textcolor(red);
    gotoxy(2,5);write('B');gotoxy(2,6);write('C');
   textcolor(black);
    gotoxy(3,2);write('ew');gotoxy(3,3);write('pen');
    gotoxy(3,4);write('ake');gotoxy(3,5);write('ack');gotoxy(3,6);write('lose');
 end;
 
procedure editM;
 begin
   plocha;
   okno(21,4,36,9,green);clrscr;
   textcolor(red);
    gotoxy(1,1);write('****************');
    gotoxy(2,2);write('N');gotoxy(2,3);write('E');gotoxy(2,4);write('D');
    gotoxy(2,6);write('B');
   textcolor(black);
    gotoxy(3,2);write('ew student');gotoxy(3,3);write('dit student');
    gotoxy(3,4);write('elete student');gotoxy(3,6);write('ack');
 end;
 
procedure aboutM;
 begin
   plocha;
   okno(30,4,44,9,green);clrscr;
   textcolor(red);
    gotoxy(1,1);write('***************');
    gotoxy(2,2);write('V');gotoxy(2,3);write('C');gotoxy(2,4);write('daco');
    gotoxy(2,6);write('B');
   textcolor(black);
    gotoxy(3,2);write('ersion');gotoxy(3,3);write('redits');gotoxy(3,4);
    gotoxy(3,6);write('ack');
 end;
 
procedure buttonM;
 begin
   plocha;
   okno(17,8,63,15,blue);clrscr;
   gotoxy(12,2);write('>>>  Key operating  <<<');gotoxy(1,1);
   gotoxy(5,4);write('[Alt]+[highlighted letter] - shortkeys');
   gotoxy(10,5);write('Arrows allows moving in menus.');
   textcolor(red);
   gotoxy(40,7);write('B');textcolor(black);write('ack');
 end;
 
procedure credM;
 begin
   plocha;
   okno(20,7,60,14,blue);clrscr;
   gotoxy(15,2);write('ZOZNAMCEK');
   gotoxy(2,4);write('Copyrighted (c) 2006 Bloodgarbage soft.');
   gotoxy(10,5);write('Developer Andrei Badinka');
   textcolor(red);gotoxy(33,7);write('B');textcolor(black);write('ack');
 end;
 
procedure versM;
 begin
   plocha;
   okno(25,8,55,13,blue);clrscr;
   gotoxy(2,2);write('Version 1.0.0.');
   gotoxy(2,3);write('Built on: 08.05.2006 04:15:36');
   gotoxy(23,5);textcolor(red);write('B');textcolor(black);write('ack');
 end;
 
procedure clear;
 begin okno(1,1,80,25,black);
 end;
 
 
procedure setcursor(s,e:byte);
 var regs:registers;
 begin
  regs.ah:=01;
  regs.cl:=e;
  regs.ch:=s;
  intr($10,regs);
 end;
procedure cursoroff;
 begin
  setcursor($20,$20);
 end;
 
 
{*****************************************************************************************}
{************************************************************** procedury so subormi   }
{*****************************************************************************************}
 
 
function skusksub(nazov:string):boolean;
 
 begin
   {$I-}
   assign(katalog,nazov); reset(katalog);{$I+}
   if ioresult=0 then begin skusksub:=true; close(katalog); end
          else skusksub:=false;
 end;
 
procedure novysub;
 begin
   if otv=true then begin
              close(katalog);
              otv:=false;
            end;
   plocha;
   okno(25,8,55,12,blue);clrscr;gotoxy(10,2);write('Name of file');
   okno(27,11,52,11,red);clrscr;readln(nazov);
   assign(katalog,nazov);rewrite(katalog);otv:=true;plocha;
 end;
 
procedure otvsub;
 begin
   if otv=true then begin
              close(katalog);
              otv:=false;
            end;
   plocha;
   okno(25,8,55,12,blue);clrscr;gotoxy(10,2);write('Name of file');
   okno(27,11,52,11,red);clrscr;readln(nazov);
   if skusksub(nazov) then begin
                 assign(katalog,nazov);
                 reset(katalog);otv:=true;plocha;
               end
            else begin
                 plocha;
                 okno(25,8,55,12,red);clrscr;
                 gotoxy(5,2);write('File "',nazov,'.dat" not found!!!');
                 gotoxy(25,4);textcolor(yellow);write('B');
                          textcolor(black);write('ack');readkey;plocha;
               end;
 end;
 
procedure vlozTstud;
 var st:Tstudent;
 begin
   with st do
    begin
      plocha;
      okno(20,7,50,12,blue); clrscr;okno(21,8,49,12,blue);clrscr;
      writeln('Name:':7);readln(meno);clrscr;
      writeln('Surname:':10);readln(priezvisko);clrscr;
      writeln('Field of study:':17);readln(odbor);clrscr;
      writeln('Class:':8);readln(kruzok);clrscr;
      writeln('Favour (1 up to 5):':20);readln(obluba);clrscr;
    end;
   seek(katalog,filesize(katalog));
   write(katalog,st);
   plocha;
 end;
 
procedure upravTstud;
 var porcis:byte;
   st:Tstudent;
 begin
   plocha;
   okno(18,8,60,12,blue);clrscr;
   gotoxy(4,2);writeln('Write number of student to edit');
   okno(25,11,44,11,red);readln(porcis);plocha;
   if (porcis<1) or (porcis>FileSize(katalog)) then
     begin
       okno(15,9,65,11,blue);clrscr;okno(16,10,62,10,red);clrscr;
       gotoxy(2,1);
       write(' Student with number ',porcis,' not found!!! (B)ack ');
     end
    else begin
         seek(katalog,porcis-1);
         okno(20,5,60,15,blue);
         gotoxy(10,2);write('Student');
         with st do
          begin
            read(katalog,st);
            gotoxy(5,4);write('Name: ',meno,' Surname: ',priezvisko);
            gotoxy(6,5);write('Field of study: ',odbor);
            gotoxy(6,6);write('Class: ',kruzok);
            gotoxy(6,7);write('Favour: ',obluba);
            gotoxy(4,9);textcolor(red);write('E');
                  textcolor(black);write('dit???');
            gotoxy(30,9);textcolor(red);write('B');
                   textcolor(black);write('ack');
          end;
          key:=readkey;
          if key=#0 then key:=readkey;
          case key of
              AltB: begin
                    plocha;
                    okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                    gotoxy(5,2);write('Student left unchanged.');
                    gotoxy(25,4);textcolor(red);write('B');
                          textcolor(black);write('ack');
                 end;
              AltE: begin
                    seek(katalog,porcis-1);
                    okno(20,5,60,16,blue);read(katalog,st);
                    with st do
                     begin
                       gotoxy(10,2);write('What do you want to change:');
                       gotoxy(16,4);textcolor(red);write('N');
                          textcolor(black);write('ame: ',meno);
                       gotoxy(16,5);textcolor(red);write(' S');
                          textcolor(black);write('urname: ',priezvisko);
                       gotoxy(16,6);textcolor(red);write('F');
                          textcolor(black);write('ield of study: ',odbor);
                       gotoxy(16,7);textcolor(red);write('C');
                          textcolor(black);write('lass: ',kruzok);
                       gotoxy(16,8);textcolor(black);write('Favour: ',obluba);
                       gotoxy(17,8);textcolor(red);write('a');
                       gotoxy(35,10);textcolor(red);write('B');
                          textcolor(black);write('ack');
                    end;
                    key:=readkey;
                    if key=#0 then key:=readkey;
                    with st do
                    begin
                     case key of
                         AltN: begin
                              okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                              gotoxy(5,2);write('Write the new name:');
                              okno(26,10,54,10,red);clrscr;readln(meno);plocha;
                            end;
                         AltS: begin
                              okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                              gotoxy(5,2);write('Write the new surname:');
                              okno(26,10,54,10,red);clrscr;readln(priezvisko);plocha;
                            end;
                         AltF: begin
                              okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                              gotoxy(3,2);write('Write the new field of study:');
                              okno(26,10,54,10,red);clrscr;readln(odbor);plocha;
                            end;
                         AltC: begin
                              okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                              gotoxy(5,2);write('Write the new class:');
                              okno(26,10,54,10,red);clrscr;readln(kruzok);plocha;
                            end;
                         AltA: begin
                              okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                              gotoxy(5,2);write('Write the new favour:');
                              okno(26,10,54,10,red);clrscr;readln(obluba);plocha;
                            end;
                         AltB: begin
                              plocha;
                              okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                              gotoxy(5,2);write('Student left unchanged.');
                              gotoxy(25,4);textcolor(red);write('B');
                              textcolor(black);write('ack');
                            end;
                    end;
                    end;
                    if key<>AltB then
                    begin
                      seek(katalog,porcis-1);
                      write(katalog,st);
                      okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                      gotoxy(5,2);write('Student was changed.');
                      gotoxy(25,4);textcolor(red);write('B');
                      textcolor(black);write('ack');
                    end;
                 end;
          end;
       end;
 end;
 
procedure zmazTstud;
 var st:Tstudent;
   porcis,pom:byte;
   volba:char;i:byte;
 begin
   plocha;
   okno(18,8,60,12,blue);clrscr;
   gotoxy(4,2);writeln('Write number of student to delete');
   okno(25,11,44,11,red);readln(porcis);plocha;
   if (porcis<1) or (porcis>FileSize(katalog)) then
     begin
       okno(15,8,65,12,blue);clrscr;okno(18,10,62,10,red);clrscr;
       gotoxy(2,1);
       write(' Student with number ',porcis,' not found!!! (B)ack ');
     end
    else begin
         seek(katalog,porcis-1);
         okno(20,5,60,15,blue);
         gotoxy(10,2);write('Student');
         with st do
          begin
            read(katalog,st);
            gotoxy(5,4);write('Name: ',meno,' Surname: ',priezvisko);
            gotoxy(6,5);write('Field of study: ',odbor);
            gotoxy(6,6);write('Class: ',kruzok);
            gotoxy(6,7);write('Favour: ',obluba);
            gotoxy(4,9);textcolor(red);write('D');
                  textcolor(black);write('elete???');
            gotoxy(30,9);textcolor(red);write('B');
                   textcolor(black);write('ack');
          end;
          repeat
          key:=readkey;
          if key=#0 then key:=readkey;
          case key of
              AltB: begin
                    plocha;
                    okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                    gotoxy(5,2);write('Student left unchanged.');
                    gotoxy(25,4);textcolor(red);write('B');
                          textcolor(black);write('ack');
                 end;
              AltD: begin
                    for i:=porcis to filesize(katalog)-1 do
                      begin
                        Read(Katalog,sT);
                        Seek(katalog,I-1);
                        write(Katalog,sT);
                        Seek(Katalog,I+1);
                      end;
                    seek(katalog,filesize(katalog)-1);
                    truncate(katalog);
                    plocha;
                    okno(25,8,55,12,blue);clrscr;
                    gotoxy(5,2);write('Student was deleted.');
                    gotoxy(25,4);textcolor(red);write('B');
                          textcolor(black);write('ack');
                 end;
          end;
          until (key=AltD) or (key=AltB);
       end;
 end;
 
procedure urobtxt;
 var txt:text;
   textak:string;st:Tstudent;
   porcis,i:byte;
 begin
   plocha;
   okno(25,8,55,12,blue);clrscr;gotoxy(8,2);write('Name of text file');
   okno(27,11,52,11,red);clrscr;readln(textak);plocha;
   textak:=textak+'.txt';
   assign(txt,textak);rewrite(txt);
   writeln(txt);
   write(txt,'List of students from file ',nazov,'.dat');
   writeln(txt);writeln(txt);
   writeln(txt,'Students:':13);writeln(txt);
   writeln(txt,' ':5,'Name':10,'Surname':20,'Field of study':25,'Class':13,' Favour');
   writeln(txt);
   for porcis:=1 to filesize(katalog) do
     begin
        seek(katalog,porcis-1);
        read(katalog,st);
        with st do
        begin
           writeln(txt,porcis:5,' ':3,
              Meno,' ':20-length(meno),
              priezvisko,' ':20-length(priezvisko),
              odbor,' ':20-length(odbor),
              kruzok,' ':7-length(kruzok),
              obluba,' ':3);
        end;
     end;
   close(txt);
 end;
 
 
                   {-------------------------------------}
                   {-------------------------zac programu}
 
 
begin 
textbackground(black);
clrscr;
koniec:=false;otv:=false;
cursoroff;
plocha;{HM};
repeat
   key:=readkey;
   if key=#0 then key:=readkey;
   case key of
        AltQ: begin
             key:=#0;
             repeat
             okno(25,9,50,11,red);clrscr;
             gotoxy(4,1);write('           ');
             gotoxy(4,2);write(' Really end??? Y/N ');
             gotoxy(4,3);write('           ');
             key:=readkey;
             if (key='y')or(key='z') then begin
                              if otv=true then begin close(katalog);otv:=false;end;
                              koniec:=true;
                            end
                   else plocha;
             until (key='y')or(key='n')or(key='z');
 
           end;
        AltF: begin
             fileM;
             key:=readkey;
             if key=#0 then key:=readkey;
             case key of
                  AltN: begin
                       novysub;
                     end;
                  AltO: begin
                       otvsub;
                     end;
                  AltM: begin
                       if otv=true then begin
                                  urobtxt;
                                end;
                     end;
                  AltC: begin
                       if otv=true then close(katalog);
                       otv:=false;plocha;
                     end;
                  AltB: plocha; end;
           end;
        AltE: begin
             if otv=true then
              begin
              editM;
              key:=readkey;
              if key=#0 then key:=readkey;
              case key of
                  AltN: begin
                       vlozTstud;
                     end;
                  AltE: begin
                       upravTstud;
                     end;
                  AltD: begin
                       zmazTstud;
                     end;
                  AltB: plocha; end;
              end;
           end;
        AltA: begin
             aboutM;
             key:=readkey;
              if key=#0 then key:=readkey;
              case key of
                  AltC: begin
                        credM;
                     end;
                  AltV: begin
                        versM;
                     end;
                  AltB: plocha;
              end;
           end;
        AltU: begin
             buttonM;
             repeat
              key:=readkey;
              if key=#0 then key:=readkey;
             until (key=AltB)or(key=esc);
             plocha;
           end;
        AltB: begin
             plocha;
           end;
   end;
 until koniec=true;
 
end.