Program určený na testovanie žiakov z rôznych predmetov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu

Program: Testuj.pas
Soubor exe: Testuj.exe
Soubor ubuntu: Testuj
Potřebné: Testuj.cfg
Vývojak: Testuj.txt
Příklady: Ziaci.txt1.txt2.txt3.txt

Program určený na testovanie žiakov z rôznych predmetov. Pre svoju činnosť potrebuje súbor testuj.cfg v ktorom je definovaná stupnica a jednotlivé otázky testu. Formát súboru testuj.cfg nájdete v súbore testuj.txt. Program vytvára súbory s koncovkou txt.

Režim žiak
Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim žiak. Program požiada o meno žiaka. Po zadaní vypíše prvú otázku s možnosťami odpovedí a-d. Žiak si má možnosť vybrať klávesom a-d. Potom bude pokračovať na ďalšou otázkou. Počas skúsšnia žiak vidí na koľko otázok už odpovedal. Koľko môže získať maximálne bodov a svoje meno. Z pochopiteľných dôvodov program nezobrazuje aktuálny počet bodov.

Po skončení skúšania mu program oznámy koľko získal bodov a akú známku dostal. Program žiakove odpovede zaznamená do súboru cislo.TXT. Pričom číslo je poradové číslo žiaka. Mená skúšaných žiakov sú v súbore ZIACI.TXT.

Režim učiteľ
Po spustení programu sa klávesou 1 vyberie režim učiteľ. Zobrazí sa zoznam už vyskúšaných žiakov. Klávesami 0 až 9 si vyberie číslo žiaka. Tieto čísla sú koncové čísla zobrazených žiakov. Po výbere sa zobrazí prvá otázka. Správna odpoveď je podfarbená zelenou farbou. Ak žiak odpovedal zle, jeho odpoveď je červená.

Počas tohoto prehľadu sa zobrazuje poradové číslo otázky, meno, známka žiaka a to koľko bodov mu priniesla aktuálna otázka vrámci jním ziskaných bodov.
{ TESTUJ.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program urceny na testovanie ziakov z roznych predmetov.     }
{ Pre svoju cinnost potrebuje subor test.txt a vytvara subory s   }
{ koncovkou tes. Format suboru testuj.cfg najdete v subore     }
{ testuj.txt.                            }
{                                  }
{ Datum:08.11.2005               http://www.trsek.com }
 
program testovanie_ziakov;
uses crt,dos;
 
const TST_MENO='testuj.cfg';    { takto sa vola subor s testom }
   ZIAK_ZOZ='ziaci.txt';    { zoznam testovanych ziakov  }
   TST_KON='.tes';       { koncovka s vysledkom testu  }
 
var o:char;
  cesta,test:string;         { cesta odkial je spusteny program }
  mt1,mt2:string;           { meno testu 1,2 riadok  }
  meno:string;            { meno skusaneho ziaka  }
  znam:array[1..5,1..2] of byte;   { rozsah bodov pre znamky }
  odp :array[1..4] of byte;      { body za aktualne odpovede }
  pb:byte;              { celkovy pocet bodov    }
  po:byte;              { pocet otazok       }
  px,py:byte;      { pozicia vypisovania textu na obrazovku }
 
 
{ zisti ci existuje subor }
function JeSubor(txtfile:string):boolean;
var f:text;
begin
 {$I-} { - zakaze vypisovanie chyb }
 Assign(f,cesta+txtfile);
 Reset(f);
 Close(f);
 {$I+}
 
 if(IOResult<>0)then JeSubor:=false
         else JeSubor:=true;
end;
 
 
{ zisti cestu odkial je program spustany }
function DajCestu:string;
var s:string;
  i:integer;
begin
 s:=ParamStr(0);
 i:=Length(s);
 
 while((i>0) and (s[i]<>'\')) do
  begin
  Delete(s,i,1);
  i:=i-1;
  end;
 
 DajCestu:=s;
end;
 
 
{ zlucuje textbackground a textcolor }
procedure farba(x,y:integer);
begin
 textbackground(x);
 textcolor(y);
end;
 
 
{ zlucuje procedury gotoxy() a write() }
procedure WriteXY(x,y:integer;tex:string);
begin
 gotoxy(x,y);
 write(tex);
end;
 
 
{ prevedie retazec na cislo }
function ToInt(s:string):integer;
var i,err:integer;
begin
 Val(s,i,err);
 ToInt:=i;
end;
 
 
{ prevedie cislo na retazec }
function ToStr(i:integer):string;
var s:string;
begin
 Str(i,s);
 ToStr:=s;
end;
 
 
{ prevedie vsetky znaky na velke pismena }
function SUpCase(s:string):string;
var i:integer;
begin
 for i:=1 to Length(s) do
  s[i]:=UpCase(s[i]);
 
 SUpCase:=s;
end;
 
 
{ pocka na stlaceni klavesu }
procedure Pause;
begin
 farba(black,lightgray);
 WriteXY(10,22, 'Stlac klaves <ENTER> pre pokracovanie.');
 ReadKey;
end;
 
 
{ oddeli od retazca prev slovo az po medzeru }
function DivPos(var s:string):string;
var pom:string;
  i:integer;
begin
 { najdeme prvu medzeru }
 i:=Pos(' ',s);
 
 if (i=0) then begin
  pom:=s;
  s:='';
 end
 else begin
  pom:=Copy(s,1,i-1);
  { zmazeme zaciatocne slovo }
  Delete(s,1,i);
 end;
 
 DivPos:=pom;
end;
 
 
{ precita zo suboru meno testu, pocet bodov }
{ znamkove hodnotenie, a spocita celkovy pocet bodov }
procedure AnalyzeTest;
var f:text;
  s:string;
  i,max:integer;
  odpoved:boolean;
begin
 if not(JeSubor(test)) then
 begin
   Writexy(10,5,'Subor s testom ' +test+ ' neexistuje.');
   Writexy(10,6,'Nebude mozne pokracovat v programe.');
   pause;
   exit;
 end;
 
 Assign(f,cesta+test);
 Reset(f);
 
 { meno testu }
 ReadLn(f,mt1);
 ReadLn(f,mt2);
 
 { znamky }
 ReadLn(f,i,znam[1,1],znam[1,2]);
 ReadLn(f,i,znam[2,1],znam[2,2]);
 ReadLn(f,i,znam[3,1],znam[3,2]);
 ReadLn(f,i,znam[4,1],znam[4,2]);
 ReadLn(f,i,znam[5,1],znam[5,2]);
 
 { znulujeme }
 po:=0;
 pb:=0;
 max:=0;
 odpoved:=false;
 
 { budeme hladat pocet otazok a spocitame maximalny pocet bodov }
 while (not(eof(f))) do
  begin
   ReadLn(f,s);
 
   { tu zacina otazka }
   if (s='+') then begin
    po:=po+1;
    pb:=pb+max;
    max:=0;
    odpoved:=false;
   end;
 
   { ak su to otazky zistujem pocet bodov }
   if (odpoved) then begin
    i:=ToInt(DivPos(s));
    if (i>max) then max:=i;
   end;
 
   { tu zacinu odpovede }
   if (s='-') then
    odpoved:=true;
  end;
 
 po:=po-1;   { posledne plus neratam }
 Close(f);
end;
 
 
{ podla mnozstva bodov urci znamku }
function Oznamkuj(body:integer):byte;
var i,zn:integer;
begin
 zn:=5;
 
 for i:=1 to 5 do
  if((znam[i,1]>=body) and (znam[i,2]<=body)) then
   zn:=i;
 
 Oznamkuj:=zn;
end;
 
 
{ uvodna obrazovka }
procedure Uvod(typ,ot,body,cbody:integer);
begin
 clrscr;
 
 { vypise nazov testu }
 farba(blue,yellow);
 writexy(10,4,mt1);
 writexy(10,5,mt2);
 
 farba(black,lightgray);
 
 if(typ=0) then begin
  writexy(10,7,'1. Spusti test');
  writexy(10,8,'2. Zobraz vysledky ziakov');
  writexy(10,9,'3. Koniec');
 end;
 
 if(typ=1) then begin
  writexy(10,6,'Otazka   : ' + ToStr(ot) + ' z '+ ToStr(po));
  writexy(10,7,'Pocet bodov : ' + 'spolu '+ ToStr(pb));
  writexy(10,8,'Meno ziaka : ' + meno +'  ');
 end;
 
 if(typ=3) or (typ=4) then begin
  writexy(10,6,'Otazka   : ' + ToStr(ot) + ' z '+ ToStr(po));
  writexy(10,7,'Pocet bodov : ' + ToStr(body) + ' z '+ ToStr(cbody));
  writexy(10,8,'Meno ziaka : ' + meno +'  ');
  Writexy(10,9,'Znamka   : ' + ToStr(Oznamkuj(cbody)));
 end;
 
 if(typ=4) then
  Writexy(10,9,'Znamka   : ' + ToStr(Oznamkuj(body)));
end;
 
 
{ zapise meno noveho ziaka a povie aky je v poradi }
function NovyZiak(s:string):integer;
var f:text;
  por:integer;
  pom:string;
begin
 { ak neexistuje zalozim novy }
 if not(JeSubor(ZIAK_ZOZ)) then begin
   Assign(f,cesta+ZIAK_ZOZ);
   ReWrite(f);
   Close(f);
 end;
 
 { otvorime subor pre spocitanie ziakov }
 por:=1;
 Assign(f,cesta+ZIAK_ZOZ);
 ReSet(f);
 
 { spocitame pocet ziakov }
 while( not(eof(f))) do begin
  ReadLn(f,pom);
  por:=por+1;
 end;
 
 Close(f);
 
 { na koniec pripoji noveho ziaka }
 Append(f);
 Write(f,por,' ');
 WriteLn(f,s);
 Close(f);
 
 { ma taketo poradove cislo }
 NovyZiak:=por;
end;
 
 
{ z cisel 1,2,3,4 urobi moznosti a,b,c,d }
function Moznost(i:byte):string;
begin
 Moznost:=chr(i+ ord('a') -1) +') ';
end;
 
 
{ na obrazovku vypise bud zadanie, alebo moznosti }
procedure NaObr(je_odp:boolean;s:string);
var dlz:integer;
  pom:string;
begin
 while (Length(s)>0) do begin
  pom:=DivPos(s);
  dlz:=Length(pom);
 
  { este sa vojde do riadku ? }
  if( px+dlz>65 ) then begin
    py:=py+1;
    px:=1;
 
    { ak to bude a,b,c,d zarovna az zane }
    if( je_odp )then px:=4;
  end;
 
  writexy(10+px,10+py,pom+' ');
  px:=px+dlz+1;
 end;
end;
 
 
{ na monitor vypise otazku cislo por }
{ tu ktoru urcil ziak oznaci cervenou, spravnu zelenou }
function NapisOtazku(por:integer;dobre,zle:byte):string;
var f:text;
  s:string;
  poc,i:integer;
  moz:array[1..4] of string;
begin
 Assign(f,cesta+test);
 Reset(f);
 { default }
 NapisOtazku:='';
 px:=1; py:=1;
 i:=0;
 
 { najdeme zaciatok otazky }
 while(i<por) do begin
  ReadLn(f,s);
  if(s='+')then i:=i+1;
 end;
 
 { precitame text zadania otazky }
 farba(blue,yellow);
 ReadLn(f,s);
 while(s<>'-') do begin
  NaObr(false,s);
  ReadLn(f,s);
 end;
 
 poc:=0; py:=py+1;
 ReadLn(f,s);
 
 { precitame otazky }
 while (s<>'+') do begin
  poc:=poc+1;
 
  { kolko bodov ma tato odpoved }
  odp[poc]:=ToInt(DivPos(s));
 
  { ulozime si tuto moznost }
  moz[poc]:=s;
 
  { citaj dalsiu odpoved }
  ReadLn(f,s);
 end;
 
 { bud vsetky moznosti vypiseme }
 { alebo to bude 1 moznost a potom nepiseme nic }
 if( poc>1 )then
  for i:=1 to poc do begin
    { akou farbou to vypisem, je to dobra/zla odpoved }
    farba(black,lightgray);
    if (i=zle)  then farba(red, lightgray);
    if (i=dobre) then farba(green, lightgray);
 
    px:=1; py:=py+1;
    NaObr(true,Moznost(i)+moz[i]);
   end
 else
  begin
   NapisOtazku:=moz[1];
   odp[2]:=0;
  end;
 
 farba(black,lightgray);
 Close(f);
end;
 
 
{ caka odpoved a,b,c,d alebo konkretny text? }
{ zarovan bude pocitat aj body }
function Odpoved(s:string;var body:integer):string;
var por:integer;
  sodp:string;
begin
 { caka a,b,c,d }
 if(s='')then
  begin
   repeat
    o:=readkey;
   until (o in ['a'..'d','A'..'D']);
 
   { pripocita body ak neake su }
   por:=ord(UpCase(o))-ord('A')+1;
   body:=body+odp[por];
   sodp:=ToStr(por);
  end
 else
  { caka text odpovede }
  begin
   px:=1; py:=py+1;
   NaObr(true,'Odpoved:');
   ReadLn(sodp);
 
   { vsetko dame velkym }
   if( SUpCase(s)=SUpCase(sodp)) then
    body:=body+odp[1];
  end;
 
  Odpoved:=sodp;
end;
 
 
{ zacne testovanie ziakov }
procedure Testuj;
var f:text;
  i,por:integer;
  body:integer;
  s,sodp:string;
  o:char;
begin
 Uvod(2,0,0,0);
 writexy(10,6,'Zadaj svoje meno: ');
 Readln(meno);
 
 { zapise do zoznamu studentov a dostane cislo }
 por:=NovyZiak(meno);
 body:=0;
 
 { otvori subor pre zapis }
 Assign(f, cesta+ToStr(por)+TST_KON);
 ReWrite(f);
 WriteLn(f,meno);
 
 { kladie otazky od 1 do n }
 for i:=1 to po do begin
  { vypise aky je stav }
  Uvod(1,i,body,0);
 
  { napise otazku a pocka na odpoved }
  s:=NapisOtazku(i,0,0);
  sodp:=Odpoved(s,body);
 
  { zapise do suboru cislo otazky a odpoved }
  WriteLn(f,i,' ',sodp);
 end;
 
 { zapiseme body/znamku zavrie subor }
 WriteLn(f,body);
 Close(f);
 
 { oznamkuj ho }
 Uvod(4,po,body,pb);
 Pause;
end;
 
 
{ najde najvacsie bodove ohodnotenie }
function NajdiOdpoved:integer;
var max,i,imax:integer;
begin
 imax:=1;
 max:=odp[imax];
 
 for i:=2 to 4 do
  if(odp[i]>max) then begin
   max:=odp[i];
   imax:=i;
  end;
 
 NajdiOdpoved:=imax;
end;
 
 
{ vyberie si ziaka z poradovnika }
function VyberZiaka:integer;
var f:text;
  por,zac:integer;
  spolu:integer;
  koniec:boolean;
  ch:char;
  i,x:integer;
  s:string;
begin
 Assign(f,cesta+ZIAK_ZOZ);
 ReSet(f);
 
 { zisti cislo posledneho ziaka }
 while (not(eof(f))) do
  ReadLn(f,spolu,meno);
 
 zac:=0; por:=1;
 koniec:=false;
 
 repeat
  Close(f);
  Reset(f);
 
  { precitam az po zaciatok }
  i:=0;
  Uvod(2,0,0,0);
  for x:=1 to zac do ReadLn(f,i,s);
 
  while (not(eof(f)) and (i<(zac+10))) do begin
   ReadLn(f,i,s);
   WriteXY(11,6+i-zac,ToStr(i) +'.' +s);
  end;
 
  WriteXY(10,22,'Stlac 0 az 9 pre vyber ziaka. o-stranka vpred, p-stranka vzad');
 
  ch:=ReadKey;
  { vybral si od 1..9 }
  if(ch in ['1'..'9','0']) then begin
    por:=zac+Ord(ch)-Ord('1')+1;
    koniec:=true;
  end;
 
  { vybral si 0 tam musim pripocitat 10 }
  if(ch='0') then por:=zac+10;
 
  { chce sa presunut o stranku o-vpred, p-vzad }
  if(ch='o') and (zac>0) then zac:=zac-10;
  if(ch='p') and ((zac+10)<spolu) then zac:=zac+10;
 
 until (koniec);
 
 VyberZiaka:=por;
end;
 
 
{ zobrazi vysledky testovania ziakov }
procedure Vysledky;
var f:text;
  por,i:integer;
  body:integer;
  o,dobre:integer;
  s,sodp:string;
begin
 { najprv vyberie ziaka zo zoznamu }
 por:=VyberZiaka;
 
 Assign(f, cesta+ToStr(por)+TST_KON);
 Reset(f);
 
 { precita meno ziaka }
 ReadLn(f,meno);
 { precita body/znamku }
 while not(eof(f)) do ReadLn(f,body);
 
 { znova na zaciatok suboru }
 Close(f);
 Reset(f);
 ReadLn(f,meno);
 
 for i:=1 to po do
 begin
  { precita odpoved na otazku }
  Read(f,o); Read(f,s);
  while(s[1]=' ') do Delete(s,1,1);
 
  sodp:=NapisOtazku(i,1,1);
  dobre:=NajdiOdpoved;
 
  if (sodp='') then begin
   o:=ToInt(s);
   Uvod(3,i,odp[o],body);
   NapisOtazku(i,dobre,o);
   end
  else
   begin
   if( SUpCase(s)=SUpCase(sodp))then o:=1
                  else o:=2;
   Uvod(3,i,odp[o],body);
   NapisOtazku(i,1,1);
 
   farba(green,lightgray);
   px:=1; py:=py+1;
   NaObr(true,'Spravne: '+sodp);
 
   { ak bola zla odpoved }
   if(o=2)then begin
    farba(red,lightgray);
    px:=1; py:=py+1;
    NaObr(true,'Odpoved: '+s);
   end;
 
   { povodna farba }
   farba(black,lightgray);
   end;
 
  Pause;
 end;
 
 { zavrieme subor }
 Close(f);
end;
 
 
{ zisti ako sa vola test ak nezada nic tak default }
function DajMenoTestu:string;
begin
 if(ParamCount>0) then
   DajMenoTestu:=ParamStr(1)
 else
   DajMenoTestu:=TST_MENO;
end;
 
 
BEGIN
 cesta:=DajCestu;
 test:=DajMenoTestu;
 AnalyzeTest;
 
 repeat
  Uvod(0,0,0,0);
  o:=readkey;     { pocka na stlacenie 1,2,3 }
 
  if(o='1')then Testuj;
  if(o='2')then Vysledky;
 
 until(o='3');
 
 Clrscr;
END.