Veľmi podarená hra na sposob SuperMario

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
milknuts.pngZrobil: Martin Koleček
Program: Milknuts.pasEngine.pas
Subor exe: Milknuts.exe
Mušiš mac: Milknuts.graMilknuts.snd

Veľmi podarená hra na sposob SuperMario. Grafika je podobná 8mi-bitovému NINTENDO.
{ MILKNUTS.PAS             Copyright (c) Martin Kolecek }
{ Velmi podarena hra na sposob SuperMario.             }
{ Grafika je podobna 8mi-bitovemu NINTENDO.             }
{                                  }
{ Author: Martin Kolecek                      }
{ Datum: 01.05.2011              http://www.trsek.com }
 
Program MilkNuts;
Uses Engine;
Type
 TVoda= Record
      Sprite: Byte; { ktery sprite se vykresluje 1 nebo 2 }
      Pocitadlo: Byte; { zpozdovani stridani spritu }
     End;
 
 TSplouch= Record
       Sprite: Byte; { ktery sprite se vykresluje }
       Pocitadlo: Byte; { zpozdovani stridani spritu }
       Je: Boolean; { True pokud Splouch do vody nastal }
      End;
 
 TDlazdice= Record
        X: Word; { souradnice X dlazdice [0..39] }
        Y: Byte; { souradnice Y dlazdice [0..24] }
        Vyska: Byte; { 1=je nepruchozi napr. plosina }
        Sprite: Byte; { cislo spritu ktery se ma vykreslovat }
        Typ: Byte; { 2=lana 4=odperovatko 5=voda }
       End;
 
 TSkok= Record
      Pocitadlo: Byte; { pocitadlo trvani skoku }
     End;
 
 TPlayer= Record
       X: Word; { souradnice X [0..303] - panak je velky 16x16 }
       Y: Byte; { souradnice Y [0..183] }
       StartX: Word; { pozice X pri startu levelu [0..303] }
       StartY: Byte; { pozice Y pri startu levelu [0..183] }
       LogY: Byte;  { Y ktere se nemeni pri skoku a padu - pro AI }
       Smer: Byte;  { jakym smerem player hledi }
       Sprite: Byte; { ktery sprite se ma vykreslovat }
       Pocitadlo:Byte; { na zpozdovani vykreslovani sprite }
       Zivoty: Byte; { pocet zbyvajicich zivotu }
       Harakiri: Boolean; { True pokud nastala sebevrazda BACKSPACE }
       DeathPocitadlo: Byte; { zpozdeni pro restart levelu a zivoty-1 }
       Score: Word; { score v jednom levelu }
       ScoreTotal: Longint; { score celkove max cca 120 000 }
       Skok: Boolean; { jestli nastal normalni skok }
       Skok2: Boolean; { jestli nastal veliky skok na odperovatku }
       Pad: Boolean; { True pokud player pada v gravitaci }
       Mrtvy: Boolean; { True pokud je mrtvy }
       Splouch: TSplouch; { viz. TSplouch }
       Vykreslovat: Boolean; { True=vykreslovat playera }
       Nausea: Boolean; { kdyz je hore nohama a oblbly }
       PWRLeft, PWRRight: Byte; { POWER doleva, doprava }
       PWRDown: Byte;      { POWER dolu }
       PWRLPocitadlo: Byte; { POWER doleva - zpozdovac }
       PWRRPocitadlo: Byte; { POWER doprava - zpozdovac }
       UpHelper,DownHelper: Byte; { zpozdeni pri splhani po lanech }
      End;
 
 TEnemy= Record
      RightPressed: Boolean; { stisk virtualni klavesy doprava }
      LeftPressed: Boolean; { stisk virtualni klavesy doleva }
      UpPressed: Boolean;  { stisk virtualni klavesy nahoru }
      DownPressed: Boolean; { stisk virtualni klavesy dolu }
      JumpPressed: Boolean; { stisk virtualni klavesy skok }
      LeftCounter: Byte; { zpozdovac doleva }
      RightCounter: Byte; { zpozdovac doprava }
      X: Word; { souradnice X [0..303] - enemy je velky 16x16 }
      Y: Byte; { souradnice Y [0..183] }
      LogY: Byte; { Y ktere se nemeni pri skoku a padu - pro AI }
      StartX: Word; { pozice X pri startu levelu [0..303] }
      StartY: Byte; { pozice Y pri startu levelu [0..183] }
      Smer: Byte;  { jakym smerem player hledi }
      Sprite: Byte; { ktery sprite se ma vykreslovat }
      Pocitadlo:Byte; { na zpozdovani vykreslovani sprite }
      Skok: Boolean; { jestli nastal normalni skok }
      Skok2: Boolean; { jestli nastal veliky skok na odperovatku }
      EnemySkok: TSkok; { uz si nepamatuju sorry }
      EnemySkok2: TSkok; { uz si nepamatuju sorry }
      Pad: Boolean; { True pokud player pada v gravitaci }
      Mrtvy: Boolean; { True pokud je mrtvy }
      Splouch: TSplouch; { viz. TSplouch }
      Vykreslovat: Boolean; { True=vykreslovat playera }
      Nausea: Boolean; { kdyz je hore nohama a oblbly }
      NauseaCounter: Byte; { pro zpozdeni zbrchani se z nausey }
      PWRLeft, PWRRight: Byte; { POWER doleva, doprava }
      PWRDown: Byte;      { POWER dolu }
      PWRLPocitadlo: Byte;   { POWER doleva - zpozdovac }
      PWRRPocitadlo: Byte;   { POWER doprava - zpozdovac }
      UpHelper,DownHelper: Byte; {pro zpozdeni pri splhani po lanech}
      LightLogic: Boolean; { True=chodi doleva doprava, False=Hard AI }
      Going: Boolean; { AI - True=jde doleva, False=jde doprava }
      RopesOnLeftFound: Boolean; { AI - True kdyz jsou lana nalezena }
      RopesOnRightFound: Boolean; { AI - True kdyz jsou lana nalezena }
      OnRopes: Boolean; { AI - True kdyz je na lanech }
      PathFreeL: Boolean; { AI - True kdyz je cesta volna - Left }
      PathFreeR: Boolean; { AI - True kdyz je cesta volna - Right }
     End;
 
 TOdperovatko= Record
         X: Word; { souradnice X [0..303] - odperovatko 16x16}
         Y: Byte; { souradnice Y [0..183] }
         Pocitadlo: Byte; { pocitadlo trvani odperovani }
         Sprite: Byte; { cislo spritu stlaceni odperovatka }
         Activ: Boolean; { True kdyz je stlacene }
         Power: Byte; { POWER odperovani viz. skok a skok2 }
         MEM: Boolean; { pamet odperovatka }
        End;
 
 TItem= Record
      X: Word; { souradnice X [0..303] - item je velky 16x16 }
      Y: Byte; { souradnice Y [0..183] }
      Sebrany: Boolean; { True pokud je predmet uz sebrany }
      Pocitadlo: Byte; { pocitadlo pro zobrazeni leticiho score+ }
     End;
 
 TBonusItem= Record
        MinY,MaxY: Byte; {minimalni a maximalni Y}
        Go: Boolean;    {True kdyz jde dolu , False nahoru}
        Pocitadlo: Byte;  {zpozdovac}
       End;
 
 TVzducholod= Record
         Leta: Boolean;  {True=v levelu leta vzducholod}
         X: Word;     {souradnice X [10..287]}
         Y: Byte;     {souradnice Y [0..183]}
         Sprite: Byte;  {ktery sprite vykreslovat}
         Going: Boolean; {True=jde doprava}
         Xct1,Xct2: Byte; {zpozdovace vykreslovani}
         UhelInt: Word;  {uhel pro sinusovku 0..360}
         UhelRad: Real;  {uhel v radianech pro sin}
         SinusY: Real;  {sinus Y}
         K: Byte;     {Y rozsah letu}
         P: Byte;     {Y osa letu}
        End;
 
 TDomecek= Record
       X: Word; { souradnice X [0..287] - domecek 32x40 }
       Y: Byte; { souradnice Y [0..159] }
       Otevreno: Boolean; { True pokud jsou otevrene dvere }
      End;
 
 TCas= Record
     Minuty: Byte; { minuty }
     Vteriny: Byte; { vteriny }
     CT: Word;   { odpocet }
     Bool: Boolean; { suda/licha vterina }
    End;
 
 TBonus= Record
      Round: Boolean;   {True = toto kolo je Bonus Round}
      Item: array[0..5] of TBonusItem; {Itemy v Bonus Round}
     End;
 
Var
 StartGame: Boolean;       {True=zacit novou hru}
 EndingGame: Boolean;      {True=ukoncit hru - navrat do Main Menu}
 MMframe,MMfps,MMprodleva: Word; {fps v Main Menu}
 frame,fps,prodleva: Word;    {fps ve hre}
 ShowFPS: Boolean;        {True=zobrazovat FPS ve hre}
 fpsButtonF: Byte;        {zpozdeni pri stisku F pro FPS}
 Vsync: Boolean;         {True=cekat na vykreslovaci paprsek}
 CisloLevelu: Byte;       {ktery level nasleduje}
 StartovaciLevel: Byte;     {na kterem levelu zacit hru}
 PosledniLevel: Byte;      {na kterem levelu je game over}
 EndingPlay: Boolean;      {True=ukoncit cely program}
 GameCompleted: Boolean;     {True=uspesne dohrana cela hra}
 GratzOver: Boolean;       {True=muzeme pokracovat v gratulations}
 LevelCompleted: Boolean;    {True=tento level je dokonceny}
 StartLevel: Boolean;      {True=zacit hru v tomto levelu}
 VyuctovaniCasu: Boolean;    {True=cas je vyuctovan}
 VyuctovaniScore: Boolean;    {True=score je vyuctovano}
 Skip: Boolean;         {True=preskoceni vyuctovani score}
 Cas: TCas;           {viz TCas}
 
 Voda: TVoda;          {Voda}
 Player: TPlayer;        {Hrac}
 Skok: TSkok;          {Maly skok hrace}
 Skok2: TSkok;          {Veliky skok hrace na odperovatku}
 Enemy: array[0..3] of TEnemy;  {Enemiove}
 A: Byte;            {Enemy index - Enemy[A]}
 Odperovatko: TOdperovatko;   {Odperovatko}
 Domecek: TDomecek;       {Domecek}
 Bonus: TBonus;         {Bonus Round}
 Vzducholod: TVzducholod;    {Vzducholod}
 
 Item: array[0..6] of TItem;   {Predmety}
 Dlazdice: array[0..999] of TDlazdice; {Dlazdice}
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROCEDURY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure Initialize;
Begin
 LoadGrPage('C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\MILKNUTS\DAtA\milknuts.gra',0);
 LoadBlok(0,0,0,0,159,99,Buffer[1]);
 
 LoadBlokM(0,150,40,16,47,23,Buffer[1]); {voda splouch}
 
 LoadBlokM(248,32,48,32,55,47,Buffer[1]); {vrtulka 1}
 LoadBlokM(248,48,48,48,55,63,Buffer[1]); {vrtulka 2}
 LoadBlokM(248,64,48,64,55,71,Buffer[1]); {vrtulka 3}
 LoadBlokM(256,32,56,32,79,47,Buffer[1]); {vzducholod}
 
 LoadBlokM( 0,100, 0,0,15,15,Buffer[1]);
 LoadBlokM(16,100,16,0,31,15,Buffer[1]);
 LoadBlokM(32,100,32,0,47,15,Buffer[1]);
 LoadBlokM(48,100,48,0,63,15,Buffer[1]);
 LoadBlokM(64,100,64,0,79,15,Buffer[1]);
 
 LoadBlokM( 80,132, 80,32, 95,47,Buffer[1]);
 LoadBlokM( 96,132, 96,32,111,47,Buffer[1]);
 LoadBlokM(112,132,112,32,127,47,Buffer[1]);
 LoadBlokM(128,132,128,32,143,47,Buffer[1]);
 LoadBlokM(144,132,144,32,159,47,Buffer[1]);
 
 LoadSNDFile('C:\SOURCES\PROJECTS\GAMES\MILKNUTS\DAtA\milknuts.snd',0);
 StartGame:=False;
 EndingGame:=False;
 MMprodleva:=10; MMframe:=0; MMfps:=0;         {Main Menu FPS}
 prodleva:=10; frame:=0; fps:=0; ShowFPS:=False;     {Game FPS}
 Vsync:=False;
 EndingPlay:=False;
 GameCompleted:=False;
 Player.Zivoty:=3;
 Player.Mrtvy:=False;
 Player.ScoreTotal:=0;
 StartovaciLevel:=1;
 PosledniLevel:=10;
End;
 
 
Function GetCisloDlazdice(X,Y:Word):Word;
Var Xa,Ya: Byte;
Begin
 Xa:=Trunc(X/8); Ya:=Trunc(Y/8);
 GetCisloDlazdice:=Ya*40+Xa;
End;
 
 
Procedure InitLevel(LevelNumber:Byte); {nastaveni levelu pred samotnou hrou}
Var X,Y,I,helper: Word;
Begin
 {Bonus Round}
 Bonus.Round:=False;
 
 {Vzducholod}
 Vzducholod.Leta:=False;
 
 {nastaveni dlazdic}
 I:=0;
 For Y:=0 to 24 do
 Begin
  For X:=0 to 39 do
  Begin
   Dlazdice[I].X:=X*8;  Dlazdice[I].Y:=Y*8;
   Dlazdice[I].Typ:=0;  Dlazdice[I].Vyska:=0;
   Inc(I);
  End;
 End;
 
 {nastaveni vody}
 For I:=0 to 39 do Dlazdice[960+I].Typ:=5; {voda}
 Voda.Sprite:=0; Voda.pocitadlo:=0;
 
 {smazani pozadi}
 ClearPage(Buffer[2]);
 
 Case LevelNumber of
  1: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 01 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=881 to 884 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=889 to 918 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=231 to 238 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=0 to 18 do Dlazdice[120+(I*40)+29].Typ:=2;
     For I:=0 to 18 do Dlazdice[120+(I*40)+28].Typ:=2;
     For I:=431 to 438 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=631 to 638 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=401 to 414 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=495 to 498 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=419 to 426 do Dlazdice[I].Typ:=1;
{XXXXXXXXX LEVEL 01 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=16; Player.StartY:=160;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=196; Enemy[0].StartY:=160;
     Enemy[0].LightLogic:=True;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=284; Enemy[1].StartY:=104;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=284; Enemy[2].StartY:=64;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=128; Odperovatko.Y:=80;
 
     Item[0].X:=256; Item[0].Y:=64;
     Item[1].X:=256; Item[1].Y:=104;
     Item[2].X:=256; Item[2].Y:=160;
     Item[3].X:=56; Item[3].Y:=64;
     Item[4].X:=72; Item[4].Y:=64;
     Item[5].X:=88; Item[5].Y:=64;
     Item[6].X:=24; Item[6].Y:=64;
 
     {domecek}
     Domecek.X:=264; Domecek.Y:=0;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 1 prepare End}
 
  2: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 02 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=882 to 890 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=895 to 905 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=170 to 188 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=193 to 197 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=570 to 585 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=590 to 591 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=596 to 597 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=671 to 676 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     Dlazdice[631].Typ:=1; Dlazdice[636].Typ:=3;
     For I:=0 to 18 do Dlazdice[120+(I*40)+8].Typ:=2;
     For I:=0 to 18 do Dlazdice[120+(I*40)+7].Typ:=2;
     For I:=910 to 913 do Dlazdice[I].Typ:=3;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 02 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=275; Player.StartY:=16;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=140; Enemy[0].StartY:=96;
     Enemy[0].LightLogic:=True;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=140; Enemy[1].StartY:=160;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=80; Enemy[2].StartY:=16;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=264; Odperovatko.Y:=112;
 
     Item[0].X:=40; Item[0].Y:=64;
     Item[1].X:=265; Item[1].Y:=64;
     Item[2].X:=100; Item[2].Y:=96;
     Item[3].X:=40; Item[3].Y:=80;
     Item[4].X:=248; Item[4].Y:=160;
     Item[5].X:=120; Item[5].Y:=96;
     Item[6].X:=24; Item[6].Y:=160;
 
     Domecek.X:=160; Domecek.Y:=136;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 2 prepare End}
 
  3: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 03 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=0 to 11 do Dlazdice[440+(I*40)+19].Typ:=2;
     For I:=0 to 11 do Dlazdice[440+(I*40)+20].Typ:=2;
     For I:=902 to 906 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=912 to 915 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=244 to 255 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=0 to 7 do Dlazdice[200+(I*40)+1].Typ:=2;
     For I:=0 to 7 do Dlazdice[200+(I*40)+2].Typ:=2;
     For I:=484 to 497 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=380 to 381 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=266 to 277 do Dlazdice[I].Typ:=3;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 03 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=264; Player.StartY:=160;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=64; Enemy[0].StartY:=32;
     Enemy[0].LightLogic:=True;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=40; Enemy[1].StartY:=80;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=240; Enemy[2].StartY:=32;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=160; Odperovatko.Y:=56;
 
     Item[0].X:=188; Item[0].Y:=160;
     Item[1].X:=260; Item[1].Y:=32;
     Item[2].X:=60; Item[2].Y:=80;
     Item[3].X:=40; Item[3].Y:=32;
     Item[4].X:=280; Item[4].Y:=32;
     Item[5].X:=84; Item[5].Y:=80;
     Item[6].X:=104; Item[6].Y:=32;
 
     Domecek.X:=64; Domecek.Y:=8;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 3 prepare End}
 
  4: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 04 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=686 to 699 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=406 to 419 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=0 to 8 do Dlazdice[360+(I*40)+3].Typ:=2;
     For I:=0 to 8 do Dlazdice[360+(I*40)+4].Typ:=2;
     For I:=882 to 899 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=904 to 907 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=912 to 915 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=0 to 13 do Dlazdice[360+(I*40)+21].Typ:=2;
     For I:=0 to 13 do Dlazdice[360+(I*40)+22].Typ:=2;
     For I:=424 to 427 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[160+(I*40)+29].Typ:=2;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[160+(I*40)+30].Typ:=2;
     For I:=432 to 435 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=232 to 237 do Dlazdice[I].Typ:=13;
     For I:=222 to 227 do Dlazdice[I].Typ:=13;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 04 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=64; Player.StartY:=64;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=64; Enemy[0].StartY:=120;
     Enemy[0].LightLogic:=False;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=56; Enemy[1].StartY:=160;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=112; Enemy[2].StartY:=160;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=232; Odperovatko.Y:=176;
 
     Item[0].X:=280; Item[0].Y:=24;
     Item[1].X:=144; Item[1].Y:=120;
     Item[2].X:=104; Item[2].Y:=160;
     Item[3].X:=184; Item[3].Y:=24;
     Item[4].X:=128; Item[4].Y:=120;
     Item[5].X:=124; Item[5].Y:=64;
     Item[6].X:=304; Item[6].Y:=154;
 
     Domecek.X:=80; Domecek.Y:=96;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 4 prepare End}
 
  5: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 05 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=321 to 323 do Dlazdice[I].Typ:=14;
     For I:=328 to 344 do Dlazdice[I].Typ:=14;
     For I:=349 to 355 do Dlazdice[I].Typ:=14;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[280+(I*40)+26].Typ:=2;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[280+(I*40)+27].Typ:=2;
     For I:=842 to 864 do Dlazdice[I].Typ:=14;
     For I:=869 to 877 do Dlazdice[I].Typ:=14;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 05 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Vzducholod}
     Vzducholod.Leta:=True; {zapnout vzducholod}
     Vzducholod.Going:=True; {jde nejdriv doprava}
     Vzducholod.X:=10;
     Vzducholod.K:=37;
     Vzducholod.P:=120;
     Vzducholod.Sprite:=1;
     Vzducholod.UhelInt:=180;
 
     {Player XY}
     Player.StartX:=264; Player.StartY:=48;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=264; Enemy[0].StartY:=152;
     Enemy[0].LightLogic:=True;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=128; Enemy[1].StartY:=48;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=32; Enemy[2].StartY:=152;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=40; Odperovatko.Y:=64;
 
     Item[0].X:=72; Item[0].Y:=152;
     Item[1].X:=90; Item[1].Y:=152;
     Item[2].X:=108; Item[2].Y:=152;
     Item[3].X:=272; Item[3].Y:=152;
     Item[4].X:=128; Item[4].Y:=48;
     Item[5].X:=13; Item[5].Y:=48;
     Item[6].X:=40; Item[6].Y:=24;
 
     Domecek.X:=64; Domecek.Y:=24;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 5 prepare End}
 
  6: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 06 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=486 to 495 do Dlazdice[I].Typ:=15;
     For I:=500 to 516 do Dlazdice[I].Typ:=15;
     For I:=0 to 10 do Dlazdice[440+(I*40)+3].Typ:=2;
     For I:=0 to 10 do Dlazdice[440+(I*40)+4].Typ:=2;
     For I:=846 to 855 do Dlazdice[I].Typ:=15;
     For I:=860 to 869 do Dlazdice[I].Typ:=15;
     For I:=874 to 879 do Dlazdice[I].Typ:=15;
     For I:=840 to 841 do Dlazdice[I].Typ:=15;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 06 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=264; Player.StartY:=80;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=168; Enemy[0].StartY:=152;
     Enemy[0].LightLogic:=True;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=88; Enemy[1].StartY:=152;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=64; Enemy[2].StartY:=80;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=136; Odperovatko.Y:=96;
 
     Item[0].X:=104; Item[0].Y:=80;
     Item[1].X:=88; Item[1].Y:=152;
     Item[2].X:=196; Item[2].Y:=152;
     Item[3].X:=168; Item[3].Y:=80;
     Item[4].X:=108; Item[4].Y:=152;
     Item[5].X:=176; Item[5].Y:=152;
     Item[6].X:=136; Item[6].Y:=48;
 
     Domecek.X:=64; Domecek.Y:=56;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 6 prepare End}
 
  7: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 07 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=601 to 605 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=610 to 620 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=0 to 7 do Dlazdice[560+(I*40)+7].Typ:=2;
     For I:=0 to 7 do Dlazdice[560+(I*40)+8].Typ:=2;
     For I:=850 to 867 do Dlazdice[I].Typ:=1;
     For I:=872 to 876 do Dlazdice[I].Typ:=1;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 07 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     Bonus.Round:=True;
     Bonus.Item[0].MinY:=4;  Bonus.Item[0].MaxY:=12;
     Bonus.Item[1].MinY:=5;  Bonus.Item[1].MaxY:=18;
     Bonus.Item[2].MinY:=4;  Bonus.Item[2].MaxY:=18;
     Bonus.Item[3].MinY:=3;  Bonus.Item[3].MaxY:=12;
     Bonus.Item[4].MinY:=3;  Bonus.Item[4].MaxY:=18;
     Bonus.Item[5].MinY:=2;  Bonus.Item[5].MaxY:=18;
 
     {Player XY}
     Player.StartX:=136; Player.StartY:=152;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=1; Enemy[0].StartY:=160;
     Enemy[0].LightLogic:=True;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=1; Enemy[1].StartY:=160;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=1; Enemy[2].StartY:=160;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=0; Odperovatko.Y:=176;
 
     Item[0].X:=8;  Item[0].Y:=40;
     Item[1].X:=184; Item[1].Y:=64;
     Item[2].X:=256; Item[2].Y:=88;
     Item[3].X:=32; Item[3].Y:=40;
     Item[4].X:=208; Item[4].Y:=64;
     Item[5].X:=280; Item[5].Y:=88;
     Item[6].X:=136; Item[6].Y:=104;
 
     Domecek.X:=104; Domecek.Y:=80;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 7 prepare End}
 
  8: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 08 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=894 to 903 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=721 to 729 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=0 to 10 do Dlazdice[480+(I*40)+11].Typ:=2;
     For I:=0 to 10 do Dlazdice[480+(I*40)+12].Typ:=2;
     For I:=748 to 758 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=0 to 10 do Dlazdice[480+(I*40)+25].Typ:=2;
     For I:=0 to 10 do Dlazdice[480+(I*40)+26].Typ:=2;
     For I:=534 to 536 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=541 to 543 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=0 to 8 do Dlazdice[200+(I*40)+18].Typ:=2;
     For I:=0 to 8 do Dlazdice[200+(I*40)+19].Typ:=2;
     For I:=241 to 256 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=261 to 269 do Dlazdice[I].Typ:=3;
     For I:=274 to 278 do Dlazdice[I].Typ:=3;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 08 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=284; Player.StartY:=32;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=40; Enemy[0].StartY:=128;
     Enemy[0].LightLogic:=False;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=296; Enemy[1].StartY:=128;
     Enemy[1].LightLogic:=True;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=148; Enemy[2].StartY:=160;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=248; Odperovatko.Y:=48;
 
     Item[0].X:=112; Item[0].Y:=88;
     Item[1].X:=16; Item[1].Y:=128;
     Item[2].X:=280; Item[2].Y:=128;
     Item[3].X:=168; Item[3].Y:=88;
     Item[4].X:=48; Item[4].Y:=128;
     Item[5].X:=248; Item[5].Y:=128;
     Item[6].X:=112; Item[6].Y:=160;
 
     Domecek.X:=128; Domecek.Y:=136;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 8 prepare End}
 
  9: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 09 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=194 to 198 do Dlazdice[I].Typ:=16;
     For I:=282 to 287 do Dlazdice[I].Typ:=16;
     For I:=522 to 527 do Dlazdice[I].Typ:=16;
     For I:=936 to 937 do Dlazdice[I].Typ:=16;
     For I:=802 to 807 do Dlazdice[I].Typ:=16;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[240+(I*40)+9].Typ:=2;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[240+(I*40)+10].Typ:=2;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[120+(I*40)+16].Typ:=2;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[120+(I*40)+17].Typ:=2;
     For I:=0 to 17 do Dlazdice[120+(I*40)+25].Typ:=2;
     For I:=0 to 17 do Dlazdice[120+(I*40)+26].Typ:=2;
     For I:=0 to 17 do Dlazdice[120+(I*40)+31].Typ:=2;
     For I:=0 to 17 do Dlazdice[120+(I*40)+32].Typ:=2;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 09 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=284; Player.StartY:=16;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=32; Enemy[0].StartY:=40;
     Enemy[0].LightLogic:=False;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=32; Enemy[1].StartY:=144;
     Enemy[1].LightLogic:=False;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=32; Enemy[2].StartY:=88;
     Enemy[2].LightLogic:=False;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=128; Odperovatko.Y:=168;
 
     Item[0].X:=184; Item[0].Y:=88;
     Item[1].X:=144; Item[1].Y:=24;
     Item[2].X:=20; Item[2].Y:=144;
     Item[3].X:=184; Item[3].Y:=112;
     Item[4].X:=144; Item[4].Y:=40;
     Item[5].X:=44; Item[5].Y:=144;
     Item[6].X:=32; Item[6].Y:=88;
 
     Domecek.X:=24; Domecek.Y:=16;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 9 prepare End}
 
  10: Begin
{XXXXXXXXX LEVEL 10 - XXXXXXXXXXXX PANELY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
     For I:=161 to 166 do Dlazdice[I].Typ:=17;
     For I:=171 to 184 do Dlazdice[I].Typ:=17;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[120+(I*40)+8].Typ:=2;
     For I:=0 to 14 do Dlazdice[120+(I*40)+9].Typ:=2;
     For I:=691 to 695 do Dlazdice[I].Typ:=17;
     For I:=700 to 704 do Dlazdice[I].Typ:=17;
     For I:=0 to 6 do Dlazdice[640+(I*40)+26].Typ:=2;
     For I:=0 to 6 do Dlazdice[640+(I*40)+27].Typ:=2;
     For I:=909 to 917 do Dlazdice[I].Typ:=17;
     For I:=420 to 424 do Dlazdice[I].Typ:=172;
     For I:=0 to 3 do Dlazdice[360+(I*40)+17].Typ:=2;
     For I:=0 to 3 do Dlazdice[360+(I*40)+18].Typ:=2;
     For I:=0 to 7 do Dlazdice[120+(I*40)+26].Typ:=2;
     For I:=0 to 7 do Dlazdice[120+(I*40)+27].Typ:=2;
     For I:=309 to 318 do Dlazdice[I].Typ:=17;
     For I:=881 to 904 do Dlazdice[I].Typ:=17;
 
{XXXXXXXXX LEVEL 10 - PLAYER ENEMIES ODPEROVATKO ITEMS DOMECEK CAS XXXXXXXXX}
     {Player XY}
     Player.StartX:=24; Player.StartY:=16;
 
     {Enemy0}
     Enemy[0].StartX:=136; Enemy[0].StartY:=120;
     Enemy[0].LightLogic:=False;
     Enemy[0].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy1}
     Enemy[1].StartX:=264; Enemy[1].StartY:=40;
     Enemy[1].LightLogic:=False;
     Enemy[1].Vykreslovat:=True;
 
     {Enemy2}
     Enemy[2].StartX:=264; Enemy[2].StartY:=160;
     Enemy[2].LightLogic:=True;
     Enemy[2].Vykreslovat:=True;
 
     {odperovatko}
     Odperovatko.X:=136; Odperovatko.Y:=136;
 
     Item[0].X:=172; Item[0].Y:=120;
     Item[1].X:=48; Item[1].Y:=48;
     Item[2].X:=248; Item[2].Y:=40;
     Item[3].X:=102; Item[3].Y:=120;
     Item[4].X:=48; Item[4].Y:=72;
     Item[5].X:=280; Item[5].Y:=40;
     Item[6].X:=172; Item[6].Y:=64;
 
     Domecek.X:=264; Domecek.Y:=136;
     {cas}
     Cas.CT:=300;
    End; {Level 10 prepare End}
 
 End; {Case End}
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEVEL SETUP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
 {nastaveni dlazdic}
 I:=0;
 For Y:=0 to 24 do
 Begin
  For X:=0 to 39 do
  Begin
   Case Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Typ of
   1: Begin {panel}
      WriteBlok(X*8,Y*8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
      Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Vyska:=1;
     End;
   2: Begin {lana}
      WriteSprite(X*8,Y*8,64,16,71,23,Buffer[1],Buffer[2]);
     End;
   3: Begin {zdivo}
      WriteBlok(X*8,Y*8,48,16,55,23,Buffer[1],Buffer[2]);
      Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Vyska:=1;
     End;
   13: Begin {panel 2}
      WriteBlok(X*8,Y*8,72,16,79,23,Buffer[1],Buffer[2]);
      Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Vyska:=1;
     End;
   14: Begin {zeleny blok}
      WriteBlok(X*8,Y*8,48,24,55,31,Buffer[1],Buffer[2]);
      Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Vyska:=1;
     End;
   15: Begin {modry blok}
      WriteBlok(X*8,Y*8,56,24,63,31,Buffer[1],Buffer[2]);
      Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Vyska:=1;
     End;
   16: Begin {cerveny blok}
      WriteBlok(X*8,Y*8,64,24,71,31,Buffer[1],Buffer[2]);
      Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Vyska:=1;
     End;
   17: Begin {zluty blok}
      WriteBlok(X*8,Y*8,72,24,79,31,Buffer[1],Buffer[2]);
      Dlazdice[GetCisloDlazdice(X*8,Y*8)].Vyska:=1;
     End;
   End; {Case End}
   Inc(I);
  End;
 End;
 
 {nastaveni playera}
 Player.Splouch.Je:=False;
 Player.Splouch.Pocitadlo:=0;
 Player.Score:=0;
 Player.Smer:=1;
 Player.Sprite:=1;
 Player.Vykreslovat:=True;
 Player.Mrtvy:=False;
 Player.Harakiri:=False;
 Player.DeathPocitadlo:=0;
 Player.Nausea:=False;
 Player.X:=Player.StartX;
 Player.Y:=Player.StartY;
 Player.LogY:=Player.StartY;
 Player.Skok:=False; Skok.Pocitadlo:=0; {!! JUMP !!}
 Player.Skok2:=False; Skok2.Pocitadlo:=0; {!! JUMP !!}
 Player.UpHelper:=0; Player.DownHelper:=0; {zpozdeni pri splhani}
 Player.PWRLeft:=0;
 Player.PWRRight:=0;
 Player.PWRDown:=0;
 Player.PWRLPocitadlo:=0;
 Player.PWRRPocitadlo:=0;
 
 {nastaveni enemies}
 For A:=0 to 2 do
 Begin
  Enemy[A].Smer:=1;
  Enemy[A].Sprite:=1;
  Enemy[A].X:=Enemy[A].StartX;
  Enemy[A].Y:=Enemy[A].StartY;
  Enemy[A].LogY:=Enemy[A].StartY;
  Enemy[A].RopesOnLeftFound:=False;
  Enemy[A].RopesOnRightFound:=False;
  Enemy[A].OnRopes:=False;
  Enemy[A].RightCounter:=0;
  Enemy[A].LeftCounter:=0;
  Enemy[A].Skok:=False; Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo:=0; {!! JUMP !!}
  Enemy[A].Skok2:=False; Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo:=0; {!! JUMP !!}
  Enemy[A].UpHelper:=0; Enemy[A].DownHelper:=0; {zpozdeni pri splhani}
  Enemy[A].PWRLeft:=0;
  Enemy[A].PWRRight:=0;
  Enemy[A].PWRDown:=0;
  Enemy[A].PWRLPocitadlo:=0;
  Enemy[A].PWRRPocitadlo:=0;
  Enemy[A].Mrtvy:=False;
 End;
 
 {nastaveni odperovatka}
 Odperovatko.Sprite:=1;
 Odperovatko.Activ:=False;
 Odperovatko.Pocitadlo:=0;
 Odperovatko.MEM:=False;
 {dlazdice odperovatka}
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Vyska:=1;
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Vyska:=1;
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y+8)].Vyska:=1;
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y+8)].Vyska:=1;
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Typ:=4;
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Typ:=4;
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y+8)].Typ:=4;
 Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y+8)].Typ:=4;
 
 {nastaveni itemu 0..6}
 For I:=0 to 6 do
 Begin
  Item[I].Sebrany:=False; Item[I].Pocitadlo:=0;
  Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,Item[I].Y)].Typ:=I+6;
  Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,Item[I].Y)].Typ:=I+6;
  Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,Item[I].Y+8)].Typ:=I+6;
  Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,Item[I].Y+8)].Typ:=I+6;
 End;
 
 {nastaveni domecku}
 Domecek.Otevreno:=False;
 {nastaveni casu}
 Cas.Bool:=False;
 {level dokonceny}
 LevelCompleted:=False;
 {ENTER=START}
 StartLevel:=False;
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FRAME ENGINE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure NacitaniKlaves;
Begin
{Up} If Key[72]=True then
   Begin
    If (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Pad=False) and (Player.Mrtvy=False) and
      (Player.DeathPocitadlo=0) then Player.Smer:=3;
 
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+7)].Typ=2) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X,Player.Y-1)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y-1)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+15,Player.Y-1)].Vyska=0) and
      (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Mrtvy=False) and (Player.DeathPocitadlo=0) and
      (Player.Pad=False) then
    Begin {krok nahoru volny}
     Player.Pad:=False;
     If Player.Y>0 then
     Begin
      Inc(Player.UpHelper);
      If Player.UpHelper=3 then
      Begin Dec(Player.LogY); Dec(Player.Y); Player.UpHelper:=0; End;
     End;
    End;
   End;
 
{Left} If Key[75]=True then
   If Player.Nausea=False then
   Begin
    If (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Pad=False) and (Player.Mrtvy=False) and
      (Player.DeathPocitadlo=0) then Player.Smer:=2;
 
    If (Player.Pad=False) and (Player.Splouch.Je=False) and
      (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Mrtvy=False) and (Player.DeathPocitadlo=0) then
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X-1,Player.Y)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X-1,Player.Y+8)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X-1,Player.Y+15)].Vyska=0) and
      (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Mrtvy=False) and (Player.DeathPocitadlo=0) and
      (Player.Pad=False) then
    Begin {krok doleva volny}
     If Player.X>0 then Dec(Player.X) else Player.X:=303;
    End;
    If (Player.Pad=False) and (Player.Skok2=False) and (Player.Skok=False) then
    Begin If Player.PWRLeft<10 then Inc(Player.PWRLeft); Player.PWRRight:=0; End;
   End;
 
{Down} If Key[80]=True then
   Begin
    If (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Pad=False) and (Player.Mrtvy=False) and
      (Player.DeathPocitadlo=0) then Player.Smer:=4;
 
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=2) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+16)].Vyska<>1) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X,Player.Y+16)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+16)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+15,Player.Y+16)].Vyska=0) and
      (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Mrtvy=False) and (Player.DeathPocitadlo=0) and
      (Player.Pad=False) then
    Begin {krok dolu volny}
     Player.Pad:=False;
     If Player.Y<183 then
     Begin
      Inc(Player.DownHelper);
      If Player.DownHelper=3 then
      Begin Inc(Player.LogY); Inc(Player.Y); Player.DownHelper:=0; End;
     End;
    End;
   End;
 
{Right} If Key[77]=True then
   If Player.Nausea=False then
   Begin
    If (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Pad=False) and (Player.Mrtvy=False) and
      (Player.DeathPocitadlo=0) then Player.Smer:=1;
 
    If (Player.Pad=False) and (Player.Splouch.Je=False) and
      (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Mrtvy=False) and (Player.DeathPocitadlo=0) then
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+16,Player.Y)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+16,Player.Y+8)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+16,Player.Y+15)].Vyska=0) and
      (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) and
      (Player.Mrtvy=False) and (Player.DeathPocitadlo=0) and
      (Player.Pad=False) then
    Begin {krok doprava volny}
     If Player.X<303 then Inc(Player.X) else Player.X:=0;
    End;
    If (Player.Pad=False) and (Player.Skok2=False) and (Player.Skok=False) then
    Begin If Player.PWRRight<10 then Inc(Player.PWRRight); Player.PWRLeft:=0; End;
   End;
 
{Space} If Key[57]=True then { !!! SKOK !!! }
   Begin
    If ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+2,Player.Y+16)].Vyska=1) or
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+13,Player.Y+16)].Vyska=1)) and
      (Player.Skok=False) and (Player.Mrtvy=False) and (Player.DeathPocitadlo=0) then
      Begin
       Player.Skok:=True;
       PlaySound(1);
      End;
    If Player.Pad=True then
    Begin
     Key[57]:=False;
     Player.PWRDown:=25;
    End;
    If Player.Nausea=True then Player.Nausea:=False;
   End;
 
{Esc} If Key[1]=True then
   Begin
    EndingPlay:=True;
    EndingGame:=True;
    StartGame:=False;
    Player.Mrtvy:=True;
   End;
 
{BackSpace} If Key[14]=True then
   Begin
    If Player.Harakiri=False then Dec(Player.Zivoty);
    Player.Harakiri:=True;
    Player.Mrtvy:=True;
    Player.Vykreslovat:=False;
    StartGame:=False;
    If (Player.Zivoty=0) and (Player.Harakiri=True) then
    Begin {game over}
     EndingPlay:=True;
     StartGame:=False;
    End;
   End;
 
{F}  If Key[33]=True then {show FPS}
   Begin
    If fpsButtonF<15 then Inc(fpsButtonF) else fpsButtonF:=0;
    If fpsButtonF=15 then
    Begin
     If ShowFPS=False then ShowFPS:=True else ShowFPS:=False;
    End;
   End;
End;
 
 
Procedure UmelaInteligence1;
 
{4x} Procedure AI1_SearchLeft; {hleda lana doleva !! SEARCH LEFT !!}
   Var I: Byte;
   Begin
    If (Enemy[A].OnRopes=False) and (Enemy[A].RopesOnRightFound=False) then
    Begin
     For I:=Trunc(Enemy[A].X/8) downto 0 do
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(I*8,Enemy[A].Y+15)].Typ=2
      then Begin Enemy[A].RopesOnLeftFound:=True; Break; End
      else Begin Enemy[A].RopesOnLeftFound:=False; End;
     End;
    End;
   End;
 
{4x} Procedure AI1_SearchRight; {hleda lana doprava !! SEARCH RIGHT !!}
   Var I: Byte;
   Begin
    If (Enemy[A].OnRopes=False) and (Enemy[A].RopesOnLeftFound=False) then
    Begin
      For I:=Trunc(Enemy[A].X/8) to 39 do
      Begin
       If Dlazdice[GetCisloDlazdice(I*8,Enemy[A].Y+15)].Typ=2
       then Begin Enemy[A].RopesOnRightFound:=True; Break; End
       else Begin Enemy[A].RopesOnRightFound:=False; End;
      End;
    End;
   End;
 
{2x} Procedure AI1_GoLeft; {nasel lana vlevo tak tam jde - !! GO LEFT !!}
   Begin
    If (Enemy[A].OnRopes=False) and (Enemy[A].RopesOnLeftFound=True) and
      (Enemy[A].Pad=False) then
    Begin
      If not ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X,Enemy[A].Y+8)].Typ=2) and
          (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+15,Enemy[A].Y+8)].Typ=2))
      then Begin Enemy[A].LeftPressed:=True; Enemy[A].RightPressed:=False; End
      else Begin Enemy[A].OnRopes:=True; End;
    End;
   End;
 
{2x} Procedure AI1_GoRight; {nasel lana vpravo tak tam jde - !! GO RIGHT !!}
   Begin
    If (Enemy[A].OnRopes=False) and (Enemy[A].RopesOnRightFound=True) and
      (Enemy[A].Pad=False) then
     Begin
      If not ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X,Enemy[A].Y+7)].Typ=2) and
          (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+15,Enemy[A].Y+7)].Typ=2))
      then Begin Enemy[A].LeftPressed:=False; Enemy[A].RightPressed:=True; End
      else Begin Enemy[A].OnRopes:=True; End;
     End;
   End;
 
{2x} Procedure AI1_SearchThenGo;
   Begin
    {player je vlevo a enemy vpravo - hleda nejdriv doleva}
    If Enemy[A].X>Player.X then
    Begin
     AI1_SearchLeft; {hleda lana doleva !! SEARCH LEFT !!}
     AI1_SearchRight; {hleda lana doprava !! SEARCH RIGHT !!}
    End;
 
    {player je vpravo a enemy vlevo - hleda nejdriv doprava}
    If Enemy[A].X<=Player.X then
    Begin
     AI1_SearchRight; {hleda lana doprava !! SEARCH RIGHT !!}
     AI1_SearchLeft; {hleda lana doleva !! SEARCH LEFT !!}
    End;
 
    AI1_GoLeft; {nasel lana vlevo tak tam jde - !! GO LEFT !!}
    AI1_GoRight; {nasel lana vpravo tak tam jde - !! GO RIGHT !!}
   End;
 
Begin
{vynulovat virtualni klavesy:}
 Enemy[A].LeftPressed:=False;
 Enemy[A].RightPressed:=False;
 Enemy[A].UpPressed:=False;
 Enemy[A].DownPressed:=False;
 Enemy[A].JumpPressed:=False;
 Enemy[A].PathFreeL:=False;
 Enemy[A].PathFreeR:=False;
 
{jednoducha logika pouze doleva doprava:}
 If Enemy[A].LightLogic=True then
 Begin
  If Enemy[A].Going=True then {jde doleva}
  If not (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0)
  then Begin Enemy[A].LeftPressed:=True; Enemy[A].Going:=True; End
  else Begin Enemy[A].RightPressed:=True; Enemy[A].Going:=False; End;
  If Enemy[A].Going=False then {jde doprava}
  If not (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0)
  then Begin Enemy[A].RightPressed:=True; Enemy[A].Going:=False; End
  else Begin Enemy[A].LeftPressed:=True; Enemy[A].Going:=True; End;
 End; {End LightLogic True}
 
{slozita logika - hleda cestu:}
 If Enemy[A].LightLogic=False then
 Begin
 
  {3x2 ctverecky doprava volne ? ... PathFreeR:=True}
  If (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+24,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+32,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+24,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+32,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+24,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X+32,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0)
    then Begin Enemy[A].PathFreeR:=True; End
    else Begin Enemy[A].PathFreeR:=False; End;
 
  {3x2 ctverecky doleva volne ? ... PathFreeL:=True}
  If (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-8,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-16,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-8,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-16,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-8,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0) and
    (Dlazdice[getCisloDlazdice(Enemy[A].X-16,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0)
    then Begin Enemy[A].PathFreeL:=True; End
    else Begin Enemy[A].PathFreeL:=False; End;
 
{kdyz jsou na stejne urovni Y:}
  If Enemy[A].LogY=Player.LogY then
  Begin
   Enemy[A].RopesOnLeftFound:=False;  {setup AI}
   Enemy[A].RopesOnRightFound:=False; {setup AI}
   Enemy[A].OnRopes:=False;      {setup AI}
 
   {player je vlevo a enemy vpravo}
   If (Enemy[A].X>Player.X) and (Enemy[A].PathFreeL=True) and
     (Enemy[A].Pad=False) then
   Begin
    Enemy[A].LeftCounter:=20;
    If Enemy[A].Skok=False then
    If Enemy[A].RightCounter>0 then Dec(Enemy[A].RightCounter);
    If not (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0)
    then Begin If Enemy[A].RightCounter=0 then Enemy[A].LeftPressed:=True; End
    else Begin If Enemy[A].RightCounter=0 then
                        Begin
                         Enemy[A].LeftPressed:=True;
                         Enemy[A].PWRLeft:=10;
                         Enemy[A].JumpPressed:=True;
                        End;
       End;
   End;
 
   {player je vpravo a enemy vlevo}
   If (Enemy[A].X<Player.X) and (Enemy[A].PathFreeR=True) and
     (Enemy[A].Pad=False) then
   Begin
    Enemy[A].RightCounter:=20; If Enemy[A].Skok=False then
    If Enemy[A].LeftCounter>0 then Dec(Enemy[A].LeftCounter);
    If not (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0)
    then Begin If Enemy[A].LeftCounter=0 then Enemy[A].RightPressed:=True; End
    else Begin If Enemy[A].LeftCounter=0 then
                        Begin
                         Enemy[A].RightPressed:=True;
                         Enemy[A].PWRRight:=10;
                         Enemy[A].JumpPressed:=True;
                        End;
       End;
   End;
  End; {End kdyz jsou na stejne urovni Y}
 
{kdyz je player nahore a enemy dole}
  If Enemy[A].LogY>Player.LogY then
  Begin
 
   AI1_SearchThenGo; {hleda cestu k lanum a jde na lana}
 
   {je na lanech co vedou nahoru smerem bliz k playerovi !! GO UP !!}
   If Enemy[A].OnRopes=True then
   Begin
    If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+7,Enemy[A].Y+7)].Typ=2 then
    Begin {je na lane a splha nahoru}
     Enemy[A].UpPressed:=True;   {leze nahoru}
     Enemy[A].LeftPressed:=False; {nejde doleva}
     Enemy[A].RightPressed:=False; {nejde doprava}
    End else
    Begin {uz je na konci lana}
     Enemy[A].UpPressed:=False;      {prestane splhat nahoru}
     Enemy[A].OnRopes:=False;       {prestane byt na lanech}
     Enemy[A].RopesOnRightFound:=False;  {znovu bude hledat cestu R}
     Enemy[A].RopesOnLeftFound:=False;   {znovu bude hledat cestu L}
    End;
   End;
  End; {End kdyz je player nahore a enemy dole}
 
{kdyz je player dole a enemy nahore}
  If Enemy[A].LogY<Player.LogY then
  Begin
 
   AI1_SearchThenGo; {hleda cestu k lanum a jde na lana}
 
   {je na lanech co vedou dolu k playerovi !! GO DOWN !!}
   If Enemy[A].OnRopes=True then
   Begin
    If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+8,Enemy[A].Y+16)].Typ=2 then
    Begin {je na lane a leze dolu}
     Enemy[A].DownPressed:=True;  {leze dolu}
     Enemy[A].LeftPressed:=False; {nejde doleva}
     Enemy[A].RightPressed:=False; {nejde doprava}
    End else
    Begin {uz je na konci lana}
     If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X,Trunc(Enemy[A].Y/8)+1)].Typ=0 then
     Begin {ma pod sebou jeste vzduch tak sleze jeste niz a spadne}
      Enemy[A].DownPressed:=True;  {leze dolu}
      Enemy[A].LeftPressed:=False; {nejde doleva}
      Enemy[A].RightPressed:=False; {nejde doprava}
     End else
     Begin {je zrejme uz na plosine tak prestane jit dolu}
      Enemy[A].DownPressed:=False;     {prestane splhat nahoru}
      Enemy[A].OnRopes:=False;       {prestane byt na lanech}
      Enemy[A].RopesOnRightFound:=False;  {znovu bude hledat cestu R}
      Enemy[A].RopesOnLeftFound:=False;   {znovu bude hledat cestu L}
     End;
    End;
   End;
 
  End; {End kdyz je player dole a enemy nahore}
 End; {End LightLogic=False}
 
{kdyz ma nauseu:}
 If Enemy[A].Nausea=True then
 Begin
  Inc(Enemy[A].NauseaCounter);
  If Enemy[A].NauseaCounter=40 then
  Begin
   Enemy[A].NauseaCounter:=0;
   Enemy[A].JumpPressed:=True;
   Enemy[A].LeftPressed:=False;
   Enemy[A].RightPressed:=False;
  End;
 End;
 
End;
 
 
Procedure UmelaInteligence2;
Begin
{ENEMY nahoru:}
   If Enemy[A].UpPressed=True then
   Begin
    If (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) and
      (Enemy[A].Pad=False) then Enemy[A].Smer:=3;
 
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+8,Enemy[A].Y+8)].Typ=2) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X,Enemy[A].Y-1)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+8,Enemy[A].Y-1)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+15,Enemy[A].Y-1)].Vyska=0) and
      (Enemy[A].Pad=False) and (Enemy[A].Splouch.Je=False) and
      (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) then
    Begin {krok nahoru volny}
     Enemy[A].Pad:=False;
     If Enemy[A].Y>0 then
     Begin
      Inc(Enemy[A].UpHelper);
      If Enemy[A].UpHelper=3 then
      Begin Dec(Enemy[A].LogY); Dec(Enemy[A].Y); Enemy[A].UpHelper:=0; End;
     End;
    End;
   End;
 
{ENEMY doleva:}
   If Enemy[A].LeftPressed=True then
   If Enemy[A].Nausea=False then
   Begin
    If (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) and
      (Enemy[A].Pad=False) then Enemy[A].Smer:=2;
 
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X-1,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0) and
      (Enemy[A].Pad=False) and (Enemy[A].Splouch.Je=False) and
      (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) then
    Begin {krok doleva volny}
     If Enemy[A].X>0 then Dec(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=303;
    End;
    If (Enemy[A].Pad=False) and (Enemy[A].Skok=False) then
    Begin If Enemy[A].PWRLeft<10 then Inc(Enemy[A].PWRLeft); Enemy[A].PWRRight:=0; End;
   End;
 
{ENEMY dolu:}
   If Enemy[A].DownPressed=True then
   Begin
    If (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) and
      (Enemy[A].Pad=False) then Enemy[A].Smer:=4;
 
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+8,Enemy[A].Y+8)].Typ=2) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+8,Enemy[A].Y+16)].Vyska<>1) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+8,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+15,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0) and
      (Enemy[A].Pad=False) and (Enemy[A].Splouch.Je=False) and
      (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) then
    Begin {krok dolu volny}
     Enemy[A].Pad:=False;
     If Enemy[A].Y<183 then
     Begin
      Inc(Enemy[A].DownHelper);
      If Enemy[A].DownHelper=3 then
      Begin Inc(Enemy[A].LogY); Inc(Enemy[A].Y); Enemy[A].DownHelper:=0; End;
     End;
    End;
   End;
 
{ENEMY doprava:}
   If Enemy[A].RightPressed=True then
   If Enemy[A].Nausea=False then
   Begin
    If (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) and
      (Enemy[A].Pad=False) then Enemy[A].Smer:=1;
 
    If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+8)].Vyska=0) and
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0) and
      (Enemy[A].Pad=False) and (Enemy[A].Splouch.Je=False) and
      (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) then
    Begin {krok doprava volny}
     If Enemy[A].X<303 then Inc(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=0;
    End;
    If (Enemy[A].Pad=False) and (Enemy[A].Skok=False) then
    If Enemy[A].PWRRight<10 then Inc(Enemy[A].PWRRight); Enemy[A].PWRLeft:=0;
   End;
 
{ENEMY skok:}
   If Enemy[A].JumpPressed=True then
   Begin
    If ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+2,Enemy[A].Y+16)].Vyska=1) or
      (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+13,Enemy[A].Y+16)].Vyska=1)) and
      (Enemy[A].Skok=False) then
      Enemy[A].Skok:=True;
    If Enemy[A].Pad=True then
    Begin
     Enemy[A].JumpPressed:=False;
     Enemy[A].PWRDown:=25;
    End;
    If Enemy[A].Nausea=True then Enemy[A].Nausea:=False;
   End;
End;
 
 
Procedure PocitejFPS;
Begin
 If FPS2s=True then Inc(frame) {je zrovna prvni vterina}
        else Begin   {je zrovna druha vterina}
            If frame>0 then
            Begin
             fps:=frame; {obnovit fps}
             If vSync=False then
             Begin
              If fps<75 then Begin If prodleva>0   then Dec(prodleva); End
                   else Begin If prodleva<65535 then Inc(prodleva); End;
             End;
            End;
            frame:=0; {vynulovat pocet napocitanych snimku}
           End;
End;
 
 
Procedure FramePohyb;
Var I,P: Word; {I pro Itemy}
Begin
 {player}
 If Player.Pad=False then
 If (Key[72]=True) or (Key[75]=True) or (Key[77]=True) or (Key[80]=True) then
 Begin {Zpozdeni pro stridani spritu 1 a 2}
  If Player.Sprite=1 then Begin
              Inc(Player.Pocitadlo); If Player.Pocitadlo>10 then
              Begin Player.Sprite:=2; Player.Pocitadlo:=0; End;
              End;
  If Player.Sprite=2 then Begin
              Inc(Player.Pocitadlo); If Player.Pocitadlo>10 then
              Begin Player.Sprite:=1; Player.Pocitadlo:=0; End;
              End;
 End;
 
 {player stop akcelerace - kdyz se zastavi na miste}
 If (Key[75]=False) and (Key[77]=False) and
   (Player.Pad=False) and (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) then
 Begin
  Player.PWRLeft:=0;
  Player.PWRRight:=0;
 End;
 
 {player gravitace}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+13,Player.Y+15)].Typ<>5) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+13,Player.Y+16)].Vyska=0) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+13,Player.Y+8)].Typ<>2) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+2,Player.Y+16)].Typ<>5) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+2,Player.Y+16)].Vyska=0) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+2,Player.Y+8)].Typ<>2) then
 Begin {falldown}
  If (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) then
  Begin
   Player.Pad:=True;
   If Player.Y<183 then Inc(Player.Y);
   If Player.PWRDown<50 then Inc(Player.PWRDown);
   If Player.PWRDown=50 then
   Begin
    If Player.Nausea=False then PlaySound(6);
    Player.Nausea:=True;
   End;
  End;
 End else
 Begin {not fall down}
  If (Player.Splouch.Je=False) and (Player.PWRDown>0) then PlaySound(7);
  Player.Pad:=False;
  Player.PWRDown:=0;
  Player.LogY:=Player.Y;
 End;
 
 {Player falldown akcelerace X}
 If Player.Pad=True then
 Case Player.Smer of
  1: Begin {doprava}
     If Player.PWRRight in [3..8] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+16,Player.Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doprava volny}
       If Player.X<303 then Begin
                  Inc(Player.PWRRPocitadlo);
                  If Player.PWRRPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Inc(Player.X);
                   Player.PWRRPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
               else Player.X:=0;
      End;
     End;
     If Player.PWRRight in [9..10] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+16,Player.Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doprava volny}
       If Player.X<303 then Inc(Player.X) else Player.X:=0;
      End;
     End;
    End; {1 End doprava}
  2: Begin {doleva}
     If Player.PWRLeft in [3..8] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X,Player.Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doleva volny}
       If Player.X>0 then Begin
                 Inc(Player.PWRLPocitadlo);
                 If Player.PWRLPocitadlo=2 then
                 Begin
                  Dec(Player.X);
                  Player.PWRLPocitadlo:=0;
                 End;
                End
              else Player.X:=303;
      End;
     End;
     If Player.PWRLeft in [9..10] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X,Player.Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doleva volny}
       If Player.X>0 then Dec(Player.X) else Player.X:=303;
      End;
     End;
    End; {2 End doleva}
 End; {Case End}
 
 {player pad do vody}
 If Player.Splouch.Je=False then
 If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+16)].Typ=5 then
 Begin {panak je ve vode}
  PlaySound(4);
  Player.Splouch.Je:=True;
  Player.Vykreslovat:=False;
  Player.Mrtvy:=True;
  Dec(Player.Zivoty);
 End;
 
 {player splouch}
 If Player.Splouch.Je=True then Begin
                  Inc(Player.Splouch.Pocitadlo); {If 50 then exit}
                  If (Player.Zivoty=0) and (Player.Splouch.Pocitadlo=50) then
                  Begin {game over}
                   EndingPlay:=True;
                   StartGame:=False;
                  End;
                 End;
 {player skok}
 If Player.Skok=True then
 Begin
  Inc(Skok.Pocitadlo);
  Case Player.Smer of
   1: Begin {skok doprava}
     If Skok.Pocitadlo<16 then
     Begin
      If Player.PWRRight=0 then
      Begin {skok na miste s pohledem doprava}
      End;
      If Player.PWRRight in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Player.X<303 then Begin
                   Inc(Player.PWRRPocitadlo);
                   If Player.PWRRPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Inc(Player.X);
                    Player.PWRRPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
               else Player.X:=0;
      End;
      If Player.PWRRight in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Player.X<303 then Inc(Player.X) else Player.X:=0;
      End;
      Dec(Player.Y); {snizujeme Y = panak stoupa}
     End;
    End;
   2: Begin {skok doleva}
     If Skok.Pocitadlo<16 then
     Begin
      If Player.PWRLeft=0 then
      Begin {skok na miste s pohledem doleva}
      End;
      If Player.PWRLeft in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Player.X>0 then Begin
                  Inc(Player.PWRLPocitadlo);
                  If Player.PWRLPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Dec(Player.X);
                   Player.PWRLPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
              else Player.X:=303;
      End;
      If Player.PWRLeft in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Player.X>0 then Dec(Player.X) else Player.X:=303;
      End;
      Dec(Player.Y); {snizujeme Y = panak stoupa}
     End;
    End;
   3: Begin {skok zady k obrazovce}
     If Skok.Pocitadlo<16 then Dec(Player.Y);
    End;
   4: Begin {skok s pohledem na obrazovku}
     If Skok.Pocitadlo<16 then Dec(Player.Y);
    End;
  End; {Case End}
 
  If Skok.Pocitadlo in [16..24] then {vrchol skoku}
  Begin
  Case Player.Smer of
   1: Begin {skok doprava}
     If Player.PWRRight=0 then
     Begin {skok na miste s pohledem doprava}
     End;
 
     If Player.PWRRight in [3..8] then
     Begin {maly skok}
      If Player.X<303 then Begin
                  Inc(Player.PWRRPocitadlo);
                  If Player.PWRRPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Inc(Player.X);
                   Player.PWRRPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
              else Player.X:=0;
     End;
 
     If Player.PWRRight in [9..10] then
     Begin {velky skok}
      If Player.X<303 then Inc(Player.X) else Player.X:=0;
     End;
     {uz nesnizujeme Y - je vrchol skoku panak visi ve vzduchu}
    End; {End skok doprava Case = 1}
   2: Begin {skok doleva}
     If Player.PWRLeft=0 then
     Begin {skok na miste s pohledem doleva}
     End;
     If Player.PWRLeft in [3..8] then
     Begin {maly skok}
      If Player.X>0 then Begin
                 Inc(Player.PWRLPocitadlo);
                 If Player.PWRLPocitadlo=2 then
                 Begin
                  Dec(Player.X);
                  Player.PWRLPocitadlo:=0;
                 End;
                End
             else Player.X:=303;
     End;
     If Player.PWRLeft in [9..10] then
     Begin {velky skok}
       If Player.X>0 then Dec(Player.X) else Player.X:=303;
     End;
     {uz nesnizujeme Y - je vrchol skoku panak visi ve vzduchu}
    End;
   3: Begin End; {skok zady k obrazovce}
   4: Begin End; {skok s pohledem na obrazovku}
   End{Case End skok byl 1=doprava 2=doleva}
  End;
 
  If Skok.Pocitadlo=25 then {konec skoku - panak zacina padat}
  Begin
   Skok.Pocitadlo:=0;
   Player.Skok:=False;
   Player.Pad:=True;
  End;
 End; {End Skok=True}
 
 {player skok 2 - ODPEROVATKOVY SKOK}
 If Player.Skok2=True then
 Begin
  Inc(Skok2.Pocitadlo);
  Case Player.Smer of
   1: Begin {skok doprava}
     If Skok2.Pocitadlo<30 then
     Begin
      If Player.PWRRight=0 then
      Begin {skok na miste s pohledem doprava}
      End;
      If Player.PWRRight in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Player.X<303 then Begin
                   Inc(Player.PWRRPocitadlo);
                   If Player.PWRRPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Inc(Player.X);
                    Player.PWRRPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
               else Player.X:=0;
      End;
      If Player.PWRRight in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Player.X<303 then Inc(Player.X) else Player.X:=0;
      End;
      Dec(Player.Y); {snizujeme Y - panak stoupa}
     End;
    End;
   2: Begin {skok doleva}
     If Skok2.Pocitadlo<30 then
     Begin
      If Player.PWRLeft=0 then
      Begin {skok na miste s pohledem doleva}
      End;
      If Player.PWRLeft in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Player.X>0 then Begin
                  Inc(Player.PWRLPocitadlo);
                  If Player.PWRLPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Dec(Player.X);
                   Player.PWRLPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
              else Player.X:=303;
      End;
      If Player.PWRLeft in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Player.X>0 then Dec(Player.X) else Player.X:=303;
      End;
      Dec(Player.Y); {snizujeme Y - panak stoupa}
     End;
    End;
   3: Begin {skok zady k obrazovce}
     If Skok2.Pocitadlo<30 then Dec(Player.Y);
    End;
   4: Begin {skok s pohledem na obrazovku}
     If Skok2.Pocitadlo<30 then Dec(Player.Y);
    End;
  End; {Case End}
 
  If Skok2.Pocitadlo in [31..39] then {vrchol skoku}
  Begin
   Case Player.Smer of
    1: Begin {skok doprava}
      If Player.PWRRight=0 then
      Begin {skok na miste s pohledem doprava}
      End;
 
      If Player.PWRRight in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Player.X<303 then Begin
                   Inc(Player.PWRRPocitadlo);
                   If Player.PWRRPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Inc(Player.X);
                    Player.PWRRPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
               else Player.X:=0;
      End;
 
      If Player.PWRRight in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Player.X<303 then Inc(Player.X) else Player.X:=0;
      End;
     End;
    2: Begin {skok doleva}
      If Player.PWRLeft=0 then
      Begin {skok na miste s pohledem doleva}
      End;
      If Player.PWRLeft in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Player.X>0 then Begin
                  Inc(Player.PWRLPocitadlo);
                  If Player.PWRLPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Dec(Player.X);
                   Player.PWRLPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
              else Player.X:=303;
      End;
      If Player.PWRLeft in [9..10] then
      Begin {velky skok}
        If Player.X>0 then Dec(Player.X) else Player.X:=303;
      End;
     End;
    3: Begin End; {skok zady k obrazovce - vrchol skoku}
    4: Begin End; {skok tvari k obrazovce - vrchol skoku}
   End; {Case End}
  End;
 
  If Skok2.Pocitadlo=40 then {konec skoku - panak zacina padat}
  Begin
   Skok2.Pocitadlo:=0;
   Player.Skok2:=False;
   Player.Pad:=True;
  End;
 End; {End Skok=True}
 
 {player odperovatko}
 If ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+1,Player.Y+16)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+14,Player.Y+16)].Typ=4)) and
   (Player.PWRDown>10) and (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) then
   Begin Odperovatko.Activ:=True; PlaySound(1); End;
 
 {skok na odperovatku}
 If ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+1,Player.Y+8)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+1,Player.Y+16)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+1,Player.Y+24)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+14,Player.Y+8)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+14,Player.Y+16)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+14,Player.Y+24)].Typ=4)) and
   (Odperovatko.Activ=True) and (Player.Skok=False) and (Player.Skok2=False) then
  Begin
   If Odperovatko.MEM=False then
   Begin
    Odperovatko.Power:=Player.PWRDown;
    Odperovatko.MEM:=True;
   End;
   Inc(Odperovatko.Pocitadlo);
   If Odperovatko.Pocitadlo in [0..4] then
   Begin {odperovatko klesa 1}
    Odperovatko.Sprite:=2;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Vyska:=0;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Typ:=0;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Vyska:=0;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Typ:=0;
   End;
   If Odperovatko.Pocitadlo in [5..9] then
   Begin {odperovatko klesa 2}
    Odperovatko.Sprite:=3;
   End;
   If Odperovatko.Pocitadlo in [10..11] then
   Begin {odperovatko stoupa 1}
    Odperovatko.Sprite:=2;
    Dec(Player.Y,4);
   End;
   If Odperovatko.Pocitadlo=12 then
   Begin {odperovatko stoupa 2}
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Vyska:=1;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Typ:=4;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Vyska:=1;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Typ:=4;
    Odperovatko.Sprite:=1;
    Odperovatko.Pocitadlo:=0;
    Odperovatko.Activ:=False;
    If Odperovatko.Power<35 then Player.Skok:=True
                else Player.Skok2:=True;
   End;
  End;
 
 {odperovatko ready}
 If Odperovatko.Activ=False then
 Begin
  Odperovatko.Power:=0;
  Odperovatko.MEM:=False;
  Odperovatko.Pocitadlo:=0;
  Odperovatko.Sprite:=1;
 End;
 
 {BonusRound ITEMS}
 If Bonus.Round=True then
 Begin
  For I:=0 to 5 do
  Begin
   If Item[I].Sebrany=False then
   Begin
    If Bonus.Item[I].Go=False then
    Begin
     If Bonus.Item[I].Pocitadlo<4
     then Inc(Bonus.Item[I].Pocitadlo)
     else
      Begin
       Bonus.Item[I].Pocitadlo:=0;
       Inc(Item[I].Y,8);
       For P:=Bonus.Item[I].MinY to Bonus.Item[I].MaxY do
       Begin
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,P*8)].Typ:=0;
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,P*8)].Typ:=0;
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,P*8+8)].Typ:=0;
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,P*8+8)].Typ:=0;
       End;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,Item[I].Y)].Typ:=I+6;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,Item[I].Y)].Typ:=I+6;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,Item[I].Y+8)].Typ:=I+6;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,Item[I].Y+8)].Typ:=I+6;
       If Item[I].Y=Bonus.Item[I].MaxY*8 then Bonus.Item[I].Go:=True;
      End;
    End else
    Begin
     If Bonus.Item[I].Pocitadlo<4
     then Inc(Bonus.Item[I].Pocitadlo)
     else
      Begin
       Bonus.Item[I].Pocitadlo:=0;
       Dec(Item[I].Y,8);
       For P:=Bonus.Item[I].MinY to Bonus.Item[I].MaxY do
       Begin
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,P*8)].Typ:=0;
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,P*8)].Typ:=0;
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,P*8+8)].Typ:=0;
        Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,P*8+8)].Typ:=0;
       End;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,Item[I].Y)].Typ:=I+6;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,Item[I].Y)].Typ:=I+6;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X,Item[I].Y+8)].Typ:=I+6;
       Dlazdice[GetCisloDlazdice(Item[I].X+8,Item[I].Y+8)].Typ:=I+6;
       If Item[I].Y=Bonus.Item[I].MinY*8 then Bonus.Item[I].Go:=False;
      End;
    End;
   End; {End If Item[I].Sebrany=False}
  End; {End For I:=0 to 5 do}
 End; {End If Bonus.Round=True}
 
 
 {ITEM 0 test sebrani}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=6) and
   (Item[0].Sebrany=False) then
 Begin
  Item[0].Sebrany:=True; Item[0].Pocitadlo:=0;
  Inc(Player.Score,250); PlaySound(2);
 End;
 If Item[0].Sebrany=True then If Item[0].Pocitadlo<20 then Inc(Item[0].Pocitadlo);
 
 {ITEM 1 test sebrani}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=7) and
   (Item[1].Sebrany=False) then
 Begin
  Item[1].Sebrany:=True; Item[1].Pocitadlo:=0;
  Inc(Player.Score,500); PlaySound(2);
 End;
 If Item[1].Sebrany=True then If Item[1].Pocitadlo<20 then Inc(Item[1].Pocitadlo);
 
 {ITEM 2 test sebrani}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=8) and
   (Item[2].Sebrany=False) then
 Begin
  Item[2].Sebrany:=True; Item[2].Pocitadlo:=0;
  Inc(Player.Score,1000); PlaySound(2);
 End;
 If Item[2].Sebrany=True then If Item[2].Pocitadlo<20 then Inc(Item[2].Pocitadlo);
 
 {ITEM 3 test sebrani}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=9) and
   (Item[3].Sebrany=False) then
 Begin
  Item[3].Sebrany:=True; Item[3].Pocitadlo:=0;
  Inc(Player.Score,250); PlaySound(2);
 End;
 If Item[3].Sebrany=True then If Item[3].Pocitadlo<20 then Inc(Item[3].Pocitadlo);
 
 {ITEM 4 test sebrani}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=10) and
   (Item[4].Sebrany=False) then
 Begin
  Item[4].Sebrany:=True; Item[4].Pocitadlo:=0;
  Inc(Player.Score,500); PlaySound(2);
 End;
 If Item[4].Sebrany=True then If Item[4].Pocitadlo<20 then Inc(Item[4].Pocitadlo);
 
 {ITEM 5 test sebrani}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=11) and
   (Item[5].Sebrany=False) then
 Begin
  Item[5].Sebrany:=True; Item[5].Pocitadlo:=0;
  Inc(Player.Score,1000); PlaySound(2);
 End;
 If Item[5].Sebrany=True then If Item[5].Pocitadlo<20 then Inc(Item[5].Pocitadlo);
 
 {ITEM 6 test sebrani}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Player.X+8,Player.Y+8)].Typ=12) and
   (Item[6].Sebrany=False) then
 Begin
  Item[6].Sebrany:=True; Item[6].Pocitadlo:=0;
  Inc(Player.Score,1500); PlaySound(2);
  Domecek.Otevreno:=True;
 End;
 If Item[6].Sebrany=True then If Item[6].Pocitadlo<20 then Inc(Item[6].Pocitadlo);
 
 
 {voda}
 If Voda.Sprite=0 then Begin
             Inc(Voda.Pocitadlo);
             If Voda.Pocitadlo=10 then
              Begin Voda.Sprite:=1; Voda.Pocitadlo:=0; End;
            End;
 If Voda.Sprite=1 then Begin
             Inc(Voda.Pocitadlo);
             If Voda.Pocitadlo=10 then
              Begin Voda.Sprite:=0; Voda.Pocitadlo:=0; End;
            End;
 
 {Vzducholod}
 If Vzducholod.Leta=True then
 Begin
  If Vzducholod.Going=True then Inc(Vzducholod.UhelInt)
               else Dec(Vzducholod.UhelInt);
 
  If Vzducholod.X=277 then Vzducholod.Going:=False;
  If Vzducholod.X=10  then Vzducholod.Going:=True;
 
  Vzducholod.UhelRad:=0.01745*Vzducholod.UhelInt;
  Vzducholod.SinusY:=Sin(Vzducholod.UhelRad);
  Vzducholod.Y:=Round(Vzducholod.SinusY*Vzducholod.K+Vzducholod.P);
 
  If Vzducholod.Xct1<5 then Inc(Vzducholod.Xct1)
             else Begin
                 Vzducholod.Xct1:=0;
                 If Vzducholod.Going=True then Inc(Vzducholod.X)
                             else Dec(Vzducholod.X);
                End;
 
  If Vzducholod.Xct2<15 then Inc(Vzducholod.Xct2) else Vzducholod.Xct2:=0;
  If Vzducholod.Xct2 in [0..4]  then Vzducholod.Sprite:=1;
  If Vzducholod.Xct2 in [5..9]  then Vzducholod.Sprite:=2;
  If Vzducholod.Xct2 in [10..14] then Vzducholod.Sprite:=3;
 End;
 
 {ITEM KEY TEST LEVEL COMPLETE}
 If ((Item[6].Sebrany=True) and
 ((Player.X>=Domecek.X+8) and (Player.X<=Domecek.X+16)) and
 ((Player.Y>=Domecek.Y+24) and (Player.Y<=Domecek.Y+40))) then
 LevelCompleted:=True;
 
 {PLAYER DEATH TEST chyceny neprateli}
 For A:=0 to 2 do
 Begin
  If (Player.X+8 > Enemy[A].X) and (Player.X+8 < Enemy[A].X+16) and
    (Player.Y+8 > Enemy[A].Y) and (Player.Y+8 < Enemy[A].Y+16) then
  Begin
   PlaySound(3);
   Player.Smer:=4;
   Player.Mrtvy:=True;
   If Player.DeathPocitadlo=0 then Dec(Player.Zivoty);
   If Player.Zivoty=0 then
   Begin {game over}
    EndingPlay:=True;
    StartGame:=False;
   End;
  End;
 End;
 If Player.Mrtvy=True then
 Begin
  Player.Smer:=4;
  Inc(Player.DeathPocitadlo);
 End;
 
 {PLAYER DEATH TEST - Vzducholod}
 If (Player.X+8 > Vzducholod.X+3) and (Player.X+8 < Vzducholod.X+29) and
   (Player.Y+8 > Vzducholod.Y+3) and (Player.Y+8 < Vzducholod.Y+13) then
 Begin
  PlaySound(3);
  Player.Smer:=4;
  Player.Mrtvy:=True;
  If Player.DeathPocitadlo=0 then Dec(Player.Zivoty);
  If Player.Zivoty=0 then
  Begin {game over}
   EndingPlay:=True;
   StartGame:=False;
  End;
 End;
 
 {ubihani casu}
 If FPS2s=True then Begin {prvni vterina}
            If Cas.Bool=False then
            Begin Cas.Bool:=True; Dec(Cas.CT); End;
           End
        else Begin {druha vterina}
            If Cas.Bool=True then
            Begin Cas.Bool:=False; Dec(Cas.CT); End;
           End;
 
 Cas.Minuty:=Trunc(Cas.CT/60);
 Cas.Vteriny:=Cas.CT-(Cas.Minuty*60);
 If Cas.CT=0 then
 Begin
  Player.Mrtvy:=True;
  Dec(Player.Zivoty);
 End;
 If (Player.Zivoty=0) and (Cas.CT=0) then
 Begin {game over}
  EndingPlay:=True;
  StartGame:=False;
 End;
 
End;
 
 
Procedure FramePohybEnemy;
Begin
 {enemy}
 If Enemy[A].Pad=False then
 If (Enemy[A].RightPressed=True) or (Enemy[A].LeftPressed=True) or
   (Enemy[A].UpPressed=True) or (Enemy[A].DownPressed=True) then
 Begin
  If Enemy[A].Sprite=1 then Begin
              Inc(Enemy[A].Pocitadlo); If Enemy[A].Pocitadlo>10 then
              Begin Enemy[A].Sprite:=2; Enemy[A].Pocitadlo:=0; End;
              End;
  If Enemy[A].Sprite=2 then Begin
              Inc(Enemy[A].Pocitadlo); If Enemy[A].Pocitadlo>10 then
              Begin Enemy[A].Sprite:=1; Enemy[A].Pocitadlo:=0; End;
              End;
 End;
 
 {enemy stop akcelerace}
 If (Enemy[A].LeftPressed=False) and (Enemy[A].RightPressed=False) and
   (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) and (Enemy[A].Pad=False) then
 Begin
  Enemy[A].PWRLeft:=0;
  Enemy[A].PWRRight:=0;
 End;
 
 {enemy gravitace}
 If (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+13,Enemy[A].Y+15)].Typ<>5) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+13,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+13,Enemy[A].Y+8)].Typ<>2) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+2,Enemy[A].Y+16)].Typ<>5) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+2,Enemy[A].Y+16)].Vyska=0) and
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+2,Enemy[A].Y+8)].Typ<>2) then
 Begin {falldown}
  If (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) then
  Begin
   Enemy[A].Pad:=True;
   If Enemy[A].Y<183 then Inc(Enemy[A].Y);
   If Enemy[A].PWRDown<50 then Inc(Enemy[A].PWRDown);
   If Enemy[A].PWRDown=50 then
   If Enemy[A].Nausea=False then Enemy[A].Nausea:=True;
  End;
 End else
 Begin {not fall down}
  If Enemy[A].PWRDown=50 then Enemy[A].Nausea:=True;
  Enemy[A].Pad:=False;
  Enemy[A].PWRDown:=0;
  Enemy[A].LogY:=Enemy[A].Y;
 End;
 
 {enemy falldown akcelerace X}
 If Enemy[A].Pad=True then
 Case Enemy[A].Smer of
  1: Begin {doprava}
     If Enemy[A].PWRRight in [3..8] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doprava volny}
       If Enemy[A].X<303 then Begin
                   Inc(Enemy[A].PWRRPocitadlo);
                   If Enemy[A].PWRRPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Inc(Enemy[A].X);
                    Enemy[A].PWRRPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
                else Enemy[A].X:=0;
      End;
     End;
     If Enemy[A].PWRRight in [9..10] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+16,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doprava volny}
       If Enemy[A].X<303 then Inc(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=0;
      End;
     End;
    End; {1 End doprava}
  2: Begin {doleva}
     If Enemy[A].PWRLeft in [3..8] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doleva volny}
       If Enemy[A].X>0 then Begin
                  Inc(Enemy[A].PWRLPocitadlo);
                  If Enemy[A].PWRLPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Dec(Enemy[A].X);
                   Enemy[A].PWRLPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
               else Enemy[A].X:=303;
      End;
     End;
     If Enemy[A].PWRLeft in [9..10] then
     Begin
      If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X,Enemy[A].Y+15)].Vyska=0 then
      Begin {pad doleva volny}
       If Enemy[A].X>0 then Dec(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=303;
      End;
     End;
    End; {2 End doleva}
 End; {Case End}
 
 {enemy pad do vody}
 If (Enemy[A].Splouch.Je=False) and (Enemy[A].Vykreslovat=True) and (Enemy[A].Mrtvy=False) then
 If Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+8,Enemy[A].Y+16)].Typ=5 then
 Begin {panak je ve vode}
  PlaySound(4);
  Enemy[A].Splouch.Je:=True;
  Enemy[A].Vykreslovat:=False;
  Enemy[A].Mrtvy:=True;
 End;
 
 {enemy splouch}
 If Enemy[A].Splouch.Je=True then Begin
                 Inc(Enemy[A].Splouch.Pocitadlo);
                 If Enemy[A].Splouch.Pocitadlo=50 then
                 Begin {enemy over}
                  Enemy[A].Splouch.Pocitadlo:=0;
                  Enemy[A].Splouch.Je:=False;
                 End;
                End;
 {enemy skok}
 If Enemy[A].Skok=True then
 Begin
  Inc(Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo);
  Case Enemy[A].Smer of
   1: Begin {skok doprava}
     If Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo<16 then
     Begin
      If Enemy[A].PWRRight=0 then
      Begin {skok na miste}
      End;
      If Enemy[A].PWRRight in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Enemy[A].X<303 then Begin
                    Inc(Enemy[A].PWRRPocitadlo);
                    If Enemy[A].PWRRPocitadlo=2 then
                    Begin
                     Inc(Enemy[A].X);
                     Enemy[A].PWRRPocitadlo:=0;
                    End;
                   End
                else Enemy[A].X:=0;
      End;
      If Enemy[A].PWRRight in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Enemy[A].X<303 then Inc(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=0;
      End;
      Dec(Enemy[A].Y)
     End;
    End;
   2: Begin {skok doleva}
     If Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo<16 then
     Begin
      If Enemy[A].PWRLeft=0 then
      Begin {skok na miste}
      End;
      If Enemy[A].PWRLeft in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Enemy[A].X>0 then Begin
                   Inc(Enemy[A].PWRLPocitadlo);
                   If Enemy[A].PWRLPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Dec(Enemy[A].X);
                    Enemy[A].PWRLPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
               else Enemy[A].X:=303;
      End;
      If Enemy[A].PWRLeft in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Enemy[A].X>0 then Dec(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=303;
      End;
      Dec(Enemy[A].Y)
     End;
    End;
   3: Begin {skok zady k obrazovce}
     If Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo<16 then Dec(Enemy[A].Y);
    End;
   4: Begin {skok s pohledem na obrazovku}
     If Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo<16 then Dec(Enemy[A].Y);
    End;
  End; {Case End}
 
  If Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo in [16..24] then {vrchol skoku}
  Begin
  Case Enemy[A].Smer of
   1: Begin {skok doprava}
     If Enemy[A].PWRRight=0 then
     Begin {skok na miste}
     End;
     If Enemy[A].PWRRight in [3..8] then
     Begin {maly skok}
      If Enemy[A].X<303 then Begin
                   Inc(Enemy[A].PWRRPocitadlo);
                   If Enemy[A].PWRRPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Inc(Enemy[A].X);
                    Enemy[A].PWRRPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
               else Enemy[A].X:=0;
     End;
     If Enemy[A].PWRRight in [9..10] then
     Begin {velky skok}
      If Enemy[A].X<303 then Inc(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=0;
     End;
    End;
   2: Begin {skok doleva}
     If Enemy[A].PWRLeft=0 then
     Begin {skok na miste}
     End;
     If Enemy[A].PWRLeft in [3..8] then
     Begin {maly skok}
      If Enemy[A].X>0 then Begin
                  Inc(Enemy[A].PWRLPocitadlo);
                  If Enemy[A].PWRLPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Dec(Enemy[A].X);
                   Enemy[A].PWRLPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
              else Enemy[A].X:=303;
     End;
     If Enemy[A].PWRLeft in [9..10] then
     Begin {velky skok}
       If Enemy[A].X>0 then Dec(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=303;
     End;
    End;
   3: Begin End; {skok zady k obrazovce}
   4: Begin End; {skok s pohledem na obrazovku}
 
   End{Case End}
  End;
 
  If Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo=25 then {konec skoku}
  Begin
   Enemy[A].EnemySkok.Pocitadlo:=0;
   Enemy[A].Skok:=False;
   Enemy[A].Pad:=True;
  End;
 End; {End Skok=True}
 
 {enemy skok 2 - ODPEROVATKOVY SKOK}
 If Enemy[A].Skok2=True then
 Begin
  Inc(Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo);
  Case Enemy[A].Smer of
   1: Begin {skok doprava}
     If Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo<30 then
     Begin
      If Enemy[A].PWRRight=0 then
      Begin {skok na miste}
      End;
      If Enemy[A].PWRRight in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Enemy[A].X<303 then Begin
                    Inc(Enemy[A].PWRRPocitadlo);
                    If Enemy[A].PWRRPocitadlo=2 then
                    Begin
                     Inc(Enemy[A].X);
                     Enemy[A].PWRRPocitadlo:=0;
                    End;
                   End
                else Enemy[A].X:=0;
      End;
      If Enemy[A].PWRRight in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Enemy[A].X<303 then Inc(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=0;
      End;
      Dec(Enemy[A].Y)
     End;
    End;
   2: Begin {skok doleva}
     If Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo<30 then
     Begin
      If Enemy[A].PWRLeft=0 then
      Begin {skok na miste}
      End;
      If Enemy[A].PWRLeft in [3..8] then
      Begin {maly skok}
       If Enemy[A].X>0 then Begin
                   Inc(Enemy[A].PWRLPocitadlo);
                   If Enemy[A].PWRLPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Dec(Enemy[A].X);
                    Enemy[A].PWRLPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
               else Enemy[A].X:=303;
      End;
      If Enemy[A].PWRLeft in [9..10] then
      Begin {velky skok}
       If Enemy[A].X>0 then Dec(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=303;
      End;
      Dec(Enemy[A].Y)
     End;
    End;
   3: Begin {skok zady k obrazovce}
     If Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo<30 then Dec(Enemy[A].Y);
    End;
   4: Begin {skok s pohledem na obrazovku}
     If Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo<30 then Dec(Enemy[A].Y);
    End;
  End; {Case End}
 
  If Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo in [31..39] then {vrchol skoku}
  Begin
  Case Enemy[A].Smer of
   1: Begin {skok doprava}
     If Enemy[A].PWRRight=0 then
     Begin {skok na miste}
     End;
     If Enemy[A].PWRRight in [3..8] then
     Begin {maly skok}
      If Enemy[A].X<303 then Begin
                   Inc(Enemy[A].PWRRPocitadlo);
                   If Enemy[A].PWRRPocitadlo=2 then
                   Begin
                    Inc(Enemy[A].X);
                    Enemy[A].PWRRPocitadlo:=0;
                   End;
                  End
               else Enemy[A].X:=0;
     End;
     If Enemy[A].PWRRight in [9..10] then
     Begin {velky skok}
      If Enemy[A].X<303 then Inc(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=0;
     End;
    End;
   2: Begin {skok doleva}
     If Enemy[A].PWRLeft=0 then
     Begin {skok na miste}
     End;
     If Enemy[A].PWRLeft in [3..8] then
     Begin {maly skok}
      If Enemy[A].X>0 then Begin
                  Inc(Enemy[A].PWRLPocitadlo);
                  If Enemy[A].PWRLPocitadlo=2 then
                  Begin
                   Dec(Enemy[A].X);
                   Enemy[A].PWRLPocitadlo:=0;
                  End;
                 End
              else Enemy[A].X:=303;
     End;
     If Enemy[A].PWRLeft in [9..10] then
     Begin {velky skok}
       If Enemy[A].X>0 then Dec(Enemy[A].X) else Enemy[A].X:=303;
     End;
    End;
   3: Begin End; {skok zady k obrazovce}
   4: Begin End; {skok s pohledem na obrazovku}
   End{Case End}
  End;
 
  If Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo=40 then {konec skoku}
  Begin
   Enemy[A].EnemySkok2.Pocitadlo:=0;
   Enemy[A].Skok2:=False;
   Enemy[A].Pad:=True;
  End;
 End; {End Skok=True}
 
 {enemy odperovatko}
 If ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+1,Enemy[A].Y+16)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+14,Enemy[A].Y+16)].Typ=4)) and
   (Enemy[A].PWRDown>10) and (Enemy[A].Skok=False) then
   Begin Odperovatko.Activ:=True; PlaySound(1); End;
 
 {enemy skok na odperovatku}
 If ((Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+1,Enemy[A].Y+8)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+1,Enemy[A].Y+16)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+1,Enemy[A].Y+24)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+14,Enemy[A].Y+8)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+14,Enemy[A].Y+16)].Typ=4) or
   (Dlazdice[GetCisloDlazdice(Enemy[A].X+14,Enemy[A].Y+24)].Typ=4)) and
   (Odperovatko.Activ=True) and (Enemy[A].Skok=False) then
  Begin
   If Odperovatko.MEM=False then
   Begin
    Odperovatko.Power:=Enemy[A].PWRDown;
    Odperovatko.MEM:=True;
   End;
   Inc(Odperovatko.Pocitadlo);
   If Odperovatko.Pocitadlo in [0..4] then
   Begin {odperovatko klesa 1}
    Odperovatko.Sprite:=2;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Vyska:=0;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Typ:=0;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Vyska:=0;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Typ:=0;
   End;
   If Odperovatko.Pocitadlo in [5..9] then
   Begin {odperovatko klesa 2}
    Odperovatko.Sprite:=3;
   End;
   If Odperovatko.Pocitadlo in [10..11] then
   Begin {odperovatko stoupa 1}
    Odperovatko.Sprite:=2;
    Dec(Enemy[A].Y,4);
   End;
   If Odperovatko.Pocitadlo=12 then
   Begin {odperovatko stoupa 2}
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Vyska:=1;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X,Odperovatko.Y)].Typ:=4;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Vyska:=1;
    Dlazdice[GetCisloDlazdice(Odperovatko.X+8,Odperovatko.Y)].Typ:=4;
    Odperovatko.Sprite:=1;
    Odperovatko.Pocitadlo:=0;
    Odperovatko.Activ:=False;
    If Odperovatko.Power<35 then Enemy[A].Skok:=True
                else Enemy[A].Skok2:=True;
   End;
  End;
 {odperovatko ready}
 If Odperovatko.Activ=False then
 Begin
  Odperovatko.Power:=0;
  Odperovatko.MEM:=False;
  Odperovatko.Pocitadlo:=0;
  Odperovatko.Sprite:=1;
 End;
End;
 
 
Procedure KresliFrame;
Var I: Byte;
  X,Y: Word;
Begin
 {pozadi}
 FlipPage(Buffer[2],Buffer[3]);
 {domecek}
 WriteSprite(Domecek.X,Domecek.Y,0,32,31,71,Buffer[1],Buffer[3]);
 If Domecek.Otevreno=False then WriteSprite(Domecek.X+8,Domecek.Y+24,32,56,47,71,Buffer[1],Buffer[3])
              else WriteSprite(Domecek.X+8,Domecek.Y+24,32,40,47,55,Buffer[1],Buffer[3]);
 {cas}
 Ramecek(300,0,319,8,50,Buffer[3]);
 Blok(301,1,318,7,15,Buffer[3]);
 WriteNumber(302,2,Cas.Minuty,True,Buffer[3]);
 WritePixel(307,3,50,Buffer[3]);
 WritePixel(307,5,50,Buffer[3]);
 If Cas.Vteriny>9 then WriteNumber(309,2,Cas.Vteriny,True,Buffer[3])
          else Begin
             WriteNumber(309,2,0,True,Buffer[3]);
             WriteNumber(314,2,Cas.Vteriny,True,Buffer[3]);
            End;
 
 {score total}
 Ramecek(0,0,32,8,50,Buffer[3]);
 Blok(1,1,31,7,15,Buffer[3]);
 WriteNumber(2,2,Player.ScoreTotal,True,Buffer[3]);
 
 {level score}
 Ramecek(34,0,56,8,50,Buffer[3]);
 Blok(35,1,55,7,15,Buffer[3]);
 WriteNumber(36,2,Player.Score,True,Buffer[3]);
 
 {player left right down Power}
 Ramecek(134,0,146,8,50,Buffer[3]);
 Blok(135,1,145,7,15,Buffer[3]);
 WriteNumber(136,2,Player.PWRLeft,True,Buffer[3]);
 Ramecek(148,0,160,8,50,Buffer[3]);
 Blok(149,1,159,7,15,Buffer[3]);
 WriteNumber(150,2,Player.PWRDown,True,Buffer[3]);
 Ramecek(162,0,174,8,50,Buffer[3]);
 Blok(163,1,173,7,15,Buffer[3]);
 WriteNumber(164,2,Player.PWRRight,True,Buffer[3]);
 
 {zivoty}
 If Player.Zivoty>1 then
 Begin
  X:=302; Y:=10;
  For I:=1 to Player.Zivoty-1 do
  Begin
   WriteSprite(X,Y,120,16,127,23,Buffer[1],Buffer[3]);
   Inc(X,9);
  End;
 End;
 
 {odperovatko}
 Case Odperovatko.Sprite of
  1: WriteSprite(Odperovatko.X,Odperovatko.Y,80,0,95,15,Buffer[1],Buffer[3]);
  2: WriteSprite(Odperovatko.X,Odperovatko.Y,96,0,111,15,Buffer[1],Buffer[3]);
  3: WriteSprite(Odperovatko.X,Odperovatko.Y+8,112,8,127,15,Buffer[1],Buffer[3]);
 End; {Case End}
 
 {Itemy}
 If Item[0].Sebrany=False then WriteSprite(Item[0].X,Item[0].Y,144,0,159,15,Buffer[1],Buffer[3]);
 If Item[1].Sebrany=False then WriteSprite(Item[1].X,Item[1].Y,128,0,143,15,Buffer[1],Buffer[3]);
 If Item[2].Sebrany=False then WriteSprite(Item[2].X,Item[2].Y,128,16,143,31,Buffer[1],Buffer[3]);
 If Item[3].Sebrany=False then WriteSprite(Item[3].X,Item[3].Y,144,0,159,15,Buffer[1],Buffer[3]);
 If Item[4].Sebrany=False then WriteSprite(Item[4].X,Item[4].Y,128,0,143,15,Buffer[1],Buffer[3]);
 If Item[5].Sebrany=False then WriteSprite(Item[5].X,Item[5].Y,128,16,143,31,Buffer[1],Buffer[3]);
 If Item[6].Sebrany=False then WriteSprite(Item[6].X,Item[6].Y,144,16,159,31,Buffer[1],Buffer[3]);
 
 {Item 0 SCORE}
 If Item[0].Sebrany=True then
 Begin
  If Item[0].Pocitadlo<20 then
  Begin WriteSprite(Item[0].X,Item[0].Y,80,24,95,31,Buffer[1],Buffer[3]); Dec(Item[0].Y); End;
 End;
 
 {Item 1 SCORE}
 If Item[1].Sebrany=True then
 Begin
  If Item[1].Pocitadlo<20 then
  Begin WriteSprite(Item[1].X,Item[1].Y,80,16,95,23,Buffer[1],Buffer[3]); Dec(Item[1].Y); End;
 End;
 
 {Item 2 SCORE}
 If Item[2].Sebrany=True then
 Begin
  If Item[2].Pocitadlo<20 then
  Begin WriteSprite(Item[2].X,Item[2].Y,96,16,115,23,Buffer[1],Buffer[3]); Dec(Item[2].Y); End;
 End;
 
 {Item 3 SCORE}
 If Item[3].Sebrany=True then
 Begin
  If Item[3].Pocitadlo<20 then
  Begin WriteSprite(Item[3].X,Item[3].Y,80,24,95,31,Buffer[1],Buffer[3]); Dec(Item[3].Y); End;
 End;
 
 {Item 4 SCORE}
 If Item[4].Sebrany=True then
 Begin
  If Item[4].Pocitadlo<20 then
  Begin WriteSprite(Item[4].X,Item[4].Y,80,16,95,23,Buffer[1],Buffer[3]); Dec(Item[4].Y); End;
 End;
 
 {Item 5 SCORE}
 If Item[5].Sebrany=True then
 Begin
  If Item[5].Pocitadlo<20 then
  Begin WriteSprite(Item[5].X,Item[5].Y,96,16,115,23,Buffer[1],Buffer[3]); Dec(Item[5].Y); End;
 End;
 
 {Item 6 SCORE}
 If Item[6].Sebrany=True then
 Begin
  If Item[6].Pocitadlo<20 then
  Begin WriteSprite(Item[6].X,Item[6].Y,96,24,115,31,Buffer[1],Buffer[3]); Dec(Item[6].Y); End;
 End;
 
 
 For A:=0 to 2 do
 Begin
 {enemy}
  If (Enemy[A].Vykreslovat=True) and (Enemy[A].Skok=False) and (Enemy[A].Skok2=False) and (Enemy[A].Nausea=False) then
  Case Enemy[A].Smer of
   1: Begin {doprava}
      If Enemy[A].Sprite=1 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,112,32,127,47,Buffer[1],Buffer[3]);
      If Enemy[A].Sprite=2 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,128,32,143,47,Buffer[1],Buffer[3]);
     End;
   2: Begin {doleva}
      If Enemy[A].Sprite=1 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,112,132,127,147,Buffer[1],Buffer[3]);
      If Enemy[A].Sprite=2 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,128,132,143,147,Buffer[1],Buffer[3]);
     End;
   3: Begin {nahoru}
      If Enemy[A].Sprite=1 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,96,32,111,47,Buffer[1],Buffer[3]);
      If Enemy[A].Sprite=2 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,96,132,111,147,Buffer[1],Buffer[3]);
     End;
   4: Begin {dolu}
      If Enemy[A].Sprite=1 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,80,32,95,47,Buffer[1],Buffer[3]);
      If Enemy[A].Sprite=2 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,80,132,95,147,Buffer[1],Buffer[3]);
     End;
  End;{Case End}
 
 {enemy skok}
  If (Enemy[A].Vykreslovat=True) and ((Enemy[A].Skok=True) or (Enemy[A].Skok2=True)) and (Enemy[A].Nausea=False) then
  Begin
   If Enemy[A].Smer=1 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,144,32,159,47,Buffer[1],Buffer[3]);
   If Enemy[A].Smer=2 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,144,132,159,147,Buffer[1],Buffer[3]);
   If Enemy[A].Smer=3 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,96,32,111,47,Buffer[1],Buffer[3]);
   If Enemy[A].Smer=4 then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,80,32,95,47,Buffer[1],Buffer[3]);
  End;
 
 {enemy oblbly nause True}
  If (Enemy[A].Vykreslovat=True) and (Enemy[A].Nausea=True) and
  (Enemy[A].Splouch.Je=False) then WriteSprite(Enemy[A].X,Enemy[A].Y,80,48,95,63,Buffer[1],Buffer[3]);
 
 {enemy splouch}
  If Enemy[A].Splouch.Je=True then
  Begin
   x:=Enemy[A].X+8;
   y:=Enemy[A].Y+8;
   If Enemy[A].Splouch.Pocitadlo in [0..9] then
   Begin WriteSprite(x,y,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x-10,y,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x+10,y,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
   If Enemy[A].Splouch.Pocitadlo in [10..19] then
   Begin WriteSprite(x,y-1,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x-11,y-1,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x+11,y-1,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
   If Enemy[A].Splouch.Pocitadlo in [20..29] then
   Begin WriteSprite(x,y-2,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x-12,y-2,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x+12,y-2,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
   If Enemy[A].Splouch.Pocitadlo in [30..39] then
   Begin WriteSprite(x,y-3,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x-13,y-3,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x+13,y-3,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
   If Enemy[A].Splouch.Pocitadlo in [40..50] then
   Begin WriteSprite(x,y-4,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x-14,y-4,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
      WriteSprite(x+14,y-4,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
  End; {Enemy.Splouch.Je=True End}
 End;
 
 {player}
 If (Player.Vykreslovat=True) and (Player.Skok=False) and (Player.Nausea=False) then
 Case Player.Smer of
  1: Begin {doprava}
     If Player.Sprite=1 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,32,0,47,15,Buffer[1],Buffer[3]);
     If Player.Sprite=2 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,48,0,63,15,Buffer[1],Buffer[3]);
    End;
  2: Begin {doleva}
     If Player.Sprite=1 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,32,100,47,115,Buffer[1],Buffer[3]);
     If Player.Sprite=2 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,48,100,63,115,Buffer[1],Buffer[3]);
    End;
  3: Begin {nahoru}
     If Player.Sprite=1 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,16,0,31,15,Buffer[1],Buffer[3]);
     If Player.Sprite=2 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,16,100,31,115,Buffer[1],Buffer[3]);
    End;
  4: Begin {dolu}
     If Player.Sprite=1 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,0,0,15,15,Buffer[1],Buffer[3]);
     If Player.Sprite=2 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,0,100,15,115,Buffer[1],Buffer[3]);
    End;
 End;{Case End}
 
 {player skok}
 If (Player.Vykreslovat=True) and (Player.Skok=True) and (Player.Nausea=False) and (Player.Mrtvy=False) then
 Begin
  If Player.Smer=1 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,64,0,79,15,Buffer[1],Buffer[3]);
  If Player.Smer=2 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,64,100,79,115,Buffer[1],Buffer[3]);
  If Player.Smer=3 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,16,100,31,115,Buffer[1],Buffer[3]);
  If Player.Smer=4 then WriteSprite(Player.X,Player.Y,0,100,15,115,Buffer[1],Buffer[3]);
 End;
 
 {smrt ve skoku}
 If (Player.Skok=True) and (Player.Nausea=False) and (Player.Mrtvy=True) then
 WriteSprite(Player.X,Player.Y,0,0,15,15,Buffer[1],Buffer[3]);
 
 {player oblbly nause True}
 If (Player.Nausea=True) and (Player.Splouch.Je=False) then
 WriteSprite(Player.X,Player.Y,56,48,71,63,Buffer[1],Buffer[3]);
 
 {player splouch}
 If Player.Splouch.Je=True then
 Begin
  x:=Player.X+8;
  y:=Player.Y+8;
  If Player.Splouch.Pocitadlo in [0..9] then
  Begin WriteSprite(x,y,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x-10,y,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x+10,y,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
  If Player.Splouch.Pocitadlo in [10..19] then
  Begin WriteSprite(x,y-1,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x-11,y-1,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x+11,y-1,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
  If Player.Splouch.Pocitadlo in [20..29] then
  Begin WriteSprite(x,y-2,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x-12,y-2,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x+12,y-2,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
  If Player.Splouch.Pocitadlo in [30..39] then
  Begin WriteSprite(x,y-3,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x-13,y-3,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x+13,y-3,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
  If Player.Splouch.Pocitadlo in [40..50] then
  Begin WriteSprite(x,y-4,32,16,39,23,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x-14,y-4,0,150,7,157,Buffer[1],Buffer[3]);
     WriteSprite(x+14,y-4,40,16,47,23,Buffer[1],Buffer[3]); End;
 End; {Player.Splouch.Je=True End}
 
 {Vzducholod}
 If Vzducholod.Leta=True then
 Begin
  If Vzducholod.Going=True then
  Begin {leti doprava}
   WriteSprite(Vzducholod.X,Vzducholod.Y,56,32,79,47,Buffer[1],Buffer[3]);
   Case Vzducholod.Sprite of
    1: WriteSprite(Vzducholod.X-8,Vzducholod.Y,48,48,55,63,Buffer[1],Buffer[3]);
    2: WriteSprite(Vzducholod.X-8,Vzducholod.Y,48,32,55,47,Buffer[1],Buffer[3]);
    3: WriteSprite(Vzducholod.X-8,Vzducholod.Y+4,48,64,55,71,Buffer[1],Buffer[3]);
   End; {Case End}
  End else
  Begin {leti doleva}
   WriteSprite(Vzducholod.X,Vzducholod.Y,256,32,279,47,Buffer[1],Buffer[3]);
   Case Vzducholod.Sprite of
    1: WriteSprite(Vzducholod.X+24,Vzducholod.Y,248,48,255,63,Buffer[1],Buffer[3]);
    2: WriteSprite(Vzducholod.X+24,Vzducholod.Y,248,32,255,47,Buffer[1],Buffer[3]);
    3: WriteSprite(Vzducholod.X+24,Vzducholod.Y+4,248,64,255,71,Buffer[1],Buffer[3]);
   End; {Case End}
  End;
 End;
 
 {voda}
 If Voda.Sprite=0 then For I:=0 to 19 do WriteSprite(I*16,192,0,16,15,23,Buffer[1],Buffer[3])
          else For I:=0 to 19 do WriteSprite(I*16,192,16,16,31,23,Buffer[1],Buffer[3]);
 
 {fps}
 If ShowFPS=True then
 Begin
  WriteNumber(10,190,fps,True,Buffer[3]);
  WriteNumber(35,190,frame,True,Buffer[3]);
  WriteNumber(55,190,prodleva,True,Buffer[3]);
 End;
 
 {kreslime frame}
 If Vsync=True then WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 Wait(prodleva);
End;
 
 
Procedure ProcessLevel;
Begin
 Repeat
  NacitaniKlaves;           {vstup od hrace}
  For A:=0 to 2 do UmelaInteligence1; {logika 1}
  For A:=0 to 2 do UmelaInteligence2; {logika 2}
  PocitejFPS;             {vypocet fps}
  FramePohyb;             {pohyb hrace}
  For A:=0 to 2 do FramePohybEnemy;  {pohyb enemy}
  KresliFrame;            {frame na screen}
 Until (EndingPlay=True) or (EndingGame=True) or (LevelCompleted=True) or
   ((Player.Mrtvy=True) and (Player.Splouch.Pocitadlo=50)) or
   ((Player.Mrtvy=True) and (Cas.CT=0)) or
   ((Player.Mrtvy=True) and (Player.Deathpocitadlo=50)) or
   ((Player.Mrtvy=True) and (Player.Harakiri=True));
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GAME ENGINE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure ShowLevelStart(LevelNumber:Byte); {uvodni obrazovka levelu}
Begin
 ClearPage(Buffer[2]);
 Ramecek(0,0,319,199,50,Buffer[2]);
 WriteText(125,90,'LEVEL',Buffer[2]);
 WriteNumber(161,90,LevelNumber,False,Buffer[2]);
 WriteText(110,105,'STISKNETE ENTER',Buffer[2]);
 WritePixel(145,103,50,Buffer[2]);
 WritePixel(146,103,50,Buffer[2]);
 WritePixel(147,103,50,Buffer[2]);
 WritePixel(146,104,50,Buffer[2]);
 If (LevelNumber=7) then
 Begin
  Ramecek(105,45,200,62,50,Buffer[2]);
  Writetext(110,50,'! BONUS ROUND !',Buffer[2]);
 End;
 FlipPage(Buffer[2],Buffer[4]);
 Repeat
  If Key[28]=True then Begin StartLevel:=True; PlaySound(0); End;{ENTER=START}
 Until StartLevel=True;
End;
 
 
Procedure SSLframe;
Var X,Y,I: Word;
Begin
 ClearPage(Buffer[2]);
 Ramecek(0,0,319,199,50,Buffer[2]);
 If Skip=False then
 Begin Ramecek(8,8,44,20,50,Buffer[2]); WriteText(10,10,'S=SKIP',Buffer[2]); End;
 X:=100; Y:=80;
 WriteText(X+17,Y+5,'CAS:',Buffer[2]);
 WriteNumber(X+40,Y+5,Cas.CT*10,False,Buffer[2]);
 WritePixel(X+18,Y+2,50,Buffer[2]);
 WritePixel(X+19,Y+2,50,Buffer[2]);
 WritePixel(X+20,Y+2,50,Buffer[2]);
 WritePixel(X+19,Y+3,50,Buffer[2]);
 
 WriteText(X+5,Y+15,'OVOCE:',Buffer[2]);
 WriteNumber(X+40,Y+15,Player.Score,False,Buffer[2]);
 
 Blok(X+5,Y+25,X+62,Y+25,50,Buffer[2]);
 WriteText(X+5,Y+28,'TOTAL:',Buffer[2]);
 WriteNumber(X+40,Y+28,Player.ScoreTotal,False,Buffer[2]);
 
 If Item[0].Sebrany=True then WriteSprite(X+80,Y,144,0,159,15,Buffer[1],Buffer[2]);
 If Item[1].Sebrany=True then WriteSprite(X+100,Y,128,0,143,15,Buffer[1],Buffer[2]);
 If Item[2].Sebrany=True then WriteSprite(X+120,Y,128,16,143,31,Buffer[1],Buffer[2]);
 If Item[3].Sebrany=True then WriteSprite(X+80,Y+20,144,0,159,15,Buffer[1],Buffer[2]);
 If Item[4].Sebrany=True then WriteSprite(X+100,Y+20,128,0,143,15,Buffer[1],Buffer[2]);
 If Item[5].Sebrany=True then WriteSprite(X+120,Y+20,128,16,143,31,Buffer[1],Buffer[2]);
 
 If (VyuctovaniScore=True) and (Player.Score=0) then
 Begin
  WriteText(X+5,Y+40,'STISKNETE MEZERNIK',Buffer[2]);
  WritePixel(X+40,Y+38,50,Buffer[2]);
  WritePixel(X+41,Y+38,50,Buffer[2]);
  WritePixel(X+42,Y+38,50,Buffer[2]);
  WritePixel(X+41,Y+39,50,Buffer[2]);
  WritePixel(X+101,Y+38,50,Buffer[2]);
  WritePixel(X+100,Y+39,50,Buffer[2]);
 End;
 
 FlipPage(Buffer[2],Buffer[4]);
 
 If VyuctovaniCasu=True then
 If Cas.CT>0 then
 Begin
  PlaySound(5);
  Dec(Cas.CT);
  Inc(Player.ScoreTotal,10);
 End;
 If Cas.CT=0 then
 Begin
  VyuctovaniCasu:=False;
  VyuctovaniScore:=True;
 End;
 
 If VyuctovaniScore=True then
 If Player.Score>0 then
 Begin
  PlaySound(5);
  Dec(Player.Score,10);
  Inc(Player.ScoreTotal,10);
 End;
 
 If Skip=True then
 Begin
  Inc(Player.ScoreTotal,10*Cas.CT);
  Inc(Player.ScoreTotal,10*Trunc(Player.Score/10));
  Cas.CT:=0;
  Player.Score:=0;
  VyuctovaniScore:=True;
 End;
End;
 
 
Procedure ShowScoreList(LevelNumber:Byte); {jeden level dokonceny}
Begin
 VyuctovaniCasu:=True;
 VyuctovaniScore:=False;
 Skip:=False;
 Repeat
  SSLFrame;
  Wait(10);
{S} If Key[31]=True then Skip:=True;
 Until (Key[57]=True) and (VyuctovaniScore=True) and (Player.Score=0);
 PlaySound(0);
 If LevelNumber=PosledniLevel then GameCompleted:=True;
End;
 
 
Procedure WriteSCScreen;
Begin
 Ramecek(0,0,319,199,50,Buffer[2]);
 WriteText(74,45,'! ! ! GRATULATIONS ! ! !',Buffer[2]);
 WriteText(74,65,' ! ! ! GAME OVER ! ! !',Buffer[2]);
 WriteText(104,85,'SCORE :',Buffer[2]);
 WriteNumber(150,85,Player.ScoreTotal,False,Buffer[2]);
 WriteText(104,135,'STISKNETE ENTER',Buffer[2]);
 WritePixel(139,133,50,Buffer[2]);
 WritePixel(140,133,50,Buffer[2]);
 WritePixel(141,133,50,Buffer[2]);
 WritePixel(140,134,50,Buffer[2]);
 GratzOver:=True;
End;
 
 
Procedure ShowCongratulations; {cela hra dokoncena}
Var I: Byte;
Begin
 GratzOver:=False;
 Repeat
  ClearPage(Buffer[2]);
  WriteSCScreen;
  If Vsync=True then Waitretrace;
  FlipPage(Buffer[2],Buffer[4]);
 Until (Key[28]=True) and (GratzOver=True);
 For I:=0 to 5 do
 Begin
  PlaySound(I);
  Wait(100);
 End;
 StartGame:=False;
End;
 
 
Procedure MainGame;
Begin
 CisloLevelu:=StartovaciLevel;
 Repeat
  ShowLevelStart(CisloLevelu);
  InitLevel(CisloLevelu);
  ProcessLevel; {frame engine}
  If (Player.Mrtvy=False) and (EndingPlay=False) then ShowScoreList(CisloLevelu);
  If Player.Mrtvy=False then If CisloLevelu<20 then Inc(CisloLevelu);
 Until (EndingPlay=True) or (EndingGame=True) or (GameCompleted=True);
 If GameCompleted=True then ShowCongratulations;
End;
 
 
{@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ UVODNI OBRAZOVKA HRY @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}
Procedure WriteMMScreen;
Var X: Word;
  Y: Byte;
Begin
 ClearPage(Buffer[2]);
 Ramecek(0,0,319,199,50,Buffer[2]);
 Ramecek(0,0,128,65,50,Buffer[2]);
 WriteText(5,5,'S=START',Buffer[2]);
 WriteText(5,15,'ESC=EXIT',Buffer[2]);
 WriteText(5,25,'SIPKY=POHYB',Buffer[2]);
 WritePixel(6,23,50,Buffer[2]);
 WritePixel(7,23,50,Buffer[2]);
 WritePixel(8,23,50,Buffer[2]);
 WritePixel(7,24,50,Buffer[2]);
 WriteText(5,35,'MEZERNIK=SKOK',Buffer[2]);
 WritePixel(42,34,50,Buffer[2]);
 WritePixel(43,33,50,Buffer[2]);
 WriteText(5,45,'BACKSPACE=SEBEVRAZDA',Buffer[2]);
 WritePixel(108,43,50,Buffer[2]);
 WritePixel(109,43,50,Buffer[2]);
 WritePixel(110,43,50,Buffer[2]);
 WritePixel(109,44,50,Buffer[2]);
 WriteText(5,55,'F=FPS',Buffer[2]);
 
 WriteSprite(158,40,144,0,159,15,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteSprite(178,40,128,0,143,15,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteSprite(198,40,128,16,143,31,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteSprite(218,40,144,16,159,31,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteSprite(238,40,0,0,15,15,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteNumber(140,190,Player.ScoreTotal,False,Buffer[2]);
 
 X:=Random(5)+20; Y:=Random(5)+110;
 {M}
 WriteBlok(X,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+8,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+16,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+24,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+32,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+32,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+32,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+32,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+32,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 {I}
 WriteBlok(X+48,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+48,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+48,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+48,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+48,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 {L}
 WriteBlok(X+64,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+64,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+64,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+64,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+64,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+72,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+80,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 {K}
 WriteBlok(X+96,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+96,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+96,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+96,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+96,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+112,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+112,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+104,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+112,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+112,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 {N}
 WriteBlok(X+128,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+128,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+128,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+128,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+128,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+136,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+142,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+150,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+150,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+150,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+150,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+150,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 {U}
 WriteBlok(X+166,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+166,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+166,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+166,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+174,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+182,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+190,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+190,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+190,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+190,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 {T}
 WriteBlok(X+206,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+214,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+222,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+214,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+214,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+214,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+214,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 {S}
 WriteBlok(X+238,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+246,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+254,Y,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+262,Y+8,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+254,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+246,Y+16,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+238,Y+24,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+246,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+254,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 WriteBlok(X+262,Y+32,56,16,63,23,Buffer[1],Buffer[2]);
 
 If ShowFPS=True then
 Begin
  WriteNumber(10,190,MMfps,True,Buffer[2]);
  WriteNumber(35,190,MMframe,True,Buffer[2]);
  WriteNumber(55,190,MMprodleva,True,Buffer[2]);
 End;
 If Vsync=True then Waitretrace;
 FlipPage(Buffer[2],Buffer[4]);
End;
 
 
Procedure MainMenu;
Begin
 Repeat
  WriteMMScreen; Wait(MMprodleva);
 
  If FPS2s=True then Inc(MMframe) {je zrovna prvni vterina}
         else Begin    {je zrovna druha vterina}
             If MMframe>0 then
             Begin
              MMfps:=MMframe; {obnovit fps}
              If vSync=False then
              Begin
               If MMfps<75 then Begin If MMprodleva>0   then Dec(MMprodleva); End
                     else Begin If MMprodleva<65535 then Inc(MMprodleva); End;
              End;
             End;
             MMframe:=0; {vynulovat pocet napocitanych snimku}
            End;
 
{S} If Key[31]=True then StartGame:=True;              {S=START}
  If Key[1]=True then EndingGame:=True;             {ESC=EXIT}
{F} If Key[33]=True then                     {F=SHOW FPS}
  Begin
   If fpsButtonF<15 then Inc(fpsButtonF) else fpsButtonF:=0;
   If fpsButtonF=15 then
   Begin
    If ShowFPS=False then ShowFPS:=True else ShowFPS:=False;
   End;
  End;
 
  If StartGame=True then
  Begin
   PlaySound(0);
   Player.ScoreTotal:=0;
   Player.Zivoty:=3;
   EndingPlay:=False;
   GameCompleted:=False;
   MainGame;
  End;
 Until EndingGame=True;
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure Main;
Begin
 InitBuffers;
 Init320x200;
 InitKeyboard;
 InitTexter(50);
 InitTimer;
 
 Initialize;
 MainMenu;
 Silence;
 
 ShutdownTimer;
 ShutdownTexter;
 ShutdownKeyboard;
 Init80x25;
 ShutdownBuffers;
End;
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Begin Main; End.