Program na zistenie prvočísel pomocou eratostenovho sita

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Eratost.pas
Súbor exe: Eratost.exe

Program na zistenie prvočísel pomocou eratostenovho sita. Algoritmus spracovaný v asembleri. Výsledky ukladá do súboru eratost.dat.
{ eratost.pas                            }
{ Program na zistenie prvocisel pomocou eratostenovho sita.     }
{ Algoritmus spracovany v asembleri. Vysledky uklada do suboru   }
{ eratost.dat.                           }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Eratostenovo_sito;
{uses MukoXMS;}
{$DEFINE ASM}
{$DEFINE aVYPIS}
const Velkost:longint=500000;
type Buf=array[0..63999] of byte;
var a:Buf;
  i,MaxI:word;
  k,j,MaxJ:longint;
  f:file of Buf;
 
procedure NastavBit(Ktory:longint);
begin
 a[Ktory div 8]:=a[Ktory div 8] or (1 shl (7-Ktory mod 8));
end;
 
function JePrvocislo(Ktory:longint):boolean;
begin
 if a[Ktory div 8] and (1 shl (7-Ktory mod 8))=0
 then JePrvocislo:=True
 else JePrvocislo:=False;
end;
 
procedure NastavMaxJ;
begin
 MaxJ:=Velkost div i;
end;
 
BEGIN { ----- HLAVNY PROGRAM ----- }
 Assign(f,'eratost.dat');
 ReWrite(f);
 {NastavBit(1);}
 MaxI:=Trunc(Sqrt(Velkost));
{$IFNDEF ASM}
 for i:=2 to Trunc(Sqrt(Velkost)) do
  for j:=2 to Velkost div i do
   NastavBit(longint(i)*longint(j));
{$ELSE}
 asm
       mov word ptr i,2     {i:=2}
@Fori:
       mov word ptr j,1     {j:=1}
       mov ax,word ptr i    {k:=i}
       mov word ptr k+2,0
       mov word ptr k,ax
       call NastavMaxJ
@Forj:
       mov ax, word ptr i    {k:=k+i}
       add word ptr k,ax
       adc word ptr k+2,0
{ ----- nastav k-ty bit ----- }
       mov ax,word ptr k    {k v registroch del 8}
       mov dx,word ptr k+2
       shr dx,1
       rcr ax,1
       shr dx,1
       rcr ax,1
       shr dx,1
       rcr ax,1
       mov si,ax        {nastav SI na a}
       add si,offset a
       mov cx,word ptr k
       and cx,0007h       {zvysok po deleni k/8 v CX}
       neg cx
       add cx,7         {CX = 7 - zvysok}
       mov ax,1
       shl al,cl        {AL = 2 na CL}
       or byte ptr [si],al
 
       inc word ptr j      {j:=j+1, !longint!}
       adc word ptr j+2,0
       mov ax,word ptr MaxJ
       cmp word ptr j,ax
       jne @ForJ
       mov ax,word ptr MaxJ+2
       cmp word ptr j+2,ax
       ja @ForJ         {if j<=MaxJ then goto ForJ}
 
       inc word ptr i      {i:=i+1}
       mov ax,MaxI
       cmp i,ax
       jbe @ForI        {if i<=MaxI then goto ForI}
 end;
{$ENDIF}
 write(f,a);
 Close(f);
{$IFDEF VYPIS}
 for j:=2 to Velkost do
  if JePrvocislo(j) then write(j,', ');
 WriteLn;
{$ENDIF}
END.