Program fyzicky číta sektory diskety

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale

Program: Diskread.pas
Súbor exe: Diskread.exe

Nezľaknite sa ak hneď po spustení sa rozsvieti kontrolka disketovej mechaniky.Program totiž fyzicky číta disketu. K čomu to je? Už od DOS 3.0 je na každej diskete sektor na ktorý systém nepristupuje a kvôli zachovaniu kompatibility ani nebude. Predstavte si že do tohoto sektora si väčšina inčtalačných programov zapisuje informácie a tak vznikne neskopírovateľná disketa. Môžete použiť ako hakerský program, alebo naopak ako súčasť svojich inštalačných diskiet. A že ktorý sektor to je? Zistite.
{ DISKREAD.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Fyzicky cita disketu a nasledne zobrazuje jej obsah.       }
{ Sipkami a klavesami PgUp, PgDn sa da zmenit stopa/sektor/hlava  }
{                                  }
{ Datum:24.07.1997               http://www.trsek.com }
 
program fyzicke_citanie_disku;
 
uses crt,dos;
const poc=1;
   dlz=512;
   hex:array[0..15] of char=
   ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F');
 
var reg:registers;
  x,y,i,za,st,hl:integer;
  ch:char;
  s:string;
  ako,auto:boolean;
  text:array[0..poc*dlz] of byte;
 
procedure farba(f,g:integer);
begin
 textbackground(f);
 textcolor(g);
 lowvideo;
end;
 
procedure hexa(p:integer);
begin
 clrscr;
 writeln('stav operacie:',reg.ah,' pocet nacitanych sektorov:',reg.al,' sektor:',za,' stopa:',st,' hlava:',hl);
 for i:=1 to 8 do write('ÄÄÄÄ5ÄÄÄÄ0');
 for x:=0 to 25 do
  for y:=0 to 20 do begin
   gotoxy(x+1,y+3);
   i:=x+y*26;
   if p=i then farba(white,black);
   if ord(text[i])>31 then write(chr(text[i]))
            else write('.');
   gotoxy(29+x*2,y+3);
   if (i/2)=int(i/2) then farba(black,white)
            else farba(white,black);
   write(hex[text[i] div 16],hex[text[i] mod 16]);
   farba(black,white);
   if (x+y*26)=511 then begin gotoxy(x,y+3);write('°');end;
   end;
 for i:=1 to 8 do write('ÄÄÄÄ5ÄÄÄÄ0');
 write('Zmena sektoru: ',+chr(26)+''+chr(27)+' Zmena stopy: '+chr(24)+''+chr(25)+' Zmena vypisu: F3  Ukoncit: ESC ');
end;
 
procedure norm(p:integer);
begin
 clrscr;
 writeln('stav operacie:',reg.ah,' pocet nacitanych sektorov:',reg.al,' sektor:',za,' stopa:',st,' hlava:',hl);
 for i:=1 to 8 do write('ÄÄÄÄ5ÄÄÄÄ0');
 for x:=0 to poc*dlz-1 do begin
   if p=x then farba(white,black);
   if ord(text[x])>31 then write(chr(text[x]))
            else write('.');
   if p=x then farba(black,white);
   end;
 write('Ű');
 writeln;
 for i:=1 to 8 do write('ÄÄÄÄ5ÄÄÄÄ0');
 write('Zmena sektoru: ',+chr(26)+''+chr(27)+' stopy: '+chr(24)+''+chr(25)+
    ' hlavy: F4 vypisu: F3  Ukoncit: ESC ');
end;
 
procedure citaj;
begin
 for x:=0 to poc*dlz do text[x]:=176;
 reg.ah:=$0;
 reg.dl:=$0;
 intr($13,reg);
 
 reg.ah:=2;
 reg.al:=poc;      {pocet sektorov 1}
 reg.cl:=za;      {cislo pociatku sektorov 1}
 reg.ch:=st;      {cislo stopy 0}
 reg.dh:=hl;      {cislo hlavicky 0}
 reg.dl:=0;       {cislo disku 0}
 reg.es:=seg(text);   {adresa pameti}
 reg.bx:=ofs(text);
 intr($13,reg);
end;
 
function pos(s:string):integer;
var i,ip:integer;
  z:string;
begin
 for i:=0 to poc*dlz-length(s)+1 do
  if chr(text[i])=s[1] then begin z:='';
    for ip:=0 to length(s)-1 do z:=z+chr(text[i+ip]);
    if z=s then begin pos:=i;exit;end;
    end;
 pos:=0;
end;
 
begin
 clrscr;za:=1;st:=0;ako:=true;hl:=0;auto:=false;
 repeat
 citaj;
 if auto then begin
     repeat
     za:=za+1;
     citaj;
     if (reg.al=0) and (za=1) then begin hl:=hl+1;st:=0;za:=0;reg.al:=1;end;
     if reg.al=0 then begin za:=0;st:=st+1;end;
     farba(black,white);
     gotoxy(1,4);write('Stopa:',za,' sektor:',st,' hlava:',hl,' ');
     i:=pos(s);
     if i>0 then begin
           if ako then norm(i)
               else hexa(i);
           repeat until (readkey in [#13,#27]);
           clrscr;end;
     until ((hl>=2) or keypressed);
     ch:=readkey;ch:=chr(65);
     auto:=false;end;
 if ako then norm(-1)
     else hexa(-1);
 repeat
 ch:=readkey;
 if ch=#13 then begin
   clrscr;gotoxy(1,3);write('Sektor:');read(za);
   clrscr;gotoxy(1,3);write('Stopa :');read(st);
   clrscr;gotoxy(1,3);write('Hlava :');read(hl);
   clrscr;end;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  if ch=#72 then za:=za-1;
  if ch=#80 then za:=za+1;
  if ch=#75 then st:=st-1;
  if ch=#77 then st:=st+1;
  if ch=#62 then hl:=hl+1;
  if ch=#65 then begin
   clrscr;gotoxy(1,3);write('Retazec:');readln(s);
   auto:=true;end;
  if ch=#61 then begin ako:=not(ako);
        if ako then norm(-1)
           else hexa(-1);
        end;
  if hl>1 then hl:=0;
  if za<1 then za:=1;
  if st<0 then st:=0;
  end;
  until (ch in [#13,#27,#72,#80,#75,#77,#62,#65]);
 until (ch in [#27]);
end.