Rutiny slúžiace ku komunikácii IPX protokolom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Periférie

Program: Ipx.pas
Súbor exe: Sendmess.exeRecmess.exe
Potrebné: Net_serv.pasRecmess.pasSendmess.pas

Rutiny slúžiace ku komunikácii IPX protokolom. Posielanie a prijímanie dát. IPX je sada protokolov používaná sieťovým operačným systémom Novell NetWare ktorý musíte mať nainštalovaný. Viac informácií na https://cs.wikipedia.org/wiki/IPX/SPX.
{ NET_SERV.PAS                            }
{ Rutiny sluziace ku komunikacii IPX protokolom.           }
{                                  }
{ Datum:20.02.2016               http://www.trsek.com }
 
unit net_serv;
interface
 
var
 username:string;
 
function doplnnuly(num:word;newlen:byte):string;
function _username:string;
function _existspoj:boolean;
 
implementation
uses dos;
 
var
 r: registers;
 
function doplnnuly(num:word;newlen:byte):string;
var
 tmpstr:string;
 ckl:byte;
begin
 str(num:0,tmpstr);
 if length(tmpstr) < newlen then for ckl:=newlen-length(tmpstr) to newlen do tmpstr:='0'+tmpstr;
 doplnnuly:=tmpstr;
end;
 
function _username:string;
const
 lennetwname=15;
var
 bufusername:array[1..lennetwname]of byte;
 bufusernamestr:string[lennetwname];
begin
 fillchar(bufusername,sizeof(bufusername),0);
 fillchar(bufusernamestr,sizeof(bufusernamestr),#0);
 r.ah:=$5e;
 r.al:=0;
 r.ds:=seg(bufusername);
 r.dx:=ofs(bufusername);
 intr($21,r);
 if r.flags and fcarry = fcarry then _username:=''
 else begin
  move(bufusername,ptr(seg(bufusernamestr),ofs(bufusernamestr)+1)^,lennetwname);
  bufusernamestr[0]:=chr(lennetwname);
  _username:=bufusernamestr;
 end;
end;
 
function _existspoj:boolean;
begin
 r.ah:=$dc;
 intr($21,r);
 if (r.al=0) and (r.cl=0) and (r.ch=0) then _existspoj:=false
 else _existspoj:=true;
end;
 
begin
 if _existspoj then username:=_username
 else username:='';
end.