Uchovávanie telefónych èísel v databáze, pascal

Delphi & Pascal (èeská wiki)
Pøejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu
telefon.pngProgram: Telefon.pas
Subor exe: Telefon.exe
Subor ubuntu: Telefon

Jedno zo zaujímavých zadaní. Tvári sa veµmi dôle¾ito, ale je to pa¹kvil. Chybou programu je statické alokovanie pamäte. To sa v takomto programe nerobí, lebo kto to spraví ten si koleduje o problémy. Nepriehµadnite triedenie mien klasickou bublinkovou metódou. Ak nieèo potrebujete zotriedi» a nemusí to by» rýchle, tak pou¾ite Bubble sort.

Triedením som sa dlho zaoberal a nejaké nápady nájdete v C zdrojákoch.
{ TELEFON.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program na uchovavanie telefonnych cisel a simulovanie funkcii  }
{ databazy. Obsahuje uzivatelske prostredie. Data vsak neuchovava  }
{ v ziadnom subore.                         }
{                                  }
{ Datum:02.06.1994               http://www.trsek.com }
 
program zadanie_telefonny_zoznam;
uses crt,dos;
const poc=100;potel=6;
   text:array[1..5] of string=
   (' Vstup udajov ',
    ' Vyhladavanie ',
    ' Zmena udajov ',
    ' Vypis zoznamu ',
    ' Koniec (ESC) ');
    text1:array[1..5] of string=
    (' mena       ',
    ' priezviska    ',
    ' mena a priezviska ',
    ' adresy      ',
    ' Spat do menu   ');
 
 
type zaz=record
   meno   :string[10];
   priezvisko:string[20];
   adresa  :string[30];
   telefon  :string[potel];
   end;
 
var zoznam:array[1..poc] of zaz;
  pomocna:zaz;
  i,i2,zpoc,p,min,max:integer;
  s,meno,meno2:string;
  ok:boolean;
  ch:char;
 
function upcase_s(meno:string):string;
var   i:integer;
  pmeno:string;
begin
 pmeno:='';
 for i:=1 to length(meno) do pmeno:=pmeno+UpCase(meno[i]);
 upcase_s:=pmeno;
end;
 
procedure farba(x,y:byte);
 begin textbackground(x);
    textcolor(y);
 end;
 
procedure open_win(xl,yl,xp,yp:integer;text:string;color:integer);
 var i,xs,ys:integer;
  p:real;
 begin
 window(xl,yl,xp,yp);
 p:=(yp-yl)/(xp-xl);
 xs:=round((xp-xl)/2)+xl;
 ys:=round((yp-yl)/2)+yl-1;
 textbackground(color);
 for i:=1 to round((xp-xl)/2) do begin
  window(xs-i,ys-round(i*p-0.6),xs+i,ys+round(i*p));
  clrscr;
  delay(8);
  end;
 window(1,1,80,24);
 for i:=xl to xp do begin
  gotoxy(i,yl);write('Í');end;
 gotoxy(xp,yl);write('»');
 for i:=yl+1 to yp do begin
  gotoxy(xp,i);write('º');end;
 gotoxy(xp,yp);write('¼');
 for i:=xp-1 downto xl do begin
  gotoxy(i,yp);write('Í');end;
 gotoxy(xl,yp);write('È');
 for i:=yp-1 downto yl do begin
  gotoxy(xl,i);write('º');end;
 gotoxy(xl,yl);write('É');
 if text<>'' then begin
   gotoxy(xs-(length(text) div 2),yl);write(' ',text,' ');end;
 window(xl+1,yl+1,xp-1,yp-1);
end;
 
function tread(x,y:integer;d:byte;s:string):string;
 var s1,s2,sz:string;
   st:char;
   x1,i,ins:integer;
   label tam;
  begin
  x1:=x;farba(15,0);ins:=1;
  s:=copy(s,1,d);
  if length(s)<d then for i:=length(s) to d-1 do s:=s+' ';
  gotoxy(x,y);write(s);sz:=s;
  if (x>0) and (x<81) and (y>0) and (y<25) and(x+d<81) then
               begin
               gotoxy(x,y);
               repeat
               st:=readkey;
     if (st=#27) or (st=#8) or (st=#0) or (st=#13) then
         begin if st=#0 then
              begin st:=readkey;
               if st=#75 then x1:=x1-1;
               if st=#77 then x1:=x1+1;
               if st=#71 then x1:=x;
               if st=#79 then begin i:=d+1;x1:=x+d;
                            repeat
                             i:=i-1;
                             s1:=copy(s,i,1);
                             if (s1=' ') then x1:=x+i-1;
                            until (i=0) or (not(s1=' '));
                       end;
              end;
            if st=#27 then begin gotoxy(x,y);write(sz);tread:=sz;exit;end;
            if st=#8 then begin s1:=copy(s,1,x1-x-1);
                       s2:=copy(s,x1-x+1,d-x1+x);
                       s:=s1+s2+' ';
                       x1:=x1-1;
                    end;
            if st=#83 then begin s1:=copy(s,1,x1-x);
                       s2:=copy(s,x1-x+2,d-x1+x);
                       s:=s1+s2+' ';
                    end;
            if st=#82 then begin if ins=2 then ins:=1
                           else ins:=2;
                    end;
         end
         else begin
               s1:=copy(s,1,x1-x);
               s2:=copy(s,x1+ins-x,d-x1+x);
               s:=s1+copy(st,1,1)+s2;
               s:=copy(s,1,d);
               x1:=x1+1;if (x1>x+d) then x1:=x+d;
           end;
    if x1<x then x1:=x;
    if x1>x+d then x1:=x+d;
    s:=copy(s,1,d);
    gotoxy(x,y);writeln(s);gotoxy(x1,y);
   until st=#13;
  while pos(' ',s)>0 do delete(s,pos(' ',s),1);
  tread:=s;farba(0,15);
  end;
  textbackground(blue);textcolor(yellow);writeln;
 end;
 
procedure zamen(x,y:integer);
begin
 pomocna.meno:=zoznam[x].meno;
 zoznam[x].meno:=zoznam[y].meno;
 zoznam[y].meno:=pomocna.meno;
 
 pomocna.priezvisko:=zoznam[x].priezvisko;
 zoznam[x].priezvisko:=zoznam[y].priezvisko;
 zoznam[y].priezvisko:=pomocna.priezvisko;
 
 pomocna.adresa:=zoznam[x].adresa;
 zoznam[x].adresa:=zoznam[y].adresa;
 zoznam[y].adresa:=pomocna.adresa;
 
 pomocna.telefon:=zoznam[x].telefon;
 zoznam[x].telefon:=zoznam[y].telefon;
 zoznam[y].telefon:=pomocna.telefon;
end;
 
procedure tclrscr;
var i:integer;
begin
 for i:=1 to 24 do writeln;
 gotoxy(1,1);
end;
 
begin
 s:=' ';zpoc:=0;
 repeat
 window(1,1,80,25);
 textbackground(black);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 open_win(15,5,65,18,'Hlavne menu',blue);
 textbackground(blue);
 clrscr;
 writeln;
 writeln('   T E L E F O N N Y   Z O Z N A M ');
 writeln('   ----------------------------------');
 writeln('   Definovanych ',zpoc,' ucastnikov.');
 writeln('   ----------------------------------');
 for i:=1 to 5 do begin
   gotoxy(7,i+5);write(text[i]);end;
 writeln;
 writeln('   -----------------');
 i:=1;
 textbackground(7);gotoxy(7,i+5);write(text[i]);
 repeat
  ch:=readkey;
  if ch=#27 then begin i:=5;ch:=#13;end;
  if ch=#0 then begin
   ch:=readkey;
   if ch=#80 then begin
     textbackground(1);gotoxy(7,i+5);write(text[i]);
     i:=i+1;if i>5 then i:=1;
     textbackground(7);gotoxy(7,i+5);write(text[i]);
     end;
   if ch=#72 then begin
     textbackground(1);gotoxy(7,i+5);write(text[i]);
     i:=i-1;if i<1 then i:=5;
     textbackground(7);gotoxy(7,i+5);write(text[i]);
     end;
    end;
 until (ch=#13);
 if i=5 then begin
  textbackground(blue);open_win(1,2,80,23,'',blue);clrscr;
  gotoxy(19,10);
  write (' Naozaj chces skoncit ??? [A/..]: ');ch:=readkey;
  if (ch in ['a','A']) then i:=5
             else i:=0;
  end;
 case i of
  1:begin
    textbackground(blue);open_win(1,2,80,23,'',blue);clrscr;
    repeat
    clrscr;zpoc:=zpoc+1;
    if zpoc>poc then begin
      zpoc:=poc;
      writeln('Viac udajov uz nemozem natlacit do pamete, predefinuj konstantu poc.');
      readln;
      end
    else begin
     writeln;
     writeln('    1.Vstup udajov');
     writeln('    --------------');
     writeln('    Maximalny pocet je:',poc,' . Zatial je ',zpoc-1,' zadefinovanych.');
     writeln('    -----------------------------------------------------------');
     write ('    Zadaj meno:');zoznam[zpoc].meno:=tread(wherex,wherey,10,'');
     write ('    priezvisko:');zoznam[zpoc].priezvisko:=tread(wherex,wherey,20,'');
     write ('      adresu:');zoznam[zpoc].adresa:=tread(wherex,wherey,30,'');
     repeat
     ok:=true;
     for i:=1 to potel do zoznam[zpoc].telefon[i]:=' ';
     write ('     telefon:');readln(zoznam[zpoc].telefon);
     for i:=1 to potel do
      if not(zoznam[zpoc].telefon[i] in ['0'..'9',' ','/']) then ok:=false;
     if not(ok) then writeln('    Zle zadanne telefonne cislo.');
     until ok;
    end;
    writeln;
    writeln('    Definovat dalsieho. [../N]:');
    ch:=readkey;
    until (ch in ['n','N']);
    end;
  2:begin
    repeat
    window(1,1,80,25);
    textbackground(black);
    clrscr;
    open_win(15,5,65,18,'Menu hladaj',blue);
    textbackground(blue);
    clrscr;
    writeln;
    writeln('   Vyhladavanie podla');
    writeln('   ------------------');
    for i2:=1 to 5 do begin
      gotoxy(7,i2+3);write(text1[i2]);end;
    writeln;
    writeln('   ------------------');
      i2:=1;
      textbackground(7);gotoxy(7,i2+3);write(text1[i2]);
      repeat
      ch:=readkey;
      if ch=#0 then begin
        ch:=readkey;
        if ch=#80 then begin
         textbackground(1);gotoxy(7,i2+3);write(text1[i2]);
         i2:=i2+1;if i2>5 then i2:=1;
         textbackground(7);gotoxy(7,i2+3);write(text1[i2]);
        end;
        if ch=#72 then begin
         textbackground(1);gotoxy(7,i2+3);write(text1[i2]);
         i2:=i2-1;if i2<1 then i2:=5;
         textbackground(7);gotoxy(7,i2+3);write(text1[i2]);
         end;
        end;
      until (ch=#13);
    if i2<>5 then begin
    textbackground(blue);open_win(1,3,80,22,'',blue);clrscr;end;
    case i2 of
     1:begin
      write('    Zadaj meno:');meno:=tread(wherex,wherey,10,'');
      write('ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
      write('³ Meno   ³ Priezvisko     ³ Adresa            ³ Tel. cislo ³');
      write('ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´');
      for i:=1 to zpoc do
       if upcase_s(meno)=upcase_s(zoznam[i].meno) then
        write('³',zoznam[i].meno:10,'³',zoznam[i].priezvisko:20,'³',zoznam[i].adresa:30,'³',zoznam[i].telefon:13,'³');
      write('ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
      readln;
      end;
     2:begin
      write('    Zadaj priezvisko:');meno:=tread(wherex,wherey,20,'');
      write('ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
      write('³ Meno   ³ Priezvisko     ³ Adresa            ³ Tel. cislo ³');
      write('ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´');
      for i:=1 to zpoc do
       if upcase_s(meno)=upcase_s(zoznam[i].priezvisko) then
        write('³',zoznam[i].meno:10,'³',zoznam[i].priezvisko:20,'³',zoznam[i].adresa:30,'³',zoznam[i].telefon:13,'³');
      write('ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
      readln;
      end;
     3:begin
      write('    Zadaj meno:');meno:=tread(wherex,wherey,10,'');
      write('    priezvisko:');meno2:=tread(wherex,wherey,20,'');
      write('ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
      write('³ Meno   ³ Priezvisko     ³ Adresa            ³ Tel. cislo ³');
      write('ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´');
      for i:=1 to zpoc do
       if (upcase_s(meno)=upcase_s(zoznam[i].meno)) and
        (upcase_s(meno2)=upcase_s(zoznam[i].priezvisko)) then
        write('³',zoznam[i].meno:10,'³',zoznam[i].priezvisko:20,'³',zoznam[i].adresa:30,'³',zoznam[i].telefon:13,'³');
      write('ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
      readln;
      end;
     4:begin
      write('    Zadaj adresu:');meno:=tread(wherex,wherey,30,'');
      write('ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
      write('³ Meno   ³ Priezvisko     ³ Adresa            ³ Tel. cislo ³');
      write('ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´');
      for i:=1 to zpoc do
       if upcase_s(meno)=upcase_s(zoznam[i].adresa) then
        write('³',zoznam[i].meno:10,'³',zoznam[i].priezvisko:20,'³',zoznam[i].adresa:30,'³',zoznam[i].telefon:13,'³');
      write('ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
      readln;
      end;
     end;
    until (i2=5);
    end;
  3:begin
    textbackground(blue);open_win(1,2,80,23,'Zmena',blue);clrscr;
    repeat
     clrscr;
     writeln;
     writeln('    Zmena udajov');
     writeln('    ------------');
     write ('    Zadaj meno:');pomocna.meno:=tread(wherex,wherey,10,'');
     write ('    priezvisko:');pomocna.priezvisko:=tread(wherex,wherey,20,'');
     write ('      adresu:');pomocna.adresa:=tread(wherex,wherey,30,'');
     repeat
     ok:=true;
     for i:=1 to potel do pomocna.telefon[i]:=' ';
     write ('     telefon:');readln(pomocna.telefon);
     for i:=1 to potel do
      if not(pomocna.telefon[i] in ['0'..'9',' ','/']) then ok:=false;
     if not(ok) then writeln('    Zle zadanne telefonne cislo.');
     until ok;
     ok:=false;
     for i:=1 to zpoc do
      if (upcase_s(pomocna.meno)=upcase_s(zoznam[i].meno)) and
       (upcase_s(pomocna.priezvisko)=upcase_s(zoznam[i].priezvisko)) then begin
       write('ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
       write('³',zoznam[i].meno:10,'³',zoznam[i].priezvisko:20,'³',zoznam[i].adresa:30,'³',zoznam[i].telefon:13,'³');
       write('ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
       writeln('    Zmenit tohto ucastnika ??? [A/..]:');ch:=readkey;
       if (ch in ['a','A']) then begin
         ok:=true;
         zoznam[i].adresa :=pomocna.adresa;
         zoznam[i].telefon:=pomocna.telefon;end;
       end;
     if (not(ok) and (zpoc<poc)) then begin
       writeln('    Takyto ucastnik neexistuje. Mam ho zaradit ??? ../N:');
       ch:=readkey;;
       if not(ch in ['n','N']) then begin
         zpoc:=zpoc+1;
         zoznam[zpoc].meno   :=pomocna.meno;
         zoznam[zpoc].priezvisko:=pomocna.priezvisko;
         zoznam[zpoc].adresa  :=pomocna.adresa;
         zoznam[zpoc].telefon  :=pomocna.telefon;end;
       end;
    writeln('    Chces previest dalsiu zmenu [../N]:');ch:=readkey;
    until (ch in ['n','N']);
    end;
  4:begin
    textbackground(blue);window(1,1,80,25);clrscr;
    if zpoc>0 then begin
    writeln('Prebieha triedenie zoznamu udajov.');
    write ('Prechod zoznamom:  0');
    p:=0;   {*** Usporiadava podla mena a priezviska ***}
    repeat
     ok:=true;
     for i:=1 to zpoc-1 do
     if (zoznam[i].priezvisko>zoznam[i+1].priezvisko) then begin
       zamen(i,i+1);
       ok:=false;end;
     for i:=zpoc downto 2 do
     if (zoznam[i].priezvisko<zoznam[i-1].priezvisko) then begin
       zamen(i-1,i);
       ok:=false;end;
     p:=p+1;write(chr(8)+chr(8)+chr(8),p:3);
    until ok;
    window(1,1,80,25);clrscr;
    writeln;
    writeln('ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
    writeln('³ Meno   ³ Priezvisko     ³ Adresa            ³ Telefonne cis³');
    writeln('ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´');
    for i:=1 to zpoc do begin
     writeln('³',zoznam[i].meno:10,'³',zoznam[i].priezvisko:20,'³',zoznam[i].adresa:30,'³',zoznam[i].telefon:14,'³');
     if (i mod 20)=0 then begin
      write('Stlac Enter pre dalsi vypis ....');readln;
      gotoxy(1,wherey-1);delline;end;
     end;
    writeln('ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
    write('Stlac Enter ....');readln;
    end;
   end;
  end;
 until (i=5);
 window(1,1,80,25);
 textbackground(black);
 textcolor(white);
 clrscr;
end.