Program slúži ako hlasovací stroj

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
hlasuj.pngProgram: Hlasuj.pas
Súbor exe: Hlasuj.exe
Potrebné: Egavga.bgiHlasuj.txt

Program slúži ako hlasovací stroj. Pri spustení sa zadá téma hlasovania. Postupne hlasujú jednotlivý zúčastnený. Nakoniec program vyhodnotí hlasovanie a zobrazí v peknom koláčovom grafe.
{ HLASUJ.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program sluzi ako hlasovaci stroj.                }
{ Pri spusteni sa zada tema hlasovania.               }
{ Postupne hlasuju jednotlivy zucastneny. Nakoniec program vyhodnoti}
{ hlasovanie a zobrazi v peknom kolacovom grafe.          }
{                                  }
{ Datum:22.01.2005              http://www.trsek.com }
 
Program Hlasovaci_stroj;
uses crt,graph,mycrt;
var q:char;
 
 
 
{ rozluci sa s uzivatelom }
procedure Zaver;
begin
 farba(black,lightgray);
 writeln('Koniec hlasovania');
 
 zvuk(900,300);
 zvuk(800,200);
 zvuk(0,0);
end;
 
 
{ procedura hlasovania }
procedure Hlasovanie;
var f:text;
  i:integer;
  v:char;
  tema:string;
  poc:word;
begin
 clrscr;
 farba(black,red);
 writeln;
 writeln('Zadajte prosim temu hlasovania');
 readln(tema);
 
 writeln;
 write('Zadajte pocet osob,ktore budu hlasovat:');
 readln(poc);
 
 { otvori subor }
 assign(f,'hlasuj.txt');
 rewrite(f);
 writeln(f,tema);
 
 { opyta sa na vsetky hlasy }
 farba(black,green);
 for i:=1 to poc do begin
  writeln('Hlasujuci cislo ',i,' zadaj svoju volbu [a-ano,n-nie,z-zdrziavam sa]:');
 
  { caka pokial nestlaci a,n,z,ESC }
  repeat
   v:=UpCase(readkey);
  until((v='A') or (v='N') or (v='Z') or (v=#27));
 
  { ak nestlacil ESC zapiseme do suboru }
  if(v<>#27)then
   writeln(f,v);
 end;
 
 farba(black,red);
 writeln('Hlasovanie skoncilo.');
 close(f);
end;
 
 
{ zobrazi graf }
procedure Graf(vys1,vys2,vys3:real;tema:string);
var st1,st2,st3:integer;
begin
 OpenGraph;
 
 { prevod z percent na stupne }
 st1:=round(3.6*vys1);
 st2:=round(3.6*vys2);
 st3:=round(3.6*vys3);
 
 { nadpis hlasovania }
 outtextxy(200,100,'Hlasovanie '+tema);
 
 { za }
 SetFillStyle(BkSlashFill, green);
 if(st1<>0)then
  PieSlice(320,240,0,st1,100);
 
 { text za - vpravo hore }
 bar3d(500,20,520,35,0,false);
 outtextxy(530,25,'Za');
 { percenta - vrpavo dole }
 outtextxy(480,400,'  Za: '+Percent(vys1));
 
 { proti }
 SetFillStyle(SlashFill, red);
 if(st2<>0)then
  PieSlice(320,240,st1,st1+st2,100);
 
 { text proti - vpravo hore }
 bar3d(500,40,520,55,0,false);
 outtextxy(530,45,'Proti');
 { percenta - vrpavo dole }
 outtextxy(480,420,' Proti: '+Percent(vys2));
 
 { zdrzali sa }
 SetFillStyle(XHatchFill, yellow);
 if(st3<>0)then
   PieSlice(320,240,st1+st2,360,100);
 
 { text zdrzali sa - vpravo hore }
 bar3d(500,60,520,75,0,false);
 outtextxy(530,65,'Zdrzali sa');
 { percenta - vrpavo dole }
 outtextxy(480,440,'Zdrzal: '+Percent(vys3));
 
 { pocka na stlacenie klavesu }
 outtextxy(100,440,'Pre koniec prezerania stlac <ENTER>');
 readln;
 
 { zavrie grafiku }
 CloseGraph;
end;
 
 
{ zobrazi vysledok hlasovania }
procedure Vysledok;
var f:text;
  v:char;
  tema:string;
  v1,v2,v3,poc :word;
  vys1,vys2,vys3:real;
begin
 zvuk(600,200);
 zvuk(500,200);
 zvuk(800,200);
 zvuk(0,0);
 
 { otvori subor }
 assign(f,'hlasuj.txt');
 reset(f);
 
 clrscr;
 { vypise temu }
 farba(black,red);
 readln(f,tema);
 writeln('Hlasovanie o teme: ', tema,'!');
 
 { znulujeme pocitadla }
 v1:=0; v2:=0; v3:=0;
 
 while (not(eof(f))) do begin
  readln(f,v);
  if(v='A')then v1:=v1+1;
  if(v='N')then v2:=v2+1;
  if(v='Z')then v3:=v3+1;
 end;
 
 { vypocita percenta }
 poc:=v1+v2+v3;
 vys1:=((v1/poc)*100);
 vys2:=((v2/poc)*100);
 vys3:=((v3/poc)*100);
 
 { vypise vysledok }
 farba(black,white);
 writeln('Za hlasovalo ', Percent(vys1),' hlasujucich.');
 writeln('Proti hlasovalo ', Percent(vys2), ' hlasujucich.');
 writeln('Hlasovania sa zdrzalo ', Percent(vys3), ' hlasujucich.');
 
 { pocka na klaves g }
 textcolor(yellow);
 writeln;
 writeln('Pre zobrazenie grafu stlacte klaves g.');
 v:=readkey;
 
 { zobrazi graf }
 if(UpCase(v)='G')then
   Graf(vys1,vys2,vys3,tema);
end;
 
 
BEGIN
 clrscr;
 repeat
  farba(black,red);
  writeln('Hlasovaci stroj');
 
  farba(black,yellow);
  writeln('1. Hlasovanie');
  writeln('2. Zobraz graf');
  writeln('3. Koniec');
 
  q:=readkey;
 
  if( q='1') then Hlasovanie;
  if( q='2') then Vysledok;
 until(q='3');
 
 Zaver;
END.