Program na vřpoŔet ˙nosnosti zßkladovej p˘dy podÁa STN 731001 a ENV 1997-1

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria: Programy v Pascale

Autor: Miroslav ╚ernř
Program: Geo5.pas
S˙bor exe: Geo5.exe
S˙bor ubuntu: Geo5
PotrebnÚ: Vypocet.txt

Program na vřpoŔet ˙nosnosti zßkladovej p˘dy podÁa STN 731001 a ENV 1997-1. Vhodnř len pre użÝvateÁov poznaj˙cich vstupnÚ parametre.
{ GEO5.PAS                             }
{ Program na vypocet unosnosti zakladovej pody podla STN 731001   }
{ a ENV 1997-1.                           }
{ Vhodny len pre uzivatelov poznajucich vstupne parametre.     }
{                                  }
{ Author: Miroslav Cerny                      }
{ Datum: 18.07.2006              http://www.trsek.com }
 
program Unosnost_zakladovej_pody;
var nd1:real;
 R,idel,ibel,icel,gd,gb,gc,Hb,Hl,Nbe,sce,Reb,Rel,pomo,pomo1,ggg:real;
 a:integer;
 Nc,Nd,Nb,c,l,b,d,g1,g2,Sc,Sd,Sb,dc,db,dd,ic,id,ib,dt,f,H,V,Be,ideb,ibeb,iceb:real;
 nazov:string;
 Ff:text;
 
 
begin
 Assign(Ff,'vypocet.txt'); { Standard output }
 append(Ff);
 
 writeln;writeln(Ff);
 for a:=1 to 68 do write('-'); writeln;
 for a:=1 to 68 do write(Ff,'-'); writeln(Ff);
 writeln (' Únosnosť základovej pôdy podľa STN 731001 a ENV 1997-1');
 writeln (Ff,' Unosnost zakladovej pody podla STN 731001 a ENV 1997-1');
 for a:=1 to 68 do write('-');
 for a:=1 to 68 do write(Ff,'-');
 writeln;
 writeln(Ff);
 writeln('POKYNY:');
 
 writeln;
 writeln('- pri výpočte zadávajte vstupné parametre v uvedených jednotkách');
 writeln('- desatinné miesta oddeľujte bodkou');
 writeln('- na prechod k ďalšiemu kroku výpočtu stlačte klávesu " ENTER "');
 writeln('- ak chcete získať výpočtovú únosnosť zeminy zadajte');
 writeln(' výpočtové parametre šmykovej pevnosti zeminy');
 writeln('- v prípade vstupov pre Eurokód zadávajte extrémne zložky zaťaženia');
 writeln;
 writeln;
 write('VSTUPY:'); 
 writeln(' (Pre spustenie výpočtu stlačte klávesu " ENTER")');
 
 writeln(Ff,'VSTUPY:');
 writeln(Ff);
 readln;
 write('Zadajte nazov vypoctu:'); readln(nazov);
 writeln(Ff,'Nazov vypoctu je ',nazov);
 writeln(Ff);
 
 repeat
  write ('Zadajte hodnotu súdržnosti zeminy (kPa) c='); read(c);
  if c < 0 then 
    writeln('Pozor súdržnosť zeminy nemôže byť záporná!');
 until c>=0;
 
 writeln (Ff,'Sudrznost zeminy c=',c:4:2,'kPa');
 repeat
  write ('Zadajte uhol vnútorného trenia zeminy (v stupňoch) f='); read(f);
  if f<0 then 
    writeln('Pozor uhol vnútorného trenia zeminy nemôže byť záporný!');
 until f>=0;writeln (Ff,'Uhol vnutorneho trenia zeminy f=',f:4:2,'stupnov');
 
 f:=f*3.14159265359/180 ;
 repeat
  write('Zadajte objemovú tiaž zeminy nad základovou škárou (kN/m3) ');read(g1);
  if g1<=0 then 
    writeln('Hodnota nemôže byť záporná!');
 until g1>=0;
 
 writeln (Ff,'Objemova tiaz zeminy nad zakladovou skarou =',g1:4:2,'kN/m3');
 repeat
 write('Zadajte objemovú tiaž zeminy pod základovou škárou (kN/m3) ');read(g2);
 if g2<=0 then 
   writeln('Hodnota nemôže byť záporná!');
 until g2>=0;
 
 writeln (Ff,'Objemova tiaz zeminy pod zakladovou skarou =',g2:4:2,'kN/m3');
 repeat
  write('Zadajte efektívnu šírku základu (m) b='); read(b);
  if b<=0 then 
    writeln('Hodnota nemôže byť záporná!');
 until b>=0;
 
 writeln (Ff,'Efektivna sirka zakladu b=',b:4:2,'m');
 repeat
  write('Zadajte efektívnu dĺžku základu (m) l='); read(l);
  if l<=0 then 
    writeln('Hodnota nemôže byť záporná!');
 until l>=0;
 
 writeln (Ff,'Efektivna dlzka zakladu l=',l:4:2,'m');
 repeat
  write('Zadajte hĺbku založenia základu (m) d='); read(d);
  if d<=0 then 
    writeln('Hodnota nemôže byť záporná!');
 until d>=0;
 
 writeln (Ff,'Hlbka zalozenia zakladu d=',d:4:2,'m');
 write('Zadajte odklon zaťaženia od zvislice (v stupňoch) dt='); read(dt);
 writeln (Ff,'Odklon zatazenia od zvislice dt=',dt:4:2,'stupnov');
 dt:=dt*3.14159265359/180 ;
 writeln;
 writeln('Dodatočné vstupy pre výpočet podľa návrhu európskej normy ENV 1997-1');
 writeln;
 
 repeat
  write('Zadajte horizontálne zaťaženie základu rovnobežné s jeho šírkou (kN) Hb='); read(Hb);
  if Hb<=0 then 
    writeln('Hodnota je predpokladaná ako kladná!');
 until Hb>=0;
 
 writeln (Ff,'Horizontalne zatazenie zakladu rovnobezne s jeho sirkou Hb=',Hb:4:2,'kN');
 repeat
  write('Zadajte horizontálne zaťaženie základu rovnobežné s jeho dĺžkou (kN) Hl='); read(Hl);
  if Hl<=0 then 
    writeln('Hodnota je predpokladaná ako kladná!');
 until Hl>=0;
 
 writeln (Ff,'Horizontalne zatazenie zakladu rovnobezne s jeho dlzkou Hl=',Hl:4:2,'kN');
 repeat
  write('Zadajte vertikálne zaťaženie základu (kN) V='); read(V);
  if V<=0 then 
    writeln('Hodnota nemôže byť záporná!');
 until V>=0;
 
 writeln (Ff,'Vertikalne zatazenie zakladu  V=',V:4:2,'kN');
 repeat
  write('Zadajte sklon terénu (v stupňoch) Be='); read(Be);
  if Be<=0 then 
    writeln('Hodnota je predpokladaná ako kladná!');
 until Be>=0; writeln (Ff,'Sklon terenu Be=',Be:4:2,'stupnov');
 
 Be:=Be*3.14159265359/180 ;
 
 
 writeln; writeln(Ff);
 
 writeln('MEDZIVÝSLEDKY - STN 731001 (ENV 1997-1):');
 writeln(Ff,'MEDZIVYSLEDKY - STN 731001 (ENV 1997-1):');
 for a:=1 to 68 do write('-'); writeln;
 
 writeln;writeln(Ff);
 writeln('Hodnoty súčiniteľov únosnosti:');
 writeln(Ff,'Hodnoty sucinitelov unosnosti:');
 writeln;writeln(Ff);
 
 nd1:=sin(45*3.14159265359/180+f/2)/cos(45*3.14159265359/180+f/2);
 Nc:=(exp(3.14159265359*(sin(f)/cos(f)))*sqr(nd1)-1)*(cos(f)/sin(f));
 writeln('Nc=',Nc:4:3);
 writeln(Ff,'Nc=',Nc:4:3);
 
 Nd:=exp(3.14159265359*(sin(f)/cos(f)))*sqr(nd1);
 writeln('Nd=',Nd:4:3);
 writeln(Ff,'Nd=',Nd:4:3);
 
 Nb:=1.5*(exp(3.14159265359*(sin(f)/cos(f)))*sqr(nd1)-1)*(sin(f)/cos(f));
 Nbe:=2*(exp(3.14159265359*(sin(f)/cos(f)))*sqr(nd1)-1)*(sin(f)/cos(f));
 write('Nb=',Nb:4:3);writeln(',  (podľa ENV 1997-1) Nb=',Nbe:4:3);
 write(Ff,'Nb=',Nb:4:3);writeln(Ff,',  (podla ENV 1997-1) Nb=',Nbe:4:3);
 writeln; writeln(Ff);
 writeln('Hodnoty súčiniteľov tvaru základu:');
 writeln(Ff,'Hodnoty sucinitelov tvaru zakladu:');
 writeln; writeln(Ff);
 
 Sd:=1+((b/l)*sin(f));
 writeln('Sd=',Sd:4:3);
 writeln(Ff,'Sd=',Sd:4:3);
 
 Sb:=1-(0.3*b/l);
 writeln('Sb=',Sb:4:3);
 writeln(Ff,'Sb=',Sb:4:3);
 
 Sc:=1+(0.2*b/l);
 Sce:=((Sd*Nd)-1)/(Nd-1);
 write('Sc=',Sc:4:3);writeln(',  (podľa ENV 1997-1) Sc=',Sce:4:3);
 write(Ff,'Sc=',Sc:4:3);writeln(Ff,',  (podla ENV 1997-1) Sc=',Sce:4:3);
 writeln; writeln(Ff);
 writeln('Hodnoty súčiniteľov vplyvu hĺbky založenia:');
 writeln;
 writeln(Ff,'Hodnoty sucinitelov vplyvu hlbky zalozenia:');
 writeln(Ff);
 
 dc:=1+0.1*sqrt(d/b);
 writeln('dc=',dc:4:3);
 writeln(Ff,'dc=',dc:4:3);
 dd:=1+0.1*sqrt(d*sin(2*f)/b);
 writeln('dd=',dd:4:3);
 writeln(Ff,'dd=',dd:4:3);
 db:=1;
 writeln('db=',db:4:3);
 writeln(Ff,'db=',db:4:3);
 writeln; writeln(Ff);
 writeln('Hodnoty súčiniteľov vplyvu šikmého zaťaženia:');
 writeln(Ff,'Hodnoty sucinitelov vplyvu sikmeho zatazenia:');
 writeln;writeln(Ff);
 
 id:=(1-(sin(dt)/cos(dt)))*(1-(sin(dt)/cos(dt)));
 writeln('id=ib=ic=',id:4:3);
 writeln(Ff,'id=ib=ic=',id:4:3);
 
 idel:=1- (Hl/(V+(b*l*c*(cos(f)/sin(f)))));
 icel:=(idel*Nd-1)/(Nd-1);
 pomo:=(1-((0.7*Hb)/(V+(b*l*c*(cos(f)/sin(f))))));
 ideb:=pomo*pomo*pomo;
 pomo1:=(1-((Hb)/(V+(b*l*c*(cos(f)/sin(f))))));
 ibeb:=pomo1*pomo1*pomo1;
 iceb:=((ideb*Nd)-1)/(Nd-1);
 writeln;
 writeln('(podľa ENV 1997-1)');
 writeln(Ff,'(podla ENV 1997-1)');
 writeln('(pre horizontálne zaťaženie rovnobežné s dĺžkou základu)');
 write('id=',Idel:4:3);write(',ib=',Idel:4:3); writeln(',ic=',Icel:4:3);
 writeln(Ff,'(pre horizontalne zatazenie rovnobezne s dlzkou zakladu)');
 write(Ff,'id=',Idel:4:3);write(Ff,',ib=',Idel:4:3); writeln(Ff,',ic=',Icel:4:3);
 writeln('(pre horizontálne zaťaženie rovnobežné so šírkou základu)');
 write('id=',Ideb:4:3);write(',ib=',Ibeb:4:3); writeln(',ic=',Iceb:4:3);
 writeln(Ff,'(pre horizontalne zatazenie rovnobezne so sirkou zakladu)');
 write(Ff,'id=',Ideb:4:3);write(Ff,',ib=',Ibeb:4:3); writeln(Ff,',ic=',Iceb:4:3);
 writeln;writeln(Ff);
 writeln('Hodnoty súčiniteľov vplyvu šikmého terénu:');
 writeln(Ff,'Hodnoty sucinitelov vplyvu sikmeho terenu:');
 writeln;writeln(Ff);
 
 ggg:=(1-(0.5*((sin(Be/180)/cos(Be/180)))));
 gd:=ggg*ggg*ggg*ggg*ggg;
 gc:=1-((2*Be)/(3.14159265359+2));
 write('gd=gb=',gd:4:3); writeln(',gc=',gc:4:3);
 write(Ff,'gd=gb=',gd:4:3); writeln(Ff,',gc=',gc:4:3);
 
 writeln;writeln(Ff);
 writeln;writeln(Ff);
 writeln('VÝSLEDKY:');
 writeln(Ff,'VYSLEDKY:');
 
 for a:=1 to 68 do write('-'); writeln;
 writeln;writeln(Ff);
 writeln;writeln(Ff);
 
 R:=(c*Nc*Sc*dc*id)+(g1*d*Nd*Sd*dd*id)+(g2*0.5*b*Nb*Sb*db*id);
 Reb:=(c*Nc*Sce*dc*iceb*gc)+(g1*d*Nd*Sd*dd*ideb*gd)+(g2*0.5*b*Nbe*Sb*db*ibeb*gd);
 Rel:=(c*Nc*Sce*dc*icel*gc)+(g1*d*Nd*Sd*dd*idel*gd)+(g2*0.5*b*Nbe*Sb*db*idel*gd);
 writeln('Únosnosť podložia vypočítaná podľa STN 731001 je R = ',R:4:1,'kPa');
 writeln('Únosnosť podložia vypočítaná podľa ENV 1997-1 je R = ',Reb:4:1,'kPa');
 writeln('(horizontálne zaťaženie pôsobí v smere rovnobežnom so šírkou základu)');
 writeln('Únosnosť podložia vypočítaná podľa ENV 1997-1 je R = ',Rel:4:1,'kPa');
 writeln('(horizontálne zaťaženie pôsobí v smere rovnobežnom s dĺžkou základu)');
 writeln(Ff,'Unosnost podlozia vypocitana podla STN 731001 je R = ',R:4:1,'kPa');
 writeln(Ff,'Unosnost podlozia vypocitana podla ENV 1997-1 je R = ',Reb:4:1,'kPa');
 writeln(Ff,'(horizontalne zatazenie posobi v smere rovnobeznom so sirkou zakladu)');
 writeln(Ff,'Unosnost podlozia vypocitana podla ENV 1997-1 je R = ',Rel:4:1,'kPa');
 writeln(Ff,'(horizontalne zatazenie posobi v smere rovnobeznom s dlzkou zakladu)');
 readln;writeln(Ff);
 
 writeln;
 writeln('Celý výpočet je uložený v textovom súbore vypocet.txt !');
 for a:=1 to 68 do write('-'); writeln;
 
 writeln('Naprogramoval Miroslav Černý');
 writeln(Ff,'Tento program bol vytvoreny hlavne z dovodu precvicenia si programovania.');
 writeln('Pripomienky a dotazy mi môžete napísať na email: cerny@orangemail.sk');
 writeln(Ff,'Pripomienky a dotazy mi mozete napisat na email: cerny@orangemail.sk');
 writeln('Ďakujem Vám!');
 writeln(Ff,'Dakujem Vam!');
 writeln;
 
 Close(Ff);
 
 writeln(' (Program ukončíte stlačenim klávesy "ENTER")');
 readln;
end.