V skratke povedané je to telefónny zoznam s jednoduchým textovým menu, no zato má rozne funkcie ako vyhľadávanie, mazanie položiek, vkladanie a kopírovanie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Program: Global_phone.pas
Subor exe: Global_phone.exe

V skratke povedané je to telefónny zoznam s jednoduchým textovým menu, no zato má rozne funkcie ako vyhľadávanie, mazanie položiek, vkladanie a kopírovanie...
{ GLOBAL_PHONE.PAS                         }
{ V skratke povedane je to tel. zoznam s jednoduchym textovym menu, }
{ no zato ma rozne funkcie ako vyhladavanie, mazanie poloziek,   }
{ vkladanie a kopirovanie...                    }
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 23.02.2009              http://www.trsek.com }
 
Program Global_Phone_Devastator;
uses crt , dos;
type TZaznam = packed record
        Polozka_cislo   : Integer;
        Meno       : String[20];
        Priezvisko    : String[20];
        Cislo_Mobil    : String[14];
        Cislo_Pevna    : String[10];
        Mesto       : String[20];
        Cislo_domu    : String[25];
        EMail       : String[30];
        PSC        : String[7];
   end;
var Subor1            : file of TZaznam;
  Subor2            : File of Tzaznam;
  Nazov_Zoznamu        : string;
  Nazov_Zoznamu2        : string;
  hodnota , volba_menu     : char;
  Zaznam            : TZaznam;
 
 Procedure Vytvor_Zoznam(var Nazov : string);
 begin
  write('Zadaj nazov zoznamu : ');
  readln(Nazov);
  assign(Subor1 , Nazov);
  rewrite(Subor1);
  close(Subor1);
 end;
 
 Procedure Zrus_Zoznam(var Nazov : string);
 begin
  write('Zadaj nazov zoznamu na vymazanie : ');
  readln(Nazov);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-}
  reset(Subor1);
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
  begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   end;
  {$I-};
  erase(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0
  then
   begin
   writeln('Subor nebol zmazany...');
   readkey;
   exit;
   end
  else
   begin
   writeln('Subor bol zmazany...');
   readkey;
   exit;
   end;
 end;
 
 Procedure Pridaj_Polozku(var Nazov : String);
 var pom , pom2 , i  : integer;
   znak       : char;
 begin
  write('Zadaj nazov zoznamu na otvorenie : ');
  readln(Nazov);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-}
  reset(Subor1);
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   exit;
   end
  else
   begin
   pom := filesize(Subor1) + 1;
   write('Zadaj meno : ');
   readln(Zaznam.meno);
    if Zaznam.meno = '' then
     Zaznam.meno := 'Neuvedene';
   write('Zadaj priezvisko : ');
   readln(Zaznam.priezvisko);
    if Zaznam.priezvisko = '' then
     Zaznam.priezvisko := 'Neuvedene';
   write('Zadaj cislo mobilu : ');
   readln(Zaznam.Cislo_Mobil);
    if Zaznam.Cislo_Mobil = '' then
     Zaznam.Cislo_Mobil := 'Neuvedene';
   write('Zadaj cislo pevnej linky : ');
   readln(Zaznam.Cislo_Pevna);
    if Zaznam.Cislo_Pevna = '' then
     Zaznam.Cislo_Pevna := 'Neuvedene';
   write('Zadaj meno mesta : ');
   readln(Zaznam.Mesto);
    if Zaznam.Mesto = '' then
     Zaznam.Mesto := 'Neuvedene';
   write('Zadaj cislo domu : ');
   readln(Zaznam.Cislo_domu);
    if Zaznam.Cislo_domu = '' then 
     Zaznam.Cislo_domu := 'Neuvedene';
   write('Zadaj E-Mail : ');
   readln(Zaznam.EMail);
    if Zaznam.EMail = '' then 
     Zaznam.EMail := 'Neuvedene';
   write('Zadaj PSC : ');
   readln(Zaznam.PSC);
    if Zaznam.PSC = '' then
     Zaznam.PSC := 'Neuvedene';
   Zaznam.Polozka_cislo := pom;
    seek(Subor1 , Filesize(Subor1));
    write(Subor1 , Zaznam);
   close(Subor1);
  end;
  end;
 
 Procedure Zrus_Polozku(var Nazov : string);
 var pom , pom2 , pom3 : integer;
 begin
  write('Zadaj nazov zoznamu : ');
  readln(Nazov);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-};
  reset(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   exit;
   end;
  if filesize(Subor1) = 0 then
   begin
   writeln('Subor je prazdny...');
   readkey;
   close(Subor1);
   exit;
   end;
  while not Eof(Subor1) do
  begin
   clrscr;
   textcolor(red);
   writeln('Prehlad zaznamov na vymaznie : ');
   textcolor(white);
   read(Subor1 , Zaznam);
   writeln('Zaznam cislo       : ', Zaznam.Polozka_cislo);
   writeln('Meno           : ', Zaznam.meno);
   writeln('Priezvisko        : ', Zaznam.Priezvisko);
   writeln('Cislo mobilneho telefonu : ', Zaznam.Cislo_Mobil);
   writeln('Cislo pevnej linky    : ', Zaznam.Cislo_Pevna);
   writeln('Nazov mesta       : ', Zaznam.Mesto);
   writeln('Cislo domu        : ', Zaznam.Cislo_Domu);
   writeln('E-Mail          : ', Zaznam.EMail);
   writeln('PSC           : ', Zaznam.PSC);
   readkey;
  end;
  pom2 := filesize(Subor1);
  write('Zadaj cislo polozky na vymazanie : ');
  readln(pom);
  if pom > pom2 then
  begin
   writeln('Bolo zadane vacsie cislo ako poloziek v subore...');
   readkey;
   close(Subor1);
   exit;
  end;
  if pom = pom2 then
  begin
   seek(Subor1 , pom2 - 1);
   truncate(Subor1);
  end;
  if pom < filesize(Subor1) then
  begin
   seek(Subor1 , pom2 - 1);
   read(Subor1 , Zaznam);
   seek(Subor1 , pom - 1);
   Zaznam.Polozka_cislo := pom;
   write(Subor1 , Zaznam);
   seek(Subor1 , pom2 - 1);
   truncate(Subor1);
  end;
  close(Subor1);
  end;
 procedure Vypis_Zoznam(var Nazov : string);
 begin
  write('Zadaj nazov zoznamu : ');
  readln(Nazov);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-};
  reset(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0 then
  begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   exit;
  end
  else
   begin
   if filesize(Subor1) = 0 then
    begin
    writeln('Zaznam neobsakuje ziadne polozky...');
    readkey;
    close(Subor1);
    exit;
    end;
   while not Eof(Subor1) do
    begin
    clrscr;
    textcolor(red);
    writeln('Prehlad zoznamu : ');
    textcolor(white);
    read(Subor1 , Zaznam);
    writeln('Zaznam cislo       : ', Zaznam.Polozka_cislo);
    writeln('Meno           : ', Zaznam.meno);
    writeln('Priezvisko        : ', Zaznam.Priezvisko);
    writeln('Cislo mobilneho telefonu : ', Zaznam.Cislo_Mobil);
    writeln('Cislo pevnej linky    : ', Zaznam.Cislo_Pevna);
    writeln('Nazov mesta       : ', Zaznam.Mesto);
    writeln('Cislo domu        : ', Zaznam.Cislo_Domu);
    writeln('E-Mail          : ', Zaznam.EMail);
    writeln('PSC           : ', Zaznam.PSC);
    textcolor(Red);
    writeln('Celkovy pocet zaznamov  : ', Filesize(Subor1));
    textcolor(White);
    readkey;
    end;
  end;
  Zaznam.Polozka_cislo := 0;
  close(Subor1);
 end;
 
 Procedure Najdi_Zaznam(var Nazov : string);
 var Hladane : string;
   i    : integer;
 begin
  i := 0;
  write('Zadaj zoznam v ktorom sa bude vyhladavat : ');
  readln(Nazov);
  write('Zadaj hladane priezvisko : ');
  readln(Hladane);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-}
  reset(Subor1);
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   exit;
   end
  else
   begin
   while not EOF(Subor1) do
     begin
      read(Subor1 , Zaznam);
      if hladane = Zaznam.Priezvisko then
      begin
       clrscr;
       i:=i+1;
       writeln('Zaznam cislo       : ', Zaznam.Polozka_cislo);
       writeln('Meno           : ', Zaznam.meno);
       writeln('Priezvisko        : ', Zaznam.Priezvisko);
       writeln('Cislo mobilneho telefonu : ', Zaznam.Cislo_Mobil);
       writeln('Cislo pevnej linky    : ', Zaznam.Cislo_Pevna);
       writeln('Nazov mesta       : ', Zaznam.Mesto);
       writeln('Cislo domu        : ', Zaznam.Cislo_Domu);
       writeln('E-Mail          : ', Zaznam.EMail);
       writeln('PSC           : ', Zaznam.PSC);
       readkey;
      end;
     end;
   writeln('Najdene polozky celkovo : ', i);
   readkey;
  end;
  close(Subor1);
 end;
 
 Procedure Presun_Na_Poziciu(Nazov : String);
 var pozicia , pom : integer;
 begin
  write('Zadaj zoznam na otvorenie : ');
  readln(Nazov);
  write('Zadaj od ktorej pozicie chces vypisat zoznam : ');
  readln(pozicia);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-};
  reset(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   exit;
   end;
  pom := filesize(Subor1);
  seek(Subor1 , pozicia - 1);
  if pozicia > pom then
  begin
   writeln('Zaznam ma len ' , pom , ' poloziek...');
   readkey;
   close(Subor1);
   exit;
  end;
  repeat
   read(Subor1 , Zaznam);
    begin
    clrscr;
    writeln('Zaznam cislo       : ', Zaznam.Polozka_cislo);
    writeln('Meno           : ', Zaznam.meno);
    writeln('Priezvisko        : ', Zaznam.Priezvisko);
    writeln('Cislo mobilneho telefonu : ', Zaznam.Cislo_Mobil);
    writeln('Cislo pevnej linky    : ', Zaznam.Cislo_Pevna);
    writeln('Nazov mesta       : ', Zaznam.Mesto);
    writeln('Cislo domu        : ', Zaznam.Cislo_Domu);
    writeln('E-Mail          : ', Zaznam.EMail);
    writeln('PSC           : ', Zaznam.PSC);
    readkey;
    end;
  until eof(Subor1);
  close(Subor1);
 end;
 
 Procedure Vycisti_Zoznam(var Nazov : string);
 begin
  write('Zadaj nazov suboru na vycistenie : ');
  readln(Nazov);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-};
  reset(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   exit;
   end;
  writeln('Zaznam obsahoval ' , Filesize(Subor1) , ' poloziek...');
   repeat
   truncate(Subor1);
   until filesize(Subor1) = 0;
  readkey;
  close(Subor1);
 end;
 
 Procedure Vycisti_Zoznam_POZICIA(var Nazov : string);
 var pozicia : integer;
   pom   : integer;
 begin
  write('Zadaj nazov suboru na vycistenie : ');
  readln(Nazov);
  write('Zadaj od ktorej pozicie sa ma zaznam zmazat : ');
  readln(Pozicia);
  assign(Subor1 , Nazov);
  {$I-};
  reset(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor neexistuje...');
   readkey;
   exit;
   end;
  if Pozicia > filesize(Subor1) then
   begin
   writeln('Zaznam neobsahuje tolko poloziek...');
   readkey;
   close(Subor1);
   exit;
   end;
 
  writeln('Zaznam obsahoval ' , Filesize(Subor1) , ' poloziek...');
   repeat
   begin
    seek(Subor1 , pozicia - 1);
    truncate(Subor1);
    pom := filesize(Subor1);
   end;
   until pom = Pozicia - 1;
  writeln('Teraz zaznam obsahuje ' , Filesize(Subor1) , ' poloziek...');
  readkey;
  close(Subor1);
 end;
 
 Procedure Kopirovanie_Zaznamu(var Nazov , Nazov2 : string);
 var pom , i : integer;
 begin
  writeln('Nazov zoznamu na nacitanie poloziek : ');
  readln(Nazov);
  writeln('Nazov 2. zoznamu na zapisanie poloziek : ');
  readln(Nazov2);
  if Nazov = Nazov2 then
   begin
   writeln('Bol zadany 2X ten isty subor...');
   readkey;
   exit;
   end;
  assign(Subor1 , Nazov);
  assign(Subor2 , Nazov2);
  {$I-};
  reset(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor 1 neexistuje...');
   end;
  {$I-}
  reset(Subor2);
  {$I+}
   if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor 2 neexistuje...');
   readkey;
   close(Subor1);
   exit;
   end;
  while not EOF(Subor1) do
  begin
   seek(Subor2 , filesize(Subor2));
   read(Subor1 , Zaznam);
   Zaznam.polozka_Cislo := filesize(Subor2) + 1;
   write(Subor2 , Zaznam);
   If eof(Subor1) then
   begin
    writeln('Kopirovanie skoncilo...');
    readkey;
   end;
  end;
 close(Subor1);
 close(Subor2);
 end;
 Procedure Kopirovanie_Poloziek(var Nazov , Nazov2 : string);
 var Pozicia : integer;
 begin
  writeln('Nazov zoznamu na nacitanie polozky : ');
  readln(Nazov);
  writeln('Nazov 2. zoznamu na zapisanie polozky : ');
  readln(Nazov2);
  if Nazov = Nazov2 then
   begin
   writeln('Bol zadany 2X ten isty subor...');
   readkey;
   exit;
   end;
  assign(Subor1 , Nazov);
  assign(Subor2 , Nazov2);
  {$I-};
  reset(Subor1);
  {$I+};
  if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor 1 neexistuje...');
   end;
  {$I-}
  reset(Subor2);
  {$I+}
   if IOResult <> 0 then
   begin
   writeln('Subor 2 neexistuje...');
   readkey;
   exit;
   end;
   write('Zadaj poziciu zaznamu v zozname na skopirovanie :');
   readln(Pozicia);
   if pozicia > filesize(Subor1) then
   begin
    writeln('Bolo zadane vacsie cislo ako je pocet poloziek v zazname...');
    readkey;
    close(Subor1);
    close(Subor2);
    exit;
   end;
   seek(Subor1 , Pozicia - 1);
   read(Subor1 , Zaznam);
   Zaznam.polozka_Cislo := filesize(Subor2) + 1;
   seek(Subor2 , filesize(Subor2));
   write(Subor2 , Zaznam);
 close(Subor1);
 close(Subor2);
 end;
begin
 textcolor(white);
 repeat
 clrscr;
 writeln('Pre vytvorenie noveho zoznamu stlac..........."V"');
 writeln('Pre ukoncenie programu stlac.................."K"');
 writeln('Pre vymazanie zoznamu stlac..................."D"');
 writeln('Pre pridanie polozky stlac...................."P"');
 writeln('Pre zrusenie polozky stlac...................."Z"');
 writeln('Pre vypisanie zoznamu stlac..................."J"');
 writeln('Pre hladanie kontaktu stlac..................."F"');
 writeln('Pre vypis kontaktov od pozicie stlac.........."C"');
 writeln('Pre vycistenie zoznamu stlac.................."B"');
 writeln('Pre vycistenie zaznamu od pozicie stlac......."I"');
 writeln('Pre skopirovanie zoznamu stlac................"L"');
 writeln('Pre skopirovanie poloziek stlac..............."O"');
  repeat volba_menu:=upcase(readkey);
  until volba_menu in ['V' , 'K' , 'D' , 'P' , 'Z' , 'J' ,
             'F' , 'C' , 'B' , 'I' , 'L' , 'O'];
  clrscr;
  case volba_menu of
  'V': Vytvor_Zoznam(Nazov_Zoznamu);
  'D': Zrus_Zoznam(Nazov_Zoznamu);
  'K': exit;
  'P': Pridaj_Polozku(Nazov_Zoznamu);
  'Z': Zrus_Polozku(Nazov_Zoznamu);
  'J': Vypis_Zoznam(Nazov_Zoznamu);
  'F': Najdi_Zaznam(Nazov_Zoznamu);
  'C': Presun_Na_Poziciu(Nazov_Zoznamu);
  'B': Vycisti_Zoznam(Nazov_Zoznamu);
  'I': Vycisti_Zoznam_POZICIA(Nazov_Zoznamu);
  'L': Kopirovanie_Zaznamu(Nazov_Zoznamu , Nazov_Zoznamu2);
  'O': Kopirovanie_Poloziek(Nazov_Zoznamu , Nazov_Zoznamu2);
  end;
 until volba_menu='K';
end.