FileSize

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací aktuální velikost souboru.

Deklarace
function FileSize(var F): Longint;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
F je proměnná typu soubor. FileSize(F) vrací počet složek v F. Pokud je soubor prázdný, FileSize(F) vrací 0.
V režimu {$I-} vrátí funkce IOResult hodnotu 0, pokud operace proběhla úspěšně, jinak vrátí nenulový kód chyby.
Omezení
Nelze aplikovat na textový soubor. Soubor musí být otevřený.
Viz také
FilePos


Vzorový příklad

{FilePos.PAS}
{Vzorový příklad pro FilePos, FileSize a Seek.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 var
  f: file of Byte;
  size : Longint;
 begin
  { Získání textu z příkazové řádky }
  Assign(f, ParamStr(1));
  Reset(f);
  size := FileSize(f);
  Writeln('Velikost souboru v bajtech: ',size);
  Writeln('Nastavení do poloviny souboru...');
  Seek(f,size div 2);
  Writeln('Pozice je nyní ',FilePos(f));
  Close(f);
 end.