Hra pexeso naprogramovaná v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu

Program: Pexeso.pas
Subor exe: Pexeso.exe
Mušiš mac: Menu.mnuMenu.tpuMys2.pasEgavga.bgi

Super program v ktorom sa dá hrať obdoba pexesa. Je v grafickom prevedení. Obsahuje rutiny na obsluhu myši, výber z menu, miešanie kariet, kontrolu správnosti a iné potrebné k pexesu. Niesom pôvodným autorom, len som to "trochu" upravil.
{ PEXESO.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program urceny pre hru pexesa na pocitaci.            }
{                                  }
{ Datum:12.05.2001               http://www.trsek.com }
 
program pexeso;
uses crt,dos,graph,mys2,menu;
 
const
  n=6;        { pocet kariet v riadku, stplci }
  sirka=90;      { sirka karty      }
  vyska=60;      { vyska karty      }
  medzera=10;     { medzera medzi kartami }
 
  { zoznam mien na kartach }
  d_meno:array[1..18] of string=
  ('I.Fedorov', 'M.Zieman',  'P.Clooney', 'M.Slovak',  'I.Tasler', 'J.Bougard',
   'J.Kuzmisin', 'K.Christian', 'P.Osczyk', 'L.Hawk',   'H.Swenson', 'D.Carlsberg',
   'O.Mivrov',  'G.Guiness',  'J.Okynava', 'I.Hatterson', 'Z.Freud',  'J.Carlos');
 
 
type zaznam=record
  meno:string;    { meno na karte             }
  najdene:boolean;  { ci je karta otacena ako najdena    }
  poradie:integer;  { v akom poradi bola najdena      }
  time:longint;    { za aky cas v sekundach bola najdena  }
end;
 
var
  a:array[1..n,1..n] of zaznam;
  x,y,i,j,gd,gm:integer;
  pocet_kliknuti:0..2;
  uz_x,uz_y:integer;
  stlacena:boolean;
  poradie:integer;
  zac_hodin:longint;
  x0,y0:integer;   { suradnice zlava, zhora aby bolo pexeso v strede }
  ch:char;      { stlacenie klavesy }
{  b:array[1..n] of 0..n;
  c:array[1..n,1..n] of 0..n;
  cislo:integer;
  dobre:boolean;}
 
 
{ urobi z cisla string }
function s1(i:longint):string;
var s:string;
begin
  str(i,s);
  if i<=9 then s:='0'+s;
  s1:=s;
end;
 
 
{ nakresli neodkrytu kartu }
procedure nakresli_neodkryte(xp,yp:integer);
var x,y:integer;
begin
  x:=(xp-1)*(sirka+medzera)+x0;
  y:=(yp-1)*(vyska+medzera)+y0;
 
  setfillstyle(1,black);
  setcolor(black);
  Bar(x, y, x+sirka, y+vyska);
 
  setcolor(white);
  moveto(x,y);
  lineto(x,y+vyska);
  lineto(x+sirka,y+vyska);
  lineto(x+sirka,y);
  lineto(x,y);
 
  setfillstyle(3,1);
  floodfill(x+1,y+1,white);
end;
 
 
{ nakresli odkrytu kartu }
procedure nakresli_odkryte(xp,yp:integer);
var x,y:integer;
  xt,yt:integer;
begin
  x:=(xp-1)*(sirka+medzera)+x0;
  y:=(yp-1)*(vyska+medzera)+y0;
 
  setcolor(white);
  moveto(x,y);
  lineto(x,y+vyska);
  lineto(x+sirka,y+vyska);
  lineto(x+sirka,y);
  lineto(x,y);
 
  setfillstyle(1,red);
  floodfill(x+1,y+1,white);
  settextstyle(0,0,0);
 
  { vypis text }
  xt:=round((sirka-TextWidth(a[xp,yp].meno))/2);
  yt:=round((vyska-TextHeight(a[xp,yp].meno))/2);
  outtextxy(x+xt, y+yt, a[xp,yp].meno);
end;
 
 
{ vykresli pexeso }
procedure vykresli;
begin
  cancel_mys;
  setcolor(yellow);
  setbkcolor(black);
  cleardevice;
 
  { zisti nulove body }
  x0:=round((GetMaxX-(n*(sirka+medzera)))/2);
  y0:=round((GetMaxY-(n*(vyska+medzera)))/2);
 
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do begin
      if a[i,j].najdene=false then
        nakresli_neodkryte(i,j)
      else
        nakresli_odkryte(i,j);
    end;
 
  outtextxy(x0,getmaxy-TextHeight('A')-5,'ESC - Koniec, V - Vysledkova listina');
  show_mys;
end;
 
 
{ pip ak uhadne 1, ak nie 2 }
procedure pip(ako:integer);
begin
  if ako=1 then sound(800);
  if ako=2 then sound(4000);
  delay(200);
  nosound;
end;
 
 
{ zisti aktualny cas v sekundach }
function celkom_sekund:longint;
var h,m,s,ss:word;
  celkom:longint;
begin
  gettime(h,m,s,ss);
  celkom:=h;
  celkom_sekund:=(celkom*3600)+(m*60)+s;
end;
 
 
{ zisti ci nasiel dve rovnake karty }
procedure zisti;
var x,y,x1,y1:integer;
begin
  where_is_mys(x1,y1);
  { kde je kurzor mysi }
  x:=trunc((x1-x0)/(sirka+medzera))+1;
  y:=trunc((y1-y0)/(vyska+medzera))+1;
 
  { je totalne mimo !!! }
  if x<1 then x:=1;
  if y<1 then x:=1;
  if x>n then x:=n;
  if y>n then x:=n;
 
  { klikol inam ??? }
  if ((x<>uz_x) or (y<>uz_y)) and (a[x,y].najdene=false) then
  begin
    cancel_mys;
    nakresli_odkryte(x,y);
    show_mys;
    { klikol na druhu kartu }
    if (uz_x<>0) and (uz_y<>0) then
    begin
      { nasiel zhodne ??? }
      if a[uz_x,uz_y].meno = a[x,y].meno then
      begin
       a[uz_x,uz_y].najdene:=true;
       a[x,y].najdene:=true;
       { zapis najdenie a ostatne }
       poradie:=poradie+1;
       a[x,y].poradie:=poradie;
       a[x,y].time:=celkom_sekund-zac_hodin;
       a[uz_x,uz_y].poradie:=poradie;
       a[uz_x,uz_y].time:=a[x,y].time;
       pip(1);
      end else
      { neuhadol }
      begin
       pip(2);
       delay(700);
       cancel_mys;
       nakresli_neodkryte(x,y);
       nakresli_neodkryte(uz_x,uz_y);
       show_mys;
      end;
      { zhuluj pre dalsiu kartu }
      uz_x:=0;
      uz_y:=0;
    end else
    if a[x,y].najdene=false then
    begin
     uz_x:=x;
     uz_y:=y;
    end;
 
  end;
end;
 
 
{ otestuje ci je mozne kartu na toto miesto }
procedure otestuj(var x,y:integer);
begin
  while( a[x,y].meno<>'' ) do
  begin
   x:=x+1;
   if x>n then begin x:=1; y:=y+1; end;
   if y>n then begin x:=1; y:=1; end;
  end;
end;
 
 
{ zamiesa karty }
procedure zamiesaj;
var x,y:integer;
begin
  { nastav na prazdne }
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      a[i,j].meno:='';
 
  randomize;
 
  for i:=1 to 18 do
  begin
    { prva karta }
    x:=random(5)+1;
    y:=random(5)+1;
    otestuj(x,y);
    a[x,y].meno:=d_meno[i];
    { druha karta }
    x:=random(5)+1;
    y:=random(5)+1;
    otestuj(x,y);
    a[x,y].meno:=d_meno[i];
  end;
end;
 
 
{ nastavi default hodnoty }
procedure nastav_zaciatok;
begin
  poradie:=0;
  pocet_kliknuti:=0;
  uz_x:=0;
  uz_y:=0;
  ch:=#0;
 
  { nastav ze su neodkryte }
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      a[i,j].najdene:=false;
 
  { kolko je hodin }
  zac_hodin:=celkom_sekund;
end;
 
 
{ vypisuje meno do vysledkovej listiny }
procedure vypis_meno(x,y:integer);
var h,m,s:longint;
  por:integer;
begin
  por:=a[x,y].poradie;
 
  h:=trunc(a[x,y].time/3600);
  m:=trunc((a[x,y].time-(h*3600))/60);
  s:=a[x,y].time-(h*3600)-(m*60);
 
  outtextxy( 50, por*(TextHeight('A')+5)+60, s1(por)+'. '+a[x,y].meno);
  outtextxy(200, por*(TextHeight('A')+5)+60, s1(h)+':'+s1(m)+':'+s1(s));
end;
 
 
{ zobrazi vysledky a pocka na stlacenie klavesy }
procedure vysledky;
var x,y,i:integer;
begin
  cancel_mys;
  setcolor(yellow);
  setbkcolor(black);
  cleardevice;
 
  outtextxy(50,50,'Vyslekova listina');
  for i:=1 to poradie do
  begin
    for x:=1 to n do
      for y:=1 to n do
        if a[x,y].poradie=i then
        begin
          vypis_meno(x,y);
          x:=n;y:=n;
        end;
  end;
 
  show_mys;
  repeat until keypressed;
end;
 
{ zisti ci existuje subor }
procedure test(subor:string);
var f:text;
begin
 assign(f, subor);
 {$I-}
 Reset(f);
 {$I-}
 if( IOResult<>0 )then begin
   writeln('Subor ',subor,' neexistuje. Nemozem pokracovat.');
   readln;
 end;
 Close(f);
end;
 
 
{ Hlavne begin }
BEGIN
   test('menu.mnu');
   case zobraz_menu('menu.mnu',1,1) of
     1:begin
       nastav_zaciatok;
       zamiesaj;
       detectgraph(gd,gm);
       initgraph(gd,gm,'');
       vykresli;
{       reset_mys;}
       show_mys;
       stlacena:=false;
 
       repeat
         reset_stisku;
         stlacena:=left;
         if stlacena then zisti;
 
         if keypressed then
         begin
           ch:=readkey;
           if (ch='v') or (ch='V') then
           begin
            vysledky;
            vykresli;
           end;
         end;
 
       until ((ch=#27) or (ch=#13));
 
       CloseGraph;
 
     end;   { 1:begin }
 
   end;      { case }
END.