Pomocou ARJ zabalí a zahesluje adresár, pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale

Program: Secure.pas
Súbor exe: Secure.exe

Spustí ARJ nad vybraným adresárom a všetko v ňom zbalí pod vopred definovaným heslom. Samozrejme vie aj obnoviť. Program mal na svoju dobu prijateľné užívateľské rozhranie.
{ SECURE.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program pouziva arj.exe na ulozenie suboru a zakodovanie.     }
{ Uzivatelsky prijemne prostredie.                 }
{                                  }
{ Datum:08.07.1993               http://www.trsek.com }
 
{$M 8192,0,55360}
program securite;
 
uses crt,dos,trsek;
 
const volba:array[1..3] of string=
   ('zakodovat','odkodovat','opustit..');
 
var s,z,pass:string;
    i,is:integer;
 
procedure koniec;
begin
 window(1,1,80,24);
 farba(0,15);clrscr;
 farba(1,14);write('SECURE Copyright (c).  Software by TRSEK.  All right reserved  TRSEK.');
 halt;
end;
 
function tread(x,y:integer;d:byte;s:string):string;
 var s1,s2,sz:string;
   st:char;
   x1,i,ins:integer;
   label tam;
  begin
  x1:=x;farba(15,0);ins:=1;kurzorZap(true);
  s:=copy(s,1,d);
  if length(s)<d then for i:=length(s) to d-1 do s:=s+' ';
  gotoxy(x,y);write(s);sz:=s;
  if (x>0) and (x<81) and (y>0) and (y<25) and(x+d<81) then
               begin
               gotoxy(x,y);
               repeat
               st:=readkey;
     if (st=#27) then begin s:='';sz:='';end;
     if (st=#27) or (st=#8) or (st=#0) or (st=#13) then
         begin if st=#0 then
              begin st:=readkey;
               if st=#75 then x1:=x1-1;
               if st=#77 then x1:=x1+1;
               if st=#71 then x1:=x;
               if st=#79 then begin i:=d+1;x1:=x+d;
                            repeat
                             i:=i-1;
                             s1:=copy(s,i,1);
                             if (s1=' ') then x1:=x+i-1;
                            until (i=0) or (not(s1=' '));
                       end;
              end;
            if st=#27 then begin gotoxy(x,y);write(sz);kurzorZap(false);tread:=sz;koniec;end;
            if st=#8 then begin s1:=copy(s,1,x1-x-1);
                       s2:=copy(s,x1-x+1,d-x1+x);
                       s:=s1+s2+' ';
                       x1:=x1-1;
                    end;
            if st=#83 then begin s1:=copy(s,1,x1-x);
                       s2:=copy(s,x1-x+2,d-x1+x);
                       s:=s1+s2+' ';
                    end;
            if st=#82 then begin if ins=2 then ins:=1
                           else ins:=2;
                    end;
         end
         else begin
               s1:=copy(s,1,x1-x);
               s2:=copy(s,x1+ins-x,d-x1+x);
               s:=s1+copy(st,1,1)+s2;
               s:=copy(s,1,d);
               x1:=x1+1;if (x1>x+d) then x1:=x+d;
           end;
    if x1<x then x1:=x;
    if x1>x+d then x1:=x+d;
    s:=copy(s,1,d);
    gotoxy(x,y);writeln(s);gotoxy(x1,y);
   until st=#13;
  tread:=s;farba(0,15);kurzorZap(false);
  end;
 end;
 
procedure prikaz(s:string);
var Err:integer;
begin
 SwapVectors;
 Exec(GetEnv('COMSPEC'), '/C '+s);
 SwapVectors;
end;
 
procedure DelFile(s:string);
var Sub:SearchRec;
begin
 FindFirst(s, Archive or AnyFile, Sub);
 if(DosError=0) then
  prikaz('del '+s+'.arj >NUL');
end;
 
procedure koduj(s:string;i:integer);
var e:integer;
  kl:char;
 maz:boolean;
begin
 if i=1 then begin
       if(s[2]=':') then prikaz(copy(s,1,2));
       DelFile(s+'.arj');
       prikaz('arj a '+s+' -g'+pass+'>NUL');
       open_win(22,18,62,22,'Varovanie',lightmagenta);
       gotoxy(4,1);write('Vymazat ',s,'.txt');
       gotoxy(16,3);write(' ano  nie ');
       farba(black,yellow);gotoxy(16,3);write(' ano ');
       maz:=true;
       repeat
       kl:=readkey;
       if kl=#75 then begin farba(black,yellow);
                  gotoxy(16,3);write(' ano ');
                  farba(lightmagenta,yellow);
                  gotoxy(22,3);write(' nie ');
                  maz:=true;
                  end;
       if kl=#77 then begin farba(black,yellow);
                  gotoxy(22,3);write(' nie ');
                  farba(lightmagenta,yellow);
                  gotoxy(16,3);write(' ano ');
                  maz:=false;
                  end;
       if kl=#27 then koniec;
       until (kl=#13);
     if maz then DelFile(s+'.txt');
    end;
 if i=2 then begin
       prikaz(copy(s,1,2));
       prikaz('arj e '+s+'.arj -g'+pass);
       end;
 
end;
 
 
BEGIN
 farba(black,yellow);
 clrscr;
 farba(blue,yellow);
 gotoxy(1,1);write('SECURE Copyright (c).  Software by TRSEK.  All right reserved  TRSEK.');
 open_win(8,8,72,15,'K˘dovanie suboru ver. 1.2',blue);
 
 gotoxy(7,2);write('Meno suboru pre (od)kodovanie: kniha');
 gotoxy(21,3);write('Cesta k suborom: ');
 gotoxy(31,4);write('Heslo:');
 gotoxy(4,6);write(' ESC - prerusenie programu ENTER - potvrdenie prikazu');
 
 s:=tread(38,2,10,'kniha');
 farba(blue,yellow);
 gotoxy(38,2);write(s,'     ');
 
 z:=tread(38,3,20,'');
 farba(blue,yellow);
 gotoxy(38,3);write(z,'          ');
 
 pass:=tread(38,4,12,'');
 while(pos(' ',pass) > 0) do delete(pass,pos(' ',pass),1);
 if(pass='') then pass:='trsek';
 farba(blue,yellow);
 gotoxy(38,4);write(pass,'      ');
 
 open_win(39,12,77,16,'kontrolna otazka',red);
 i:=1;
 repeat
  if copy(z,i,1)=' ' then delete(z,i,1)
           else i:=i+1;
 until (i>length(z));
 if copy(z,length(z),1)='\' then s:=z+s
               else s:=z+'\'+s;
 i:=1;
 repeat
  if copy(s,i,1)=' ' then delete(s,i,1)
           else i:=i+1;
 until (i>length(s));
 write(' subor ',s);
 for i:=1 to 3 do begin
  gotoxy(i*12-9,3);write(volba[i]);end;
 
 farba(black,yellow);
 gotoxy(3,3);write(volba[1]);
 i:=1;is:=1;
 repeat
  z:=readkey;
  if z=#75 then begin i:=i-1;
            if i<1 then i:=3;
         end;
  if z=#77 then begin i:=i+1;
            if i>3 then i:=1;
         end;
  if z=#27 then koniec;
  farba(red,yellow);
  gotoxy(is*12-9,3);write(volba[is]);
  farba(black,yellow);
  gotoxy(i*12-9,3);write(volba[i]);
  is:=i;
 until (z=#13);
 if i=3 then koniec;
 koduj(s,i);
 koniec;
END.