Editor bitmapových obrazkov pre programy Saloky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Program: Bitmapy.pas
Súbor exe: Bitmapy.exe
Potrebné: Prechod.mf

Editor bitmapových obrazkov pre programy Saloky.
{ BITMAPY.PAS                            }
{ Editor bitmapovych obrazkov pre programy Saloky.         }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Editor_bitmapovych_obrazkov;
uses MukoGr,MukoUtil,Myska,Crt,Dos;
{$DEFINE _______MAPEDIT}
const PrikX=205;PrikY=10;
   MiniX=205;MiniY=140;  {160,0}
   Font='prechod.mf';
   RozPaleta=4;
   RozBitmapa=4;
   PocetOP=10;
   Aktiv:array[1..PocetOP,1..4] of word=(
    (0,0,0,0),                     {bitmapa - spracovane zvlast}
    (PrikX,PrikY,PrikX+16,PrikY+16),          {<}
    (PrikX+20,PrikY,PrikX+36,PrikY+16),        {>}
    (PrikX+40,PrikY,PrikX+80,PrikY+16),        {novy}
    (PrikX,PrikY+20,PrikX+40,PrikY+36),        {zmaz}
    (PrikX+45,PrikY+20,PrikX+109,PrikY+36),      {odstran}
    (PrikX,PrikY+40,PrikX+56,PrikY+56),        {koniec}
    (PrikX,PrikY+60,PrikX+16*RozPaleta,PrikY+60+16*RozPaleta),
    (PrikX+16*RozPaleta+2,PrikY+60,PrikX+22+RozPaleta*16,PrikY+60+16*RozPaleta),
    (PrikX+64,PrikY+40,PrikX+48+64,PrikY+56));     {subor}
   OLH:array[0..PocetOP]of string[40]=(
    '','Kliknutim poloz bod.','Predosla bitmapa.','Dalsia bitmapa.',
    'Pridaj novu bitmapu.','Zmazanie bitmapy.','Odstranenie bitmapy.',
    'Koniec programu.','Vyber si farbu.','Aktualna farba.','Subor s bitmapami');
   Texty:array[2..10] of string[7]=('<','>','NOVA','ZMAZ','ODSTRAN','KONIEC','','','SUBOR');
 
var Udalost,UStara:integer;
  x,y,z,PomX,PomY,Kolko,Err:word; {kolko bajtov bolo nacitanych pri odstranovani}
  RozX,RozY,Color:byte;      {rozmery aktualnej bitmapy a aktualna farba}
  AktBMP,Tlacidla:byte;      {pocet a aktualna bitmapa}
  BMP:array[0..3601] of byte;   {bitmapy max. 40*40}
  ASubor:SearchRec;
{$IFDEF MAPEDIT}
  VsetkyBMP:array[0..28*24*24] of byte;{vsetky bitmapy}
{$ENDIF}
  s,Subor:string;
  f:file;
  Odstr:longint;         {pozicia 1. odstranovaneho bajtu}
{$IFDEF MAPEDIT}
 
procedure ZobrazSusedneBitmapy;
const PosAktX=40;PosAktY=150;
begin
 Nastav(PosAktX-16,PosAktY-16,0);
 VyplnPlochu(56,56);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+19) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX,PosAktY-16,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+20) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX+16,PosAktY-16,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+21) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX-16,PosAktY,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+22) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX,PosAktY,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+23) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX+16,PosAktY,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+24) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX-16,PosAktY+16,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+25) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX,PosAktY+16,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+26) mod 24)*576);
 Nastav(PosAktX+16,PosAktY+16,0);
 PrilepPriehladnuBitmapu(24,24,Ofs(VsetkyBMP)+((AktBMP+27) mod 24)*576);
end;
{$ENDIF}
 
procedure NacitajBitmapu;
begin
 BlockRead(f,RozX,1);
 BlockRead(f,RozY,1);
 BlockRead(f,BMP,RozX*RozY);
end;
 
procedure ZobrazBitmapu;
var px,py:word;
begin
 Nastav(0,0,0);
 VyplnPlochu(202,200);
 Nastav(MiniX-1,MiniY-1,0);
 VyplnPlochu(42,42);
 Nastav(MiniX-1,MiniY-1,15);
 Ramcek(RozX+2,RozY+2,0);
 for px:=0 to RozX-1 do
  for py:=0 to RozY-1 do begin
   Nastav(RozBitmapa*px,RozBitmapa*py,BMP[py*RozX+px]);
   VyplnPlochu(RozBitmapa,RozBitmapa);
   PolozBod(MiniX+px,MiniY+py,BMP[px+RozX*py]);
  end;
 for px:=0 to RozX do PolozBod(RozBitmapa*px,RozBitmapa*RozY+1,15);
 for py:=0 to RozY do PolozBod(RozBitmapa*RozX+1,RozBitmapa*py,15);
 Nastav(0,RozY*RozBitmapa,15);
 if RozY<>40 then CiaraVodorovna(RozX*RozBitmapa+1);
 Nastav(RozX*RozBitmapa,0,15);
 CiaraZvisla(RozY*RozBitmapa+1);
end;
 
procedure NovaBitmapa;
begin
 VypniKurzorMysi;
 if Subor='' then begin
  Nastav(0,0,0);
  VyplnPlochu(201,200);
  VypisPriehladne('Nebol zvoleny subor.'#13'Bude vytvoreny novy.'#13#13'Meno suboru:',Hneda);
  Nastav(0,32,0);
  Citaj(12,Hneda);
  Subor:=Ret;
  Assign(f,Subor);
  ReWrite(f,1);
  BlockWrite(f,paleta,768);
  AktBMP:=0;RozX:=0;RozY:=0;
  BlockWrite(f,AktBMP,1);
  ZapniKurzorMysi;
 end;
 Seek(f,FilePos(f)-RozY*RozX);
 BlockWrite(f,BMP,RozY*RozX);
 Seek(f,768);
 BlockRead(f,AktBMP,1);
 Seek(f,768);
 Inc(AktBMP);
 BlockWrite(f,AktBMP,1);
 Seek(f,FileSize(f));
 Nastav(0,0,0);     {vyber rozmerov bitmapy}
 VyplnPlochu(201,200);
 VypisPriehladne('Zvol si velkost bitmapy.',SvetloModra);
 Nastav(0,16,0);
 VypisPriehladne('X-ova:',Hneda);
 Nastav(48,16,0);
 Citaj(3,Bordova);
 Val(Ret,RozX,Err);
 Nastav(0,24,0);
 VypisPriehladne('Y-ova:',Hneda);
 Nastav(48,24,0);
 Citaj(3,Bordova);
 Val(Ret,RozY,Err);
 BlockWrite(f,RozX,1);
 BlockWrite(f,RozY,1);
 for PomX:=0 to 3599 do BMP[PomX]:=0;
 BlockWrite(f,BMP,RozX*RozY);
 ZobrazBitmapu;
 ZapniKurzorMysi;
end;
 
procedure InicializujSubor;
begin
 if Subor<>'' then begin
  Assign(f,Subor);       {inicializacia suboru}
  {$I-}
  Reset(f,1);
  {$I+}
  if IOResult<>0 then begin
   ReWrite(f,1);
   BlockWrite(f,paleta,768);
   AktBMP:=0;RozX:=0;RozY:=0;
   BlockWrite(f,AktBMP,1);
   ZapniKurzorMysi;
   NovaBitmapa;
  end;
{$IFDEF MAPEDIT}
  Seek(f,771);
  for x:=0 to 24 do begin
   BlockRead(f,VsetkyBMP[x*576],24*24);
   Seek(f,Filepos(f)+2);
  end;
  ZobrazSusedneBitmapy;
{$ENDIF}
  Seek(f,769);
  NacitajBitmapu;
  ZobrazBitmapu;
 end;
end;
 
procedure InicializujPracovnuPlochu;
begin
 VypniKurzorMysi;
 ZmazObrazovku;
 Nastav(Aktiv[8,1]-1,Aktiv[8,2]-1,15);{kreslenie obvodovych ciar okolo palety}
 Ramcek(16*RozPaleta+23,16*RozPaleta+2,0);
 Nastav(Aktiv[8,3],Aktiv[8,2],15);
 CiaraZvisla(16*RozPaleta+1);
 for x:=0 to 15 do          {vykreslenie palety}
  for y:=0 to 15 do begin
   Nastav(PrikX+x*RozPaleta,PrikY+60+y*RozPaleta,x+16*y);
   VyplnPlochu(RozPaleta,RozPaleta);
  end;
 for x:=2 to 7 do begin        {vykreslenie tlacidiel}
  Nastav(Aktiv[x,1],Aktiv[x,2],14);
  Ramcek(Aktiv[x,3]-Aktiv[x,1],Aktiv[x,4]-Aktiv[x,2],0);
  Nastav(Aktiv[x,1]+4,Aktiv[x,2]+4,0);
  VypisPriehladne(Texty[x],SvetloModra);
 end;
 Nastav(Aktiv[10,1],Aktiv[10,2],14);
 Ramcek(Aktiv[10,3]-Aktiv[10,1],Aktiv[10,4]-Aktiv[10,2],0);
 Nastav(Aktiv[10,1]+4,Aktiv[10,2]+4,0);
 VypisPriehladne(Texty[10],SvetloModra);
 AktBMP:=1;Color:=25;
 Nastav(Aktiv[8,3]+1,Aktiv[8,2],Color);
 VyplnPlochu(20,16*RozPaleta);
 ZapniKurzorMysi;
end;
 
BEGIN
{ ----- inicializacia ----- }
 Subor:='';
 InicializujGrafiku;
 NacitajFontAPaletu(Font);
 InicializujPracovnuPlochu;
 InicializujSubor;
 ZapniKurzorMysi;
{ ----- cakanie na udalost ----- }
 UStara:=0;
 repeat
  repeat
   ZistiPoziciu(x,y,Tlacidla);
   x:=x div 2;
   Udalost:=0;
   for z:=1 to PocetOP do
    if (x>=Aktiv[z,1]) and (x<=Aktiv[z,3]) and (y>=Aktiv[z,2]) and (y<=Aktiv[z,4]) then Udalost:=z;
   if (x<RozBitmapa*RozX) and (y<RozBitmapa*RozY) then Udalost:=1;
   if (Udalost<>UStara) and (RozY<38) then begin
    VypniKurzorMysi;
    Nastav(0,192,0);
    VyplnPlochu(201,8);
    VypisPriehladne(OLH[Udalost],SvetloModra);
    UStara:=Udalost;
    ZapniKurzorMysi;
   end;
  until Tlacidla>0;
  if (Udalost<>8) and (Udalost<>1) then
   repeat ZistiPoziciu(PomX,PomY,Tlacidla); until Tlacidla=0;
{ ----- spracovanie udalosti ----- }
  case Udalost of
   1:begin{kreslenie bitmapy}
    PomX:=x div RozBitmapa;
    PomY:=y div RozBitmapa;
    if BMP[PomX+PomY*RozX]<>Color then begin
     VypniKurzorMysi;
     Nastav(PomX*RozBitmapa,PomY*RozBitmapa,Color);
     VyplnPlochu(RozBitmapa,RozBitmapa);
     BMP[PomX+PomY*RozX]:=Color;
     PolozBod(MiniX+PomX,MiniY+PomY,Color);
{$IFDEF MAPEDIT}
     VsetkyBMP[AktBMP*576+PomY*24+PomX]:=Color;
     PolozBod(40+PomX,150+PomY,Color);
{$ENDIF}
     ZapniKurzorMysi;
    end;
   end;
   2:begin{predosla bitmapa}
    Seek(f,FilePos(f)-RozY*RozX);
    BlockWrite(f,BMP,RozY*RozX);
    if AktBMP>1 then begin
     Seek(f,769);
     for PomX:=1 to AktBMP-1 do NacitajBitmapu;
     Dec(AktBMP);
     ZobrazBitmapu;
     UStara:=0;
    end;
   end;
   3:begin{dalsia bitmapa}
    Seek(f,FilePos(f)-RozY*RozX);
    BlockWrite(f,BMP,RozY*RozX);
    if not EOF(f) then begin
     NacitajBitmapu;
     ZobrazBitmapu;
     UStara:=0;
     Inc(AktBMP);
    end;
   end;
   4:NovaBitmapa;{nova bitmapa}
   5:begin{zmazanie bitmapy}
    for PomX:=0 to 3599 do BMP[PomX]:=Color;
    ZobrazBitmapu;
   end;
   6:begin{odstranenie bitmapy}
    Odstr:=FilePos(f)-RozX*RozY-2;
    Seek(f,Odstr);
    while not EOF(f) do begin
     Seek(f,Odstr+RozX*RozY+2);
     BlockRead(f,BMP,RozX*RozY+2,Kolko);
     Seek(f,Odstr);
     BlockWrite(f,BMP,Kolko);
     Odstr:=Odstr+RozX*RozY+2;
    end;
    Seek(f,FileSize(f)-RozX*RozY-2);
    Truncate(f);
    Seek(f,768);
    BlockRead(f,AktBMP,1);
    Dec(AktBMP);
    Seek(f,768);
    BlockWrite(f,AktBMP,1);
    AktBMP:=1;
    NacitajBitmapu;
    ZobrazBitmapu;
   end;
   8:begin{vyber farby}
    PomX:=(x-Aktiv[8,1]) div RozPaleta;
    PomY:=(y-Aktiv[8,2]) div RozPaleta;
    if 16*PomY+PomX<>Color then begin
     Color:=16*PomY+PomX;
     VypniKurzorMysi;
     Nastav(Aktiv[8,3]+1,Aktiv[8,2],Color);
     VyplnPlochu(20,16*RozPaleta);
     ZapniKurzorMysi;
    end;
   end;
   10:begin
    SuboroveOkno(80,20,'Subory:','mb',ASubor);
    CakajNaPustenie;
    Subor:=ASubor.Name;
    VypniKurzorMysi;
    InicializujPracovnuPlochu;
    if Subor<>'' then begin
     InicializujSubor;
    end else if RozX>0 then ZobrazBitmapu;
    ZapniKurzorMysi;
   end;
  end;
{$IFDEF MAPEDIT}
  if (Udalost<>8) and (Udalost<>1) then ZobrazSusedneBitmapy;
{$ENDIF}
 until Udalost=7;
{ ----- ukoncenie programu ----- }
 if Subor<>'' then begin
  Seek(f,FilePos(f)-RozY*RozX);
  BlockWrite(f,BMP,RozY*RozX);
  Close(f);
 end;
 VypniKurzorMysi;
END.