Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ FARBA.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Definovanie farebneho rozlozenia.                 }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
function dfarba(var nazov:string;vyber:boolean;hlada:string):string;
var err:integer;
  i,ir,x,poc:integer;
  ch:char;
  index:array[1..vcisla] of integer;
  pfarba:tfarba;
  x1,y1,x2,y2:integer;
  reg:registers;
begin
 x1:=xw1;y1:=yw1;x2:=xw2;y2:=yw2;
 assign(ffa,'farba');
 {$I-}
 reset(ffa);
 err:=ioresult;
 if err<>0 then begin
   rewrite(ffa);
   err:=ioresult;
   end;
 {$I+}
 if err<>0 then begin
   open_win(10,10,70,14,'DISK ERROR',RED);
   hlaska('Chyba zapisu na disk. Pracovny disk chraneny proti zapisu.',0);
   end;
 
 for i:=1 to filesize(ffa) do begin
   seek(ffa,i-1);
   read(ffa,pfarba);
   if not(pfarba.del) then
     if hlada=pfarba.typ_far then begin
      dfarba:=pfarba.typ_far;
      close(ffa);exit;
      end;
   end;
 
 owindow(1,1,80,25);
 for i:=2 to 41 do
  for y:=2 to 23 do begin
   gotoxy(i,y);
   reg.ah:=8;
   reg.bh:=0;
   intr($10,reg);
   strana[1,i,y]:=reg.ah;
   strana[2,i,y]:=reg.al;
   end;
 
 okno(4,2,41,23,'Cislo   Farba ','ESC-Opusti ENTER-Vyber Pohyb-Sipkami',pomest);
 
 farba(pnmest,fnmest);ir:=1;
 for i:=1 to vcisla do index[i]:=0;
 for i:=1 to filesize(ffa) do begin
   seek(ffa,i-1);
   read(ffa,pfarba);
   if not(pfarba.del) then
     if ir<19 then begin
      index[ir]:=i;
      gotoxy(2,ir);write(pfarba.typ_far:6,'  ');
      ir:=ir+1;
      end;
   end;
 
 poc:=i;
 if vyber then i:=ir-1
      else i:=ir;
 if i<1 then i:=1;
 ch:=#1;x:=1;ir:=0;err:=1;
 
 repeat
  if err in [1,2] then begin if err in [1] then err:=0; end
          else ch:=readkey;
 
  if (ch=#0) or (err=2) then begin
   farba(pnmest,fnmest);
   gotoxy(2,i);write(pfarba.typ_far:6);
   if err=2 then err:=0
        else ch:=readkey;
   case ch of
    #83:begin
      pfarba.del:=not(pfarba.del);
      if pfarba.del then hlaska(' Oznaceny na vymazanie. ',70)
             else hlaska(' Vymazanie zrusene. ',70);
      seek(ffa,index[i+ir]-1);write(ffa,pfarba);
      end;
    #72:begin
         i:=i-1;if i<1 then begin gotoxy(1,1);insline;i:=1;ir:=ir-1;end;
         if ir<0 then begin ir:=0;delline;end;
      end;
    #80:begin
        if pfarba.nazov=nothing(sizeof(pfarba.nazov)-1) then
         hlaska(' Dalej nemozes najprv vypln nazov farby',70)
         else begin
            i:=i+1;
            if i>19 then begin gotoxy(1,1);delline;i:=19;ir:=ir+1;end;
            if index[i+ir]=0 then begin
             index[i+ir]:=filesize(ffa)+1;
             pfarba.typ_far:=filesize(ffa)+1;
             pfarba.nazov:=nothing(sizeof(pfarba.nazov));
             pfarba.del:=false;
             end;
            end;
            end;
    else pfarba.nazov:=tread(6,i,sizeof(pfarba.nazov)-1,pfarba.nazov,#13,#13);
    end;
   ch:=#0;
   end;
 
   if (index[i+ir]<=filesize(ffa)) and (index[i+ir]<>0) then begin
    seek(ffa,index[i+ir]-1);read(ffa,pfarba);
    end
    else begin
     if pfarba.nazov<>nothing(sizeof(pfarba.nazov)-1) then
      begin
      pfarba.typ_far:=filesize(ffa)+1;
      pfarba.del:=false;
      pfarba.nazov:=nothing(sizeof(pfarba.nazov)-1);
      end
      else index[i+ir]:=filesize(ffa)+1;
     end;
 
   farba(pnmest,fnmest);
   gotoxy(2,i);write(pfarba.typ_far:3,'-',pfarba.nazov);
   if pfarba.del then write(' DEL')
         else write('  ');
   farba(pvmest,fvmest);gotoxy(6,i);write(pfarba.nazov);gotoxy(6,i);
 
   if (not(vyber) and (ch in ['A'..'z',#32,#13])) or (vyber and (i+ir>poc) and (ch in ['A'..'z',#32,#13])) then begin
    pfarba.nazov:=tread(6,i,sizeof(pfarba.nazov)-1,pfarba.nazov,#13,ch);
    err:=2;ch:=#80;
    farba(pvmest,fvmest);gotoxy(6,i);write(pfarba.nazov);gotoxy(6,i);
    end;
 
   if not(pfarba.nazov=nothing(sizeof(pfarba.nazov)-1)) then begin
    seek(ffa,index[i+ir]-1);write(ffa,pfarba);
    end;
   nazov:=pfarba.nazov;
  until ((ch=#27) or ((ch=#13)) ); {(vyber and (ch=#13))}
  close(ffa);
  dfarba:=pfarba.typ_far;
 
 owindow(1,1,80,25);
 for i:=2 to 41 do
 for y:=2 to 23 do begin
   gotoxy(i,y);
   reg.ah:=$9;
   reg.bh:=0;
   reg.al:=strana[2,i,y];
   reg.bl:=strana[1,i,y];
   reg.cx:=1;
   intr($10,reg);
   end;
  owindow(x1,y1,x2,y2);
end;