Crt

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Popis procedúr a funkcií knižnice CRT.

ClrScr;

Vymaže aktívne okno a umiestni kurzor do ľavého horného rohu obrazovky.

Delay(Ms:Word);

Pozastaví beh programu na určený počet milisekúnd.

DelLine;

Vymaže riadok na pozícii kurzora.

GotoXY(X,Y:Byte);

Nastaví kurzor na súradnice X,Y (X je stĺpec, Y je riadok) v aktívnom okne.

HighVideo;

Nastavuje vyššiu intenzitu farieb pri zobrazovaní.

InsLine;

Vloží prázdny riadok na pozíciu kurzora.

KeyPressed:Boolean;

Funkcia odpovie na otázku "Bola stlačená klávesa na klávesnici?" Vráti True, ak klávesa bola stlačená; ináč vráti False.

{ Program čaká na stlačenie neakého klávesu }
{ potom skončí }

Begin
  Repeat
  Until KeyPressed;
End.

LowVideo;

Nastavuje nižšiu intenzitu jasu pri zobrazovaní.

NormVideo;

Nastaví pôvodné textové atributy prečítané pri štarte programu na pozíci kurzora.

NoSound;

Vypína tón vnútorného reproduktora počítača ak bol rozozvučaný procedúrou Sound.

ReadKey:Char;

Funkcia číta znak z klávesnice do premennej typu char. V prípade, že načítaný znak je tzv. šedý kláves (šípky, F1..F10, insert, home ..) ReadKey vráti znak #0. Po ďalšom zavolaní už vráti o aký kláves ide. Preto ak chceme obsluhovať napríklad šípky najprv kontrolujeme na znak #0, a až po jeho príchode testujeme konkrétny kláves. Zoznam klávesov je v prílohe.

{ Program vypíše aká šípka na klávesnici je stlačená }

Begin
 WriteLn('Stlač neakú šípku');
 Repeat
  ch:=ReadKey;
  if (ch=#0) then begin { stlačená šedá klávesa }
    if (ch=#75) then WriteLn('Šípka vľavo');
    if (ch=#77) then WriteLn('Šípka vpravo');
    if (ch=#72) then WriteLn('Šípka hore');
    if (ch=#80) then WriteLn('Šípka dole');
  end;
 Until (ch=#27);  { ukonči až stlačí ESC }
End.

Sound(Hz:Word);

Generuje tón pomocou vnútorného reproduktora. Hz znamená frekvenciu v akej má reproduktor znieť. Zvuk bude trvať dovtedy pokiaľ nepríde príkaz NoSound.

TextBackground(farba:byte);

Nastaví vybranú farbu pozadia. Zoznam farieb sa nachádza v prílohe.

TextColor(farba:byte);

Nastaví vybranú farbu znaku, ktorý sa bude vypisovať na obrazovku. Zoznam farieb sa nachádza v prílohe.

WhereX:byte;

Funckia vráti X-ovú súradnicu (v stĺpci) relatívne k ľavému okraju aktuálneho okna.

WhereY:byte;

Funkcia vráti Y-ovú súradnicu (v riadku) relatívne k hornému okraju aktuálneho okna.

Window(X1, Y1, X2, Y2: Byte);

Definuje textové okno na obrazovke. Súradnice X1,Y1 sú pre ľavý horný roh obrazovky. X2,Y2 pre pravý dolný roh obrazovky.


Kam ďalej: Obsah | Práca s textovým súborom