Rozne efekty v grafickom rezime

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
efekty.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Efekty.pas
Súbor exe: Efekty.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Rozne efekty v grafickom rezime.
1 - Amatérsky efekt
2 - Sniezik sa nám chumelí
3 - Cesta za ekonomickou prosperitou Slovenska
4 - Hypno
5 - Amatérsky efekt #2
6 - Carbanice jezka Dezka
7 - Hmla
8 - Smejúce sa farby
{ efekty.pas                            }
{ Rozne efekty v grafickom rezime:                 }
{ 1 - Amatérsky efekt                        }
{ 2 - "Sniezik sa nám chumelí"                   }
{ 3 - "Cesta za ekonomickou prosperitou Slovenska"         }
{ 4 - "Hypno"                            }
{ 5 - Amatérsky efekt #2                      }
{ 6 - "Carbanice jezka Dezka"                    }
{ 7 - "Hmla"                            }
{ 8 - "Smejúce sa farby"                      }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program setric_obrazovky;
uses Dos,Crt,Graph;
        { -------- nastavovanie hardwarovych nárokov -------- }
const pocet=220;    {Hypno - pocet stvorcov}
   mazanie=10;   {rychlost mazania v Snieziku}
   dlzka=20;    {dlzka ciar v Snieziku}
   hustotahmly=700; {Hmla - mnozstvo bieleho}
   ekonomika=1000; {Rychlost rotácie farbovych registrov v ekonom. prosp. Slov.}
   Amater1=15;   {Tiez pre Amatérsky efekt c. 1}
   Dezko=19;    {Len nepárne císla pre Jezka Dezka}
   Dezkofarby=500; {Rychlost striedania farieb pri Dezkovi}
   Strana=100;   {Strana stvorca v Hmle, max. 100}
   Cierne=40;    {Velkost ciernych ploch v Hmle a v Snieziku}
   Hustotaciar=2;  {Hustota ciar v Smejúcich sa farbách}
   Zmensovanie=4;
        {v ostatnych efektoch zvacsa niet co nastavovat}
 
type obraz=array[0..5258] of byte;
var gd,gm,x,y,z,cislo,x1,y1,x2,y2,barx,bary,dezkopol:integer;
  xz,yz:real;
  pom1,pom2:shortint;
  hviezda:array[1..pocet,1..2] of integer;
  palette:palettetype;
  p:^obraz;
  t:longint;
  s:string;
  ch:char;
BEGIN
 ClrScr;
 repeat                 {celoprogramovy Repeat}
  closegraph;
  writeln('Efekt cislo:');
  writeln('1 - Amatérsky efekt');
  writeln('2 - "Sniezik sa nám chumelí"');
  writeln('3 - "Cesta za ekonomickou prosperitou Slovenska"');
  writeln('4 - "Hypno"');
  writeln('5 - Amatérsky efekt #2');
  writeln('6 - "Carbanice jezka Dezka"');
  writeln('7 - "Hmla"');
  writeln('8 - "Smejúce sa farby"');
  writeln('0 - Koniec programu');
  readln(cislo);
  gd:=9;gm:=2;
  if cislo>0 then 
	  initgraph(gd,gm,'');
  case cislo of
  1:begin
    GetPalette(palette);
    pom1:=SizeOf(palette.colors);
    repeat
    for y:=1 to amater1 do
    begin
     x:=random(32);
     if x>16 then x:=0;
     SetFillStyle(random(12),x);
     pieslice(random(639),random(479),random(180),random(360),random(100));
    end;               {of for y}
    pom2:=palette.colors[pom1-1];
    move(palette.colors[1],palette.colors[2],pom1-1);
    palette.colors[1]:=pom2;
    for x:=1 to pom1-1 do
     SetPalette(x,palette.colors[x]);
    until keypressed;
   end;                {of case 1}
  2:begin
    SetfillStyle(0,0);
    repeat
     Setcolor(random(16));
     x:=random(639);y:=random(479);
     line(x,y,x+random(dlzka)-dlzka div 2,y+random(dlzka)-dlzka div 2);
     if random(mazanie)=0 then begin
      barx:=random(640);
      bary:=random(480);
      bar(barx,bary,barx+random(cierne),bary+random(cierne));
     end;
    until keypressed;
   end;                {of case 2}
  3:begin
    MoveTo(320,240);
    x:=320;y:=200;t:=0;
    GetPalette(palette);
    pom1:=SizeOf(palette.colors);
    repeat
     Setcolor(random(16));
     x:=x+random(5)-2;y:=y+random(5)-2;
     if x>639 then x:=639;
     if x<0 then x:=0;
     if y>479 then y:=479;
     if y<0 then y:=0;
     LineTo(x,y);
     Inc(t);
     if t mod ekonomika=0 then
     begin
      pom2:=palette.colors[pom1-1];
      move(palette.colors[1],palette.colors[2],pom1-1);
      palette.colors[1]:=pom2;
      for z:=1 to pom1-1 do
       SetPalette(z,palette.colors[z]);
     end;              {of if}
     if t mod 200000=0 then
     begin
      cleardevice;
      MoveTo(320,240);
      t:=0;x:=320;y:=240;
     end;              {of if}
    until keypressed;
   end;                {of case 3}
  4:begin
    for x:=1 to pocet do begin
     hviezda[x,1]:=random(580)+10;
     hviezda[x,2]:=random(420)+10;
    end;              {of for x}
    repeat
     for z:=1 to 8 do
     begin
      for y:=0 to pocet do begin
       SetColor(y mod 15+1);
       if y=0 then SetColor(0);
       x:=(y+z) mod 8;
       MoveTo(hviezda[y,1]+15-2*x,15+hviezda[y,2]);
       Lineto(hviezda[y,1]+15,15-2*x+hviezda[y,2]);
       LineTo(hviezda[y,1]+15+2*x,15+hviezda[y,2]);
       LineTo(hviezda[y,1]+15,15+2*x+hviezda[y,2]);
       LineTo(hviezda[y,1]+15-2*x,15+hviezda[y,2]);
       SetColor(0);
       MoveTo(hviezda[y+1,1]+15-2*x,15+hviezda[y+1,2]);
       Lineto(hviezda[y+1,1]+15,15-2*x+hviezda[y+1,2]);
       LineTo(hviezda[y+1,1]+15+2*x,15+hviezda[y+1,2]);
       LineTo(hviezda[y+1,1]+15,15+2*x+hviezda[y+1,2]);
       LineTo(hviezda[y+1,1]+15-2*x,15+hviezda[y+1,2]);
      end;            {of for y}
     end;             {of for z}
    until keypressed;
   end;               {of case 4}
  5:begin
    repeat
     SetFillStyle(random(13),random(16));
     x:=random(640);
     y:=random(480);
     Bar(x,y,x+random(100),y+random(100))
    until keypressed;
   end;               {of case 5}
  6:begin
    dezkopol:=(dezko-1) div 2;
    x1:=random(200)+100;
    y1:=random(200)+10;
    x2:=random(240)+300;
    y2:=random(200)+200;
    repeat
     Line(x1,y1,x2,y2);
     if random(dezkofarby)=0 then SetColor(random(15)+1);
     x1:=x1+random(dezko)-dezkopol;
     y1:=y1+random(dezko)-dezkopol;
     x2:=x2+random(dezko)-dezkopol;
     y2:=y2+random(dezko)-dezkopol;
     if x1<0 then x1:=0;
     if x1>640 then x1:=640;
     if y1<0 then y1:=0;
     if y1>480 then y1:=480;
     if x2>640 then x2:=640;
     if x2<0 then x2:=0;
     if y2>480 then y2:=480;
     if y2<0 then y2:=0;
    until keypressed;
   end;               {of case 6}
  7:begin
    GetMem(p,ImageSize(50,0,50+strana,strana));
    for x:=1 to hustotahmly do PutPixel(random(strana)+70,random(strana),random(15)+1);
    GetImage(70,0,70+strana,strana,p^);
    x:=70;y:=0;xz:=3;yz:=3;
    repeat
     x:=round(x+xz);
     y:=round(y+yz);
     if yz<0 then yz:=yz*0.98;
     if yz>0 then yz:=yz*1.020408;
     if x>630-strana then begin
      x:=631-strana;
      xz:=-xz;
     end;
     if x<0 then begin
      x:=1;
      xz:=-xz;
     end;
     if y<0 then begin
      y:=1;
      yz:=-yz;
     end;
     if y>489-strana then begin
      y:=488-strana;
      yz:=-yz;
     end;
     PutImage(x,y,p^,ORPut);
     SetfillStyle(0,black);
     barx:=random(640-cierne);bary:=random(480-cierne);
     Bar(barx,bary,barx+random(cierne),bary+random(cierne));
    until keypressed;
   end;               {of case 7}
  8:begin
    repeat
     MoveTo(0,0);
     x:=0;
     while x<640 do begin
      for y:=1 to 2 do begin
       MoveTo(x,0);
       LineTo(639,(x*3)div 4);
       LineTo(639-x,479);
       LineTo(0,479-(x*3)div 4);
       LineTo(x,0);
       Inc(x,hustotaciar);
      end;
      MoveTo(320,(x*3) div 8);
      LineTo(320+x div 2,240);
      LineTo(320,479-(x*3) div 8);
      LineTo(320-x div 2,240);
      LineTo(320,(x*3) div 8);
     end;
     SetColor(GetColor+1);
    until keypressed;
   end;               {of case 8}
  9:begin
    s:='Veselé Vianoce';
    SetTextJustify(CenterText,CenterText);
    SetTextStyle(TriplexFont,HorizDir,1);
    z:=40*zmensovanie+3;
    repeat
     for x:=1 to 14 do begin
      while z>zmensovanie do begin
       SetUserCharSize(z,1,z,1);
       SetColor(black);
       OutTextXY(x*40,240,s[x]);
       SetUserCharSize(z-zmensovanie,1,z-zmensovanie,1);
       SetColor(blue);
       OutTextXY(x*40,240,s[x]);
       delay(10);
       Dec(z,zmensovanie);
      end;
      z:=40*zmensovanie+3;
     end;
    until keypressed;
   end;               {of case 9}
  end;                {of case total}
 until cislo=0;
end.