Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Fermat3.pasFermat4.pasFermat5.pasFermat6.pas
Súbor exe: Fermat3.exeFermat5.exeFermat6.exe

Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta.
{ fermat6.pas                            } 
{ Testovanie ci je spravna Velka Fermatova veta. Verzia 6.     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Testovanie_platnosti_velkej_Fermatovej_vety;
{rychlost overovania: do 1000 za 4 s, 4000 za 55s,10000 za 335s,50000 za 8400 s (odhad na 486 DX2/66}
{tempo overovania: na 486DX2/66 27.000.000 instr./s (???) - asi chyba v odhade poctu skutocne vykonanych instrukcii}
{ !!!!!!!! NEZABUDNI DAT BREAKPOINT NA RIADOK 24 !!!!!!! }
const Lin:array[0..8] of word=(0,128,1024,3456,8192,16000,27648,43904,65535);{hranice medzi polami - 32. az 47.bit 3. mocniny}
   Vypis:string='Naslo sa !!!'#13#10'$';
type tm=array[0..24575] of word;
var c,w1,w2,w3,x1,x2,posun,p1:word;
  p:array[0..7] of ^tm;   {v tomto poli pointrov musia byt dolne slova vynulovane - skontroluj to !!!}
 
procedure VypisMocniny(x:word);{mocniny v x-tom pointri}
begin
 for p1:=0 to 8191 do begin
  writeln(p[x]^[p1*3]*65536.0*65536.0+p[x]^[p1*3+1]*65536.0+p[x]^[p1*3+2]:20:0);
  if p1 mod 20=19 then readln;
 end;
end;
procedure VypisTrojicu;assembler;
asm
       mov ah,09h
       lea dx,Vypis
       inc dx
       int 21h
{ tu daj breakpoint a pozri si hodnotu x1,x2}
end;
procedure Mocnina;assembler;{c^3 v BX:CX:SI alebo w1:w2:w3, pouziva aj AX,DX,DI,SI}
asm
 
       mov cx,0
       mov bx,0
       mov ax,c
       mul ax
       mov di,dx
       mul c
       mov si,ax
       mov cx,dx
       mov ax,di
       mul c
       add cx,ax
       adc bx,dx
       mov w1,bx
       mov w2,cx
       mov w3,si
end;
BEGIN
 writeln(maxavail);
 readln;
 for c:=1 to 10 do writeln;
 for c:=0 to 7 do GetMem(p[c],49152);
{ ----- predvypocitanie mocnin do poli p[0..7], v kazdom je 8192 mocnin}
 for c:=0 to 65535 do begin
  Mocnina;
  p[c div 8192]^[(c mod 8192)*3]:=w1;
  p[c div 8192]^[(c mod 8192)*3+1]:=w2;
  p[c div 8192]^[(c mod 8192)*3+2]:=w3;
 end;
 {VypisMocniny(0);}
 for x1:=1 to 1000 do {max 50000}
  for x2:=x1+1 to 1000 do begin
   asm
{ ----- spracuvame mocninu x1-otky ----- }
       mov ax,x1    {instrukcie sa vykonavaju 1.250.000.000 krat}
       shr ax,13    {v AX je index v poli p[0..7]}
       shl ax,2    {v AX je prirastok offsetu - pointer ma 4 bajty}
       lea si,p
       add si,ax    {v SI je ukazatel na potrebny pointer}
       mov es,[si+2]  {!!!!! v DI musi byt nula, ide tu len o ES !!!!!}
       mov ax,x1
       and ax,1FFFh  {v AX je x1 mod 8192}
       mov si,ax
       add ax,si
       add ax,si
       shl ax,1    {v AX je 6*(x1 mod 8192) - to je offset pre 1. mocninu}
       mov si,ax
       mov bx,[es:si]
       mov cx,[es:si+2]
       mov dx,[es:si+4]{1. tretia mocnina je uz v BX:CX:DX}
{ ----- spracuvame mocninu x2-ojky ----- }
       mov ax,x2
       shr ax,13    {v AX je index v poli p[0..7]}
       shl ax,2    {v AX je prirastok offsetu - pointer ma 4 bajty}
       lea si,p
       add si,ax    {v SI je ukazatel na potrebny pointer}
       mov es,[si+2]  {!!!!! v DI musi byt nula !!!!!}
       mov ax,x2
       and ax,1FFFh  {v AX je x2 mod 8192}
       mov si,ax
       add ax,si
       add ax,si
       shl ax,1    {v AX je 6*(x2 mod 8192) - to je offset pre 2. mocninu}
       mov si,ax
       add dx,[es:si+4]
       adc cx,[es:si+2]
       adc bx,[es:si] {po scitani s prenosom je v BX:CX:DX sucet}
{ ----- linearne vyhladavanie, v ktorom poli sa nachadza ----- }
       lea si,lin
       mov ax,-4    {aby pre p[0] sa AX=0}
@Dalsi:   add si,2    {cyklus bezi priemerne 4x}
       add ax,4    {pre p[x] v AX je 4*x}
       cmp bx,word[si]
       jae @Dalsi
       lea si,p
       add si,ax
       mov es,[si+2]  {ES ukazuje na ziadane pole}
{ ----- binarne vyhladavanie v tretich mocninach ----- }
       mov si,24570  {zaciname od stredu pola minus 1 cislo}
       mov posun,12288
@Dalej:   cmp bx,[es:si] {cyklus bezi 13 x (ak nenajde trojicu)}
       ja @ZvysSI   {pri odhade poctu instrukcii pocitam, ze sa vykona}
       jb @ZnizSI   {v priemere 10 z 15 instrukcii tohto cyklu po JAE @Dalej}
       cmp cx,[es:si+2]
       ja @ZvysSI
       jb @ZnizSI
       cmp dx,[es:si+4]
       ja @ZvysSI
       jb @ZnizSI
{ ----- Nasla sa trojica !!! ----- }
       call VypisTrojicu
{ ----- posun index (SI) ----- }
@ZvysSI:   add si,posun
       jmp @ZnizPosun
@ZnizSI:   sub si,posun
@ZnizPosun: shr posun,1   {nevyhovuje tretie cislo}
       cmp posun,3
       jae @Dalej
   end;
  end;
{suma sumarum pre x1,x2 do 50000 - pocet instrukcii:
  16 instrukcii pre nacitanie 1. cisla
 + 16 instrukcii pre nacitanie 2. cisla
 + 21 instrukcii pre linearne vyhladavanie
 + 130 instrukcii pre binarne vyhladavanie
  -----
  183 instrukcii pre overenie 1 trojice
 * 1.250.000.000 trojic
  -----
  228.750.000.000 instrukcii celkove. V skutocnosti mozno pre bin. vyhladavanie staci aj menej ako 100 instrukcii}
 for c:=0 to 7 do FreeMem(p[c],49152);
 writeln('Hotovo.');
END.