Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ MIESTO.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
function dmiesto(subor:string;var miesto,oblast:string;vyber:boolean;hlada:integer):integer;
var err:integer;
  fme:file of tmiesto;
  y,i,ir,x,poc:integer;
  x1,y1,x2,y2:integer;
  ch:char;
  index:array[1..vcisla] of integer;
  pmiesto:tmiesto;
  s,s1:string;
  reg:registers;
begin
 case subor[2] of
   'i': assign(fme,'miesto');
   'e': assign(fme,'mesto');
   'r': assign(fme,'kraj');
   end;
 
 {$I-}
 reset(fme);
 err:=ioresult;
 if err<>0 then begin
   rewrite(fme);
   err:=ioresult;
   end;
 {$I+}
 if err<>0 then hlaska('Chyba z pisu na disk. Pracovně disk chr neně proti z pisu.',0);
 
                   { Nasiel co hladal ak bol vstup vyplneny cislom }
 if (hlada<>0) then
 for i:=1 to filesize(fme) do begin
   seek(fme,i-1);
   read(fme,pmiesto);
   if not(pmiesto.del) then
     if hlada=pmiesto.typ_miest then begin
      miesto:=pmiesto.miesto;oblast:=pmiesto.oblast;
      dmiesto:=pmiesto.typ_miest;
      close(fme);exit;
      end;
   end;
 
 
                   { zoscanuje predoslu obrazovku }
 if subor<>'miesto' then begin
   if subor='mesto' then ir:=0
           else ir:=2;
   x1:=xw1;y1:=yw1;x2:=xw2;y2:=yw2;
   owindow(1,1,80,25);
   for i:=2 to 80 do
   for y:=2 to 23 do begin
    gotoxy(i,y);
    reg.ah:=8;
    reg.bh:=0;
    intr($10,reg);
    strana[ir+1,i,y]:=reg.ah;
    strana[ir+2,i,y]:=reg.al;
    end;
  end;
 
 farba(pomest,fomest);
 case subor[2] of
   'i': okno(2,2,76,23,' Miesto -ulica ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  Jeho oblas? ',
             'ESC-Opusti ENTER [prvě] Ozna>-ENTER [druhě]-Věber Pohyb-ćĄpkami',pomest);
   'e': okno(4,2,78,23,' Mesto     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  Jeho oblast ',
             'ESC-Opusti ENTER [prvě] Ozna>-ENTER [druhě]-Věber Pohyb-ćĄpkami',pomest);
   'r': okno(6,2,80,23,' Kraj - oblast ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  Jeho oblast ',
             'ESC-Opusti ENTER [prvě] Ozna>-ENTER [druhě]-Věber Pohyb-ćĄpkami',pomest);
   end;
 
 farba(pnmest,fnmest);ir:=1;
 for i:=1 to vcisla do index[i]:=0;
 for i:=1 to filesize(fme) do begin
   seek(fme,i-1);
   read(fme,pmiesto);
   if not(pmiesto.del) then
     if ir<19 then begin
      index[ir]:=i;
      gotoxy(2,ir);write(pmiesto.typ_miest:3,'-',pmiesto.miesto,' ',pmiesto.oblast,' ');
      ir:=ir+1;
      end;
   end;
 
 poc:=i;
 if vyber then i:=ir-1
      else i:=ir;
 if i<1 then i:=1;
 ch:=#1;x:=1;ir:=0;err:=1;
 
 repeat
  if err in [1,2] then begin if err in [1] then err:=0; end
          else ch:=readkey;
 
  if (ch=#0) or (err=2) then begin
   farba(pnmest,fnmest);
   gotoxy(2,i);write(pmiesto.typ_miest:3,'-',pmiesto.miesto,' ',pmiesto.oblast);
   if err=2 then err:=0
        else ch:=readkey;
   case ch of
    #83:begin
      pmiesto.del:=not(pmiesto.del);
      if pmiesto.del then hlaska(' Ozna>eně na vymazanie. ',70)
              else hlaska(' Vymazanie zruçen,. ',70);
      seek(fme,index[i+ir]-1);write(fme,pmiesto);
      end;
    #72:begin x:=x-1;
      if x<1 then begin
        x:=2;i:=i-1;if i<1 then begin gotoxy(1,1);insline;i:=1;ir:=ir-1;end;
        if ir<0 then begin ir:=0;x:=1;delline;end;
        end;
      end;
    #80:begin x:=x+1;if x>2 then
        if (pmiesto.oblast=nothing(sizeof(pmiesto.oblast)-1)) or
         (pmiesto.miesto=nothing(sizeof(pmiesto.miesto)-1)) then
         hlaska(' Dalej nemozes najprv vypln oblas, pmiesto.',70)
         else begin
            x:=1;i:=i+1;
            if i>19 then begin gotoxy(1,1);delline;i:=19;ir:=ir+1;end;
            if index[i+ir]=0 then begin
             index[i+ir]:=filesize(fme)+1;
             pmiesto.typ_miest:=filesize(fme)+1;
             pmiesto.oblast:=nothing(sizeof(pmiesto.oblast));
             pmiesto.miesto:=nothing(sizeof(pmiesto.miesto));
             pmiesto.del:=false;
             end;
            end;
            end;
    else if x=1 then pmiesto.miesto:=tread(6,i,sizeof(pmiesto.miesto)-1,pmiesto.miesto,'',#13,#13);
    end;
   ch:=#0;
   end;
 
   if (index[i+ir]<=filesize(fme)) and (index[i+ir]<>0) then begin
    seek(fme,index[i+ir]-1);read(fme,pmiesto);
    end
    else begin
     if pmiesto.oblast<>nothing(sizeof(pmiesto.oblast)-1) then
      begin
      pmiesto.typ_miest:=filesize(fme)+1;
      pmiesto.del:=false;
      pmiesto.oblast:=nothing(sizeof(pmiesto.oblast)-1);
      pmiesto.miesto:=nothing(sizeof(pmiesto.miesto)-1);
      end
      else index[i+ir]:=filesize(fme)+1;
     end;
 
   farba(pnmest,fnmest);
   gotoxy(2,i);write(pmiesto.typ_miest:3,'-',pmiesto.miesto,' ',pmiesto.oblast);
   if pmiesto.del then write(' D')
          else write(' ');
   if x=1 then begin farba(pvmest,fvmest);gotoxy(6,i);write(pmiesto.miesto);gotoxy(6,i);end
      else begin farba(pvmest,fvmest);gotoxy(6+sizeof(pmiesto.miesto),i);write(pmiesto.oblast);
         gotoxy(7+sizeof(pmiesto.miesto),i);end;
 
   if (not(vyber) and (ch in ['A'..'z',#13])) or (vyber and (ch in ['A'..'z',#13])) then begin
    if x=1 then pmiesto.miesto:=tread(6,i,sizeof(pmiesto.miesto)-1,pmiesto.miesto,'',#13,ch)
        else begin
          if subor='miesto' then begin pmiesto.cis_obl:=dmiesto('mesto',s1,s,true,0);pmiesto.oblast:=s1;;end;
          if subor='mesto' then begin pmiesto.cis_obl:=dmiesto( 'kraj',s1,s,true,0);pmiesto.oblast:=s1;;end;
          if subor='kraj'  then begin pmiesto.cis_obl:=1;pmiesto.oblast:='Slovensko';end;
          end;
    err:=2;
    if not(vyber) then ch:=#80;
 
    if x=1 then begin farba(pnmest,fvmest);gotoxy(6,i);write(pmiesto.miesto);gotoxy(6,i);end
        else begin farba(pnmest,fvmest);gotoxy(6+sizeof(pmiesto.miesto),i);write(pmiesto.oblast);end;
        end;
 
   if not(pmiesto.oblast=nothing(sizeof(pmiesto.oblast)-1)) then begin
    seek(fme,index[i+ir]-1);write(fme,pmiesto);
    end;
   miesto:=pmiesto.miesto;oblast:=pmiesto.oblast;
  until ((ch=#27) or (vyber and (x=1) and (ch in [#13])));
  close(fme);
  dmiesto:=pmiesto.typ_miest;
 
  if subor<>'miesto' then begin
   owindow(1,1,80,25);
   for i:=2 to 80 do
    for y:=2 to 23 do begin
    if subor='mesto' then ir:=0
            else ir:=2;
    gotoxy(i,y);
    reg.ah:=$9;
    reg.bh:=0;
    reg.al:=strana[ir+2,i,y];
    reg.bl:=strana[ir+1,i,y];
    reg.cx:=1;
    intr($10,reg);
    end;
  end;
  owindow(x1,y1,x2,y2);
 end;