Program ukaže nebo vof noci

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Program: Hvezdy.pas
Subor exe: Hvezdy.exe

Program ukaže nebo vof noci.
{ hvezdy.pas        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program generuje hviezdnu oblohu.                 }
{                                  }
{ Datum:20.04.1996               http://www.trsek.com }
 
uses crt,graph;
const pocethvezd=50;
   zobrplocha=50;
   viditelnost=1000;
   delta=30;
 
type souradnice=record x,y,z:word; end;
   hvezdokupa=array[0..pocethvezd]of souradnice;
 
var h:^hvezdokupa;
  x,y,z:word;
  xp,yp:integer;
  gd,gm,i:integer;
 
procedure perspektiva(xp,yp,zp:integer;var x,y:integer);
var pomer: integer;
begin
 dec(xp,getmaxx div 2);dec(yp,getmaxy div 2);
 x:=xp*zobrplocha div zp;
 y:=yp*zobrplocha div zp;
 inc(x,getmaxx div 2);inc(y,getmaxy div 2);
end;
 
procedure naplnhvezdu(cislo:word);
begin
 h^[cislo].x:=random($FFFF);
 h^[cislo].y:=random($FFFF);
 h^[cislo].z:=random(1000);
end;
 
procedure napln;
begin
 randomize;
 for i:=0 to pocethvezd do naplnhvezdu(i);
end;
 
procedure zmiz(s:souradnice);
begin
 setcolor(black);
 if s.z <> 0 then begin
  perspektiva(s.x*1000,s.y*1000,s.z+delta,xp,yp);
  setfillstyle(solidfill,black);
  fillellipse(xp,yp,viditelnost div (2*s.z),viditelnost div (2*s.z));
 end;
end;
 
procedure kresli(s:souradnice);
begin
 zmiz(s);
 setfillstyle(solidfill,white);
 if s.z <> 0 then begin
  perspektiva(s.x*1000,s.y*1000,s.z,xp,yp);
  fillellipse(xp,yp,viditelnost div (2*s.z),viditelnost div (2*s.z));
 end;
end;
 
procedure zobrazhvezdy;
begin
 for i:=0 to pocethvezd do begin
  dec(h^[i].z,delta);
  if h^[i].z <= zobrplocha then zmiz(h^[i]);
  if h^[i].z <= zobrplocha then naplnhvezdu(i);
  if (h^[i].z < viditelnost) and (h^[i].z > zobrplocha) then kresli(h^[i]);
 end;
end;
 
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }
 
begin
 if RegisterBGIdriver(@egavga_dr) >= 0 then begin
  new(h);
  gd:=detect;
  initgraph(gd,gm,'');
  napln;
  repeat
   zobrazhvezdy;
  until keypressed;
  closegraph;
  dispose(h);
 end else writeln('Nelze inicializovat graficky rezim !');
end.