Jednoduché 3D zobrazenie modelu načítaného zo súboru

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
rotacia_cokolvek.pngProgram: Rotacia_cokolvek.pas
Súbor exe: Rotacia_cokolvek.exe
Potrebné: Modely.7z

Jednoduché 3D zobrazenie modelu načítaného zo súboru. Viditeľnosť je riešená len na základe privrátených a odvrátených strán (normal). Model je možné otáčať, posúvať a približovať pomocou klávesnice.
{ BEZIER-BSPLINE.PAS                        }
{ Jednoduche 3D zobrazenie modelu nacitaneho zo suboru. Viditelnost }
{ je riesena len na zaklade privratenych a odvratenych stran(normal).}
{ Model je mozne otacat, posuvat a priblizovat pomocou klavesnice. }
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 23.02.2009              http://www.trsek.com }
 
program ROTACIA_COHOKOLVEK;
uses Crt,dos;
 
type bod = record
    x,y,z:real;
   end;
   stena = record
    a,b,c: integer;
    z:byte;
    poradie: integer;
    max_y,min_y:integer;
    visible:boolean;
   end;
   TBitmap = array [0..49,0..319] of byte;
 
var
 pocetVrcholov, pocetHran, pocetStien: integer;
 vrcholy: array [1..700] of bod;
 steny: array [1..1400] of stena;
 side: array[0..49] of integer;
 screen1: TBitmap absolute $A000:0;
 screen2: TBitmap absolute $A000:16000;
 screen3: TBitmap absolute $A000:32000;
 screen4: TBitmap absolute $A000:48000;
 buf: array[0..49,0..319] of byte;
 zbuf: array[0..49,0..319] of byte;
 min_y,max_y:integer;
 
procedure SET_COLOR(r,g,b,c:byte);
begin
 port[$3C8]:=c;
 port[$3C9]:=r;
 port[$3C9]:=g;
 port[$3C9]:=b;
end;
 
procedure MODE(mode: byte);
begin
 ASM
 mov ah,0
 mov al,mode
 int $10
 end;
end;
 
 
procedure CLEAR_SIDE;
var
 i:integer;
begin
 for i:=0 to 49 do begin
  side[i]:=-1;
 end;
end;
 
procedure POINT2(x,y:integer; f,z:byte);
var
 x1,x2:integer;
begin
 inc(x,160);
 inc(y,100-min_y);
 if (x<0)or(y<0)or(x>=320)or(y>49) then exit;
 if(side[y]>=0) then begin
  x1:=x;
  x2:=side[y];
  if(x2<x1) then begin
   x1:=side[y];
   x2:=x;
  end;
  side[y]:=x;
  for x:=x1 to x2 do begin
  if zbuf[y,x]<=z then begin
   buf[y,x]:=f;
   zbuf[y,x]:=z;
  end;
  end;
 end else begin
  side[y]:=x;
 end;
end;
 
 
procedure USECKA2(x1,y1,x2,y2:integer; f,z:byte);
var
 dx, dy, P, DP1, DP2, krok, pom, x, y: integer;
 vymena: boolean;
 bol_dnu:boolean;
 je_dnu:boolean;
begin
 if(y1+100<min_y)and(y2+100<min_y) then exit;
 if(y1+100>max_y)and(y2+100>max_y) then exit;
 
 vymena:=false;
 bol_dnu:=false;
 
 if abs(y2-y1) > abs(x2-x1) then
  begin
   vymena:=true;
   pom:=x1; x1:=y1; y1:=pom;
   pom:=x2; x2:=y2; y2:=pom;
  end;
 
 if x2<x1 then
  begin
   pom:=x1; x1:=x2; x2:=pom;
   pom:=y1; y1:=y2; y2:=pom;
  end;
 
 if y2<y1 then
  krok:= -1
 else
  krok:= 1;
 
 
 dx:= x2-x1;
 dy:= abs(y2-y1);
 P:= 2*dy-dx;
 DP1:= 2*dy;
 DP2:= 2*dy-2*dx;
 
 while x1 < x2+1 do
 begin
  if vymena then begin
   if(x1+100>=min_y)and(x1+100<=max_y) then je_dnu:=true
   else je_dnu:=false;
   if je_dnu then POINT2(y1,x1,f,z);
  end
  else begin
   if(y1+100>=min_y)and(y1+100<=max_y) then je_dnu:=true
   else je_dnu:=false;
   if je_dnu then POINT2(x1,y1,f,z);
  end;
 
  if(je_dnu) then bol_dnu:=true;
  if(bol_dnu=true)and(je_dnu=false) then exit;
 
  if P > 0 then
   begin
    p:= p + DP2;
    y1:= y1 + krok;
   end
  else
   p:= p + DP1;
  inc(x1);
 end;
end;
 
 
procedure NACITANIE(nazov:string);
var
 f: text;
 i:integer;
begin
 assign(f,nazov);
 reset(f);
 readln(f,pocetVrcholov);
 for i:=1 to pocetVrcholov do
  begin
  read(f,vrcholy[i].x);
  read(f,vrcholy[i].y);
  readln(f,vrcholy[i].z);
  vrcholy[i].x:=vrcholy[i].x;
  vrcholy[i].y:=vrcholy[i].y;
  vrcholy[i].z:=vrcholy[i].z;
  end;
 readln(f,pocetStien);
 for i:= 1 to pocetStien do
  begin
  read(f,steny[i].a);
  read(f,steny[i].b);
  readln(f,steny[i].c);
  steny[i].poradie:=i;
  end;
 close(f);
end;
 
 
 
procedure POSUNUTIE(posun: integer; smer: char);
var
 i:integer;
begin
 for i:=1 to pocetVrcholov do
  begin
  case smer of
   'l': vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x - posun;
   'r': vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x + posun;
   'u': vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y - posun;
   'd': vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y + posun;
   '+': begin
      vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x * 1.01;
      vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y * 1.01;
      vrcholy[i].z:= vrcholy[i].z * 1.01;
      end;
   '-': begin
      vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x / 1.01;
      vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y / 1.01;
      vrcholy[i].z:= vrcholy[i].z / 1.01;
      end;
  end;
  end;
end;
 
procedure ROTACIA(uhol: real; os: char);
var
 v_x, v_y, v_z: real; {vrcholy}
 c,s:real;
 i:integer;
begin
 uhol:= (uhol*Pi) / 180;
 c:=cos(uhol);
 s:=sin(uhol);
 for i:= 1 to pocetVrcholov do
  begin
  v_x:= vrcholy[i].x;
  v_y:= vrcholy[i].y;
  v_z:= vrcholy[i].z;
  case os of
   'x': begin
      vrcholy[i].x:= v_x;
      vrcholy[i].y:= c*v_y - s*v_z;
      vrcholy[i].z:= s*v_y + c*v_z;
      end;
   'y': begin
      vrcholy[i].x:= c*v_x + s*v_z;
      vrcholy[i].y:= v_y;
      vrcholy[i].z:= - s*v_x + c*v_z;
      end;
   'z': begin
      vrcholy[i].x:= c*v_x - s*v_y;
      vrcholy[i].y:= s*v_x + c*v_y;
      vrcholy[i].z:= v_z;
      end;
  end;
  end;
end;
 
 
 
function NORMALA_Z(a,b,c:bod):real;
var u,v,n: bod;
begin
 u.x:= a.x - b.x;
 u.y:= a.y - b.y;
 u.z:= a.z - b.z;
 
 v.x:= b.x - c.x;
 v.y:= b.y - c.y;
 v.z:= b.z - c.z;
 
 n.x:= u.y * v.z - u.z * v.y;
 n.y:= u.z * v.x - u.x * v.z;
 NORMALA_Z:= u.x * v.y - u.y * v.x;
end;
 
{ Vrati hodnotu normaly, ale normovanu }
function NORMALA_Z2(a,b,c:bod):real;
var u,v,n: bod;
begin
 u.x:= a.x - b.x;
 u.y:= a.y - b.y;
 u.z:= a.z - b.z;
 
 v.x:= b.x - c.x;
 v.y:= b.y - c.y;
 v.z:= b.z - c.z;
 
 n.x:= u.y * v.z - u.z * v.y;
 n.y:= u.z * v.x - u.x * v.z;
 n.z:= u.x * v.y - u.y * v.x;
 NORMALA_Z2:= n.z*33/sqrt(n.z*n.z+n.x*n.x+n.y*n.y);
end;
 
 
function PRIVRATENA(s:integer): boolean;
begin
 if NORMALA_Z(vrcholy[steny[s].a],
       vrcholy[steny[s].b],
       vrcholy[steny[s].c]) > 0 then PRIVRATENA:= true
 else PRIVRATENA:= false;
end;
 
function FARBA_STENY(s:integer):byte;
var
 r:real;
begin
 r:=NORMALA_Z2(vrcholy[steny[s].a],vrcholy[steny[s].b],vrcholy[steny[s].c]);
 FARBA_STENY:=trunc(r)+30;
end;
 
 
procedure VYKRESLI_STENY(i:integer;z:byte);
var
 farba:byte;
begin
   farba:=FARBA_STENY(steny[i].poradie);
   CLEAR_SIDE;
   USECKA2(round(vrcholy[steny[i].a].x), round(vrcholy[steny[i].a].y),
       round(vrcholy[steny[i].b].x), round(vrcholy[steny[i].b].y),farba,z);
 
   USECKA2(round(vrcholy[steny[i].b].x), round(vrcholy[steny[i].b].y),
       round(vrcholy[steny[i].c].x), round(vrcholy[steny[i].c].y),farba,z);
 
   USECKA2(round(vrcholy[steny[i].c].x), round(vrcholy[steny[i].c].y),
       round(vrcholy[steny[i].a].x), round(vrcholy[steny[i].a].y),farba,z);
 
 
end;
 
procedure RENDERUJ;
var
 i,z:integer;
begin
 for i:=1 to pocetStien do
  begin
   if PRIVRATENA(steny[i].poradie) then begin
    steny[i].visible:=true;
    min_y:=trunc(vrcholy[steny[i].a].y);
    max_y:=trunc(vrcholy[steny[i].a].y);
 
    if(min_y>trunc(vrcholy[steny[i].b].y)) then min_y:=trunc(vrcholy[steny[i].b].y);
    if(min_y>trunc(vrcholy[steny[i].c].y)) then min_y:=trunc(vrcholy[steny[i].c].y);
 
    if(max_y<trunc(vrcholy[steny[i].b].y)) then max_y:=trunc(vrcholy[steny[i].b].y);
    if(max_y<trunc(vrcholy[steny[i].c].y)) then max_y:=trunc(vrcholy[steny[i].c].y);
 
    steny[i].max_y:=max_y+100;
    steny[i].min_y:=min_y+100;
 
    z:=trunc(vrcholy[steny[i].a].z);
    z:=z+trunc(vrcholy[steny[i].b].z);
    z:=z+trunc(vrcholy[steny[i].b].z);
 
{    if(z<trunc(vrcholy[steny[i].b].z)) then z:=trunc(vrcholy[steny[i].b].z);
    if(z<trunc(vrcholy[steny[i].c].z)) then z:=trunc(vrcholy[steny[i].c].z);}
 
    z:=z+128;
    if z<0 then z:=0;
    if z>255 then z:=255;
 
    steny[i].z:=255-z;
 
   end else steny[i].visible:=false;
  end;
 
 
 FillChar(buf,sizeof(buf),0);
 FillChar(zbuf,sizeof(zbuf),0);
 min_y:=50;max_y:=99;
 for i:=1 to pocetStien do
  begin
   if (steny[i].visible)and((steny[i].min_y<=max_y)and(steny[i].max_y>=min_y)) then VYKRESLI_STENY(i,steny[i].z);
  end;
 move(buf,screen2,sizeof(buf));
 
 FillChar(buf,sizeof(buf),0);
 FillChar(zbuf,sizeof(zbuf),0);
 min_y:=100;max_y:=149;
 for i:=1 to pocetStien do
  begin
   if (steny[i].visible)and((steny[i].min_y<=max_y)and(steny[i].max_y>=min_y)) then VYKRESLI_STENY(i,steny[i].z);
  end;
 move(buf,screen3,sizeof(buf));
 
end;
 
 
var
 i,c:integer;
 klav:char;
 DirInfo: SearchRec;
 nazov:string;
begin
 i:=1;
 FindFirst('*.txt',Archive,DirInfo);
 while DosError = 0 do
 begin
  Writeln(i,' : ',DirInfo.Name);
  FindNext(DirInfo);
  inc(i);
 end;
 
 if(i<=1) then begin
  writeln('Nenasiel som ani jeden model!');
  halt(1);
 end;
 
 write('Napis cislo modelu : ');
 
 readln(c);
 if(c<1)or(c>=i) then exit;
 
 i:=1;
 FindFirst('*.txt',Archive,DirInfo);
 while DosError = 0 do
 begin
  if(i=c) then begin
   NACITANIE(DirInfo.name);
   c:=0;
   break;
  end;
  FindNext(DirInfo);
  inc(i);
 end;
 
 if(c<>0) then exit;
 
 MODE($13);
 
 for i:=1 to 63 do begin
  SET_COLOR(0,i,i,i);
 end;
 
 RENDERUJ;
 klav:= readkey;
 
 while klav <> 'p' do
  begin
   case klav of
    'a': begin ROTACIA(2,'x'); end;
    's': begin ROTACIA(2,'y'); end;
    'd': begin ROTACIA(2,'z'); end;
    'q': begin ROTACIA(-2,'x'); end;
    'w': begin ROTACIA(-2,'y'); end;
    'e': begin ROTACIA(-2,'z'); end;
    'j': begin POSUNUTIE(3,'l'); end;
    'l': begin POSUNUTIE(3,'r'); end;
    'i': begin POSUNUTIE(3,'u'); end;
    'k': begin POSUNUTIE(3,'d'); end;
    'm': begin POSUNUTIE(3,'+'); end;
    'n': begin POSUNUTIE(3,'-'); end;
   end;
   RENDERUJ;
   klav:= readkey;
  end;
 MODE($03);
end.