Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
{ prasata5.pas                           }
{ Matematicka uloha: Mame 2 miestnosti a 3 prasiatka v jednej    }
{ z nich. Kazdu minutu prejde jedno prasiatko do druhej miestnosti. }
{ Za aky cas budu vsetky tri prasiatka v druhej miestnosti?     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Tri_prasiatka_a_assembler_a_velke_prvocislo;
uses Dos;
const PocetPokusov:word=100;
var ncOfs,tpOfs:word;
  tp:array[1..300] of word; {tabulka pocetnosti}
  suc,x:longint;
  nc:array[1..13395] of byte;
  f:file;
  hod,min,sec,stot:word;
  time:real;
 
BEGIN {012=1. prasa, 345=2., 678=3., 9 ignoruj}
 Assign(f,'prv13395.txt');
 Reset(f,13395);
 BlockRead(f,nc,1);
 Close(f);
 for x:=1 to 13395 do nc[x]:=nc[x]-48;
 for x:=1 to 300 do tp[x]:=0;
 ncOfs:=Ofs(nc)+13395;
 tpOfs:=Ofs(tp);
 GetTime(hod,min,sec,stot);
 time:=hod*3600+min*60+sec+stot/100;
 asm
  mov di,ncOfs    {indexovanie v poli nc}
  sub di,13395
  mov cx,PocetPokusov      {pocet pokusov}
 @DalsiPokus:
  mov bx,0      {indexovanie v poli tp a pocet minut}
  mov al,00000111b  {tri jednotky su tri prasiatka}
 @Znova:
  cmp al,0
  je @Hotovo
  mov ah,[di]
  inc di
  cmp di,ncOfs
  jl @Dalej
  sub di,13395     {ak je koniec tabulky}
 @Dalej:
  cmp ah,9
  je @Znova      {pre ah=9 ignoruj}
  cmp ah,6
  jl @NieTretie
  xor al,00000001b   {tretie prasa}
  add bx,2
  jmp @Znova
 @NieTretie:
  cmp ah,3
  jl @NieDruhe
  xor al,00000010b   {druhe prasa}
  add bx,2
  jmp @Znova
 @NieDruhe:
  xor al,00000100b
  add bx,2
  jmp @Znova
 @Hotovo:
  inc word[tpOfs+bx]
  loopne @DalsiPokus
 end;
 suc:=0;
 for x:=1 to 300 do suc:=suc+x*tp[x];
 GetTime(hod,min,sec,stot);
 time:=hod*3600+min*60+sec+stot/100-time;
 writeln('Pocet pokusov ',PocetPokusov);
 writeln('Prasata pobehovali ',suc,' minut.');
 writeln('Priemerny cas: ',suc/PocetPokusov:2:2);
 writeln('Cas vypoctu: ',time:0:2,' sekundy.');
 readln;
END.